Zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2014

, autor: Petr Vitvar

21.02.2014 - Jablonečtí zastupitelé schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2014 v celkovém objemu 924 935 000 korun.

„Letošní rozpočet je optimističtější, než ten první, který jsem zastupitelům předkládal v roce 2011. Hospodaření města se podařilo stabilizovat, dosáhli jsme snížení dluhové služby a financování města můžeme označit za zdravé,“ komentoval předkládaný rozpočet náměstek pro ekonomiku města Miloš Vele. Zadlužení města se za poslední tři roky podařilo snížit o 172 milionů. Rozpočet počítá na konci tohoto roku se zadlužením již jen 223 milionů.

Sestavení rozpočtu na rok 2014 obdobně jako rozpočtu na rok 2013 bylo cíleno na stabilizaci hospodaření města.

I pro rok 2014 je rozpočet sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 45 858 tisíc korun je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv.

Struktura rozpočtu

PŘÍJMY celkem

924 935 tis. Kč

Daňové

495 102 tis. Kč

Nedaňové

131 581 tis. Kč

Kapitálové

  62 200 tis. Kč

Transfery

133 023 tis. Kč

Financování

103 029 tis. Kč

VÝDAJE celkem

924 935 tis. Kč

Běžné

717 301 tis. Kč

Kapitálové

150 463 tis. Kč

Financování

  57 171 tis. Kč

Výnosy z daní jsou základem příjmů rozpočtu. Za rok 2013 obdržel Jablonec o téměř 36 milionů korun na daňových příjmech ze státního rozpočtu více než v roce 2012. Největší nárůst byl u DPH – o 18,8 milionu korun. Rozpočet města počítá pro rok 2014 s daňovými příjmy ve výši 495 102 korun.

„Daňové příjmy navrhujeme z důvodu opatrnosti nižší, než je predikce MFČR, nedaňové příjmy jsou sestaveny s ohledem na plánovaný prodej zejména bytových domů, s čímž souvisí příjmy kapitálové, které jsou podloženy zájmem nájemců bytů o koupi bytových domů formou družstva,“ vysvětluje vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová. Do daňových příjmů patří i příjmy z hazardu. Pro rok 2014 je v rozpočtu naplánován tento příjem ve výši cca 20 milionů korun.

V položce financování je zahrnut i zůstatek prostředků z minulého roku ve výši 68 029 tisíc korun. V transferech se promítají dotace na výkon státní správy a činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí, dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, převod z FZÚB s využitím do infrastruktury města.

Výdaje byly rozděleny tak, aby byly zabezpečeny všechny funkce chodu města.

Největší výdajovou položkou jsou běžné výdaje, které zahrnují výdaje na provoz města, tj. opravu a údržbu majetku, neinvestiční nákupy, příspěvky městským organizacím a také rezervu města. Dále jsou to výdaje na bytové a odpadové hospodářství, půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení apod. „Pro rok 2013 počítáme s navýšením výdajů o 46 milionů,“ konstatuje Vítová.

Běžné výdaje zahrnují i rezervy města v celkové výši 35 750 tisíc korun. Rezervy jsou vytvořeny celkem čtyři.

  1. Klasická rezerva města 9 milionů korun
  2. Rezerva spolufinancování 1,5 milionu korun (předfinancování a dofinancování dotačních akcí)
  3. Rezerva na opravy 25 milionů korun (na správu majetku, o uvolnění prostředků může operativně rozhodnout Rada města)
  4. Rezerva na krizové řízení 250 tisíc korun (vytvořena v souladu s krizovým zákonem)

Pro rok 2014 se v rozpočtu počítá se splacením jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v minulých letech ve výši 57 104 tisíc korun. Včetně úroků tato částka činí 62 101 tisíc korun.

Rozpočet je letos štědřejší k jednotlivým komisím města, které přidělují finance jednotlivým organizacím na základě jejich žádostí dle nového dotačního systému. Rozpočet počítá s částkou 7,6 milionu korun pro sportovní komisi, 1,6 milionu pro kulturní komisi a 3,7 milionu pro humanitní komisi. Projekt Jablonec nad Nisou bude letos podpořen částkou 2,6 milionu. Rozpočet byl jako tradičně projednán s řediteli jednotlivých městských organizací a sestaven s důrazem na jejich potřeby. Do kultury a kulturních zařízení město letos pošle o 3 miliony více než vloni, celkem 46 milionů. Sport dostane 37,7 milionů. Nároky městské policie na rozpočet 2014 jsou stejné jako v loňském roce, tj. 25 milionů.

