Beseda k západní tangentě

Zápis z informativní besedy konané 26. září 2011 k západní tangentě ve velkém sále Eurocentra Jablonec.

Hosté

  • Za město: Petr Vobořil, Ing. Michaela Smrčková, Mgr. Petr Karásek
  • Za zpracovatele ÚP: Ing. Arch. Vladislav Hron, Ing. Jan Musil, Ing. Milan Koloušek

Úvod

Pan místostarosta Vobořil přivítal veřejnost a omluvil starostu a zbývající místostarosty.

Ing. Musil představil v úvodu stávající silniční síť, kategorizaci dálnic a silnic do r. 2040, schéma komplexní silniční sítě, městský dopravní okruh, mapu výstavby koncepce dle nového ÚP.

Ing. Koloušek poté seznámil přítomné s podrobnostmi k zamýšlené západní tangentě.

Dotazy občanů

1. Plánujete jižní obchvat města - což je prakticky nulová varianta, protože Nová Ves je proti tomu. Zůstává tedy jediný důvod pro západní tangentu a to spojení Mšena od Prahy. Myslím, že to není tak nutné řešení.

Co se týká jižního obchvatu města, ta trasa je zakotvena ve vyšší územně plánovací dokumentaci, pokud bude schválena, tak se jí musí řídit všechny územní plány obcí Libereckého kraje. Na tuto trasu bylo vypracováno několik studií, byla prověřována i ekologicky a ŘSD čeká, až na ní bude moci zpracovat investiční záměr. V základní koncepci schválené vládou tato silnice je.

2. Jmenoval jste, že lidé budou mít silnici stovky metrů od domů. Znám to tam, stovky metrů to není ani ke trati, je to zkreslená informace.

Další věc - Rádlo si chrání svojí zeleň, nesouhlasí s tangentou.

Toto je příměstský les, jak se tam lidi dostanou, to budou přebíhat silnici?

Ing. Koloušek nejmenoval stovky metrů, ale sto metrů. První vzdálenost, kterou ukazoval je 110 m a výškový rozdíl je tam 28 m.

Prověřovalo se více variant, jednou z nich je i přes území Rádla, ale tam není problém v tom, že by s tím nesouhlasila obec, ale problém je v tom, že se tam nachází biocentrum regionálního významu a do toho s tou silnicí bohužel nemůžeme jít.

Přístup do areálu bude přes mostní objekt (mimoúrovňové křížení).

3. Je to příměstský les - bude se tam moci pouze po silnici?

Po trase je několik mostních konstrukcí, ty znamenají propojení jak pro člověka, tak pro zvěř. Jsme na úrovni ÚP, detailnější propojení budou řešit následné dokumentace.

4. Jaké množství lesa bude vykáceno?

Co se týká záboru lesního půdního fondu, z hlavy nedokážu odpovědět, najdete to v odůvodnění územního plánu.

Zábory hlídá KÚ LK, parametry záborů jsou na webových stránkách města.

5. Slyšel jsem tu informace, které jsou z velké části neobjektivní, protože od řadových domků v ulici Panenská je vzdálenost trati ani ne 100 m, tzn. že se dostanete na vzdálenost max. 50 m od domů, na větší vzdálenost se nedostanete. Tvrdíte, že trasa je výhodná, urbanisticky vhodná, přitom minulý týden jste nám řekli, že vzniknou opěrné zdi 7 m, což je naprostý nesmysl. Pokud se týká původní trasy, měla demolici 4 objektů. Tato nová varianta navrhuje stejný počet demolicí, ke všemu přechází přes trafostanici, parkoviště, ve výšce pod konstrukcí 10 m. Bílé obrovské plochy znamenají zábory ohledně zemních prací. Ochranné pásmo komunikace je 50 m na každou stranu. Požaduji, aby původní varianta byla obsažena jako variantní řešení.

Na tu variantu, která je v současném územním plánu byly zpracovány podrobné studie, tato trasa je kratší, ale prochází v celé délce stávající zástavbou. Je potřeba demolice 4 objektů, jak jste se zmiňoval, dále mostní konstrukce zde by byla velmi komplikovaná, zavádí se sem tak velká dopravní zátěž.

K nové variantě - nevím, jak jste přišel ke 4 demolicím, my je tam nemáme.

6. U stavby Kauflandu je 7 domů, které byly zařazeny v územním plánu do kategorie plochy smíšených aktivit. Zajímalo by mě, s čím to souvisí a co to pro nás znamená.

Některé plochy v novém územním plánu jsou smíšené, tzn., že je zde prorostlá bytová zástavba s dalšími funkcemi, mimo jiné i s výrobou. Musí být zajištěno, aby se vzájemně tyto funkce nerušily. V každé kategorii ploch jsou stanoveny hlavní a vedlejší využití a ty hlavní nesmí být rušeny.

7. Chtěl bych se zeptat na to číslo 25 tis. jako zátěž té varianty, jakým způsobem je konstruována tato zátěž, s jakými vstupními daty?

