Volby do zastupitelstva obce

23.–24. září 2022

Právní rámec

Volby do zastupitelstev obcí se konají podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy k volbám?

Prezident republiky vyhlásil tyto volby na dny 23. – 24. září 2022. V pátek 23. září 2022 budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

Informace pro volební strany k podávání kandidátních listin:

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb tj. do 16,00 hodin dne 19.7.2022 registračnímu úřadu

Kdo kandiduje?

Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen ZM) je nyní tvořeno 30 členy zvolenými na čtyřleté funkční období. Pro volební období 2022-2026 počet volených členů zastupitelstva stanovilo svým usnesením ZM na svém jednání dne 19.5.2022, a to 30 zastupitelů.

O tyto mandáty se budou ucházet kandidáti 11 volebních stran zaregistrovaných Magistrátem města Jablonec nad Nisou (dále jen MMJN). Každá volební strana může na své kandidátní listině v našem městě uvést maximálně 30 kandidátů. 

Informace o jednotlivých kandidátech, uvedených na zaregistrovaných kandidátních listinách (a to v podobě, v jaké budou uvedeny na hlasovacím lístku) jsou zveřejněny na webové stránce Českého statistického úřadu www.volby.cz.

Kam k volbám?

V našem městě je vytvořeno 49 volebních okrsků, jejichž dislokace je stejná jako u voleb v říjnu 2021.

ikona souboruOznámení o volebních místnostech a popisu volebních okrsků je zveřejněno na internetových stránkách města (www.mestojablonec.cz), vylepeno ve městě, a to nejpozději 8. září 2022. Stejnou informaci lze získat i na vnitřním informačním středisku v přízemí budovy radnice. Občané voliči, kteří mají z úřední moci trvalý pobyt evidován na radnici (cca 1500 osob), se mohou voleb účastnit ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost v přízemí budovy radnice vedle hlavního vchodu, v Informačním středisku magistrátu.

Voličské průkazy

Pro volby do zastupitelstva obce se voličské průkazy nevydávají.

Hlasovací lístek

Ve volbách do zastupitelstva obce se používá jeden společný volební lístek (velikost A4 a větší tištěný oboustranně), na němž je každá volební strana uvedena ve svém zarámovaném sloupci. U jednotlivých kandidátů, je vedle jména, příjmení, věku a povolání uvedena také místní část města, ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu (v našem městě existují místní části Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou, Kokonín, Rýnovice, Vrkoslavice, Proseč nad Nisou a Lukášov). U jednotlivých kandidátů je také uveden údaj o tom, které politické strany nebo hnutí je kandidát členem (pomocí zkratky politické strany nebo hnutí) a u kandidátů, kteří nejsou členy žádné politické strany, je uvedeno „bez politické příslušnosti“. V případě, že volební stranou je koalice politických stran nebo hnutí či sdružení politické strany nebo hnutí a nezávislých kandidátů je u kandidáta uvedeno, která politická strana nebo hnutí jej navrhlo, nebo údaj, že se jedná o nezávislého kandidáta.

Zvláštností těchto voleb je, že volič v našem městě má k dispozici až 30 hlasů, které může použít takto:

  • může se rozhodnout pro volbu jen jedné z uvedených volebních stran, a to tak, že vyznačí křížek ve čtverečku před názvem volební strany. Tím dává svůj hlas všem kandidátům této volební strany. K případným křížkům před jmény jednotlivých kandidátů se při této formě volby u vybrané volební strany nepřihlíží. Nebo
  • může se rozhodnout pro jednotlivé kandidáty různých volebních stran uvedených na hlasovacím lístku. Takto vybraným kandidátům přidělí svůj hlas křížkem umístěným do rámečku před jmény vybraných kandidátů. V našem městě tak můžete vyznačit nejvýše 30 křížků. Menší počet křížků je možný. Větší počet křížků než 30 způsobuje neplatnost hlasovacího lístku. Nebo
  • může se rozhodnout pro kombinovanou volbu. Tak lze volit jak jednu vybranou volební stranu (použije se křížek ve čtverečku před názvem vybrané volební strany), tak i vybrané kandidáty jiných volebních stran (použijí se křížky do rámečku před jmény vybraných kandidátů jiných volebních stran). Při této kombinované volbě se přednostně počítají hlasy přiznané jednotlivým kandidátům, a teprve potom získávají hlasy kandidáti vybrané volební strany, a to v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku. Vybraná volební strana získá ale jen tolik hlasů voliče, kolik bude činit rozdíl mezi počtem volených členů zastupitelstva města a počtem jednotlivě označených kandidátů.
ikona souboruJak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách

Magistrát města zajistí doručení hlasovacího lístku každému voliči společně s poučením nejpozději v úterý 20. září 2022 do místa jeho trvalého bydliště. Hlasovací lístek bude tištěn oboustranně. Na konci každé strany bude text „Pokračování na druhé straně“. I tentokrát vyzýváme občany, aby si prověřili, zda mají správně označeny svoje poštovní schránky. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do výše uvedeného data, může si hlasovací lístek vyzvednout denně v pracovní době na vnitřním informačním středisku v přízemí budovy radnice a v den voleb i ve volební místnosti.

