Beseda ke konceptu územního plánu města - Jablonec, Paseky

Dotazy z informativní besedy ke konceptu Územního plánu města Jablonec nad Nisou pro oblast Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky konané dne 13.7.2011 ve velkém sále Eurocentra Jablonec n. N.

Hosté

Za město: Ing. Petr Beitl, Petr Vobořil, Mgr. Petr Tulpa, Ing. Miloš Vele, Ing. Michala Smrčková, Mgr. Soňa Paukrtová

Za zpracovatele ÚP: Ing. Arch.Vladislav Hron, Ing. Milan Koloušek, Ing. Jan Musil

Debata

p. Stránský: V ÚP se hovoří o rozšíření Srnčího dolu a zároveň tudy vede silnice - hlavní spojka na tunel (obchvat Jablonce). Připadá mi jako rozpor, že chcete rekonstruovat rekreační oblast a zároveň přes ni vybudovat silnici. Má být obrovská mostní konstrukce, nebylo by jednodušší napojení za Brandlem přímo na Rádlo?

Odpověď: Byla prováděna dopravní prognóza. Výsledná varianta splňuje přes náročnost terénu podmínky. Původní varianta souběžně se železniční tratí nevyhovuje technicky, musely by být demolice, prochází zástavbou.

pí. Tahalová: Nebylo zodpovězeno na dotaz, proč přes Srnčí důl a nikoliv jižněji. Lidem vadí představa, že běžecká trať má být 70 m od silnice, kdy podle výpočtů zde projede každé 4 vteřiny auto.

Odpověď: Sledujeme kvalitní obytné prostředí, pokud by se jezdilo ve stávající navržené trase středem obydlené zóny je nevyvážené proti tomu tvrdit, že někdo někam chodí běhat. Zkoušeli jsme jiné varianty - jedná se o mimořádně složitá území, jsou zde regionální územní systémy ekologické stability, což je neprůstřelné.

Nikdo se nepře o to, že je potřeba vymístit dopravu. Takže není technicky možné to postavit celé jižně od sportovního areálu?

Odpověď: Ano, investice by byla příliš vysoká. Tato varianta byla před lety prověřována, velice technicky náročné, ze ¾ na mostních objektech.

pí Klápšťová: Po které silnici budou jezdit auta z Tovární ulice směr Mšeno, případně Janov a Bedřichov? Vy je přivedete na kruhák, ale kudy dál?

Bude zodpovězeno později, netýká se Srnčího dolu.

p. Macek: Pokud hovoříte o zkvalitnění a rozšíření areálu Srnčí důl, jak bude dostupný obyvatelům jinak než autem (pro obyvatele Žižkova Vrchu) přes silnici I. třídy? Jak tam budou chodit? Pro obyvatele Žižkova Vrchu se jedná o výrazné zhoršení životního prostředí.

Odpověď: Od Žižkova Vrchu bude mostní objekt zhruba 100 m, vstup by byl pod silnicí, pod tímto mostem, dále bude přístup ze zadu od Kauflandu.

p. Krejčík: Je vůbec rozhodnuto o přeložení I/10 k Jablonci?

Odpověď: I/10 je zahrnuta ve stávajícím ÚP, je součástí schválené koncepce - dokument ministerstva dopravy.

V současné době LK zpracovává rozvojovou studii - v červnu začal, tak netvrďte, že to je schválená studie. Je to staré neplatné rozhodnutí, protože se dělá na nové studii.

Odpověď: My hovoříme o koncepci rozvoje silniční sítě, to jsou dva různé dokumenty.

Nesouhlasím s navrženou trasou, protože budoucí trasa, která má vést přes Novou Ves a Smržovku obsahuje dva tunely a na ŽB jeden tunel. Celková délka těch dvou tras je o 5 km delší do Tanvaldu. Můžete mi vysvětlit, proč by ta trasa měla vést kolem Jablonce?

