Daň z nemovitosti - názory a komentáře

Petr Tulpa, Renata Vítová, Soňa Paukrtová, Lukáš Pleticha

Petr Tulpa, starosta města

Hromadnou připomínku mělo politické sdružení Domov nad Nisou ve volebním programu jako další alternativu pro občany, aby se mohli aktivně zapojit do rozhodování o městě. Podařilo se nám ji prosadit do jednacího řádu zastupitelstva města. Dosud bylo možné využít např. místní referendum, kterého se musí zúčastnit alespoň 35 % oprávněných voličů. Je to nástroj velmi silný, ovšem podmínky pro jeho využití jsou značně složité, technicky náročné a v neposlední řadě i drahé.

Na rozdíl od místního referenda je hromadná připomínka snadno dostupná. Pokud je splněna podmínka podání 20 právnickými osobami se sídlem v Jablonci nad Nisou nebo 300 obyvateli města, jsou zastupitelé povinni se jí na nejbližším zasedání zabývat. Tímto způsobem je umožněno i menším skupinám lidí rychle reagovat na rozhodnutí zastupitelů a přinášet tak zpětnou vazbu.

A to je právě i případ této první vznesené hromadné připomínky týkající se obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitostí. Jejím prostřednictvím jsme dostali v prosinci zřetelnou odpověď na naše rozhodnutí, která nám potvrdila, že otázka daně z nemovitostí není jednoduchá. Má obrovskou šíři, která při původním návrhu na zvýšení místního koeficientu nebyla dostatečně analyzována. Problém je v tom, že rodinné domy vlastní obrovské spektrum lidí. Velké procento z nich tvoří jak momentálně nezaměstnaní, tak samostatně žijící senioři s nízkými příjmy, kteří jsou ale nejednou majiteli větších domů.

Dalším podnětem vzešlým z hromadné připomínky je i fakt, že jednou z podnikatelských činností je i pronájem bytů, jež však nespadá do podnikání osvobozeného od „Janotova balíčku“.

Jinými slovy řečeno, unikly nám některé detaily, které v původním záměru nebyly zohledněné a na které nás hromadná připomínka upozornila. A to je i její smysl, proto jsme chtěli, aby byla zavedena.

Renata Vítová, ředitelka odboru financí a majetku

Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 4/2009 z listopadu 2009, která byla v souladu s novelou zákona o dani z nemovitostí platná pouze pro r. 2010, zrušila do té doby platnou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008. To, že ji zastupitelé zrušili na svém prosincovém jednání, v praxi znamená, že město Jablonec nad Nisou nebude mít pro rok 2010 vydanou žádnou OZV a bude se v tomto roce v této oblasti řídit jen dikcí zákona o dani z nemovitostí. Město v prosinci vydalo a mohlo vydat pouze obecně závaznou vyhlášku, kterou zrušilo vyhlášku 4/2009. Nyní nelze již právním předpisem obce daň z nemovitostí korigovat. A kolik se tedy bude v roce 2010 platit?

Koeficienty pro daň ze staveb i daň z pozemků jsou tyto: 2,5 Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč (zvýšen z 1,4), Rýnovice, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou (snížen ze 3,5), místní koeficient - nezaveden.

Pro všechny vlastníky nemovitostí města platí dvojnásobné zvýšení tzv. „Janotovým balíčkem“ (s výše zmíněnými výjimkami u daně z pozemků). Výjimkou, která nebyla zvýšena „Janotovým balíčkem“, jsou daně ze stavby užívané pro ostatní podnikatelskou činnost. Zrušen je též koeficient pro výpočet daně ze staveb ve výši 1,5, který byl stanoven v OZV č. 4/2009 (i předcházejících OZV) pro stavby pro individuální rekreaci, garáže a stavby či nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost. Podnikatelům v Jablonci se tedy daň z nemovitostí sníží.

Místní koeficient zavedlo již pro rok 2009 celkem 382 obcí, z nich koeficient ve výši 2 využilo 309 obcí, ve výši 3 to bylo 85 obcí, ve výši 4 pouhých 8 obcí a ve výši 5 obcí 10. OZV č. 4/2009 stanovovala místní koeficient ve výši 2. Jablonec by tedy byl jedním z dalších obcí, kde by byl zaveden místní koeficient, a to až od r. 2010. Pokud těchto 382 obcí místní koeficient nezrušilo, majitelům nemovitostí se daň zvýšila v r. 2009 a následně i v r. 2010.

Orientační výše daní z nemovitostí pro rok 2010

Ve 2. sloupci je skutečnost roku 2009, ve 3. rok 2010 dle „Janotova balíčku“. Ve 4. sloupci zjistíme, jak by daně vypadaly se zvýšeným místním koeficientem 2.

Typ nemovitosti

Výše daně v roce 2009**

Dopad novely zákona

Místní koeficient = 2

obytný dům 120 m2 (2 podlaží)

526 Kč

826 Kč

1 652 Kč

byt 80 m2

240 Kč

480 Kč

960 Kč

zahrada 1000 m2

*12 až 22 Kč

*12 až 22 Kč

*12 až 22 Kč

garáž 20 m2

120 Kč

160 Kč

320 Kč

* Ceny půdy jsou různé, pro Mšeno n. N. (15 Kč), Jablonecké Paseky (12 Kč), Kokonín a Jablonec n. N. (16 Kč), Lukášov (17 Kč), Proseč n. N. (19 Kč), Rýnovice (22 Kč) a Vrkoslavice (12 Kč).

