Beseda ke konceptu územního plánu města - Proseč

Dotazy z informativní besedy ke konceptu Územního plánu města Jablonec nad Nisou pro oblast Proseč nad Nisou konané dne 20.7.2011 v kině Junior.

Hosté

Za město: Ing. Petr Beitl, Petr Vobořil, Mgr. Petr Tulpa, Ing. Miloš Vele, Ing. Michala Smrčková, Mgr. Petr Karásek

Za zpracovatele ÚP: Ing. Arch.Vladislav Hron, Ing. Jan Musil

Debata

pí. Fidralová: Jak bude navazovat nová silnice z Proseče na Liberec? Na nové mapě Liberce je znázorněna o 500 m dál. Kde se tedy tato silnice spojí s Libercem?

Odpověď: ÚP Liberce je o půl roku napřed, komunikace byla původně V Pekle, to bylo drsné k ÚP Jablonce. Nové napojení na Prosečskou je touto novou komunikací na ulici Horní.

p.Tichý: Co se týká ulice Horní - chcete ji udělat jako páteřní. Je zde stará zástavba, co s ní bude?

Odpověď: Některé varianty, které vykláněly dopravu od staré zástavby neprošly. Přikláníme se k variantě rozšíření stávající komunikace. Ze staré zástavby by se nemělo nic bourat.

Stará zástavba nemá statiku, aby zde mohla být těžká technika.

Odpověď: V případě, že by objekty nevydržely zátěž, měly by být vykoupeny a obyvatelům nahrazeny.

pí Fidralová: Když říkáte, že Liberec je o půl roku napřed, proč má ještě do minulého týdne zakreslenou tu silnici jinde?

Odpověď: V konceptu je to zakresleno, ale z pojednávacího procesu, který proběhl, vyplývá - hledat jinou trasu. Nechtěli jsme reagovat na trasu, o které víme, že nemá budoucnost. Nájezd z Prosečské je nebezpečný, nepřehledný.

p. Bílek: Je Vám známo, že v Liberci městská část Vratislavice na zastupitelstvu tuto silnici jednoznačně odmítli?

Odpověď: Nevím, v takovém případě budeme hledat náhradní řešení.

p. Krčmář: Tato komunikace je špatná, vede přes nezastavitelné území, navíc je problém kapacity zbytku vozovky. Přivádí do oblasti novou dopravu, centrální část Horní Proseče není řešena. Některé úseky nejdou rozšířit. Upozorňuji, že budeme podávat námitku.

Odpověď nepožaduje.

pí. Drašarová: Silnice vede nezastavitelným územím, loukami. Jiná varianta z Prosečské - není tolik nebezpečné, bylo by potřeba pouze odstřelit skálu.

Odpověď: Vaším právem je podat připomínku, vlastníci pozemků, jichž se stavba dotkne mají právo podat námitku. Dnes není bohužel přítomen dopravní inženýr, který vyhledal tuto variantu jako nejlepší.

p. Resl: Jsem majitelem pozemku, kde končí ta komunikace a začíná liberecký okres. Jaký charakter má mít tato komunikace? V mapě je zakreslena modře, tzn. charakter stavby, kde nelze pozemek vyvlastnit, pouze uplatnit předkupní právo.

Odpověď: Komunikace není součástí silniční sítě, jedná se o plochu veřejných prostranství a podle zákona se na ni vztahuje předkupní právo, nikoliv vyvlastnění.

Co se stane, když odmítnu prodat?

Odpověď: Budeme muset hledat náhradní řešení.

pí. Fidralová: Bylo řečeno, že to vede přes nezastavitelné území. Co to znamená?

Odpověď: Zastavitelné území vymezuje všechny stavební pozemky, ostatní jsou nezastavitelné. Tzn. pokud je pozemek v současné době nezastavěný a my na něm vymezíme nějakou stavbu, pak se stane zastavitelnou plochou. Pokud tato plocha obstojí, změní se na zastavěnou.

Bude ten pozemek zastavitelný celý nebo jenom pod tou komunikací?

Odpověď: Jenom pod komunikací a související terénní úpravy.

Je zde velké převýšení (říká se tomu malá rokle), hodně to poškodí krajinu. Co s tím, když to majitel nebude chtít prodat?

Odpověď: Již bylo řečeno, bude se muset hledat jiné řešení.

Dopředu říkám - neprodáme.

p. Zíta: Díky našemu sdružení vznikla oponentura proti původní variantě, ale ani tato varianta není přijatelná, protože devastuje klidovou oblast Pekelského údolí. Co to znamená rekategorizace Prosečské ulice? Stane se Prosečská silnicí nižší kategorie a doprava se bude přesouvat na ulici Horní?

