Zvyšování daní není nikdy oblíbeným krokem

Jablonečtí zastupitelé se na svém posledním jednání v loňském roce setkali s novinkou v jednacím řádu - institutem hromadné připomínky. Ta byla jedním z bodů volebního programu Domova nad Nisou a její zavedení mělo být jakousi pojistkou, aby všechna rozhodnutí byla vždy činěna v zájmu města a ve prospěch jeho občanů. Jak se ukázalo, její zavedení bylo dobré rozhodnutí.

Hromadná připomínka se objevila jako reakce na to, že Jablonec schválil obecně závaznou vyhlášku 4/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí účinnou od 1. 1. 2010, kterou se stanovuje místní koeficient pro daň z nemovitostí v hodnotě 2. Okamžitě se rozpoutala mediální kampaň v tom duchu, že město trestá své obyvatele tzv. milionářskou daní, jelikož daně zvýšilo čtyřikrát. Nic však není jen černobílé, jak říká i ředitelka odboru financí Renata Vítová: „Kdyby byla pravda, že daň z nemovitostí zvýšilo město 4x, muselo by zastupitelstvo schválit místní koeficient v této hodnotě. Místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 mohl být poprvé zaveden pro rok 2009. Jablonecké zastupitelstvo ale této možnosti na rozdíl od jiných měst a obcí nevyužilo a ve výši 2 jej chtělo zavést až od roku 2010. Majitelé nemovitostí v Jablonci v roce 2009 hradili stejnou výši daně z nemovitostí jako v letech minulých.

Jen Jablonečtí neplatili

Jako jedni z mála v Libereckém kraji jablonečtí občané neplatili už v loňském roce daň z nemovitostí zvýšenou o místní koeficient. Přesto se právě a jen o Jablonci píše, že chce trestat své občany. Pro ilustraci uveďme některá města Libereckého kraje, která místní koeficient zavedla už pro rok 2009 - jsou jimi Liberec, Desná, Semily, Turnov, Chrastava, Doksy, Česká Lípa. Pokud ho nezrušila, jako například Česká Lípa, bude pro majitele nemovitostí platit v roce 2010 stejný princip, jako měl platit v Jablonci. Místním koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků typu orné půdy, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů atd.

Vítová dále uvádí, že letos nově dochází v celé ČR i k zákonnému zvýšení daně z nemovitostí tzv. „Janotovým balíčkem“, což znamená zdvojnásobení sazeb daně z pozemků, tj. ze zastavěné plochy a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch. Toto zvýšení se nevztahuje na výše zmíněné typy pozemků společně s lesy a rybníky, tedy převážně zemědělskou půdu. Dále se „Janotův balíček“ týká zdvojnásobení sazeb daně ze staveb, ovšem s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost. Toto zvýšení nemůže město nijak ovlivnit.

Viditelný je jen místní koeficient

Podle ředitelky odboru financí je nutné rozlišovat to, co je stanoveno zákonem, a to, co může upravit obec obecně závaznou vyhláškou. „Obec může stanovit svým právním předpisem koeficienty daně z pozemků, daně ze staveb a místní koeficient, přičemž pro první dvě daně jsou koeficienty dány velikostní kategorií obce podle počtu obyvatel,“ říká Vítová. Dále dodává, že pro Jablonec, který spadá do kategorie obcí od 25 tisíc do 50 tisíc obyvatel, platí koeficient 2,5 a jím se násobí základní sazba daně. Pro jednotlivé místní části může obec koeficienty o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři snížit. Jednotlivými místními částmi se rozumí katastrální území, tj. Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno nad Nisou, Proseč nad Nisou, Rýnovice a Vrkoslavice.

Místní koeficient lze stanovit pouze jeden pro všechny nemovitosti na celém území města, a to pouze ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Jím se vynásobí daň poplatníka kromě výjimky u pozemků. „Termín pro vydání obecně závazné vyhlášky je stanoven tak, že vyhláška musí nabýt platnosti do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období. Novelou zákona o dani z nemovitostí (zákon č. 362/2009 Sb.) pro zdaňovací období roku 2010 bylo obcím umožněno vydat vyhlášku v pozdějším termínu, a to do 30. listopadu 2009. Jablonecké zastupitelstvo se bude koeficienty daně z nemovitostí povinně zabývat znovu v 1. pololetí 2010, zřejmě v červnu,“ konstatuje ředitelka finančního odboru Renata Vítová.

(fr)

Vytvořeno 7.1.2010 9:11:58 | přečteno 2562x | Petr Vitvar
load