Ten dopravní model nastávající dopravní situace se zpracovával samostatně ještě před zpracováním konceptu územního plánu v letech 2008, zpracovala ho firma CityPlan. Vycházejí z celostátních sčítání, provádějí sčítání dopravy v jednotlivých sektorech města atd. Zpracovatelé ÚP si nechali tento model aktualizovat na variantu západní tangenty.

8. Chci navázat na otázku smíšených aktivit. Vy jste říkal, že nedojde k narušení hlavních aktivit, ale které to jsou? V konceptu územního plánu nejsou hlavní definované. Přípustné využití těch pozemků je lehký průmysl, hromadné garáže, autobazary, čerpací stanice … považujete tohle využití za zlepšení místa, kde současný územní plán definuje plochu pro bydlení?

Rozlišujte mezi stavem a návrhem územního plánu. ÚP musí i respektovat stávající plochy a tyto subjekty, o kterých jste hovořil, zde již existují. Pokud dojde ke schválení tohoto územního plánu, tak se někdo musí zabývat, aby došlo k symbiose mezi těmito aktivitami. U smíšených aktivit nelze stanovit hlavní činnost. Tyto aktivity jsou přípustné, pokud něco nenaruší, nebo pokud něco neovlivní.

9. Vrátil bych se k napojení západní tangenty na ulici Turnovská. Mě by zajímalo, z jakého důvodu je to napojení těsně u Kauflandu a tudíž bude procházet přes tu zmiňovanou vilu, která je značena pro zbourání. Proč se nevyužije výseku pod elektrickým vedením?

My jsme tuto možnost napojení prověřovali, problém je terénní výškový. Jde se tam kolmo na vrstevnice.

10. Zajímá mě napojení na kruháč - bude dostatečně veliký? Obecně jsou v Jablonci kruháče dost malé.

Podrobnosti jako velikost kruhového objezdu nelze zodpovědět. Bude posuzováno později. Vyplyne z kapacitního posouzení.

11. Západní tangenta odlehčí průjezd městem, je spočítáno, kolik zhruba % se odlehčí křižovatce U Zeleného stromu, ul. Palackého a 5. května?

Podle dopravního modelu je ve výhledu na Liberecké ulici, pokud by nebyla realizovaná západní tangenta, dopravní zátěž 18-19 tis. vozidel. Na ulici Pražská jsou zátěže obdobné. Jasně z toho vychází, že by se ta křižovatka musela kompletně přestavět ze současné podoby, zřejmě v něco mimoúrovňového. V případě západní tangenty dopravní zátěže klesají na přibližně 8-9 tis. vozidel za 24 hodin. Je tam výrazný pokles proti současnému stavu. Výrazný pokles je v ulici U Balvanu a Pražská, kde zátěže ve výhledu jsou 14 tis. vozidel. Kdyby nebyla žádná západní tangenta, pak zátěže v tomto místě by také stouply na 18-19 tisíc vozidel. Takže v křižovatce U Zeleného stromu, když bude realizovaná západní tangenta v jedné nebo druhé poloze, bude pokles výrazný.

12. Má se jednat o odlehčovací tangentu. Napojí se na ní Žižkův Vrch?

Žižkův Vrch není napojen na západní tangentu přímo, protože je tam výškový odstup 20-30 m, nedokážeme se napojit. Žižkův Vrch je napojen přes stávající komunikaci U Balvanu a Turnovskou.

13. Bude zachována ul. Plynární, kterou se dá napojit ze Žižkova Vrchu na ulici Libereckou a Tovární?

Zůstane jak je.

14. Kde se nachází biozóna na území Rádla?

Ihned za hranicí Jablonce se nachází biocentrum Hradešín. Předvedeno na mapě.

15. Napojení pod elektrickým vedením, kdyby šlo obloukem, je to menší převýšení než když jedete z Hodkovic dejme tomu na Sychrov, nebo z Rychnova nahoru.

Byly zde dělané varianty, profily vycházely přes 9%. Je to silnice I. třídy, ta má předepsané nějaké směrové parametry a návrhové rychlosti. Tyto detaily bude řešit následná dokumentace.

16. Současné zpracování neodlehčí Mšenu. Je v tomto zpracování nějaké lepší napojení Mšena?

ÚP řeší tuto dopravní situaci, bylo řešeno na projednávání minulý týden.

Mšeno by mělo být zásobováno především přes Ostrý roh. Nyní všichni jezdí ulicí U Hřiště.

17. Kdo bude spravovat tuto silnici? Město nebo kraj? Tato silnice v koridoru Srnčího dolu bude v zimě past na řidiče. Při sklonu 4 % tam budou řidiči stát stejně jako U Zeleného stromu na Vrkoslavice. Další věc, která mně na tomto řešení vadí, že si tam definitivně zlikvidujeme ten luxus, co má Jablonec, že se pohodlně odkudkoliv dostanete do přírody, do lesa. Jablonec se tady připravuje o to, co bylo jeho devizou.

Jedná se o silnici I. třídy, jejím zřizovatelem a zajištěním údržby má na starosti stát.

