Jablonečané mají rádi svoje město

Městský úřad obdržel výsledky dotazníkového šetření, které od září roku 2009 provádělo v Jablonci občanské sdružení TIMUR.

Nenechme se odradit poněkud krkolomným názvem závěrečné zprávy, který zní „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Jablonci nad Nisou“. Výzkum je prováděn s pomocí mezinárodně srovnatelných ukazatelů, tzv. indikátorů. Hlavním z nich je právě „Spokojenost občanů s místním společenstvím“.

V prováděném dotazníkovém šetření Jablonečané subjektivně hodnotili spokojenost s různými aspekty svého života.

Dalším hlediskem ovlivňujícím prostředí města je udržitelnost dopravy, kterou posuzuje indikátor „Mobilita a přeprava místních cestujících“. Zde se dotazujeme na způsob místní přepravy a mobilitu obyvatel.

Čeho si ceníme nejvíce

Graf - spokojenost ve městě, obrázek se otevře v novém okně„Jak jste spokojeni s Jabloncem nad Nisou jako s místem, kde žijete či pracujete,“ byla jedna z prvních otázek, na kterou odpovídali občané města v loňském podzimním dotazníkovém průzkumu.

Velmi spokojen nebo mírně spokojen odpověděly více než čtyři pětiny (80,8 %) Jablonečanů. Mezi ostatními městy České republiky patří Jablonec mezi ty spokojenější. V posledních průzkumech je srovnatelná spokojenost obyvatel například v Prostějově nebo Velkém Meziříčí. Nejlepšího výsledku zatím dosáhlo v roce 2007 Uherské Hradiště s 93,6 %.

Jablonečané si nejvíce cení možností provozovat své záliby a koníčky a oceňují kvalitu okolního životního prostředí. Tyto aspekty získaly na škále od 0 do 10 (0 - nejmenší spokojenost, 10 - největší spokojenost) 7,5 a 7 bodů.

Nadprůměrně jsou spokojeni také se základními veřejnými službami (6,5) a mezilidskými vztahy (6,3). Mezi veřejnými službami lidé nejvýše oceňují kvalitu škol, z toho nejvíce základních, fungování zdravotních služeb a služeb městského úřadu (6,7).

Nejlépe hodnocenou službou městského úřadu je kvalita Jabloneckého měsíčníku (7,6) a webové stránky města (7,4). Nejhůře, přesto stále nadprůměrně, lidé hodnotili fungování městské policie (5,7).

Sužuje nás nezaměstnanost

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občany nejvíce sužuje situace týkající se možností zaměstnání ve městě. To se potvrdilo již v podzimní anketě „Téma 2009“ o klíčový problém pro obyvatele. Zaměstnanosti přikládají největší důležitost ve srovnání s dalšími pěti oblastmi.

Na druhém a třetím místě považují za důležité mezilidské vztahy a kvalitu okolního životního prostředí. Poslední - šesté místo - patří možnosti podílet se na místním plánování.

Graf - způsob dopravy, obrázek se otevře v novém okněŽivotní prostředí hodnotíme kladně

Více než polovina občanů uvádí, že je dostatečně informována o životním prostředí. Ti, kteří odpověděli jinak, uvedli, že jim chybí informace např. o kvalitě ovzduší či o stavu vody v přehradě. Kvalita okolního životního prostředí a jeho aspekty jsou mezi jabloneckými hodnoceny velmi kladně. Přitom si vůbec nejvíce lidé cení přírody a krajiny v okolí města (8,3 bodů), kvality ovzduší, veřejných parků a zeleně.

Nejhůře je hodnocena kvalita vody v Nise a přehradě. Na prvním místě v důležitosti je odvoz odpadů a čištění ulic, nejméně pak lidé řeší výstavbu ve městě.
V oblasti volnočasových aktivit uvedlo víc než 80 % lidí spokojenost s poskytovanou nabídkou kultury a sportu. Těm, kteří se vyjádřili v opačném smyslu, vadí například nedostatek akcí pro starší a důchodce, absence internetových kaváren a málo veřejných i dětských hřišť.

Lidem schází nákupní centra, přejí si více zeleně a zábavy, nechtějí herny

Kromě obecných otázek dotazník obsahoval ještě mnoho dalších. Šlo například o bezbariérovost, stav městského mobiliáře a otázky týkající se bezpečnosti. V souvislosti s bezpečností obyvatelé chodí v noci raději po hlavních ulicích a veřejných prostranstvích. Obě tyto alternativy ale zároveň považují za nejméně bezpečné.

Dotazník též zjišťoval, jak by lidé oživili centrum města. To je druhý nejpalčivější námět podzimní ankety „Téma 2009“. Lidé jsou pro častější akce a slavnosti v centru města a na náměstí. Chybí jim více trhů a obchodů či nákupních center s delší otevírací dobou, přejí si více stromů, květin a zeleně, také jim chybí kavárny a venkovní posezení a odpočinkových míst. Řada občanů se také vyjádřila pro zrušení heren.

Nejčastěji cestujeme do práce, za nákupy a rekreací

Třetina lidí uvedla, že se po městě dopravuje na kole, z nich ale skoro polovina není spokojena se zázemím pro cyklisty. Občané města měli také možnost se vyjádřit k okolí přehrady. Za nejslabší místo považují pláže, ale i zázemí pro pěší.

Dotazník se dále zaměřoval na otázky související s dopravou obyvatel po městě. V Jablonci n. N. převažují udržitelné způsoby dopravy (70 %). Přesto je procento tzv. měkkých forem (pěší cesta, kolo a MHD) oproti těm tzv. tvrdým (automobil, motocykl a taxi) stále malé. Lidé nejčastěji cestují do práce (21 %), za nákupy (14 %) a za rekreací (14 %).

Největší podíl cest je uskutečněných pěšky (34 %) a hromadnou dopravou (33 %). Negativním jevem je naopak vysoký podíl cest automobilem. V Jablonci je to třetí nejčastější způsob dopravy (29 %). Neudržitelnost tohoto způsobu dopravy zhoršuje také fakt, že 57 % osob jezdí v běžných pracovních dnech v autě sama. Minimum pravidelných cest je uskutečněných na kole.

Dotazníkové šetření mezi obyvateli je jednou z aktivit zapojení veřejnosti do ročního projektu „Hodnocení stavu životního prostředí města“. Výstupem projektu, který je financován norskými fondy, je mimo jiné vytvoření „Zprávy o stavu životního prostředí“ hodnotící udržitelný rozvoj pro obyvatele měst Jablonec nad Nisou a Semily.

Více o indikátorech, srovnání výsledků s jinými městy České republiky a realizovaném projektu najdete na webových stránkách organizace Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, o. s., www.timur.cz, která je nositelem projektu.

Michaela Pomališová
koordinátorka projektu Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

TIMUR logo 2, obrázek se otevře v novém okněLoga - eea grants / norway grants / nadace rozvoje občanské společnosti, obrázek se otevře v novém okně

Další informace

Vytvořeno 1.3.2010 12:40:45 | přečteno 2145x | Petr Vitvar
load