Odpověď: ÚP je v souladu s nadřazenou dokumentací, v tomto případě Zásady územního rozvoje, není mi známo, že existuje rozvojová studie.

p. Radkovič: Kolik bude potřeba tun posypového materiálu na údržbu této komunikace? Kolikrát se zvýší prašnost a exhalace v této zdravé části města?

Odpověď: Nelze odpovědět.

Proti sobě stojí dva problémy. Problém vnitřní části města, kde nebude současná silniční síť schopná nést dopravní zátěž. Budeme se snažit, aby dopady byly minimalizovány.

Ke kterému roku máte tu intenzitu dopravní zátěže spočítanou?

Odpověď: K roku 2025-2035.

pí. Šefraná: Zajímá mě finanční náročnost stavby - státní rozpočet je ve stále horším stavu. Jaká vlastně bude šíře komunikace?

Odpověď: Byla by to dvouproudová komunikace šíře mezi svodidly 11,5 (povolená rychlost 70 km/hod.). Ekonomická náročnost nelze vyčíslit. Dokumentace ekonomické proveditelnosti bude teprve zpracována.

Město musí změnit ÚP - mít nový. ZM schválilo zadání - jediné řešení, které je proveditelné je západní tangenta. Ta je v současném ÚP z roku 1998 souběžně se železnicí. Je nutné řešit zátěž ve středu města.

pí Šenfeldová: Bude komunikace oddělena hradbou proti splodinám a hluku? Od mého domu má být 25 m. Jak to bude zabezpečeno, abych neztratila svoje životní prostředí?

Odpověď: Jedná se pouze o studii záměru, ÚP vymezuje trasu, kde se bude komunikace teprve tvořit. Trasa bude upřesněna. Můžete být v klidu, vyjádří se k tomu všechny dotčené orgány.

p. Macek: Co za to občané Žižkova Vrchu dostanou? Přijdou o přístup k lesu.

Odpověď: Vaše obavy jsou oprávněné, dojde k vlivu na vaše bydlení - vyvážeností bude úprava Srnčího dolu.

Paní Paukrtová si je jistá, že minimální vzdálenost od nejbližšího domu je 100 m (reakce na pí. Šenfeldovou).

Dále uvádí, že kompenzací bude dvojího druhu - kvalitnější a rozsáhlejší Srnčí důl, do budoucna navázání na další areály běžeckou tratí a dále může mít tato městská část jinou daňovou zátěž z hlediska daně z nemovitosti.

p. Šik: Bydlí Na Roli, přemostění nad Tovární ulicí je určitě méně než 100 m od domu Na Roli 68.

Odpověď: Paní Paukrtová vychází z toho, co jí řekl zpracovatel. Mohou se mýlit. Vycházíme z předběžných mapových podkladů.

Pan Tulpa se domnívá, že kompenzaci obyvatelé již dostávají - Lesopark, bude rekonstruována otočka autobusu, děláme bytové domy, parky a do budoucna kvalitní a zrekonstruovaný areál Srnčí důl.

pí. Štanclová: Těch 100 m tam opravdu není, bydlím zde, máme pod barákem přímo trať a mezi tratí a barákem je minimum místa na silnici. Klamete lidi tím, co vydáváte v měsíčníku. Již bylo zaměřeno, na místě jsou kolíky. V dubnu na setkání jsem se osobně ptala na tuto koncepci, bylo řečeno, že lidi ze Žižkova Vrchu budou zváni osobně na jednání s městem. Město informace tajilo, na dotazy neodpovídalo. Proč lidi nebyli pozváni, jak jste slibovali?

Odpověď: Tento materiál - koncept ÚP - byl zkompletován teprve 20.6., můžeme se o něm bavit. Právě sedíme na besedě.

Jak občané mohou konat?

Odpověď: Mohou podat připomínku v termínu nejpozději do 1.9.2011.

p. Šefraný: Jak říkáte, ekonomické vyhodnocení této varianty v tuto chvíli není bráno v potaz - na druhou stranu tvrdíte, že další varianta kolem Rádla byla ekonomicky nevýhodná, na tuto variantu tedy bylo vyhodnocení provedeno?

