Setkání s občany 2013 - Rýnovice

, autor: Martin Oklamčák

10.04.2013 - V úterý 2. dubna 2013 se uskutečnilo první ze série setkání s občany v roce 2013, a to ve školní jídelně základní školy v Rýnovicích.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, náměstek pro rozvojPetr Vobořil, vedoucí odd. správy komunikací Pavel Kozák, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, okrskář MP Miroslav Šípoš a další.

Setkání se uskutečnilo ve zcela zaplněné školní jídelně. Úvodní slovo patřilo primátorovi města, který přítomné seznámil se stavem rozpočtu a městských financí, dále mimo jiné seznámil občany se současnou situací centrálního vytápění i se záměrem města. Tím je vybudování nových blokových plynových kotelen v současných výměnících a odtud vést teplo rovnou ke spotřebitelům za přijatelnou cenu. Odstraněním ztrát a využitím nových technologií dojde k  50% snížení emisí. Předpokládané investice pro zdejší lokalitu činí 11,5 mil. Kč. Časový horizont revitalizace systému je cca 4 roky. Hodnota všech přestaveb je cca 0,5 mld. Kč. „Jsme seznámeni i s návrhem řešení společnosti Rýnovická teplárenská, ale prozatím je to v rovině variantní.  V současné době vedeme jednání s většinovým partnerem ve společnosti JTR, společností MVV Energie CZ,“ řekl primátor Beitl.

Ke stažení: ikona souboruPrezentace ze setkání s občany v Rýnovicích (02.04.2013)

1. Chci pochválit zastupitelstvo za vyrovnaný rozpočet a zeptat se, jestli plán Rýnovické teplárenské je jen plán, případně jaká je situace?

p. Beitl - společnost Rýnovická teplárenská má dostatečnou kapacitu, aby odpadní teplo vedli směrem k Janovské. Avšak tato možnost přichází v úvahu, když bude město 100% vlastníkem JTR, jinak by docházelo k poškozování dalšího akcionáře. Rýnovická plynárenská má na městě zažádáno o připojení, ale my jim v tuto chvíli nemůžeme dát kladné stanovisko, nemůžeme jednat bez souhlasu našeho partnera.

2. Jaká je kalkulace tepla pro plynové kotelny.

p. Beitl – kalkulace vychází 550,- až 600,- Kč

3. Chodníky na sídlišti Na Úbočí nejsou udržované, je nutné, aby se o ně někdo staral – zimní posyp.

p. Kozák – hlavní chodník na sídlišti směrem k lesu nepatří městu, je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).  Je mezi žádostmi o zařazení do plánu zimní údržby pro příští rok, rozhodovat budeme při sestavování plánu zimní údržby.

4. Jedná se mi o chodník v ulici Československé armády, je zde veliký provoz, není kde ochodit a od roku 2007 se slibuje řešení. Obtížná je i cesta dětí do školy. Je již nějaký plán?

p. Vobořil – komunikace není majetkem města. Jakmile Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zahájí rekonstrukci a realizaci spojení Liberec – Jablonec přes Kunratice, jsme připraveni se k této akci připojit.  Město má finance k připojení k celkové rekonstrukci směrem od Kunratic a dobudování chodníků, avšak je závislé na ŘSD. Bez komunikace nelze chodníky budovat. K dnešnímu dni máme informaci, že ŘSD nemá oblast Kunratic a ulici Československé armády zařazenou do investičního plánu pro rok 2014. Až bude tato část komunikace vybudovaná, je možné začít budovat chodníky.

p. Beitl – akce se již třikrát odkládala, z naší strany to je připravené jak po projektové tak po finanční stránce. Jednáme s ministrem dopravy, jednání inicioval poslanec Němeček. Už jsem s tímto problémem navštívil jak ministra dopravy, tak hejtmana i ředitele ŘSD. Mám příslib od ministra Stanjury, že akce se rozjede na podzim 2014.