Je velmi nebezpečné, když hlavní komunikace vede ve městě, například, jak tu bylo řečeno, v ulici u sportovního areálu v Želivského. Tato je nyní již jednosměrná.

Řešení není tolik. První možnost je obchvat - tangenta, druhá možnost je, aby silnice I. třídy vedly tak, jak vedou dnes, tzn. ve směru U Zeleného stromu, 5. květen, Podhorská a do Pasek a z druhé strany Libereckou, Budovatelů a U Zeleného stromu a dál jak bylo jmenováno. To jsou varianty, obě mají své zastánce a své odpůrce.

18. Bavíme se tady o výhledových záležitostech do roku 2040, což je v pořádku, tak pojďme se chovat jako hospodáři a řekněte nám, co to bude stát. V zahraničí zjistili, že v horských oblastech - a Jablonec je ve 4. sněhovém pásmu zatížení - proč to nevyřešíme tunelama? Bude se zbytečně solit, pluhovat, jsou zde studánky, prameny pitné vody. Tunel je sice na začátku vysoká investice, ale v následném provozu nás vyjde podstatně levněji.

Jsou dvě možnosti. Místní poměry jsou velmi složité, je zde malé území, snažili jsme se intenzivně najít jiné varianty, lepší řešení jsme nenašli.

Tato koncepce územního plánu je přijatelná k životnímu prostředí.

19. Chtěl bych konstatovat, že ten Srnčák, který byl dříve chloubou Jablonce, je značně zdevastovaný, ale stále je to volnočasový areál jako víno. Jakmile se rozstřihne tangentou, tak jeho význam okamžitě silně padá, nikdo nepustí děti za takto frekventovanou ulici. Další věc je, že jakmile se dostaví nová silnice od Liberce, tak spousta lidí od Prahy nepojede přes Rádlo, ale do Liberce po dálnici na samotný okraj Jablonce, což se musí zákonitě projevit v těch frekvencích na trasách, o kterých se bavíme. Dnes se tady bavíme, že je určen koridor, čili čára na mapě, bez ohledu na náklady, které to bude stát, ty neznáme, ale zavrhujeme některé varianty, které tu v minulosti padly, z důvodu, že by to bylo příliš drahé - tam se to vědělo. Nyní se zase hovoří o biooblasti, takže co vlastně platí? Navrhoval bych, zohlednit stavební náklady všech těch variant, a aby se pracovalo stále ještě ve více variantách se zohledněním i provozních nákladů.

V podmínkách je přímo uvedeno, aby se řešila dostupnost areálu. Bylo tu řečeno, že komunikace bude v místě zářezu, spojitost nebude vyloučena, dokonce si myslím, že bude lepší, protože si myslím, že v současné době ten areál přístupný není.

V průběhu zpracování konceptu byly konzultovány všechny varianty s ŘSD, z hlediska funkčnosti i nákladovosti.

Způsob napojení Srnčího dolu vyjde až z podrobnější dokumentace.

Vliv dobudování silnice z Liberce - dopravní modely všechny vycházely ze situace po dobudování.

20. Jak bude vypadat mimoúrovňová křižovatka od Rádla a na druhé straně na Ostrém rohu? Jestli zde bude kruhový objezd, jsou zde časté dopravní nehody.

Je zde naznačena styková křižovatka, může to být kruhová, světelně řízená, může zde být navržena i mimoúrovňová. Definitivní řešení vyjde až z kapacitního posouzení. Typ křižovatky, který tam ve finální podobě bude, musí určit podrobnější dokumentace.

Na Ostrém rohu jsme vykoupili objekt proti restauraci, takže tam je to místo volné pro řešení.

21. Celou dobu tady poslouchám, že návrh počítá s neustálým růstem dopravy, když se však podíváme do statistik cestovních kanceláří a samotných ubytovatelů, je zde za poslední 4 roky pokles v obsazenosti našich hor 4-5 %. Jak jste přišli na to, že tu bude takový nárůst dopravy?

Výhledový plán zpracovaný firmou CityPlan do roku 2030-2040, nevychází pouze z tohoto modelového území, ale ze širšího území. Počítá se také s tím, že bude otevřen hraniční přechod v Hrádku a ponížen hraniční přechod v Harrachově. Vždy po 5 letech tyto modely upravují a přepočítávají. Právě v roce 2010 se přepočítávali údaje, ty jsou nižší. Je tam pokles řádově asi o 7 %.

Řešení územního plánu vycházelo ze tří variant: minimální, optimální, maximální

Na všechny varianty by měl být ÚP připraven. Nikde není psáno, že kterákoliv varianta musí být realizována. ÚP si klade za význam, že drží ty plochy pro budoucí využití, přestože v současné době na to nejsou peníze.

Závěr

Na závěr p. Vobořil shrnul, že skoro každá rodina má dnes 2 automobily, některé rodiny 3, jedna dotázaná rodina má i 5 automobilů. Ideální řešení by bylo, kdybychom se těch automobilů začali zbavovat. Bohužel ta doprava přibývá.

Poděkování za věcné vedení besedy.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 4.10.2011 7:42:23 | přečteno 4366x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany
 
load