Tajemník městského úřadu informuje

Pomoc občanům, změna v dislokaci úřadu, stát požaduje od obcí více práce...

Pomoc občanům

Městský úřad Jablonec nad Nisou již třetím rokem naplňuje projekt zamě­řený na zvyšování kvality své práce. V loňském roce byly zpracovány a na internetových stránkách úřadu zveřejněny tzv. „životní situace“. Ve druhém pololetí roku 2006 jsme připravili prvních šestadvacet metodických materiálů, které mají přiblížit našim občanům úřad, jeho strukturu, kompetence a vy­brané agendy. V této čin­nosti budeme pokračovat během prvního pololetí nastávajícího roku.
Cílem přitom je počet metodických materiálů minimálně zdvojnásobit a aktivně je nabízet občanům na našich kontaktních místech a na jednotlivých pracovištích.

Změna v dislokaci úřadu

K 1. lednu 2007 byly vy­dány nové a upřesněny již existující zákony na úseku sociálních věcí. Tyto změny přinášejí zvýšený objem práce na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Jsou též přebí­rány kompetence od České správy sociálního zabezpečení na úseku bezmocnosti a mění se systém sociálních služeb. To s sebou nese potřebu navýšení počtu odborných zaměst­nanců na těchto úsecích. Protože městský úřad musí uvolnit budovu na Mírovém náměstí 2 pro potřeby úřadu práce, bude sociální odbor městského úřadu v průběhu roku 2007 postupně stěhován do nových prostorů v Anenské ulici (bývalý okresní úřad). V závěru ledna sem bude přemístěno oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Stát požaduje od obcí více práce

Spojený model veřejné správy, kdy stát přenáší pomocí jednotlivých zákonů své kompetence na orgány územní samosprávy v ČR, platí od roku 2003. V roce 2006 tak městský úřad po­stupně převzal a začal za stát zabezpečovat nové úkoly na úseku cestovních dokladů (biometrie), dopravních agend (bodový systém a nové řešení dopravních přestupků), centrálních registračních míst (hlášení podnikatelů orgánům státu z jednoho místa), elektronických úředních desek (správní řád), a také zvýšené úkoly na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Od 1. 1. 2007 jsou k realizaci připraveny změny, vyplývající z nového stavebního zákona, zejména na úseku územního plánování (územně analytické podklady), ale i v oblasti vyvlastňování (vyvlastňovací úřad). Dále se jedná o sociální zabezpečení (agenda příspěvku na péči) nebo naplnění zákona o střetu zájmů atp. To všechno přináší potřebu dalších úřed­níků, kteří za příspěvek od státu musejí tyto nové agendy zajistit.

JUDr. Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Vytvořeno 8.1.2007 14:32:03 | přečteno 3145x | Petr Vitvar
load