5. Také stav komunikace i chodníků Jana Želivského je špatný, nejsou chodníky k tzv. Ostrému rohu. Po vybudování kanalizace nedošlo k úpravě komunikací, je to komunikace kraje. Došlo krajem k uplatnění reklamací?

p. Vobořil – ano, máte pravdu – komunikace je ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK). Zhotovitel komunikaci několikrát opravoval, po budování kanalizace jsme stav povrchu několikrát urgovali. Liberecký kraj (LK) tuto komunikaci pro dokončení v plánu investic pro rok 2013 nemá. Máme příslib LK, že bude zařazeno do plánu roku 2014. Následně můžeme řešit i chodníky.

p. Beitl – akci urgujeme i z pozice krajských zastupitelů (Beitl, Tulpa, Pešek)

p. Vele – pozemky podél komunikace Jana Želivského nejsou v majetku města ani kraje, ale jsou soukromé a my je budeme muset vykupovat, i to může být problém

6. Podél silnice Janovská nejsou chodníky, je to pro pěší velice nebezpečné. Na autobusových zastávkách nejsou přístřešky-čekárny (u Silky). Dříve tam byly.

p. Beitl – komunikace není v majetku města. Jsme schopni spravovat pouze majetek, který patří městu. Prověříme situaci s přístřešky, alespoň na jedné straně by být přístřeší na zastávkách mělo, projednáme to s DPMLJ. Je i otázka, čí to jsou pozemky, majitel musí dát s umístěním přístřešků souhlas.

p. Kozák – pozemky u Silky, podél krajské silnice v ul. Janovská, jsou soukromých vlastníků. Město zde žádné pozemky nemá. Umístění čekárny na soukromých pozemcích je problematické. Soukromí vlastníci pozemků se často mění a často se mění i jejich názor na umístění čekárny. Nová čekárna se pak musí odstraňovat a vynaložené investice jsou pak zbytečné.

7. Část chodníku je u AKT, ten je udržovaný, zbytek je zavalený sněhem, musíme tak chodit po silnici, jsme nahození od bláta od projíždějících vozidel, u penzionu je značka „hrby“, sousedům praskají zdi domu, silnice není upravená na provoz kamionů.

p. Hozová – děkujeme za další podnět, o situaci kolem komunikace a chodníků v ul. Želivského jsme zde již hovořili

8. Komunikace Ladova je ve špatném technickém stavu, plán na rekonstrukci se stále posouvá. Jaký je aktuální stav a budou vybudované i chodníky? Děti tudy chodí do školy.

p. Vobořil – komunikace je ve vlastnictví města, máme zpracovaný projekt, je podána žádost o stavební povolení, plánujeme její rekonstrukci pro rok 2014. U těchto úzkých komunikací je řešením maximálně jednostranný chodník – prověříme možnosti. Předtím však musíme uzavřít smlouvu s dodavateli energií RWE a Severočeskou vodárenskou společnosti (SVS), opravy komunikace musí probíhat ve vazbě na rekonstrukce sítí. V nejbližší době již budou ukončena vzájemná jednání, smlouva podepsána, jednání nejsou komplikovaná.

p. Kousal (odd. investiční výstavby) – na rekonstrukci komunikace Ladova je opravdu zpracována dokumentace pro stavební povolení, která zahrnuje i ulici Pomněnková a část ulice U Pošty ve směru  od ulice Čs. armády. V dokumentaci je mimo rekonstrukci vlastní komunikace i její odvodnění a jak se tazatel ptá i pravostranný chodník ve směru k ulici Čs. armády. Na konci března bylo zažádáno o stavební povolení na tuto akci. Připravujeme dohodu o spolupráci s SVS, neboť v rámci vyjádření k naší akci si společnost SČVK, a.s. uvědomila a následně bylo potvrzeno kamerovými zkouškami, že kanalizace je v havarijním stavu a vodovod dožilý. Proto se sama SVS obrátila na nás, že by obě akce mohly proběhnout současně (rekonstrukce kanalizace a vodovodu i rekonstrukce komunikace). Následně jednalo RWE s SVS o možnosti souběžné rekonstrukce plynovodu v ulici a proto bude zřejmě uzavřena trojstranná dohoda o spolupráci při realizace všech 3 akcí. Rozsah akcí SVS a RWE nám není dosud znám.

p. Kozák – správa komunikací provede nezbytnou údržbu výtluků po zimě ještě před vlastní rekonstrukcí dle harmonogramu oprav.

9. Přístup z Rýnovic na Starou Osadu je blátivý. V loňském roce zde probíhala rekonstrukce vodovodu a kanalizace, byla plánována nová silnice - je to prázdné prohlášení nebo se s tím počítá?

p. Vele – ano počítáme s tím, sice to nemáme v rozpočtu města, ale máme přislíbenou dotaci z ministerstva financí, tak jako v letech předešlých. Letos s financováním této komunikace počítáme z tohoto zdroje.

