První schůze zastupitelstva

, autor: archiv JM

Dne 10. února 1933 se v budově – ve velkém zasedacím sále – konala první schůze zastupitelstva. Tento datum lze také vnímat jako symbolické předání radnice obyvatelům města prostřednictvím jeho nejvyššího samosprávného orgánu. 

Tehdy mělo zastupitelstvo 42 členů a zvoleno bylo na období 1931–1934. Starostou byl Dr. h.c. Karl Richard Fischer z Německé národní strany, jeho zástupci pak učitel Reinhard Priebsch z Německé národně socialistické strany dělnické a Gustav Neumann z Německé národní strany. V zastupitelstvu bylo tehdy celkem devět stran, vedle německých nacionálů zde byli i živnostníci, křesťanští sociálové, sociální demokrati, komunisté a dvě české strany. Jedině u komunistů byli zastupitelé jak německého, tak českého původu. 

Úvodní řeč starosty

Starosta Karl Richard Fischer, který jednání tehdy řídil, pronesl tuto úvodní řeč: 

„Velevážené zastupitelstvo města! Dne 18. ledna 1933 rozhodla městská rada, a to s ohledem na panující dobu nouze, zdržet se jakéhokoliv pokusu o slavnostní otevření radnice a úřední místnosti bez okázalostí předat u příležitosti zasedání zastupitelstva. 

Přesto je tato událost pro dějiny města a pro dějiny naší samosprávy velmi významnou. Jestliže mám dnes tu čest ji sdílet, vím, že pokud bychom měli požádat o účast všechny představitele státních a občanských úřadů, stavitele a řemeslníky, zástupce sousedních obcí, spolků a společností, které bychom na tomto slavnostním aktu chtěli mít, stěží by dostačovala plocha tohoto sálu. 

Když je tedy toto otevření z rozhodnutí městské rady zbaveno jakékoliv obřadnosti a je omezeno na to, že se dnes v novém sále koná první zasedání zastupitelstva, má slova na uvítanou nemíří toliko k Vám, mí ctění zástupci města, ale ke všem zmíněným společnostem i široké veřejnosti.“

Starosta následně krátce shrnul dějiny Jablonce a onen překotný hospodářský vývoj, který započal kdysi dávno vznikem vesničky u skelné huti a vyvrcholil velkolepou stavbou nové radnice. Vyzdvihl následně všechny, kdo se na tomto náročném projektu podíleli. Především minulé zastupitelstvo, které 30. prosince 1930 jednohlasně rozhodlo o stavbě. Dále pak městskou radu, jež toto rozhodnutí realizovala; stavební výbor vedený radním Zaschem a finanční výbor pod vedením radního Biemanna. Fischer poté děkoval i svým zástupcům Priebschovi a Neumannovi, kteří nelehké dílo řídili v době, kdy byl jako starosta často nemocen. Poděkování patřilo i zástupcům československých úřadů, kteří stavbu, vnímanou jako veřejně prospěšnou a řešící tak i vysokou nezaměstnanost, podporovali: okresnímu hejtmanovi Dr. Šorfovi, zesnulému zemskému prezidentovi Kubátovi a úřadujícímu prezidentovi Šormovi. 

Dále děkoval významným městským úředníkům – řediteli městského úřadu JUDr. Karlu Utischillovi a stavebním ředitelům Ing. Klamtovi a Ing. Schillerovi. Dík patřil i prováděcím firmám Herbig a Ulbrich a Rella & synovec. Zvláštní dík směřoval k autorovi stavby – prof. Ing. Karlu Winterovi z Liberce i jeho poradnímu výboru, v němž byli účastni významní jablonečtí architekti Robert Hemmrich a Josef Zasche doplnění o zemského konzervátora památek a profesora pražské techniky Dr. Karla Kühna. 

Poděkování od zástupce starosty

Následně na této první schůzi zastupitelstva promluvil zástupce starosty Priebsch, který zase starostovi Fischerovi děkoval za to, jak houževnatě celých deset let prosazoval stavbu nové radnice: 

„Velevážené městské zastupitelstvo, velevážený pane starosto, doktore Fischere! Mimořádně pochvalnými slovy jste zde zdůraznil podíl jednotlivých osob i organizací na stavbě nové radnice. Ale, vážený pane starosto, skromně jste zapomněl zmínit přední osobu, a sice iniciátora tohoto hrdého díla města Jablonce nad Nisou. Již deset let pracujete s neúnavnou pílí a energií na plánu dát městu Jablonci ojedinělý ráz. Nejen, že jste vzorně vedl přípravné práce, ale byl jste po celou dobu stavby i věrným strážcem, aby toto nejokázalejší dílo města Jablonce dospělo ke šťastnému konci. Jménem celého Zastupitelstva města Jablonce bych vám za to rád veřejně poděkoval. Nová radnice bude vždy spojena se jménem našeho starosty. V době nouze, zrozené z ekonomických a duchovních těžkostí, by se měla stát symbolem a svědčit o tom, že síla, píle a pokrok jsou schopny vytvořit takovou hodnotu. Zejména v nejtěžších dobách ať vám, vážený starosto, tato radnice jako jejímu tvůrci i celému obyvatelstvu přinese velkou čest a slávu.“

Karl Winter, obrázek se otevře v novém okněArchitekt, profesor Ing. Karl Winter – tvůrce radnice

Návrh nové radnice pro Jablonec nad Nisou byl největším životním dílem architekta, profesora Karla Wintera (1894–1964) z Liberce. 

Winter pocházel z rodiny Františka Wintera z Úpice u Trutnova. Přestože byl za první republiky profesně vnímán jako německý architekt, z českého prostředí vzešel a měl k němu vždy velmi blízko. 

Vystudoval Německou vysokou školu technickou v Praze u známého architekta, profesora Arthura Payra; v Praze poté také působil. Později učil na liberecké střední průmyslové škole a v letech 1938 až 1939 byl ředitelem průmyslovky v Děčíně. Za války vyučoval ve slezské Vratislavi, po jejím skončení mohl zůstat v Liberci a v letech 1956–58 přednášel na střední průmyslové škole stavební. V té době se podílel i na projektu úprav přízemí jablonecké radnice. Později pracoval ve funkci vedoucího ateliéru libereckého Stavoprojektu, před důchodem působil v projekční kanceláři Stavokombinátu. 

Vedle radnice navrhoval i velké stavební komplexy, např. letiště v Karlových Varech či cementárnu v Berouně. Účastnil se výběru vítězného projektu Karla Hubáčka pro Ještěd. Traduje se, že při tvorbě návrhu jablonecké radnice se Winter inspiroval středověkou radnicí v italské Florencii; z hlediska pojetí vnitřních dispozic má budova hodně společného i s radnicí v sousedním Liberci.

Vytvořeno 7.9.2023 8:44:41 | přečteno 124x | Petr Vitvar
Štítky: historie , radnice
 
load