Pokyny jsou schválené, nyní se tvoří návrh územního plánu Jablonce

27.01.2012 - Dvouhodinovým intenzívním jednáním prošel bod věnující se pokynům pro zpracování návrhu územního plánu. Návrhová komise dostala šest protinávrhů, ale zastupitelé nakonec schválili usnesení v původním znění.

V diskuzi k bodu vystoupil nejprve zástupce o. s. Žižkův Vrch Jiří Krejčík, který zopakoval své argumenty proti nové trase Západní tangenty, otevřený dopis zastupitelům přečetl také zástupce o. s. Srnčí důl Petr Kopal. Pak se se svými příspěvky hlásili městští zastupitelé. K navrhovanému usnesení bylo podáno šest protinávrhů, které navrhovaly zachovat  koridor současné západní tangenty v charakteru místní komunikace, prodloužit tramvajovou trať k přestupním terminálům nebo vyloučit ze zastavěných ploch, na kterých se vyskytuje chřástal obecný.

Zastupitel Pavel Svoboda ve svém protinávrhu navrhl, aby zastupitelé v „Pokynech“ zachovali zastavitelné plochy v obvodech nedoporučených rozhodnutím dotčených orgánů  Libereckého kraje. „Městu vznikne škoda, majitelé těchto pozemků, které budou znehodnocené, budou po něm chtít náhrady,“ řekl Svoboda.

Ačkoliv protinávrh přijat nebyl, shodli se nakonec zastupitelé na doplněném usnesení, v němž se říká, že město zásadně nesouhlasí s tím, že by poskytovalo náhradu vlastníkům pozemků určených původně k zastavění a změněných krajským územním plánem na nezastavitelné. V podstatě doplněným usnesením zastupitelé řekli, že pokud nadřízené orgány změní určení pozemků, pak ponesou finanční náhrady vlastníkům za jejich znehodnocení ony. Pokud změní určení pozemků městský územní plán, pak náklady ponese město.

Nový Územní plán Jablonec nad Nisou

 • Podnět na pořízení nového Územního plánu Jablonec nad Nisou schválilo zastupitelstvo města 13. prosince 2007.
 • Návrh zadání nového Územního plánu Jablonce nad Nisou, který v obecné rovině definoval hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu, schválilo zastupitelstvo 30. září 2010.
 • Koncept územního plánu vč. vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonce n. N. na udržitelný rozvoj území byl veřejně projednán 17. srpna 2011.
 • Následně byl koncept územního plánu připomínkován dotčenými orgány, ostatními orgány a organizacemi, nadřízeným orgánem, okolními obcemi a veřejností.
 • V rámci zákonných termínů k připomínkování dokumentací obdržel pořizovatel: 21 stanovisek dotčených orgánů, 15 vyjádření ostatních orgánů a organizací, 248 námitek a připomínek, 9 věcně shodných připomínek (další 4 věcně shodné připomínky nesplnily požadavky stavebního zákona – budou posuzovány jak prostá připomínka).
 • Koncept územního plánu byl připomínkován i po zákonném termínu. I tyto připomínky pořizovatel zapracoval do pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Jablonec n. N.

Následné kroky

 • Schválené pokyny jsou podkladem pro zpracování návrhu ÚP - červen 2012 – konec realizace projektu financovaného z dotace EU. Prázdninové měsíce by měly být určeny ke kontrole dokumentace.
 • Společné jednání, respektive jeho vypsání o návrhu ÚP Jablonec - září 2012.
 • Posouzení krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů a souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací (Zásady územního rozvoje Libereckého kraje a Politika územního rozvoje) nadřízený orgán - Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚLK, a to v zákonné lhůtě 1 měsíc.
 • Veřejné pro jednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP, které je poslední možností k uplatnění připomínky a námitky dotčených osob. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky z projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP.
 • Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy – předpoklad leden 2014.

Další informace

Loga IPRM - EU - MMR
Vytvořeno 27.1.2012 14:11:42 | přečteno 2352x | Petr Vitvar
Štítky: územní plánování
 
load