V ulici Pod Vodárnou je zemina výš než chodník, vše zteče do chodníku, stačí krumpáčem okopat.

p. Vele - k ulici Pod Vodárnou - situace je stejná, musíme to vyspravit. Zde chybí i odvodnění komunikace.

p. Kozák - správa komunikací provede nezbytnou údržbu výtluků po zimě dle harmonogramu oprav. Vozovka v ul. Pod Vodárnou je navržena na opravu v roce 2013 dle finančních možností města a vyjádření správců inženýrských sítí.

Blátivý přístup je pravděpodobně myšlen v části ul. Selská, který byl ponechán bez úprav z důvodu plánované výstavby rodinných domů. Z tohoto důvodu bude provedena zatím pouze vozovka ze živičného recyklátu.

Opravy komunikací v ul. Stará Osada se řeší a jsou v plánu. Pravděpodobně půjde spíš o rekonstrukci, protože zde nejsou konstrukční vrstvy a chybí zde odvodnění. Rekonstrukce vyžaduje náročnější přípravu a vše záleží na finančních možnostech. Rekonstrukce bude pravděpodobně probíhat na etapy.

10. Chci pochválit město za stezku podél potoka od Intersparu k hasičské zbrojnici, ale není tam osvětlení a v zimě není cesta protažená, přitom je možné ji využít místo chůze po ulici Jana Želivského. A dále u objektu Na Úbočí 42 je nedostatek parkovacích míst, travnatou plochu využívají jen pejskaři, parkujeme na travnaté ploše – jinde není místo, hřiště zde není - přimlouváme se za zřízení parkoviště.

p. Vele – zimní údržbu stezky i osvětlení jsme zapsali jako podnět

p. Beitl – co se týká parkovacích míst – řešíme i v jiných lokalitách a dostáváme se do rozporu s obhájci zeleně, lidé píší petice, např. když jsme chtěli v Nové Pasířské vybudovat garáže nebo nově v Pobřežní. Apeluji na vás, zkuste si požadavek na parkoviště nejprve projednat mezi sebou, abychom se nedostali do podobné situace.

p. Kozák – zimní údržba cyklostezek (jako komunikací IV. třídy) se běžně neprovádí, ale bereme to jako podnět pro další jednání stejně jako veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je v majetku Technický služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. Byl učiněn dotaz na jednatele TSJ.

11. Dříve jsme řešili, že bychom parkovali naproti Frankovi nebo u Penny Marketu – nyní u marketu parkují kamiony. Dále nám zde chybí kamerový systém, stávající sem nedosáhne.

p. Vele – od roku 2007 žádáme stát o vrácení pozemku – jedná se o jeden veliký pozemek v lokalitě Malé Janovské.  Z ministerstva financí se materiály v rámci schvalovacího procesu vrátily k doplnění, celý proces trvá velmi dlouho. Všechny úpravy musíme mít vyřešeny pozemkově, stejná situace je i s hřištěm u školy.  Jedná se o vleklý problém s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

p. Beitl – zvážíme přemístění kamerového bodu, který má být uvolněn ze Zeleného údolí

p. Vaníček (oddělení krizového řízení) – městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) slouží především k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku. Jeho rozšiřování o další kamerové body nebo přemisťování již instalovaných kamer do jiných lokalit musí splňovat některá kritéria stanovená ministerstvem vnitra. Lokalita musí být kriminálně riziková, s vysokým nápadem trestné činnosti nebo častým porušováním veřejného pořádku, lokalita nebo prostor důležitý z hlediska řešení mimořádných událostí nebo krizových situací apod. Vždy je nutné i kladné vyjádření (doporučení) Policie ČR. Malá Janovská takovou lokalitou není.

p. Raisner (ředitel MP) - v ulici Na Úbočí má MP umístěnu jednu kameru MKDS, která monitoruje velmi dobře uvedenou lokalitu včetně pozemku ležícího oproti prodejně Spectrum Franěk a částečně i okolí prodejny Penny Market.

