Struktura úřadu

primátor - RNDr. Jiří Čeřovský
 kancelář primátora
  vedoucí kanceláře primátora - Mgr. Jana Matěchová
   oddělení sekretariát primátora
    asistentka primátora - Mgr. Kateřina Hujerová
    sekretariát primátora, MP - Mgr. Karla Hackelová
    propagační referent, SPOZ - Iva Bendová
   oddělení pro komunikaci s veřejností
    tisková mluvčí - Jana Fričová
    webmaster - Petr Vitvar
    osadní výbory - Jan Štol
   vedoucí oddělení krizového řízení, bezpečnostní ředitel - Bc. Vratislav Pavlín
    bezpečnostní tajemník, HOPSK, JSDHO - Ing. Jitka Fantová
   vedoucí oddělení interního auditu a stížností - Bc. Martin Oklamčák
    interní audit, stížnosti a petice - Iveta Landová; Alena Polreichová
   vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek - Mgr. Jiří Kučera
    asistentka právního oddělení, veřejné zakázky - Lucie Malá, DiS.
    právník - Mgr. Alžběta Svobodná
    vymáhání pohledávek - Jitka Manhartová
    veřejné zakázky - Ing. Soňa Černá
   vedoucí oddělení dotací - Mgr. Iveta Habadová, MBA
    specialista na dotace - Ing. Markéta Spurová
    projektový manažer - Alena Cincibusová; Ing. Slavěna Hájková Znamenáčková
 náměstek primátora pro oblast humanitní - Mgr. David Mánek
  sekretariát náměstka primátora (D. Mánek) - Radka Baloghová
  odbor humanitní
   vedoucí odboru humanitního - Mgr. Miroslava Rýžaková
    sekretariát odboru humanitního - Šárka Bachmannová
    ekonom - Ing. Diana Zappeová
    vedoucí oddělení kultury a sportu - Mgr. Miroslav Šourek
     kultura - Lucie Kocourková, DiS.
     sport, dotace, peněžité dary - Jiří Kubsch
    vedoucí oddělení školství - Mgr. Zdeňka Květová
     mateřské školy - Ing. Alena Purmová
     provoz MŠ a ZŠ - Martina Janegová
     základní školy - Bc. Lenka Lipšová
  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr. Martina Rosenbergová, MBA
    sekretariát, ekonom - Hana Hladíková
    vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, právní poradenství - Mgr. Hana Krámská
     administrativní pracovník - Mgr. Denisa Hučková
     kurátor pro děti a mládež - Bc. Petr Zbranek
     asistentka - Zuzana Landová
     sociální pracovník, náhradní rodinná péče - Mgr. Michaela Císlerová; Mgr. Pavlína Habánová; Bc. Daniela Hnyková
     sociální pracovník, problematika týraných dětí - Bc. Šárka Petříčková
     sociální pracovník - Bc. Marie Hudíková; Bc. Klára Huljaková; Bc. Zdeňka Mařanová; Bc. Jarmila Petrušková; Mgr. Anna Vyhnálková
     kurátor pro děti a mládež, problematika týraných dětí - Mgr. Milena Kučerová
    vedoucí oddělení sociálních služeb - Bc. Jaroslav Cvrček
     koordinátor komunitního plánování - Ing. Dana Holcová
     agenda seniorů - Mgr. Drahomíra Duštírová
     zdravotní referent - Ivana Slámová, DiS.
    vedoucí oddělení sociální péče, romský poradce, zvl. příjemce důchodu - Bc. Lucie Strádalová
     veřejný opatrovník - Bc. Magdaléna Bílková; Bc. Helena Kolomazníková; Ing. Alena Přichystalová; Jana Soukalová
     sociální pracovník - Bc. Petra Karásková; Bc. Blanka Ševčíková; Mgr. Jana Vitvarová, DiS.; Eva Zbranková, DiS.