Investice do rozvoje města budou letos vyšší

Vloni nastavený trend mírně se zvyšujících investic do rozvoje města bude pokračovat i v roce 2014. Oproti loňskému rozpočtu, kdy bylo na investice určeno více jak 115 milionů korun, vzrostly plánované investice do rozvoje Jablonce na více než 126 milionů. Největší investicí roku 2014 bude zateplení ZŠ Arbesova.

ZŠ Arbesova

V rozpočtu je na zateplení ZŠ Arbesova vyčleněno 20 milionů korun. Opět je třeba zateplit obvodový plášť pavilonů a vyměnit okna. „Po zkušenostech s objektem v Liberecké předpokládáme i tady výskyt azbestu v boletických panelech. Při těchto projektech nám významně pomáhají dotace z evropských nebo státních zdrojů. I v tomto případě jsme o ni požádali, tentokrát z Operačního programu životního prostředí,“ říká náměstek pro rozvoj města Petr Vobořil a dodává, že zateplování základních škol patří mezi priority města už několik let. ZŠ Arbesova navštěvuje 429 žáků.

Okružní křižovatka Belgická

Výstavbu okružní křižovatky v Belgické ulici má letos v plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Město Jablonec počítá v rozpočtu s investicí 6,5 milionu korun na chodníky, autobusové zastávky a veřejné osvětlení. „V plánu na následující rok je také čtvrté rameno okružní křižovatky, které ji přímo propojí s průmyslovou zónou v bývalém areálu LIAZu,“ prozrazuje Petr Vobořil s tím, že již rozpočet letošního roku pamatuje na přípravu této stavby částkou 400 tisíc korun.

Chodník v ulici Želivského

Obdobnou a pro město velmi významnou stavbou je rekonstrukce ulice Želivského, která patří do majetku Libereckého kraje. Rekonstrukcí samotné komunikace se bude zabývat Krajská správa silnic LK. Město Jablonec počítá s výstavbou levostranného chodníku od čerpací stanice Shell po AKT Čechy a od ulice U Pošty po křižovatku Ostrý roh. Tato investice je v rozpočtu vyčíslena na 9,1 milionu korun.

IPRM Žižkův Vrch

„V rámci Integrovaného plánu rozvoje města ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí se letos chceme věnovat hlavně opravám chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, stavbám kontejnerových a parkovacích stání, revitalizovat zeleň a vysazovat novou,“ vypočítává Vobořil. Tyto akce z větší části pokryjí dotace z EU, které se na IPRM v roce 2009 podařilo získat.

Dalšími významnými investicemi jsou rekonstrukce ul. Lesní, rekonstrukce ul. Vrkoslavická poničené po loňskými přívalovými dešti, II. etapa úpravy plochy pro tržnici za autobusovým nádražím, příspěvek DPMLJ na rekonstrukci tramvajové trati a dále se bude pokračovat v revitalizaci objektu radnice, např. vstupní parter, obnova fasády a věže radnice, repase oken.

Investiční akce v roce 2014

  • Doprava, infrastruktura  - 61,5 milionu (např. okružní křižovatka Belgická, Lesní, Vrkoslavická, Pasecký vrch – veřejné osvětlení, vodovod; chodník v ul. Želivského, IPRM Žižkův Vrch)
  • Stavby města - 47,7 milionu (např. zateplení ZŠ Arbesova, oprava technologie v Bazénu, kanalizační přípojka MŠ Tichá, radnice…)
  • Příprava investic – projektová dokumentace - 1,4 ,milionu (rekonstrukce ul. Nový Svět, rekonstrukce ul. Ladova, sjezd k LIAZu…)
  • Volný čas - 7,5 milionu (úpravy okolí přehrady – mobilní převlékací kabiny, lehkoatletická hala na Střelnici, dětská hřiště v rámci IPRM, hřiště v ul. Sokolí)
  • Ostatní investice - 6,3 milionu (rekonstrukce tramvajové trati, přeložky v nemocnici)
  • Projektové dokumentace a studie 1,8 milionu

Další informace

Vytvořeno 21.2.2014 14:02:22 | přečteno 2081x | Petr Vitvar