Beseda ke konceptu územního plánu města - Kokonín, Vrkoslavice

Dotazy z informativní besedy ke konceptu Územního plánu města Jablonec nad Nisou pro oblast Kokonín, Vrkoslavice konané dne 18.7.2011 v kulturním domě v Kokoníně.

Hosté

Za město: Ing. Petr Beitl, Petr Vobořil, Mgr. Petr Tulpa, Ing. Miloš Vele, Ing. Michala Smrčková, Mgr. Petr Karásek

Za zpracovatele ÚP: Ing. Arch.Vladislav Hron, Ing. Jaroslav Vávra, Ing. Jan Musil

Debata

p. Čajánek: Jak velká investice má být do té jižní dopravní části, která má obsahovat 2 tunely?

Odpověď: ÚP neřeší konkrétní stavby, řeší parcelaci. Ještě neznáme projekt. Nevíme, kolik to bude stát.

Ve vyjádření jste řekl, že jihozápadní tangenta je mimo hranici zastavěného území. Je tedy mimo nebo v zastavěném území?

Odpověď: Povrchové části jsou mimo zastavěné území, v zastavěném území jde v podzemní části (tunelu).

Vedle kruhové křižovatky před zahloubením do tunelu - to má být Hospic?

Odpověď: Ano, je to plocha občanského vybavení a znovu opakuji, že město sice uvažuje o Hospici, ale je to plocha občanského vybavení, tzn. může zde být i něco jiného podle potřeb města.

Dnes je tedy toto občanské vybavení mimo hranici zastavěného území. Bylo by tedy možné aktualizovat oblast zastavěného území tak, aby vyhovovalo směrnici ministerstva pro místní rozvoj?

Odpověď: Zastavěné území je vymezeno v souladu s touto směrnicí a se stavebním zákonem.

Jak se ÚP ve vašem pojetí chová k zelené ploše - lesům? Jedná se mi o les protnutý tunelem.

Odpověď: Tunel je zastavěná plocha - bude vyňato z lesního půdního fondu.

Uvědomujete si, že výstavbou tohoto tunelu se dostanete do bezprostřední blízkosti obytných domů?

Odpověď: Ano.

Dokážete dnes říci, jaké tam budou hlukové limity?

Odpověď: To jsou věci, které neřeší koncept ÚP.

Pokud to budete mít v územním plánu a budete to tam chtít, už se s námi nikdo nebude bavit o dopadu na hlukové limity.

Odpověď: ÚP je podklad pro územní řízení, nebude vydáno dříve, než se všechny tyto problémy vyřeší. Existují technická opatření.

p. Blažek: Tunel má být dlouhý cca 1200 metrů. Kolik se vytěží zeminy a kde bude deponována?

Nebylo by možné, celé vést pod zemí, zeminu použít na zasypání a lépe tak propojit rekreační areál se Srnčím dolem. Uvádíte, že chcete navázat tyto oblasti? Celý tunel by šel pod zemí a nikomu by to nevadilo.

Odpověď: První část otázek nelze momentálně zodpovědět. Druhá část - studie řeší sportovní areál - rekreační plochu, tj. obecný pojem, bude teprve zpracováno a upřesněno. ÚP má hlavně za úkol zajistit koridor, který se nezastaví.

p. Strejček: V současném ÚP z roku 1998 je trasa takto (jako v návrhu konceptu), to byl ale funkční pivovar. Proč nyní, když je nefunkční, je trasa takto zahnuta a proč místo protnutí rybníků neprotne trasa dnes neexistující pivovar?

Odpověď: V původním plánu by byly nutné demolice. V tomto plánu nepotřebujeme demolice a jsou minimální zásahy do krajiny.

Nad rybníky tedy bude most a kruhová křižovatka? To vám přijde logické?

Odpověď: Nevíme jak to bude vypadat, realizace bude za 10-15 let. Mimochodem tato trasa je součástí rozvoje LK, se kterou my musíme být v souladu.

Opět otázka, zda by nebylo možné to vést pivovarem, než přetnout rybníky. Jakmile tam bude most a kruhový objezd, tak je to zničené.

Odpověď: Opravdu nevíme, jestli tam bude most, možná to bude na úrovni terénu. Uvědomte si, že každé město, které nemá dopravní obslužnost, je pro investory nezajímavé.

p. Šikola: Proč nemáme k dispozici váš koncept ÚP alespoň v A3 nebo A4?

Odpověď: Máme tu plány ve velikosti A0. Koncept řešení nového ÚP nemůžeme dát k dispozici v tak malé velikosti, je k dispozici na webu města, nebo v informačním centru. Dále tady koncept promítáme, lze přiblížit jakákoliv oblast, která vás zajímá.

p. Jurníček: V Jabloneckém deníku vyšlo, že rozvoj bydlení je orientován do oblasti Horní Proseče, Lukášova, Dobré Vody, Vrkoslavic a Kokonína. Co je tím myšleno? Rozvoj soukromých domů, nebo město bude stavět byty?

Odpověď: V centru je potenciálně minimum ploch k zastavění, proto vidíme zajištění budoucího bydlení v okrajových oblastech. Kdo bude stavět byty neumíme odpovědět, ÚP řeší pouze plochy, nikoliv investory.

p. Řehoř: Bude v Kokoníně čistička? Řeším nový případ čištění vody a zajímalo by mě, jestli budu muset platit čističku?