Odpověď: Před lety bylo prověřováno, tato varianta přes Rádlo nevyhovovala také z technických parametrů.

Jak je zajištěno a jak reálná je šance na vybudování celé tratě včetně obou tunelů? Laický i odborný názor je, že reálnost takto náročné stavby komplet s tunely je mizivá. Pakliže tato stavba nebude zrealizována v celém rozsahu, tak západní tangenta samotná kolem Žižkova Vrchu má minimální význam na řešení dopravní situace.

Odpověď: Koncept ÚP neřeší jednotlivé stavby, pouze vymezuje území, kde by stavba mohla být realizována. I/10 je již zapracována ve stávajícím ÚP. Ví se, jak je ekonomicky náročná a že je technicky proveditelná.

Pan Vobořil by chtěl ještě reagovat, co se týká informovanosti. Pravdou je že jsme přidali 4 schůzky před zákonným projednáváním, sešel se se zástupci petičního výboru a nabízí setkání se zástupci občanů, na město zatím nedorazila žádná petice.

pí. Mrázová: Technická poznámka - nechceme slyšet přednášku o ÚP, nám jde o západní tangentu, o Srnčí důl. Kolik lidí chtělo, aby se západní tangenta stavěla, nebo se jedná o příkaz zhůry? Když postavíte silnici a ulehčíte dopravě od gymplu do Mšena, tak přehustíte dopravu na tangentě a lidé na Poršáku budou nešťasný. Když se ulehčí na jedné straně, zatíží se na druhé. Dále když chcete rozšiřovat rekreační plochy na Dobrou Vodu, jak se tam lidé dostanou? Zavedete zde městskou dopravu?

Odpověď: Nový ÚP je požadavek ze zákona. Původní je z roku 1998, od té doby se změnil stavební zákon. Co se týká hromadné dopravy, na to paní Paukrtová odpovídat nebude. My dneska nestavíme silnici, děláme území v mapě. Bude prostor pro podávání připomínek. Úkolem dneška není, jak konkrétně bude silnice vypadat.

p. Fukal: Ze stávajících zahrádek je v novém ÚP kategorie pro stavbu rodinných domů.

Odpověď: Zahrádky jsou zvláštní kategorie, nemají funkční vymezení, jsou lidé, kteří chtějí stavět na zahrádce, naopak není vyloučena funkčnost zahrádkářské kolonie. Práva občanů nejsou omezena pouze rozšířena.

p. Čihák: Bude zde devastující Nisa? Bude vyčištěna a může být využita jako rekreační plocha? Ne tak jak se to dnes definitivně zazdilo na autobusovém nádraží.

Odpověď: Autobusovým nádražím není tato představa zazděná, koryto bude odkryto. Teplovod by se měl také vymístit z koryta. Chceme, aby Nisa byla čistá. Zabýváme se i vymístěním autobusového nádraží, ale v poměrně velkém výhledovém horizontu. Důvodem je snížením dopravy na 5. květnu, chceme zkulturnit nábřeží, aby vznikl Bulvár a aby Nisa byla využívána k rekreačním účelům.

p. Vondrouš: Paní senátorka hovořila o dopravě a problému středu města. V podstatě mi jde o to, že přesun dopravy jak tady slyšíme, není vyřešení problematiky dopravy, ale jenom přesunutí o pár km dál. Stavbou tangenty docílíte pouze toho, že u Brandlu bude kruháč stejně zatížený a nic se tím nevyřeší. Zabývalo se město a zpracovatel ÚP celkovým snížením, zklidněním dopravy?

Odpověď: Centru by měl ulevit obchvat. Snižujeme dopravní zátěž v ulicích Pražská, U Balvanu, Budovatelů.

p. Pleticha: Tangenta momentálně vůbec nic neřeší, může posloužit maximálně Pražákům, kteří pojednou na Bedřichov. Tunel je v nedohlednu, tzn. tangenta jsou vyhozené peníze. Ale chci se vrátit k dopravě u Jablonecké přehrady. Domnívám se, že město je daleko více zatíženo tranzitní dopravou směr na Tanvald. Kruhová křižovatka nic neřeší. Bude se někdo seriozně zabývat problematikou u Jablonexu?