Aktivní volební právo

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Jablonci nad Nisou.

Právo volit v těchto volbách mají také občané jiného státu, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou v den voleb našem městě přihlášeni k trvalému pobytu, popř. přechodnému pobytu. Předpokladem je, že jim právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byly vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. Smlouva o přistoupení ČR k EU“). Tito občané (tj. občané EU) ale musí písemně požádat (pokud tak již neučinili v minulosti) MMJN Jablonec nad Nisou o zápis do dodatku stálého seznamu voličů podle § 28 odst. 1, zákona o volbách do zastupitelstev obcí nejpozději do 16,00 hod. dne 21. 9. 2022.

Volič, který přijde do volební místnosti, je povinen prokázat komisi svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Musí k tomu použít platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR. Jde-li o cizince, musí použít platný průkaz o povolení k pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu (od 8/2021 se tyto doklady nově nazývají Osvědčení o registraci a Průkaz trvalého pobytu. Občané našeho města mají možnost si na oddělení správních agend a matriky našeho MMJN v úředních hodinách ověřit, zda jsou zapsáni v seznamu voličů, a případně požadovat zjednání nápravy.

Výzva k ověření platnosti občanského průkazu

Volby mimo volební místnost

Při volbách do zastupitelstva obce se nevolí v jablonecké nemocnici ani v rýnovické věznici. Voliči mohou volit pouze ve volebním okrsku dle adresy svého trvalého pobytu. 

Volební komise určitě navštíví s přenosnou schránkou Dům zvláštního určení Palackého 63-65 a Boženy Němcové 54, aby zde mohli odvolit ti občané, kteří o to požádají. 

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete požádat Magistrát města Jablonec nad Nisou nejlépe písemně, e-mailem: rasinova@mestojablonec.cz, tel. č. 483 357 545, a v den voleb také okrskovou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat doma. Komise k vám v takovém případě vyšle své členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Komise ale může vyjíždět s volební schránkou pouze na území svého volebního okrsku.

Volební orgány

Na organizačně technickém zabezpečení voleb se podílí řada volebních orgánů od Státní volební komise přes primátora města, Magistrát města až k okrskové volební komisi. Komise dbá na pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a sčítá odevzdané hlasy. Komise jsou složeny přednostně z delegátů volebních stran a v případě, že tak není dosaženo minimálního počtu členů okrskových volebních komisí tak dále z dobrovolníků jmenovaných primátorem města. Všem dobrovolníkům - zájemcům o tuto práci za ochotu pomáhat při technickém zvládnutí voleb děkujeme.

Výsledky voleb

Výsledky voleb do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou vyhlásí MMJN zveřejněním zápisu o výsledku voleb na své úřední desce.

Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrskových volebních komisí orgány Českého statistického úřadu. Český statistický úřad spravuje internetové stránky www.volby.cz, kde jsou uveřejňovány výsledky průběžně tak, jak jsou předávány jednotlivými okrskovými volebními komisemi sumarizačním útvarům Českého statistického úřadu za jednotlivé kraje, volební obvody, obce i za jednotlivé okrskové volební komise. Celkové výsledky voleb vyhlašuje Státní volební komise sdělením ve Sbírce zákonů.

Soudní přezkoumání

Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu (Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci) mimo jiné každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen. Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Okrskové volební komise

Další informace

  • Za materiálně technické zabezpečení voleb ve městě odpovídá tajemník magistrátu JUDr. Marek Řeháček. Připomínky, podněty, návrhy můžete podávat na telefon: 483 357 364 nebo e-mail:
  • Obecné informace k těmto volbám lze také získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Zápisy o výsledku voleb

Zápisy do výsledku voleb do zastupitelstva obcí 2022

26.9.2022 10:38:44 | přečteno 114x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Registrační úřady pro podávání listin

Podávání kandidátních listin do zastupitelstev obcí ve správním obvodu Magistrátu města Jablonec nad Nisou

2.5.2022 9:35:56 | přečteno 238x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Počty podpisů na volebních petičních listech

Počty podpisů na volebních petičních listech ve správním obvodu MMJN Jablonec nad Nisou

2.5.2022 9:36:04 | přečteno 186x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Seznam místních částí

2.5.2022 9:36:12 | přečteno 219x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Seznam podaných kandidátních listin

Seznam podaných kandidátních listin v jednotlivých obcích (městech) (srovnáno dle abecedy podle názvu volební strany)

20.7.2022 11:38:02 | přečteno 706x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Rozhodnutí o registraci pro volby zastupitelstva

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin podaných pro volby do zastupitelstev obcí

5.8.2022 11:03:59 | přečteno 177x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Vylosované pořadí volebních stran

Vylosované pořadí volebních stran na hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev obcí.

12.8.2022 13:27:34 | přečteno 244x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 2.5.2022 9:36:16 - aktualizováno 12.8.2022 11:23:08 | přečteno 1008x | Petr Vitvar
load