Chceme, aby přehrada sloužila lidem

Město v současné době připravuje ucelenou rozvojovou studii prostoru jablonecké přehrady v kontextu širších vztahů tohoto území. Bude tak vytvořen závazný dokument pro rozvoj a revitalizaci v časovém horizontu deseti let, který stanoví podmínky a parametry pro realizaci záměrů města.

Chystaný dokument přesně vymezí řešený prostor a stanoví regulativy, jimiž se rozumějí především podmínky vytvářející příznivé životní prostředí a zachovávající přírodní ráz dané lokality. Studie určí také možnosti umísťování a uspořádání staveb v prostoru včetně veřejné infrastruktury. Vymezí veřejně prospěšné stavby, stanoví podmínky pro využití pozemků a parametry pro životní prostředí (tj. čištění odpadních vod, zajištění množství a jakosti pitné vody, nakládání s odpady, ochrana ovzduší a klimatu, odstraňování starých zátěží, protipovodňová ochrana).

Rozvojová studie je koncipována v souladu s připravovaným novým územním plánem města, ale i s dalšími akcemi v tomto prostoru, jako je např. projekt zvýšení ochrany území převodem povodňových průtoků přes vodní dílo Mšeno. Neméně důležitou součástí studie bude stanovení bilance potřeb a zdrojů financování (především pomocí finančních prostředků EU) pro jednotlivé druhy projektů, jejichž rozsah dokument přesně vymezí.

Jabloneckou přehradu chápeme jako unikátní a strategický prostor nacházející se přímo v centru města. Doslova několik minut od radnice čeká na obyvatele i návštěvníky vodní plocha o rozloze téměř pěti čtverečních kilometrů. Tato skutečnost má pochopitelně značný význam pro další kvalitní rozvoj města. V létě je příjemným lákadlem pro plavce i rekreanty ze široka daleka, na jaře a na podzim se mění v nádherné korzo. A v zimě - je-li příznivá - v jednu z největších bruslařských ploch. Proto bylo rozhodnutí o zachování přírodního rázu logické. Nezbytným krokem, který směřuje k uskutečnění našich společných cílů, je vytvoření zmiňovaného dokumentu.

Již v uplynulém roce se započalo s prvními drobnými krůčky k naplňování naší vize o podobě přehrady a jejího okolí. Byly realizovány nevelké úpravy, např. dětských hřišť a in-linové dráhy podél přehradní nádrže.

V současné době jsou připravovány tři projekty, které budou zpracovány v potřebném rozsahu a kvalitě včetně dokumentací pro územní rozhodnutí i pro příslušné dotační tituly. Chceme je podat do první výzvy evropských projektů, která je stanovena termínem do 28. března tohoto roku.

Prvním je „Jablonecká přehrada - zkvalitnění zázemí pro rozvoj cestovního ruchu“.

Tento projekt řeší především nástupní bod lyžařské magistrály na parkovišti proti Jablonexu, kde by měl vzniknout objekt infocentra s převlékárnou a potřebným hygienickým zázemím. V jeho rámci by se měly též prodloužit asfaltové lyžařské tratě, rozšířit a zkvalitnit trasy pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře.

Druhým je projekt „Jablonecká přehrada - regenerace veřejného prostranství a rozvoj volnočasových aktivit“.

Sem je zařazena úprava okolí Slunečních lázní a prostoru kolem bývalé restaurace „Tajvan“. Jedná se především o přestavbu a zkvalitnění zázemí pro sportoviště v těchto lokalitách. Projekt řeší i stabilitu břehu včetně přístupového schodiště pod Slunečními lázněmi a rovněž k „druhé“ přehradě pod Břízkami.

Dále se jedná o rozšíření a zkvalitnění tras pro pěší a in-line bruslaře a neopomine ani vybudování dětského hřiště a adrenalinového centra. Součástí projektu jsou také dvě plovárny umístěné na vodě. Jedna u „druhé přehradní nádrže a další u západního břehu.

Třetím dokumentem je „Projekt rekonstrukce areálu Slunečních lázní“.

Zabývá se přestavbou lázní a zahrnuje i rekonstrukci šaten, občerstvení, tanečního parketu a hygienického zázemí. Jeho součástí je také úprava travnaté plochy pro opalování.

Velmi si přeji, aby se naše záměry podařilo zrealizovat, a věřím, že se Jablonečanům budou líbit.

Soňa Paukrtová
senátorka

Vytvořeno 29.2.2008 11:56:16 | přečteno 2746x | Petr Vitvar
load