p. Šípoš – v případě potíží volejte MP - 156

12. Jedná se mi o cestu z Intersparu k hasičské zbrojnici, přechod je až za mostem, nedá se nikde přejít.

p. Vele – bereme jako podnět, prověříme

Ing. Vojíř (vedoucí, odd. dopravní a silniční) – pokud se jedná o stávající přechod pro chodce na ul. Palackého (silnice III/29029) poblíž autobusové zastávky „Ostrý roh“ naproti PENNY marketu  a požadavku na vybudování přechodu pro chodce směrem blíže k městu, je situace následující: místo v současné době nesplňuje požadavky pro zřizování nového přechodu dle TP (Technických podmínek) 169 – bod č.9 – přechody pro chodce – obecné podmínky – stezka pro pěší ústí do ul. Palackého, jedná  se o místo v křižovatce silnice III. tř. + místní  komunikace IV. třídy (stezka pro pěší/cyklostezka), vedle výjezd z parkoviště + naproti výjezd z areálu společnosti SAN plus s.r.o., vybudování přechodu pro chodce směrem blíže k městu nelze z důvodu absence chodníků po obou stranách vozovky, dále se jedná o místo v zatáčce, kde nelze dodržet rozhledové poměry (ČSN 73 6110).

13. Povrch cesty podél toku od Inersparu by zasloužil zlepšení.

p. Beitl – není to jednoduché řešení, jedná se o podmáčený perkový terén. Kamínky se utopí, bylo by potřeba udělat kompletní konstrukční vrstvu a odvodnění a sami vnímáte, jaký je zde problém s komunikacemi a financemi, začínal jsem městským rozpočtem.  Je to otázka priorit.

14. Podél komunikace I/14 je oplocen pozemek, co se zde připravuje? A kdo je podepsaný pod tím, že vytěžený materiál z odvodňovací štoly se naváží na sousedící pozemek vedle komunikace I/14?

p. Vobořil – oplocený pozemek u I/14 - jedná se o soukromého investora (firma ATREA)

p. Řimnáčová, vedoucí odb. stavebního a životního prostředí – stavební povolení bylo vydáno, je to řádně povolená stavba, jedná se o výrobní halu.

p. Řimnáčová - k druhé otázce – pozemek byl územním rozhodnutím schválen na parkovací plochy, vlastník pozemku v rozporu s tímto rozhodnutím pozemek pronajal za zmíněným účelem. Bylo řešeno dodatečným povolením a uložením finanční sankce, bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, protože se to pojalo jako nepovolené terénní úpravy.

15. Zvažuje stavební úřad stav komunikace pro příjezd k firmám? Obtížná situace je u nás v Lukášově, vznikla firma A-stavby, tatrovky jezdí obytnou částí, komunikace se propadá. Zabývá se tím stavební úřad?

p. Řimnáčová – ano, zabýváme se tím, ale k povolení se vyjadřuje také vlastník komunikace, Policie ČR i státní správa (dopravní a silniční úřad) a jsou-li jejich stanoviska kladná a je rozhodnuto o jejich připojení, stavební úřad nemůže stavbu nepovolit

16. V ulici Čajkovského je průjezd zakázán, ale auta tam přesto jezdí. Mohla by na situaci dohlédnout policie? Dále je zde spousta psích exkrementů, lidé je neuklízí, psi bývají na volno.

p. Šípoš – o dopravních problémech vím, procházím tam, stojím tam, ale nemohu zde být 24 hodin, značka zakazující průjezd tam je umístěná, ale lidé, co znají předpisy, tam vjedou – zastaví – a zase se rozjedou, a tak neporuší předpisy. Když tam dáte zákaz vjezdu, tak tam nebudete moci vjet ani Vy, je to obtížná situace. Když já jdu kolem, lidé mají psy uvázané, v ruce sáček na exkrementy.

p. Vele – navrhuji v této ulici omezit rychlost. Možnosti řešení prověříme (omezení rychlosti, retardér…).

Ing. Vojíř – komunikace Čajkovského je místní komunikací III. třídy, na vjezdech z obou stran umístěna dopravní značka B 32 „průjezd zakázán“. Nerespektují-li řidiči dopravní značení, nabízí se řešení změnit dopravní značení na B 1 „zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“ (vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž). Vydání stanovení nového dopravního značení lze po předchozím písemném vyjádření Policie ČR a na základě žádosti vlastníka komunikace.

Komunikace zde je úzká, nejde jet rychleji než 30 km/hod. Pokud by občané požadovali umístění zpomalovacího prahu, opět je nutné předchozí vyjádření Policie ČR a souhlas vlastníků přilehlých rodinných domů (prahy jsou při přejezdu hlučné), navíc je nutné zpracovat projekt dopravního značení. Cestu si tudy zkracují většinou občané bydlící na sídlišti, kteří jezdí do průmyslové zóny do práce (vyjedou hned naproti vrátnici).