** Kromě části obce Jablonec nad Nisou, která je nyní po zrušení OZV č. 4/2009 srovnána na úroveň ostatních částí obce.

Koeficienty daně z pozemků a daně ze staveb dle velikostních kategorií

  • 1,0 v obcích nad 1 000 obyvatel
  • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
  • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
  • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
  • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel (tj. i Jablonec)
  • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
  • 4,5 v Praze

Soňa Paukrtová, senátorka a zastupitelka

Zvyšování daní i jakýchkoli dalších plateb je pro občany vždy nepříjemné. Město Jablonec je však v situaci, kdy je nuceno splácet stamilionové úvěry, které si vzalo a utratilo minulé vedení města pod vedením opoziční ODS. Ke konci roku 2006 se výše nesplacených úvěrů rovnala částce 349 709 000 Kč. Do dnešního dne uhradilo současné vedení města 136 204 000 korun na splátkách a na úrocích z úvěru.

Opoziční ODS těžko může nepřevzít minimálně spoluodpovědnost za současnou situaci, jejímž důsledkem je i zvyšování daně z nemovitostí. Právě proto, že v minulosti přijala obrovské úvěry a nevytvořila žádnou finanční rezervu na možný propad příjmové stránky rozpočtu města. K tomu může dojít výpadkem příjmů například v období hospodářské recese nebo krize.

Vzhledem k tomu, že dochází k významnému propadu příjmů měst (Jablonec měl v roce 2009 na příjmech o 100 000 000 Kč méně než v roce 2008), uvažuje ministerstvo financí o takové úpravě zákona o obcích, podle níž by zastupitelstvo města schvalovalo přijetí úvěrů 3/5 většinou a ne nadpoloviční většinou. Tím by bylo zajištěno, aby se i opozice v zastupitelstvu vyjadřovala k přijetí úvěrů, speciálně těch velkých.

Hromadnou připomínkou mohou občané i podnikatelé reagovat na rozhodnutí zastupitelstva města. Pokud se pod hromadnou připomínku podepíše 20 právnických osob nebo 300 občanů, zastupitelstvo je povinno tuto připomínku projednat a zaujmout stanovisko. Domov nad Nisou měl ve svém volebním programu tento nástroj komunikace občanů a zastupitelstva a já jsem ráda, že byl občany využit.


Lukáš Pleticha, místostarosta

Pravda je, že zvyšování daní je vždycky nepopulární. I z toho důvodu jsme se k takovému kroku rozhodli až letos. Je zde propad příjmů a navíc jsme zatížení 300 miliony korun úvěrů z let 2005 - 2006, které splácet musíme, ať je či není krize.

Zavést místní koeficient jsme mohli už v roce 2008, stejně jako to udělala většina ostatních měst. Neučinili jsme tak, protože jsme chtěli občanům ulevit v tehdejším trendu při zdražování energií a paliv, zvyšování ekologických složek daní a inflaci. Dál jsme drželi ceny odpadů, jízdného v MHD a další. Teď vidíme, že to byla chyba. Měli jsme zdražovat v souladu s trendem. Kdo by si na to dneska vzpomněl? Teď by z toho nebylo zpolitizované téma.

Všechny daně, kromě té z nemovitostí, jdou do státní pokladny a ta je přerozděluje. Pouze zlomek výtěžku a pouze z některých daní jde dle určitých koeficientů a rovnic zpět obcím. Daň z nemovitosti jako jediná plyne celá do městské kasy. Vždy té obce, kde se vybere.

Ano, znásobili jsme dvakrát tuto daň jabloneckým občanům. Ale udělali jsme jen to, co už v předešlém roce učinila i ostatní města Libereckého kraje. Druhé dvojnásobné zvýšení provedl stát zákonnou normou. Ne Jablonec. V podstatě šlo o jednoleté jednorázové opatření, jímž by město částečně vykrylo výpadek příjmů, aby se nezastavil rozvoj. Jablonečané by tak přímo přispěli na rozvoj svých škol, silnic, chodníků, nemocnice, prostě svého města. Každý se může z rozpočtu přesvědčit, kolik se vybere na dani z nemovitostí a kolik jde na údržbu a rozvoj města. Vybere se toho zlomek.

Samozřejmě, že jsem hledal i úsporná opatření v rámci úřadu a organizací a podařilo se nám ušetřit pět milionů korun. Omezit je možné investiční akce, ale je škoda, pokud kvůli takovým omezením přijdeme o evropské nebo státní dotace, které skoro vždy vyžadují finanční spoluúčast města. Nyní stojíme před otázkou, zda na to budeme mít. Výše dotací až 92,5 %, jak tomu je v letech 2007 - 2013, se už nebude nikdy opakovat. Můžeme omezit příspěvky na vybavení nemocnice moderním zařízením, ale to dělat nechceme. Můžeme omezit rozvoj - odpískat projekty, kde nyní jedinečná dotace je. Když je ale nyní nepřipravíme, stejně bude muset město tyto problémy v budoucnu řešit. Jenže už jenom za své. Nemůžeme ale šetřit na zimní údržbě, MHD, školách, chodu úřadu, který je dán ze zákona. To je základ fungování města! A to jsou významné položky rozpočtu.

Proto jsme zvedli ruce pro zvýšení daní pro rok 2010. Takovou platnost má vyhláška č. 4/2009 o dani z nemovitostí ve městě. Ale občané odmítli. Daň z nemovitostí je jinde ve světě zcela běžná a má mnohem vyšší sazbu než v České republice. Takže - bude to něco za něco…

Vytvořeno 7.1.2010 9:12:04 | přečteno 3410x | Petr Vitvar
load