Stavbu štoly posoudí nezávislý soudní znalec

, autor: archiv Metrostav

26.10.2012 - Na základě usnesení zastupitelů z 27. září byla primátorem města zřízena koordinační skupina, která dostala za úkol zajistit nezávislé posouzení účinků stavby na zástavbu ve městě, požádat orgány státní správy o vyjádření k postupu prací a v neposlední řadě zprostředkovat občanům dotčeným stavbou štoly právní poradenství.

„Jedná se o významnou stavbu na území města, která má velký společenský dopad z hlediska ochrany životů a majetku obyvatel města před povodněmi. Uvědomujeme si, že takto velká stavba život obyvatel ve městě ovlivní, i proto jsme zřídili koordinační skupinu, která pracuje v zájmu obyvatel,“ říká ke zřízení koordinační skupiny primátor města Petr Beitl.

Na 10. října bylo svoláno jednání zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK), který stavbu povoloval, dále odborníků obvodního báňského úřadu, který uděloval povolení k trhacím pracím, zástupců investora – Povodí Labe, zhotovitele – konsorcium firem Metrostav – Syner a členů koordinační komise, která je složená z pracovníků magistrátu. Přizvány byly též vedoucí stavebního úřadu jabloneckého magistrátu a vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, do jejíž gesce spadá státní památková péče.

Měření vyhodnocuje soudní znalec v oboru trhacích prací

Z jednání vyplynulo, že z hlediska stavebního úřadu KÚLK i báňského úřadu stavba probíhá dle platné legislativy a trhací práce jsou v souladu s normovanými hodnotami.

V průběhu stavby dochází ke kontinuálnímu měření účinků stavby jednak investorem a jednak zhotovitelem. Seismografy jsou osazeny nad každou čelbou obou štol. „Z těchto měření se dá odvodit, jak se účinek chová v bližším či vzdálenějším okolí,“ vysvětluje Ing. Vlk z Metrostavu. Seismografy jsou na základě podnětů občanů krátkodobě – na dobu cca 10 dnů - umisťovány i do objektů, jejichž vlastníci či uživatelé vznášejí k průběhu stavby připomínky, za účelem ověření situace.

Překročení stanovených norem nebylo zjištěno ani vně ani uvnitř ochranného pásma. Veškerá měření jsou vyhodnocována soudním znalcem z oboru trhacích prací.

Již 4 roky před zahájením vlastní stavby, byly provedeny ve 4 zkušebních vrtech 4 zkušební odstřely, na základě kterých byly zpracované technologické postupy stavby a soudním znalcem bylo vymezeno ochranné pásmo – zóna, kde by mohlo dojít v důsledku odstřelů k negativním vlivům na objekty (hovoří se také o poklesové kotlině). V této zóně byla provedena pasportizace objektů. Nejprve tzv. nultý pasport, který dokumentuje stav objektů (budovy, studny, garáže…) před zahájením jakýchkoli prací a zahrnuje fotodokumentaci a detailní popis stavu. K další pasportizaci došlo těsně před zahájením stavby a pasport objektů bude proveden také po ukončení stavebních prací.

Nezávislého soudního znalce v oboru trhacích prací objednalo i město

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc. bude od 29. října posuzovat vliv trhacích a ražebních prací ve městě. Zaměří se zejména na památkově chráněné objekty – Háskovu vilu, vilu Dr. Schmelowského, rodinný dům v ulici Palackého a rodinný dům v ulici Průběžná.

Dalším úkolem pro soudního znalce RNDr. Svobodu bude zajistit kontrolní měření v místech probíhajících trhacích prací a komplexní posouzení vlivu na objekty v ochranném pásmu stavby.

Soudní znalec také posoudí, zda ochranné pásmo bylo správně vymezeno a zda jsou optimální používané technologie výstavby.

„Stanovisko soudního znalce budeme podle znát zhruba do konce listopadu a podle jeho vyjádření zvolíme další postup,“ říká primátor města Petr Beitl. „Na základě rozhodnutí zastupitelstva je město připraveno prostřednictvím oddělení právního a veřejných zakázek zajistit právní poradenství pro občany dotčené stavbou,“ dodává primátor.

Kompletní seznam podnětů občanů a jejich řešení je zveřejněn na webových stránkách města, stejně jako zápis z jednání koordinační komise s dotčenými orgány 10. 10. 2012. O činnosti koordinační komise budou občané informováni v listopadovém čísle Jabloneckého měsíčníku.

Další informace

Vytvořeno 26.10.2012 12:46:23 | přečteno 2176x | Petr Vitvar
load