Volba prezidenta republiky

13.–14. ledna 2023 (II. kolo volby 27.–28. ledna 2023)

Kdo kandiduje?

Volba prezidenta republiky se řídí zákonem číslo 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky). O post prezidenta republiky se ve volebním obvodu, kterým je území celé České republiky pro nastávající pětileté volební období může ucházet kandidát, kterému je nejpozději v druhý den voleb 40 let (vzory hlasovacích lístků).

Kdy k volbám?

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil tyto volby na dny 13. – 14. ledna 2023. V pátek 13. ledna 2023 budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Jestliže však žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, budeme muset jít k volebním urnám ještě za 14 dnů, a to 27. a 28. ledna 2023. Volební místnosti budou přístupné opět v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Kam k volbám?

V našem městě nedojde ke změně počtu volebních okrsků a bude jich vytvořeno 49. Jejich dislokace bude stejná jako u komunálních voleb v září 2022. Oznámení o době a místě konání volby s uvedením volebních místností a popisu volebních okrsků bude zveřejněno na internetových stránkách města (úřední deska a sekce Volby na www.mestojablonec.cz), a to nejpozději 29. prosince 2022. Občané voliči, kteří mají trvalý pobyt evidován na radnici (cca 1500 osob), se mohou voleb účastnit (pokud nebudou mít voličský průkaz) ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost v budově radnice. V případě konání druhého kola voleb bude oznámení o době a místě konání volby s uvedením volebních místností a popisu volebních okrsků zveřejněno na úřední desce magistrátu a internetových stránkách města po vyhlášení výsledku prvního kola volby, které se zveřejňuje na internetových stránkách MV.

Voličské průkazy

Volič může ikona souborupožádat o vydání voličského průkazu (na I. a II. kolo voleb), a to v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (ověření je osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek) nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele tj. fyzické osoby nebo fyzické podnikající osoby (datová schránka statutárního města Jablonec nad Nisou je wufbr2a) doručené nejpozději do 16,00 hod. dne 6. ledna 2023 (v případě žádosti jen na II. kolo doručené nejpozději do 16,00 hod. dne 20.1.2023). O voličský průkaz je možné žádat i osobně (Magistrát města, Komenského ul. 8, oddělení správních agend) nejpozději do 16 hod. dne 11. ledna 2023 (v případě žádosti jen na II. kolo nejpozději do 16,00 hod. dne 25.1.2023). Magistrát města předá voličský průkaz přímo voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu (po ČR doporučeně do vlastních rukou – je ale zcela vyloučeno doručování na adresu jiného obecního úřadu nebo adresu volební místnosti) nejdříve 29. prosince 2022. Voličský průkaz opravňuje voliče uplatnit své aktivní volební právo v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo jakémkoliv volebním okrsku v zahraničí.

Hlasovací lístky

Magistrát města zajistí doručení sady hlasovacích lístků každému voliči společně s poučením nejpozději v úterý 10. ledna 2023 do místa jeho trvalého bydliště. I tentokrát vyzýváme občany, aby si prověřili, zda mají správně označeny svoje poštovní schránky. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do výše uvedeného data, může si celou sadu vyzvednout denně v pracovní době na informačním středisku magistrátu v přízemí budovy radnice a v den voleb i ve volební místnosti.

V případě konání II. kola voleb nebudou hlasovací lístky již doručovány do místa trvalého pobytu, ale každý volič obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Aktivní volební právo

Státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v případě konání II. kola voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání II. kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič, který přijde do volební místnosti je povinen prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky. Musí k tomu použít platný občanský průkaz nebo cestovní, diplomatický nebo služební pas.

Volby mimo volební místnost

Volič, který bude v den voleb ležet v jablonecké nemocnici, o své aktivní volební právo nepřijde. Vedení nemocnice nahlásí Magistrátu města do 14 hod. dne pondělí 9. ledna 2023 (v případě konání druhého kola do 14 hod. dne 23. ledna 2023) tyto pacienty, kteří budou zahrnuti v tzv. zvláštním seznamu. Druhý den voleb se dostaví zástupci jedné okrskové volební komise a umožní pacientům volit. I zde však platí prokázání totožnosti a občanství. Obdobně proběhnou volby ve věznici v Rýnovicích.

Volební komise určitě navštíví s přenosnou schránkou Dům zvláštního určení Palackého 63-65 a domov pro seniory U Přehrady, aby zde mohli odvolit ti občané, kteří o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete požádat Magistrát města v Jablonci nad Nisou e-mailem: , tel. č.: 483 357 545 a v den voleb také okrskovou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat doma. Příslušná komise k vám v takovém případě vyšle své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Komise ale může vyjíždět s volební schránkou pouze na území svého volebního okrsku.

Volební orgány

Na organizačně technickém zabezpečení voleb se podílí řada volebních orgánů od Státní volební komise přes primátora města, Magistrát města až k okrskové volební komisi. Komise dbá na pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a sčítá odevzdané hlasy. Komise jsou složeny přednostně z delegátů volebních stran, a pokud tak není dosaženo minimálního počtu členů okrskových volebních komisí tak dále z dobrovolníků jmenovaných primátorem města. Případní zájemci o tuto práci se mohou hlásit na e-mail: , tel. č.: 483 357 545, a to do 13. prosince 2022. Všem dobrovolníkům - zájemcům o tuto práci za ochotu pomáhat při technickém zvládnutí voleb děkujeme.

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu se zákonem o volbě prezidenta republiky, nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na 1. zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu. Tato 1. zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve středu 21. prosince 2022.

Výsledky volby

Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrskových volebních komisí orgány Českého statistického úřadu. Český statistický úřad spravuje internetové stránky www.volby.cz, kde jsou uveřejňovány výsledky průběžně tak, jak jsou předávány jednotlivými okrskovými volebními komisemi sumarizačním útvarům Českého statistického úřadu za jednotlivé kraje, obce i za jednotlivé okrskové volební komise. V případě, že po I. kole volby nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, bude výsledek volby prezidenta za I. kolo vyhlášen uveřejněním zápisu Státní volební komise na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Celkové výsledky volby prezidenta budou vyhlášeny uveřejněním zápisu Státní volební komise sdělením ve Sbírce zákonů.

Soudní přezkum

Podáním návrhu na neplatnost volby prezidenta se může domáhat ochrany u soudu mimo jiné každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů, zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Návrh je nutno podat nejpozději do 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

Informace

Za materiálně technické zabezpečení voleb ve městě odpovídá na Magistrátu města tajemník úřadu JUDr. Marek Řeháček. Připomínky, podněty, návrhy můžete podávat na telefon: 483 357 364 nebo e-mail: reichelova@mestojablonec.cz. Informace k těmto volbám lze také získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo na internetových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje (https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2023-volba-prezidenta).

Zvláštní způsob hlasování pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Dokumenty ke stažení

Vytvořeno 21.11.2022 12:56:03 | přečteno 3289x | Petr Vitvar
load