Navrhovaná optimalizace školství vyvolává emoce

Liberecký kraj připravuje rozsáhlý zásah do sítě středního školství. Důvody tohoto kroku jsou jasné: kapacita středních škol je o třetinu vyšší než počet studentů. Takový zásah se však vždy dotýká žáků, jejich rodičů, učitelů i samospráv obcí a měst. Proto jsme se zeptali, jaké názory na připravované změny mají odborníci.

Nad direktivním postupem Libereckého kraje se zamýšlí senátorka a členka měst­ského zastupitelstva Mgr. Soňa Paukrtová. Uvádí tři příklady, které se dotý­kají jejího senátního obvodu.

Mgr. Soňa Paukrtová

„První se týká záměru zrušení osmiletého gymnázia v Tanvaldě a stručně řečeno, sloučení s obchodní akademií a vyšší odbornou školou so­ciálně právní. V tomto pří­padě neobstojí argument, že na­dané děti odcházejí na víceleté gymnázium a tím utrpí úroveň výuky zbylých žáků v základních školách. Neobstojí z velmi jednoduchého důvodu - z jednotlivých tříd odcházejí dva až tři žáci a ti stěží mohou ovlivnit celkovou úroveň třídy. Spá­dová oblast víceletého gymnázia zahrnuje 19 obcí a 30 000 obyvatel, jedná se o horský region se ztíženou dopravní obslužností. Navíc víceleté gymnázium v Tan­valdu má za sebou dlouholetou a úspěšnou historii s 88 % úspěšností svých absolventů v přijetí na vysokou školu.

Případ druhý: slou­čení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodního, Jablonec n. N., se Střední odbornou školou gastronomie a služeb v Liberci. Argumenty proti tomuto přesunu jsou vážné. Jablonecké OU převyšuje počtem žáků průměr středních škol Libereckého kraje, zájem o studium maturitních oborů převyšuje současné možnosti školy. Jedná se o školu umožňující přechod studentů z oborů maturitních do oborů zakončených závěrečnou zkouškou a naopak, o školu, která zajišťuje dálkovou formu celoživotního vzdělávání. Dopravní dostupnost přesunuté školy do Liberce je pro spádovou oblast Jablonecka a Železnobrodska velmi obtížná, ne-li vyloučená. Otázkou - a to závažnou - dále zůstává, zda slučování škol do velkých vzdělávacích zařízení s sebou nese (přes nesporné výhody ekonomické) přínos v oblasti vzdělávání a přístupu ke studentům.

Případ třetí: záměr vý­stavby nového vzdělávacího areálu s kapacitou cca 1500 žáků v blízkosti průmy­slové zóny v Jablonci n. N. s tím, že v této nové budově by měly být umístěny tyto školy: sloučené školy Střední průmyslová škola strojnická Jbc, Horní nám. 1 a Střední škola technická, Jbc, Belgická 4852 a výhledově Integrovaná střední škola Liberec, Na Bojišti 15. Také tento záměr vyvolává řadu otázek, zvláště v předpokládaném umístění školy v blízkosti průmyslové zóny. Město Jablonec nad Nisou je jistě připraveno nabídnout jiné lokality, které lépe vyhovují výstavbě školy 21. století, než je blízkost průmyslové zóny.

Všechny tři navrhované změny mají jedno společné. Vznikly bez - z mého pohledu nutné - debaty s městy, jejichž území se týkají, bez zpracování ana­lýzy sociálních dopadů pro ro­diny dojíždějících studentů, bez veřejné diskuse.“ Uzavírá Soňa Paukrtová.

Slovo jsme dali též ředitelům dvou jabloneckých škol.

Ing. Vlasta Fischerová

Ing. Vlasta Fischerová, pověřená řízením Střední průmyslové školy stroj­nické Jablonec nad Nisou, nám k optimalizaci sdělila:

„S ohledem na demografický vývoj je jasné, že bude nutné přijmout některá opatření, aby nabídka volných míst na středních školách nepřevyšovala výrazně počet žáků končících základní školy. Domnívali jsme se však, že budou slučovány školy nenaplněné, o které není zájem a mají finanční problémy se zajišťováním provozu školy a kvality výuky. Dále pak školy, které při malém počtu žáků nabízejí větší počet oborů nebo obory vzájemně nepříbuzné.
SPŠS na Horním náměstí patří mezi školy menší, celková její kapacita je 240 žáků. Vzhledem k tomu, že nabízíme pouze jeden obor 23‑41‑M/001 Strojírenství ve dvou paralelních třídách, je kvalita výuky na dobré úrovni. Prostředky poskytované KÚ na zajištění provozu školy prozatím vždy vystačily. Přes snižující se počet žáků končících ZŠ, je o SPŠS stále stejný zájem a škola je posledních pět letech napl­něna na 97 až 100 %.