     kurátor pro dospělé - Mgr. Hana Hodačová
 náměstek primátora pro rozvoj města - Ing. Petr Roubíček
  sekretariát náměstka primátora (P. Roubíček) - Zuzana Radušovská
  odbor stavební a životního prostředí
   vedoucí odboru stavebního a životního prostředí - Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
    souhrnná stanoviska, vydávání průkazek pro zdravotně postižené - Michaela Kovačová
    stavební archiv - Jiří Pekl
    sekretariát odboru stavebního a životního prostředí - Dana Linhartová
    vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče - Mgr. Jana Horčičková
     státní správa - odpady - Marcela Strouhalová
     státní správa - odpady, ochrana zvířat proti týrání - Bc. Jana Kolovratníková
     státní památková péče, dotace - Mgr. Dana Linhartová, PhD.; Bc. Jakub Šrýtr
     státní památková péče, ochrana přírody (Rýnovice, Mšeno, Paseky, Lučany, Bezděčín, Frýdštejn) - Ing. Štěpánka Drahorádová, DiS.; Mgr. Pavla Nesvadbová
     ochrana přírody a krajiny (Bedřichov, Josefův Důl, Janov, Lučany v CHKO, Paseky, Mšeno, Rýnovice, Lukášov, Proseč, Rádlo, Frýdštejn, Rychnov, Pulečný) - Bc. Lenka Sovová
     ochrana přírody a krajiny (Jablonec n. N., Lučany mimo CHKO, Nová Ves, Kokonín, Vrkoslavice, Maršovice, Dalešice) - Ing. Lucie Vavrušková
     státní správa - lesy, myslivost, rybářství - Ing. Petra Němečková
     státní správa - ochrana zemědělského půdního fondu, ovzduší - Ing. Kateřina Pastyříková
    oddělení dopravní a silniční
     povolování dopravních staveb, dopravní značení, taxislužba - Radka Šrýtrová
     povolování dopravních staveb, zvl. užívání komunikace, dopr. značení, sjezdy - Marie Košťáková
     zvláštní užívání komunikace, povolování dopravních staveb - Jana Munclingerová
    stavební úřad
     územní a stavební řízení (Janov n. N., Bedřichov, Josefův Důl) - Vladimír Kraus
     územní a stavební řízení (Lučany n. N.) - Bc. Tereza Brožková
     územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - západní část, Vrkoslavice, Dalešice) - Petra Haltufová
     územní a stavební řízení (Proseč n. N.), památková zóna, památkově chráněné objekty - Blanka Funke
     územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - východní část, Jablonecké Paseky, Rádlo) - Ing. Sylvie Zahálková
     územní a stavební řízení (Kokonín, Nová Ves) - Irena Kožíšková
     územní a stavební řízení (Rýnovice, Lukášov) - Michaela Bořilová
     informace (Mšeno n. N., Maršovice) - Zora Herinková
    vedoucí oddělení vodoprávní úřad - Mgr. Michal Holý
     státní správa - vodoprávní úřad - Mgr. Jan Goll; Monika Pappová
  odbor územního a hospodářského rozvoje
   vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje - Ing. Martin Jančík
    sekretariát, ekonom odboru územního a hospodářského rozvoje - Šárka Rulcová
    vedoucí oddělení investiční výstavby - Ing. Pavel Sluka
     realizace staveb města - Miroslav Kopecký; Petr Mikulášek; Radka Poprová
     příprava staveb města - Zuzana Bencová; Ivana Dufková; Ing. Luboš Kousal
     příprava staveb, stanovisko za město - Ing. Markéta Horáková
    pověřený vedoucí oddělení územního a strategického plánování - Ing. Michal Tichý
     pořizovatel územních plánů - Ing. Jana Kiesewetterová; Ing. Alena Sládková
     pořizovatel územně analytických podkladů - Martina Linhartová
     administrativa - Iva Kyzúrová
 náměstek primátora pro ekonomiku a majetek - Ing. Milan Kouřil
  sekretariát náměstka primátora (M. Kouřil) - Pavla Paduchová
  odbor ekonomiky
   vedoucí odboru ekonomiky - Ing. Kateřina Tuláčková
    sekretariát odboru ekonomiky, rozpočet - Ing. Jana Horčičková
    finanční analytik - Ing. Helena Kočová
    vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků - Ing. Jitka Hujerová
     poplatky ze psů - Lenka Zikešová
     poplatky z ubytovací kapacity a rekreačního pobytu - Zuzana Šváchová, DiS.
