Nové zákony v sociální oblasti

V návaznosti na stručný článek uveřejněný v prosincovém zpravodaji přinášíme podrobnější informace, které se od 1. 1. 2007 dotknou sociální oblasti.

Příspěvek na péči

Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon zavádí nově dávku - příspěvek na péči, která nahradí dosavadní zvýšení důchodu o bezmocnost (vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení) a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (vyplácený MěÚ). Příspěvek na péči bude automaticky poskytnut oprávněné osobě, která bude o jeho přiznání v lednu 2007 písemně informována, a to bez nutnosti podat novou žádost. Jedná se o osoby, kterým dosud náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost částečnou, převážnou nebo úplnou. Dále se jedná o těžce zdravotně postižené děti, vyžadující mimořádnou péči ve smyslu § 1 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, o něž dosud pečovaly fyzické osoby, pobírající z tohoto titulu příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.

Nově bude výše příspěvku na péči stanovena takto:

 • Pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
  a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
 • Pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
  a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Informace k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti také další nový zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který nahra­zuje v plném rozsahu dosavadní zákon o sociální potřebnosti.

Pomoc v hmotné nouzi je moderním systémem, který především motivuje občany k aktivnímu postoji k zabezpečení prostředků, uspokojujících jejich základní životní potřeby i po­třeby dalších osob, jež s nimi žijí v domácnosti. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.

Je jednotný na celém území České republiky a vychází z principu, že každá pracující osoba se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je so­ciální práce.

Přechod ze systému dávek sociální péče vázaných na sociální potřebnost ob­čana na nový systém pomoci v hmotné nouzi bude po­stupný a je rozložen do čtyř měsíců. Přehodnocení nepříz­nivé příjmové situace občanů bude prováděno od ledna do dubna 2007. Občané, kteří nyní pobírají dávky sociální péče vázané na sociální potřebnost (dále jen dávky sociální péče), tak budou postupně informo­váni pověřeným obecním úřadem o zahájení řízení o odej­mutí dávky sociální péče. Zároveň budou vyzváni k návštěvě příslušného pověřeného obecního úřadu, kde jim bude poskyt­nuta informace o novém systému pomoci v hmotné nouzi.

Současně s tím obdrží nové jednotné tiskopisy žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, o jejichž přiznání bude rozhodnuto zároveň s odejmutím původní dávky sociální péče. Občané se proto nemusejí obávat, že v případě změny jejich dávky v některém z dalších měsíců po lednu 2007 nebude doplnění jejich příjmu zabezpečeno. Až do doby přiznání nové dávky pomoci v hmotné nouzi jim bude poskytována stáva­jící dávka sociální péče, pokud se podstatnou měrou nezmění podmínky pro její poskytování.

Od 1. ledna 2007 budou mít občané možnost žádat o tři nové dávky pomoci v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytí, nahrazující dávku sociální péče vázanou na so­ciální potřebnost, o doplatek na bydlení, který spolu s příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory řeší pomoc při úhradě nákladů spojených s bydlením, a o mimořádnou okamžitou pomoc, která reaguje na některé specifické situace občanů v hmotné nouzi, spojené s nedostatkem finančních prostředků.

Přitom má každý občan nárok na poskytnutí základního so­ciálního poradenství od příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi. V jeho rámci budou občanovi poskytnuty informace vedoucí k řešení jeho si­tuace, popřípadě k předcházení vzniku situace hmotné nouze.

Alena Beršíková
vedoucí odd. sociálních dávek

(S použitím tiskové zprávy MPSV ze dne 15. 11. 2006.)

Vytvořeno 8.1.2007 14:31:46 | přečteno 2683x | Petr Vitvar