Výsledky ankety - Kultura a sport v Jablonci

Anketa probíhala kromě webových stránek města také v měsíčníku a prostřednictvím informačního střediska. Můžeme s potěšením konstatovat, že zájem o dění ve městě má opravdu mnoho lidí, což považujeme za velice přínosné. Všem respondentům touto cestou děkujeme za účast.

Základní údaje o účastnících ankety

Výsledky se opírají o vyhodnocení odpovědí 599 účastníků ankety provedené v letních měsících roku 2006. Návrh anket­ního formuláře a sběr odpovědí zajistil MěÚ Jablonec nad Nisou, zpracování dat a vyhodnocení provedla Tima Liberec, s.r.o.
Výsledky samozřejmě nelze zobecňovat na veškeré obyvatelstvo města, nýbrž jen na toho, kdo o anketu projevil zájem. Byli to nejčastěji ti, kteří buď sportují, nebo se zúčastňují kulturních akcí, anebo nejsou se stavem sportovního a kulturního života spokojeni. Struk­tura dotazovaných podle věku je podle očekávání značně vychýlená směrem k mladším ročníkům: z těch, kteří v anketě odpověděli, je 59 % ve věku do 18 let a 80 % ve věku do 30 let. Nejmladším dotazovaným je 12, nejstaršímu 78 let. Průměrný věk je necelých 24 let. Ankety se zúčastnili jak muži, tak ženy, v poměru 47:53.

Pro účastníky ankety byl zdrojem informací především internet (64 %), dále Jablonecký měsíčník, letáky a televize. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že mladí lidé využívají internet mnohem častěji než starší generace.

Hala, obrázek se otevře v novém okněSportovní aktivity a zájmy

Tři čtvrtiny účastníků an­kety sportují spontánně, neorganizovaně. Tomu ostatně odpo­vídá i členství v TJ nebo jiné spor­tovní organizaci. Z toho plyne, že chceme-li informovat mladé lidi o sportovních příležitostech ve městě, nemůžeme se spolehnout na informování prostřednictvím organizací (TJ apod.). Taková informace se k většině těch, kteří jinak mají o sporto­vání v Jablonci nad Nisou zájem, nedostane.

Jejich sportovní aktivity jsou velmi časté: 40 % sportuje alespoň 3× týdně, desetina dokonce 5× nebo častěji. Naznačuje to, že na anketu reagovali skutečně hlavně ti, pro něž je sport významnou náplní volného času.

Kde lidé sportují? 599 dotazovaných uvedlo celkem 1853 sportovišť, tedy tři v průměru. Tři uvedená sportoviště byla také nejčastější odpovědí - uvedla ji čtvrtina dotazovaných. Svědčí to o tom, že mladí lidé sportující v Jablonci nezůstávají u jednoho zařízení, jedné lokality, jednoho sportu. Účastníci ankety nejčastěji navštěvují Plavecký bazén a Městskou halu. Třetina dotazovaných však uvedla též areál v Břízkách.

Z jiných sportovišť jde nejčastěji o přehradu ve Mšeně (15×, tj. 2,5 %).

Městskou halu navštěvuje celkem 56 % účastníků ankety, z toho 64 % osob do 18 let a 60 % mužů.

Přes celkovou spokojenost jsme vyhodnotili více než 130 připomínek. Jsou mezi nimi obecné a závažné (tech­nický stav haly na Střelnici, Sokolovna atd.) i ojedinělé (vysoké vstupné do bazénu aj.).

A která sportoviště podle lidí chybí úplně? Stezky na inline bruslení, koupaliště, dětská hřiště, koutky a parčíky pro maminky s dětmi, cyklostezky, aquapark a další.

MIG21, obrázek se otevře v novém okněKulturní aktivity a zájmy

Většina účastníků ankety na­vštěvuje městská kina a divadlo. Čtyři nejčastěji navštěvovaná zařízení jsme analyzovali podrobněji.
Jaké rozdíly jsou nejvíce patrné? Ženy navštěvují častěji divadlo. Totéž se však nedá říci o občanech starších 18 let; ve srovnání s mladšími je podíl návštěvníků stejný. Podobně, i když v menší míře, to platí o Eurocentru.

Knihovna je významně častěji objektem lidí nad 18 let a žen než mladších osob a mužů. Jasné rozdíly jsou také v návštěvách kina (relativně více mladších lidí a žen). Z klubů jasně vedou Rampa a Eppl.

Lidé nejčastěji navštěvují filmová představení (tři čtvrtiny dotazovaných), divadelní představení a koncerty. Tře­tina dotazovaných navštěvuje kulturní akce jednou měsíčně a další čtvrtina dvakrát měsíčně. Podobně, jako v případě sportovních zařízení, jsou spokojeny dvě třetiny, nespokojen je však téměř každý desátý účastník ankety (tedy dvakrát více lidí než v případě sportu).
Co kulturním zařízením ve městě chybí? Co by se dalo zlepšit? Na tyto otázky jsme obdrželi a zpracovali 94 odpovědí. Jde většinou o jednotlivé, celkově však velmi rozmanité náměty a připomínky, z nichž lze stěží vybrat některé jako převažující. Často se zmiňuje kva­lita představení nebo nedostatek kapacit.

Některá zařízení či druhy pořadů však obyvatelům chybí úplně - multikino, kluby s živou hudbou, ča­jovna a více koncertů.
Výše uvedená fakta jsou stručným výčtem základních stěžejních informací ankety. S podrobnými výsledky bude humanitní odbor a příslušné komise dále pracovat a stanou se podkladem pro novou Koncepci rozvoje sportu a Strategii kultury v Jablonci nad Nisou.

Mgr. Kateřina Hronová
odd. školství, kultury a sportu

Vytvořeno 31.1.2007 10:30:34 | přečteno 2899x | Petr Vitvar