Odpověď: Rekategorizace je provedena v souvislosti s výstavbou silnice I/14 přes Srnčí důl, po dokončení se ze stávající silnice přes Vratislavice a Proseč stane silnice III. třídy.

Tato stávající tedy spadne o kategorii níže a správa a údržba a další parametry nebudou zachovány?

Odpověď: Údržbu této trasy bude zajišťovat kraj nikoliv stát, jako dosud.

pí. Jurošková: Bydlím přesně tam, co má vést silnice. Funguje to tak, že když chcete přes můj pozemek něco postavit, neměli byste nás oslovit?

Odpověď: Ještě se nic nestaví, jedná se o koncept ÚP.

Jenom říkám - my neprodáme.

Odpověď: Může dojít k takovému excesu, že když by vlastník nemovitostí nesouhlasil, lze vyvlastnit, pokud má komunikace charakter silniční sítě. V případě místní komunikace se uplatňuje pouze předkupní právo. To o čem se bavíme je místní komunikace.

p. Tichý: Když rozšíříte ul. Horní - jedná se o veřejný zájem nebo je to místní komunikace?

Odpověď: Je to veřejný zájem.

V tom případě si takovýto plán nechte. Já tam investuji a pak byste mě vyvlastnili.

p. Zíta: Jaké varianty byly zpracovány? Zdá se nám, že silnice, jak je navrhována zasahuje do oblasti kde je nízká dopravní zátěž. Poptávka po bydlení je nízká a do budoucna asi i bude. Současné byty zde nikdo nechce. Dopravní zátěž je zcela neopodstatněná. Proč se vede celá ta komunikace až do části k Vratislavicím, když dopravní poptávka vzniká v úplně jiné části?

Odpověď: Zpracované varianty s sebou nemáme. Jsou k dispozici u nás.

pí. Fidralová: Je nutné, aby ta silnice byla široká 9 m, když je to jenom místní komunikace? Existuje nějaký časový horizont, kdy budou dostavěny Kunratice? Zda budou dostavěny dřív, než se bude stavět tohle? Není možné to vést vrchem nad rybníkama?

Odpověď: Varianta nad rybníkem byla jednou ze zamítnutých na výboru. Jsou zde velké zemní práce, prochází to významným územím. Existuje vyhodnocení udržitelného rozvoje a každá z těchto navrhovaných lokalit bude posuzována i z hlediska vlivu na přírodu.

Trasování bude ještě předmětem diskusí.

p. Jelínek: V Pastvinách se má postavit kruhák. Z jakého důvodu, jaké bude mít parametry a kam budou ústit jednotlivé odbočky?

Odpověď: Jedná se o úpravu křižovatky místních komunikací, je to uzlový bod, který reaguje na rozvojové plochy. Parametry zatím nemáme.

p. Tichý: Proč se to žene do té staré zástavby?

Odpověď: Po tomto ÚP budou následovat další jednání. Trasování té páteřní komunikace přes starou zástavbu je problém, asi to tady nevyřešíme.

pí. Drašarová: Při koupi pozemků nám bylo řečeno, že zde nikdy silnice nebude, původní trasování mělo být tam, co má p. Pelta teď sídliště, dolů. To byla územní rezerva silnice, ta se najednou ztratila a přišla naprosto jiná verze. Já bych uvažovala o té silnici tak, jak byla v původním ÚP.

Odpověď: Vývoj je kontinuální. Místní komunikace v dosud platném ÚP byla změnou vyloučena. My jsme hledali body, kterými se tato místní síť napojí na Prosečskou.

Rezerva, kterou paní myslí je ve východní části Futura. Tato trasa nesplňovala parametry, neměla opodstatnění.

pí. Juriková: Pokud se rozšíří Horní, přestanou řidiči používat Prosečskou a ta ztratí význam. Budou se dávat peníze do rozšíření, kde to nikdo nechce. Kupovali jsme zde pozemky kvůli tomu, že je zde pěkná příroda.

Odpověď: ÚP řeší celé území obce. Část problémů se řeší v jiné části města. V tomto případě budou řidiči upřednostňovat jednoduchou a rychlou I/14. Dopravní zátěž naroste úměrně tím, jak se budou rozšiřovat plochy pro bydlení.

p. Jelínek: Je zde vedení vysokého napětí a v zemi vede vysokotlak. Počítá s tím ÚP a plánuje nějaké přeložky?

