Velké plány města

K čemu slouží integrovaný plán?

V době, kdy vláda České republiky schválila Integrovaný plán rozvoje (IPRM), doporučila tento dokument zpracovat jednotlivým městům, aby se ukázalo, jak budou uceleně řešit nejzávažnější problémy pomocí promyšleně provázaných projektů. Také Jablonec nad Nisou takový plán připravil a zahrnul do něj nejen projekty vlastní, ale i projekty podnikatelů a neziskových organizací. Mají tak větší šanci na získání dotací z fondů Evropské unie, neboť jsou-li součástí schválených integrovaných plánů, dostanou ke svému bodovému hodnocení deset procent navíc.

„Bonifikován není individuální projekt, nýbrž jeho strategické zaměření a vzájemné vazby. Tím je zajištěno, aby města a další subjekty připravovaly projekty řešící nejpalčivější problémy a naplňující celkovou strategii rozvoje města i regionu. Bonifikace přitom není zvýhodněním, ale oceněním přidané hodnoty, kterou přináší součinnost a strategické plánování všech zastoupených subjektů ve městě,“ říká se v materiálu Ministerstva pro místní rozvoj. Zpracovatelem a předkladatelem integrovaného plánu je vždy město, které rovněž zodpovídá za jeho realizaci. „Ve všech fázích přípravy, zpracování i realizace je nutno respektovat princip partnerství a zapojení veřejnosti,“ konstatuje se dále v dokumentu vydaném ministerstvem.

Zapojení institucí i občanů

Do integrovaného plánu Jablonce se zapojilo přes sto dvacet jabloneckých odborníků, politiků, podnikatelů, zástupců neziskových, kulturních a sportovních organizací, škol a dalších institucí. Ti byli soustředěni do sedmi pracovních skupin a díky jejich vysokému nasazení se podařilo plán vytvořit během tří měsíců. Znamenalo to neúnavnou spolupráci všech jmenovaných včetně řady odborníků pracujících na radnici.

Bylo třeba si odpovědět na tři základní otázky: Jaký má být v budoucnu počet obyvatel Jablonce a má se město snažit překonat padesátitisícovou hranici? Jaké postavení zaujme v budoucnu Jablonec vůči sousednímu Liberci? Jaké bude postavení cestovního ruchu - bude z Jablonce turistické centrum? Odpovědi definují vize rozvoje města. Koordinační skupina se shodla na tom, že vzhledem k současné kritice systému kategorizace obcí a měst ve vztahu k přerozdělování financí a jeho možné změně, je odpověď na první otázku zatím bezpředmětná. Co se týká postavení vůči Liberci a role turistického centra, měl by se Jablonec spíše soustředit na budování vlastní, charakteristické tváře, zkvalitnit bydlení a infrastrukturu a zvýšit nabídku dobrých pracovních příležitostí. Stejně tak, jako podpořit vzájemnou spolupráci mezi oběma městy a podpořit snadné dopravní spojení. V souvislosti s přípravou integrovaného plánu, byl také zaktualizován plán strategický, na nějž navazuje výběr záměrů a akcí, které by měly být uskutečněny do roku 2009, tedy takzvaný akční plán.

Zelená výstavbě

Jednou z priorit dalších let je samozřejmě zvyšování komfortu obyvatel města i jejich příliv do něj. To podmiňují dvě hlavní věci - dostatek bytů a dobrá občanská vybavenost. Proto město chce stavět nové moderní byty či dát příležitost k tomu, aby si ti, kdo chtějí, postavili bydlení dle svých představ.

A právě za tím účelem byly vymezeny zájmové lokality města, z nichž tři už jsou připraveny k vyhlášení. Jedná se o lokality, které vykazují určitá specifika a kde by mohl vzniknout komplexní záměr jejich využití. Tyto pozemky tvoří jednak tzv. proluky v současné zástavbě - tady by hlavně měla vzniknout obchodní a společenská centra, jednak stavební pozemky určené pro výstavbu rodinných domů či k zastavění bytovými domy prostřednictvím developerských společností. Třetím okruhem jsou pozemky pro město cenné či klíčové k dalším rozvojovým záměrům, a proto zatím nebudou k prodeji nabízeny.

Revitalizace městského centra

Zveřejněny zatím byly dvě lokality z kategorie komerční - rodinné domy a byty, a jedna z kategorie proluky. Ta se týká jabloneckého centra, neboť je připraven záměr prodat či pronajmout pozemky vymezené ulicemi Gen. Mrázka, Komenského a Mírovým náměstím o celkové rozloze 22 tisíc m2. Vybrán by měl být autor nejvhodnějšího architektonicko-urbanistického investorského řešení zástavby na konkrétní téma „Revitalizace a dostavba centra města Jablonec nad Nisou . Společně s investorským záměrem se předkladatelé musí postarat i o jeho finanční zajištění a realizaci.

Architektonicko-urbanistický návrh bude rozpracován do dvou etap, z nichž první není závislá na druhé. To v praxi znamená, že nebude-li uskutečněna druhá etapa, neovlivní to realizaci první.

Ta obsahuje pozemky městské i soukromého vlastníka, komunikaci i park a rovná se celkové ploše 12 000 m2, druhá etapa (10 000 m2) zahrnuje pozemky městské, soukromé i státní. V současnosti zde stojí většinou bytové domy z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století společně s několika účelovými objekty z doby nedávné. Velkou část území tvoří otevřené plochy, nyní parkoviště.

Školství

Nesmírně důležité je i vzdělávání nové mladé generace. A to musí probíhat v moderních školách. Už v uplynulém roce se podařilo provést velký objem rekonstrukcí, v nichž chce město i nadále pokračovat.

Namátkou připomeňme opravu základní školy v Janáčkově ulici ve Vrkoslavicích, kde se pracovalo na střeše i na ozdobné štukové fasádě, provedeny byly nátěry, opískován byl kamenný sokl vstupního portálu a dodány byly hodiny do štítu budovy. Společně s dalšími pracemi se rekonstrukce vyšplhala na částku téměř 7 milionů korun. Rekonstrukcí hlavně sociálního zařízení prošly školy Pod Vodárnou, Na Šumavě nebo v Arbesově ulici, pozornost je věnována i školám mateřským.

(fr)

Vytvořeno 10.1.2008 13:02:59 | přečteno 2684x | Petr Vitvar
load