Odpověď: Tímto prostorem se zabýváme dlouhodobě. Z dopravní prognózy vyplývá, že dopravní zátěže tam ve výhledu nenarůstají.

Pan starosta zdůrazňuje význam západní tangenty. Bydlí u přehrady a bude pro něj jednoduší ve špičkových hodinách, kdy jsou kruháče ucpaný najet na západní tangentu a přes Želivského, než přes centrum.

p. Jenček: Předával zapracovateli návrh koncepce podzemních sítí, bohužel v návrhu nic z toho nezaznělo, byl ignorován. Je vůbec možnost, aby veřejnost nějakým způsobem připomínkovala návrh ÚP?

Odpověď: Samozřejmě máte možnost se k tomu vyjádřit, TI je ve výkresu č. 4, ÚP řeší základní strukturu, neřeší rozvody. Paní Smrčková požadavek předala zpracovateli. Ještě můžete předat připomínku v zákonné lhůtě a pan zpracovatel se ji bude snažit zapracovat.

p. Křivánek: Od ulice Puškinova má být sjezdovka k silnici? Jak se tam lidi dostanou? Je zde obytná zóna, není místo na zaparkování. Kdo to vymyslel? Další otázka se týká přeložky smetiště dolů do Srnčího dolu.

Odpověď: V ÚP není nikde psáno, že tam bude sjezdovka, je tam sportovně rekreační plocha. Právě tato plocha by mohla být přístupem pro obyvatele Žižkova Vrchu do Srnčího dolu. Bude dále řešeno územní studií.

p. Křivánek: Bojujeme s městem, abychom mohli vykácet 6 stromů v této oblasti, najednou by se jich tam muselo vykácet minimálně 100 - jsou to vzrostlé smrky, modříny. Nevím, co byste tam chtěli dělat za sportovní areál, když to má sklon 8-10%.

Odpověď v překladišti: Jedním z úkolů bylo najít místo vhodné pro separaci sběru odpadů, tato lokalita jako jediná splňuje podmínky pro správné nakládání s odpadem. Je na okraji města, je dobře dopravně přístupná a je stranou obytných zón. Tzn. nezatěžuje území. Druhá věc je, že to není smetiště, volná skládka - bude se jednat o zastřešenou plochu.

pí Klápšťová: Již jednou pokládala otázku, nenašla v ÚP jak bude řešena doprava z okružní křižovatky Tovární dál na Mšeno, Janov a Bedřichov.

U odbočky na Proseč je navrhována okružní křižovatka, dále stávající okružní křižovatkou a ulicí Želivského.

p. Šefraný: Je šokován vysvětlením ohledně skládky. Jde o přiblížení k obytné oblasti, nyní je za městem. Pokud dojde k výstavbě tangenty a tím k vykácení lesa, zmizí přirozená zábrana a překladiště bude pár metrů (100-200) od tradiční bytové zástavby. Pokud je nezbytné z místa v podstatě za městem přemístit překladiště jinam, proč nebyl zvolen jiný prostor, jako např. kdysi plánované a avízované plochy za porodnicí nebo úplně jiná plocha.

Odpověď: Místo za porodnicí není v k.ú. Jablonec nad Nisou a sousední Rádlo, na jehož území se tato plocha nachází, s tímto záměrem nesouhlasí.

pí. Vlková: Řeší ÚP i hranici památkové zóny? Pokud ano, chtěla bych vědět, jestli se budete zabývat anomálií v Mlýnské ulici. Hranice vede prostředkem ulice. Pokud to ÚP neřeší, kam by se měli občané obrátit.

Odpověď: ÚP neřeší památkovou zónu, vymezilo ji ministerstvo kultury, ÚP ji však musí respektovat. Návrh zadání nehovořil o tom, že by se měla hranice památkové zóny upravovat, doporučuje řešit s útvarem památkové ochrany.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 25.7.2011 17:19:48 | přečteno 4271x | Petr Vitvar
load