17. Plánuje se v ZŠ výměna oken? Dítě mi chodí domu zmrzlé, leze pod deku. Konkrétně v 6. třídě, je to velká učebna, přidali jsme tam radiátor, ale netěsní ani jedno okno.

p. Paukrtová – mapujeme všechny školy, které mají tento problém, je nutné určit priority i dle finančních prostředků.  Kdybychom měli vyměnit všechna okna v celém Jablonci najednou, tak by nás to stálo řádově 0,5 mld. Kč.  Je to otázka financí, snažíme se to vyřešit, ale nemohu vám říci, že okna v letošním roce vyměníme, i když se o to budu snažit.

p. Vele – v letošním roce máme finanční rezervu 32 mil. Kč, je to na opravy městského majetku nejen škol, po zmapování komunikací po zimním období uvidíme, zde bude jistě potřeba finanční injekce. Nyní jsme vyhodnotili MŠ Havlíčkova, kde hrozí vypadávání oken.

18. Ředitelka školy - víme, že město nemá peníze, za školu jsme oslovili stavební firmy a jedna by byla ochotna nám dát slevu 73 % na materiál. Jménem dětí prosím o vzetí v potaz i tuto možnost i to, že se snažíme ušetřit peníze. Školu chceme zhodnotit. Dětem je tu opravdu zima.

p. Vele – musíte upozornit firmu, aby se přihlásila do výběrového řízení

p. Beitl – největší dopad jsou grantové akce typu „Zelená úsporám“. Ty nám pomohou cca 85 %, naše účast je cca 15 %. Grant se dává dohromady, měl by být vyhlášen v příštím roce. To je velká šance.

p. Vele – na školy nezapomínáme, nyní se dokončuje ZŠ Liberecká a zde se blížíme při zateplení a výměně oken k 40 mil. Kč, je to nákladná záležitost.

p. Vobořil – na investice jde z města přes 100 mil. Kč, z toho 50 mil. jde do škol, což je polovina, ten zbytek jde na ostatní městský majetek. Když dá firma slevu, jak říká paní ředitelka, bude to přínos, ušetříme peníze.

19. Situace s okny se řeší již 10 let, okna nejdou ani umývat, úklidové firmy je nechtějí vysazovat. Něco by se dělat mělo, stejně tak hřiště u školy. Dříve bylo hezké – zelená tráva, nyní z něj lezou dráty.

p. Vele – co se týká hřiště, tak to je majetkem ÚZSVM, jedinou cestou je bezplatný převod na město, prochází to složitým schvalovacím procesem, který bohužel nemůžeme urychlit.

20. Máme nějaké možnosti, aby se o hřiště alespoň starali?

p. Paukrtová – bohužel my se snažíme, takových pozemků je více, nedaří se nám ÚZSVM přimět, aby ten pozemek alespoň sekali.

21. V Rýnovicích je často tma. Funguje nějaký režim pro vypínání elektrické energie na sídlišti?

p. Vele – to bude technický problém, nikde proud nevypínáme, podnět prověříme.

p. Kozák – veřejné osvětlení je v majetku Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. Byl vznesen dotaz na jednatele TSJ.

22. p. školnice - chceme poděkovat panu Kozákovi (vedoucí odd. správy komunikací) za zajišťování zimní údržby, kdykoliv jsme se na něj obrátili, obratem reagoval.

Závěrem p. Beitl – děkuji vám, že jste přišli. Jen si ještě dovolím poslední informaci ke komunikacím, jste tu v kleštích krajských a státních komunikací, kde se připravují poměrně razantní investice, bohužel pro nás až příliš dlouho. Pokud stavba komunikace I/14 začne roku 2014, půl roku budou probíhat přípravné práce, v roce 2015 bude komunikace Lukášov – Kunratice úplně uzavřena a v roce 2016 bude dokončena. To velkou většinu vašich potíží vyřeší.

Doufám, že vzájemná komunikace tímto setkáním nekončí, můžete využít našich mailových adres, telefonů, případně odd. interního auditu a stížností. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Setkání s občany v Rýnovicích

02.04.2013, školní jídelna ZŠ Rýnovice
, autor: Martin Oklamčák

Představitelé města

 
, autor: Martin Oklamčák

Občané Rýnovic na setkání

 
, autor: Martin Oklamčák

Setkání s občany v Rýnovicích

 
 
Vytvořeno 10.4.2013 10:00:33 - aktualizováno 12.4.2013 11:12:28 | přečteno 3074x | Petr Vitvar