Odpověď: Tato pásma nejsou postavena tak, že by striktně vylučovala zástavbu, určitá omezení tu jsou. V rámci koridoru musí být brána v potaz.

Ve starém ÚP je zde Lesopark. Je možné ho zachovat?

Odpověď: V principu je to možné, tak jak je to postaveno teď, tak s tím ÚP nepočítá.

Co se týká přeložek, v rámci Horní Proseče přeložky nepředpokládáme.

p. Krčmář: Otázka na plochy kolem hřbitova - nesoulad uvedených výškových hladin.

Odpověď: Neumíme z hlavy odpovědět - je možný překlep.

Plocha SP1.42 je nyní jako zastavitelná. Proč? Měla by být zachována rekreační plocha. Navrhuji toto změnit.

Odpověď: Tato plocha se pravděpodobně z důvodu výskytu chráněných druhů v návrhu neobjeví.

Požadavek na nezastavitelné plochy za hřbitovem, bylo vedeno jako zemědělská půda, jedná se o nástupní prostor na Prosečský hřeben, tak proč to takhle nezůstalo?

Odpověď: Náš názor byl, že tato plocha by mohla být zastavitelná. Může se přistoupit k úpravě dopravního řešení.

pí. Fidralová: Můžete nám říci, zda pod smeťákem za bytovkama nebude již nic vyššího?

Odpověď: Nepřipouštíme zde vyšší hladinu zástavby.

pí. Procházková: U panelové výstavby U Tenisu je mezi domy úzká komunikace. Mělo být řešeno, proč se upustilo od slibu, že zde bude odbočka ze Široké ul.?

Odpověď: Náš názor je, že tato komunikace by dopravní zátěž unesla, předpokládáme, že by to mohlo fungovat i bez této komunikace. Pokud budou námitky v tomto směru, může se v návrhu objevit.

Vhodná připomínka. Na tuto komunikaci je vydáno stavební povolení, tzn. že v konceptu nového ÚP by se objevit měla.

p. Vavřín: Jedná se mi o pozemek v Novém Světě, kde je el. vedení, kompletní rozvody vody, vodní právo a ten by měl být zastaven. Je nevhodný pro cokoliv, sklon 50%. Pokud se má něco zastavovat, tak se také musím zajímat o to, zda to zastavit lze.

Odpověď: Nelze adekvátně odpovědět. Doporučeno navštívit katastrální úřad a zjistit majitele pozemku, případně přijít na MěÚ, oddělení územního plánování.

p. Bílek: Má úřad nástroje k tomu, aby se v Horní Proseči nestavěly takové paskvily, jako řadové domky?

Odpověď: Pokud budou vymezeny plochy pro zástavbu a konkrétní záměr bude odpovídat obecným technickým požadavkům, tak z pohledu pořizovatele ÚP není důvod být proti. Stavební úřad rozhoduje ve věci konkrétních stavebních záměrů. ÚP má závazné regulativy, podlažnost atd. Pokud odpovídá - nelze stavbě zabránit.

p. Krčmář: Stavební úřad má posuzovat urbanistickou kvalitu, bohužel se tak neděje.

pí. Špilarová: Bylo řečeno, že v prostoru bývalého zemědělského areálu bude občanská vybavenost. Prosím o upřesnění.

Odpověď: Novela stavebního zákona připouští větší flexibilitu využití stavebních ploch. Občanská vybavenost se vyvíjí v souladu s rozvojem společnosti a potřeby se také vyvíjejí. Může znamenat více věcí, uvítáme polyfunkční objekty, může zde být v budoucnu i škola.

p. Šulc: Dotaz na bytovou zástavbu v lokalitě SP2.71 - měly zde být bytové domy s vyšší obsazeností, v tuto chvíli se spíš jedná podle označení o zástavbu venkovského charakteru. Je to tak? Upouští se od výstavby bytových domů, resp. paneláků?

Odpověď: Rozumíte tomu správně, neměly by se zde stavět čtyřpatrové domy.

pí. Fidralová: Bydlíme na rozhraní, na jedné straně máme Prosečskou ulici, z druhé strany Pekelskou přímo podél baráku a ze třetí strany RD je potok. Až tam bude ta nová silnice, tak už budeme jenom na takovém ostrově. Když se ta silnice postaví, bude Pekelská odbočka slepá silnice?

Odpověď: Komunikace by se jistě chovala přiměřeně, byla by lemována doprovodnou zelení, nevidíme problém. Dopravní režim bude uzpůsoben, není to nyní předmětem ÚP.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 27.7.2011 11:16:17 | přečteno 4359x | Petr Vitvar
load