Zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2013

01.03.2013 - Jablonečtí zastupitelé schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2013 v celkovém objemu 846 081 000 korun. „Naším cílem bylo sestavit reálný rozpočet, který bude odpovídat potřebám města s ohledem na efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků,“ říká Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku.

Úsporná opatření vedoucí ke snížení běžných výdajů už se do hospodaření města promítla v letech 2011 a 2012 a osvědčila se. „Za dva roky se nám podařilo snížit zadlužení města o 110 milionů korun,“ připomíná náměstek Vele a dodává, že při tvorbě rozpočtu na rok 2013 bylo nutné vybalancovat potřeby magistrátu i jednotlivých městských organizací a zamyslet se nad realizací investičních akcí.

I pro rok 2013 je rozpočet sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 64 581 tisíc Kč je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv.

Struktura rozpočtu

PŘÍJMY celkem

846 081 tis. Kč

VÝDAJE celkem

846 081 tis. Kč

Daňové

470 002 tis. Kč

Běžné

671 110 tis. Kč

Nedaňové

140 509 tis. Kč

Kapitálové

117 867 tis. Kč

Kapitálové

  20 200 tis. Kč

Financování

  57 104 tis. Kč

Transfery

  93 685 tis. Kč

Financování

121 685 tis. Kč

Výnosy z daní jsou základem příjmů rozpočtu. „Díky změně zákona o rozpočtovém určení daní plánujeme o 9 milionů vyšší výběr daňových příjmů než v roce 2012,“ říká Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu a dodává, že vloni činily daňové příjmy 460 904 tisíc korun.

V položce financování je zahrnut i zůstatek prostředků z minulého roku ve výši 121 685 tisíc korun.

Největší výdajovou položkou jsou běžné výdaje, které zahrnují výdaje na provoz města, tj. opravu a údržbu majetku, neinvestiční nákupy, příspěvky městským organizacím a také rezervu města. Dále jsou to výdaje na bytové a odpadové hospodářství, půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení apod. „Pro rok 2013 počítáme s navýšením výdajů o 23 milionů, jen výdaje za energie stoupnou o cca 4 miliony korun,“ konstatuje Vítová.

Běžné výdaje zahrnují i rezervy města v celkové výši 49 428 tisíc korun. Rezerv je vytvořeno celkem pět

  1. Klasická rezerva města 8 milionů korun
  2. Rezerva spolufinancování 2,5 milionu korun (předfinancování a dofinancování dotačních akcí)
  3. Rezerva na opravy 32,5 milionu korun (na správu majetku, o uvolnění prostředků může operativně rozhodnout  Rada města)
  4. Rezerva na příspěvky komisí 1,4 milionu korun (O uvolnění prostředků bude rozhodovat zastupitelstvo v červnu v závislosti na vývoji hospodaření města)
  5. Rezerva z hazardu 5 milionů korun (vytvořená z prostředků roku 2012, které mají vazbu na příjem dle zákona o loteriích)

Pro rok 2013 se v rozpočtu počítá se splacením jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v minulých letech ve výši 57 104 tisíc korun, včetně úroků tato částka činí 64 104 tisíc korun.

Od začátku roku hospodařil Jablonec nad Nisou dle rozpočtového provizoria. Tento způsob umožňuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové provizorium má svá přísná pravidla a jsou přesně stanoveny maximální limity neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbory magistrátu. Jejich výše pro rozpočtové provizorium roku 2013 činila 57,4 milionu měsíčně. „Skutečné neinvestiční výdaje v období leden až únor tohoto roku činily 70 milionů korun. Investiční výdaje byly čerpány dle uzavřených smluv a žádnou novou investiční akci jsme v tomto období nezahájili,“ říká náměstek Vele.

Vytvořeno 1.3.2013 21:53:12 | přečteno 1547x | Petr Vitvar