     poplatky za odpad - Marcela Hušková
     ohlášení plátce poplatku za odpad - Jana Hádková; Sophie Paduchová
     poplatky z veřejného prostranství, veřejné sbírky - Iva Vízková
    vedoucí oddělení účetní a majetkové evidence - Ing. Dana Hrubešová
     inventarizace majetku - Martina Rydvalová
     účetní - Lucie Horynová; Eva Prskavcová
     účetní, pokladna - Marianna Matějková; Pavla Veselá
    vedoucí oddělení majetkoprávního - Ing. Libuše Pavízová
     převody a pronájmy pozemků, výkupy nemovitostí - Iveta Ritterová
     věcná břemena - Iveta Vítková; Mgr. Petra Vítková
     prodej a pronájem objektů a jednotek - Petra Musilová
     kupní a nájemní smlouvy - Jana Vincencová, DiS.; Simona Vrbová
  odbor technický
   vedoucí technického odboru - Mgr. Pavel Kozák
    sekretariát technického odboru - Bc. Jitka Krausová
    energetik - Ing. Vladimír Vltavský
    účetní odboru - Marcela Schäferová
    vedoucí oddělení správy nebytových objektů - Bc. Václav Kotek
     stavební technik - MŠ, ZŠ - Hana Schindlerová
     stavební technik - sportoviště - Jiří Cvrček
    pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů - Jana Jodasová
     pokladna, pronájem obecních bytů - Marcela Balcarová
     stavební technik - byty, bytové domy - Eva Foglová; Ivana Šálková
    pověřený vedoucí oddělení správy komunikací - Martin Černý
     vyjádření k projektům, správa místních komunikací, odpovědnost za škody - Ing. Martin Křivanec
     zvláštní užívání místních komunikací - Lenka Čapuchová
     opravy komunikací, vyjádření vlastníka - Štěpán Zmrzlý
    vedoucí oddělení správy veřejné zeleně - Ing. Štěpánka Gaislerová
     reklamace, pojištění, hřiště, přehrada, hřbitovy - Dana Försterová
     správa dětských hřišť - Ing. Klára Halamová
     lesní hospodář - Michal Šarbort
    oddělení správy místního hospodářství
     městský mobiliář - Jan Čermák
     odpadové hospodářství města, čistota a pořádek - Lukáš Krámský; Mgr. Barbora Šnytrová
 tajemník - JUDr. Marek Řeháček
  kancelář tajemníka
   vedoucí organizačního a personálního oddělení, personalista - Bc. Pavlína Reichelová
    personální úsek - Zdeňka Krausová
    sekretariát tajemníka, rada, zastupitelstvo - Jiřina Hartmanová
    mzdová účetní - Dagmar Říčařová; Irena Trousilová
    spisovna - Šárka Rašínová
   vedoucí oddělení vnitřní správy - Bc. Eva Peukertová
    informační středisko magistrátu - Radka Bašusová; Helena Fridrichová; Radka Škodová
    podatelna - Jitka Roubíčková
    řidič - Radek Seidel
    údržba - Pavel Kříž; Josef Munzar
    údržba radnice - Milan Šourek
    inventarizace majetku - Miroslav Regner
   oddělení organizace a personálu veřejných prací
    koordinátor veřejných prací - Jiří Podskalský
   vedoucí oddělení informačních technologií - Jiří Hruška
    informatik - Petr Novák; Karel Očenáš, DiS.
  odbor správní
   vedoucí odboru správního - JUDr. Petr Karlovský
    sekretariát odboru správního - Romana Cicvárková
    pokladna, Czech POINT - Ivana Matoušová; Lucie Soukupová
    vedoucí oddělení přestupků - Mgr. Lenka Tomková
     dopravní přestupky - Petr Chomát; Bc. Marian Mach; Bc. Marie Nosková
     přestupky - Bc. Marcela Kohoutková; Bc. Gabriela Mužinić
    vedoucí oddělení dopravně správních agend - Bc. Zdeněk Tomek
     technik a zkušební komisař - Michal Malich; Bc. Jan Plíva
     agenda řidičů - Radka Bursová; Zuzana Havlová, DiS.; Ivana Slanařová
     registrace vozidel - Bohdana Holasová; Jana Kánská; Šárka Svobodová; Jana Vedralová
    vedoucí živnostenského úřadu - Ing. Jitka Prchalová
     registrace živností - Mgr. Jana Bernatová Kotrbová; Zuzana Fleischmannová; Nataša Kellnerová
     živnostenská kontrola, správní řízení - Mgr. David Mlčák; Bc. Petr Novotný, DiS.
    vedoucí oddělení matriky a správních agend - Bc. Václava Palanová
     matrika manželství a zvláštní matrika - Pavlína Halbichová
     matrika úmrtí - Marcela Gottwaldová
     matrika narození - Pavla Tomešová
     duplikáty matričních dokladů - Romana Voksová
     obřadní síň - Obřadní síň
     občanské průkazy, cestovní doklady - Renata Dostálová; Dagmar Frydrychová; Jitka Kalašová; Veronika Žďárská
     evidence obyvatel a trvalý pobyt - Hana Beitlová; Jitka Jurníčková
 Městská policie
  ředitel městské policie - Mgr. Bc. Michal Švarc
   zástupce ředitele MP, vedoucí MTZ a prevence - Mgr. Josef Penz
   operační středisko - stálá služba MP
   referent administrativy, ekonomiky a MTZ - Pavla Knížková
   referent prevence kriminality a vzdělávání - Miloslav Lejsek
   manažer prevence kriminality - Bc. Tomáš Svačina
   vedoucí hlídkové služby - Jaroslav Brožek
   vedoucí dopravní služby - Petr Horčička
   vedoucí dětského dopravního hřiště - Bronislava Klimentová


Vytvořeno 14.4.2004 15:49:56 | přečteno 140316x | Kristina Pönisch