Přes všechna tato fakta jsme si vědomi, že v příštích třech letech dojde k ještě výrazněj­šímu snížení počtu žáků ZŠ. Vítáme záměr KÚ Liberec­kého kraje vystavět v Jablonci n. N. nový areál pro střední školy technického zaměření. Prostředí průmyslové zóny však nepovažujeme za vhodné pro školy. Moderní škola by měla stát v blízkosti poskytovatelů dalších služeb (internát, jídelna, městská hala, bazén, kluziště, atletický a fotbalový sta­dion, divadlo apod.). Měla by být dobře dostupná žákům dojíždějícím ze spádových oblastí. Dnes jich dojíždí 57 %. V případě realizace výstavby nového areálu, vhodného pro žáky, souhlasíme s následným sloučením SPŠS a dalších škol. Všechny školy by měly vstupovat do nového subjektu rovnocenně a bez předchozího administrativního slučování.“

Mgr. Josef Pecka

Mgr. Josef Pecka je ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Poštovní ul. 10. Toto je jeho názor:
„Dne 15. 11. 2006 se ředi­telé středních škol a veřejnost dozvěděli o záměru změn ve vzdělávací nabídce středních škol LK. Úzký tým několika pracovníků Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK pracoval, v přísném utajení, na tomto záměru téměř dva roky. Počátek realizace navrhovaných změn byl v uplynulých 14 dnech vykládán různě. Poslední verze hovoří o administrativním sloučení obou škol. Jakmile však nastane významný pokles stavu žáků v SOŠ a SOU obchodním a provoz školy by se měl stát neekonomickým, dojde k přestěhování.

Demografický vývoj nelze zpochybnit. Statistická data, zaznamenávající neustálý pokles počtu vycházejících žáků ze základních škol, limitují počty tříd a oborů vzdělání ve středních školách. Lze proto předpokládat, že k určitým úpravám musíme zákonitě přistoupit.

Jedna z navrhovaných změn se bezprostředně dotýká SOŠ a SOU obchodního v Jablonci n. N., Poštovní 10. Ve zmíněném záměru LK se konstatuje: „Sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodního, Jablonec n. N., Poštovní 10 se Střední odbornou školou gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, p.o. s následným přesunem kapacit do areálu Střední školy gastronomie a služeb Liberec.“

Pohled do historie této vzdělávací instituce ukazuje, že obchodní škola byla v roce 1978 přestěhována z Liberce do Jablonce nikoli náhodně, ale ze zcela konkrétních důvodů. Značné množství děvčat kon­čící v té době základní vzdělávání v bývalém okresu Jablonec n. N. a v jeho okrajových částech mělo možnost volby pouze mezi uměleckými či strojírenskými obory. V jiném případě mu­sela dojíždět do Liberce. Pokud by došlo ke sloučení obou škol a následnému přestěhování do Liberce, vznikl by obdobný problém, před kterým stálo školství v 70. létech. Z tohoto pohledu vnímáme uvedený návrh změny jako anachronizmus.

Po předchozím projednání s ředitelstvím Střední školy ře­mesel a služeb navrhujeme změnu původního záměru a provést sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodního, Poštovní 10, p.o. se Střední školou řemesel a služeb, Smetanova 66, p.o. V Jablonci by tak zůstaly zachovány všechny obory vzdělání. Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou potřeb­nými učebními prostorami disponuje.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní má v současné době 592 žáků a studentů. Nabízí celkem 6 oborů vzdělání v denní, dva obory v dálkové formě vzdělávání a dva obory v rámci celoživotního vzdělávání. Disponuje moderním technickým vybavením a kvalifikova­nými pedagogy. Na velice dobré úrovni je spolupráce se sociál­ními partnery - obchodními organizacemi (60 poskytovatelů odborného výcviku), Úřadem práce v Jbc, Okresní hospodářskou komorou.“

Záměrem optimalizace školství se též zabývalo jablonecké městské zastupitelstvo na prosincovém zasedání.

Petr Vobořil

„V současné době se k záměrům změn v oblasti středního školství Libereckého kraje vyjadřují zastupitelstva obcí a měst. Zastupitelstvo Jablonce nad Nisou přijalo 7. 12. 2006 usnesení, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s přesunem středoškolských a učebních oborů mimo území Ja­blonce nad Nisou.“ Dodává Petr Vobořil, místostarosta města pro oblast sociálních věcí, školství, kultury a sportu.

Tzv. optimalizace školství je jistě záležitostí, která zajímá mnoho občanů našeho města i celého Jablonecka. Proto se k této problematice hodláme na stránkách městského zpravodaje v budoucnu vracet.

Vytvořeno 8.1.2007 14:31:51 | přečteno 4393x | Petr Vitvar
load