Odpověď: Myslíme, že zákon říká ano, toto není téma ÚP.

p. Šikola: Proč se vůbec uvažuje o čističce? Nešlo by napojit tuto oblast na čističku do Rychnova? Byly by náklady pouze na kanalizaci.

Odpověď: Čistírna v Rychnově je přetížená, není pouze otázka propojení, ale i rekonstrukce.

p. Řehoř: Kdo bude vlastnit čističku? Akciová společnost nebo město?

Odpověď: Bude patřit investorovi - Severočeská vodárenská společnost, a.s.- provozovatel bude SČVK, a.s.

Kde bude čistička stát a hlavně kdy? Pokud vím, tak EU poskytuje dotace na čističky do roku 2013.

Odpověď: Pokud projde změna ÚP, když nevzniknou tlaky odporu, stihne se. V případě nepříznivé varianty se to nestihne.

pí. Minářová: Proč zrovna toto místo na čističku mezi domy? Proč nebylo vyhledáno nové místo, aby to vyhovovalo všem. Proč nebyla dobrá vůle již dřív vybrat jiné místo?

Odpověď: Úvahy jsou dlouhodobé, projekční práce od roku 2008, hledání jednotlivých variant probíhá od roku 2009. Byly 4 varianty, všechny SVS, a.s. zamítla jako nevhodné z hlediska ceny. Nyní čekáme na soulad s obyvateli, pokud čistička nebude, musí občané řešit sami.

Nevadí Vám, že to bude práce napůl, někteří nebudou napojeni, Mohelka nebude vyčištěna?

Odpověď: Součástí projektu je páteřní kanalizace, někteří skutečně nebudou napojeni, je jich méně. Většina bude odkanalizována. Jedná se o koncept ÚP, tzn. bude možné ji zde postavit. Není 100% jisté, že zde bude.

Občan: ČR se zavázala do r. 2013 odkanalizovat větší obce než 2000 obyvatel. Uvědomuje si město, že bude platit velké částky, že Kokonín nemá čističku?

Odpověď: Uvědomujeme si to, ale ta problematika není přesně takto nastavena. Jedná se o poměr celého města a to vychází dobře.

p. Zeman: Již před 4 lety byla snaha posunout čističku dolů, je zde pozemek vyčleněn, mohlo by být i pro část Rychnova. Proč je investor proti tomu, aby to tam bylo?

Odpověď: Těžko odpovíme za investora. Zastupitelstvo schválilo v únoru návrh změny ÚP zde - 5.9. bude veřejné projednání v malém sálu Eurocentra od 15.30 hodin.

pí. Majerová: Dnes přišla zpráva, pozvaní pouze 3 občané - proč nemohou všichni?

Odpověď: Všichni mohou přijít do Eurocentra 5.9., zvali jsme osobním dopisem pouze občany, kteří podali námitku a memorandum.

p. Brožek: Název strany - Domov. Při koncipování ÚP mi připadá, že název strany je pouze pro pár vyvolených a nikoliv pro všechny lidi. Jak zde můžete plánovat čističku, když víte dobře, že kolem toho místa bydlí mladé rodiny s dětmi?

Odpověď: Název politického seskupení s tím nemá nic společného. Jsme ochotni na toto téma jednat. Zatupujeme vaše zájmy.

p. Blažek: Padlo zde spousta návrhů. Bude se jimi někdo zabývat a dozvíme se výsledky?

Odpověď: Již v úvodu bylo uvedeno, že můžete koncipovat svoje námitky a připomínky a samozřejmě vás zvu, abyste se zúčastnili veřejného projednávání 17.8. ve velkém sále Eurocentra. Po sumarizaci námitek, připomínek a stanovisek se bude předkládat materiál Pokyn pro zpracování návrhu ÚP a ten bude schvalovat prosincové zastupitelstvo.

p. Šikola: Proč uvažujete o nových sportovištích? Konkrétně v oblasti Bártův vrch.

Odpověď: Zdá se nám rozumné spojit celou rekreační oblast s areálem Srnčí důl. Další vymezené plochy víceméně již existují, jenom jsme je funkčně v tom území upevnili.

Za město doplnění, že neznamená, když je v ÚP sportoviště, že se tam bude v dohledné době sportoviště stavět. V budoucnu může být vše jinak.

Na Bártově vrchu je sportoviště a vedle toho prostor na kovovýrobu, není to v rozporu?

Odpověď: Seznamujeme vás zde s tím, jak se ÚP připravuje, není prostor na detailní oblast, můžete se spojit s paní Smrčkovou, ona vám tu oblast vyjede v detailu a popíše a vy si můžete podat námitku.

p. Čajánek: Je možné do konceptu ÚP stanovit maximální hlukové limity?

Odpověď: Nejde, ÚP nemá dopředu hlukové studie. Limity jsou stanoveny legislativně, komunikace bude muset být vyrobena tak, aby limity byly splněny, pokud nebudou splněny, nemůže být realizována.

p. Blažek: Co máme udělat proto, aby v ÚP byla provedena změna, že by celá spojka byla pod zemí?

Odpověď: Můžete použít věcně shodnou připomínku, podmínkou je, že se 200 občanů shodne na tom, že mají tento problém. Připomínku zašlete na naše oddělení a my se jí budeme zabývat.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 26.7.2011 9:47:51 | přečteno 4323x | Petr Vitvar
load