Setkání s občany 2014 - Šumava a Jablonecké Paseky

, autor: Helena Rudolfová

V pondělí 7. dubna 2014 proběhlo ve školní jídelně ZŠ Šumava první ze série setkání s občany.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, vedoucí oddělení správy komunikací Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Jitka Lochovská, vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka a zástupce okrskáře Jaromír Nosek.

Setkání se zúčastnilo více jak dvě desítky občanů. Primátor města seznámil v úvodu občany s prezentací o městě.

ikona souboruPrezentace ze setkání s občany - Šumava a Jablonecké Paseky (07.04.2014)

1. Proč město neuvažuje o tom, aby blokové kotelny, do kterých chce investovat, zadalo osadit soukromým podnikatelským subjektům s tím, že jim předepíše nějakou cenu tepla, kterou bude ten subjekt garantovat a nemusí do toho vrazit ani korunu?

P. Beitl: jak jsem zde prezentoval, vycházeli jsme samozřejmě ze zadání zastupitelstva, udržet tento podnik pod městem, udržet ho jako část městského majetku s tím, že bude malou měrou přispívat do městského rozpočtu. Pokud bychom ho začali tímto způsobem rozdávat (předpokládám, že máte vizi, že byste si to vzali zadarmo, že byste si ho nekupovali), tak na konci toho procesu by město nemělo nic, mělo by možná ušetřené peníze, ale tohle nejsou peníze, o které město přichází, to jsou peníze, které město investuje do podniku, který tady bude pořád a bude mít trvalou hodnotu plus nadhodnotu pro rozpočet. Jdeme do detailu projektu a jsou místa, kde nemá smysl pro město investovat, protože ta splatnost tam není na dohled a lze o těchto detailech ještě jednat.

M. Vele: částečně s touto variantou pracujeme, jak nám zastupitelé schválili koncepci, tak ji schválili s dovětkem, že máme hledat partnera. My máme v rámci kotelen, které pan primátor popsal, vytipováno zhruba 8, kde by šly umístit kogenerační jednotky, takže hledáme strategického partnera, kterému bychom pronajali místo v kotelně na 10-15 let a on by nám garantoval cenu tepla, kterou Vám bude dodávat a my jako Jablonecká energetická budeme dodavatelem tepla pro Vás jako pro obyvatele. Řešení pustit vše zcela do privátního sektoru si nemyslím, že by bylo zcela správné pro budoucnost. Hledáme kombinaci obou variant.

2. Komu patří bývalá pasecká výtopna?

M. Vele: část majetku tam má Jablonecká energetická, ale do tohoto plánu to žádným způsobem nezasahuje, žádný energetický zdroj tam nebude.

3. Centrální zásobování využívá asi 1/3 obyvatel, připadá mi, že zbývající 2/3 obyvatel budou značně bity tím, že se bude investovat do Jablonecké energetické, resp. do centralizovaného zásobování teplem.

P. Beitl: všechny peníze, které městu teplárna od té doby vydělala, jsme investovali do chodu města, jsou utraceny pro všechny obyvatele Jablonce. Druhá věc je, pokud my tu budujeme kus městského majetku, tak i ti, kteří nejsou připojeni, kus toho majetku mají. Pokud ta část majetku tvoří třeba i drobný zisk, tak i jim tvoří drobný zisk. Kdybychom to rozdali a nechali tam dluh, tak je tam opravdu dluh. Říkám, že pokud na to máme sílu, držme takovéto městské strategické majetky.

M. Vele: chtěl jsem říci to stejné, jenom bych to doplnil o čísla – kdysi jsme utržili za teplárnu 250 milionů, 80 milionů jsme získali na dividendách, když to spočítám dohromady, tak máme povinnost lidem, co jsou napojeni na CZT ty peníze ještě nějakým způsobem vrátit, protože toto jsou peníze, které byly použity tak, jak říká pan primátor.

4. Stane se Jablonecká energetická soukromým podnikatelským subjektem?

P. Beitl: ne, říkal jsem, že je to projekt podnikatelského typu, tzn., není to komunální projekt, který počítá s dotací, ale je to projekt, který by měl tvořit 3-4 % zisku.

Čili se počítá, že bude Jablonecká energetická stoprocentně ve vlastnictví města?

P. Beitl: ano, je to tak. Tak zní zadání a tak je připraven projekt.

5. Můžete se nějak vyjádřit k té nové čerpací stanici v Jabloneckých Pasekách, např. vzhledem k životnímu prostředí? Bydlím přímo přes silnici a velmi se mi to nelíbí.

P. Beitl: tyto věci má na starosti stavební úřad, máme tady vedoucí odboru stavebního a životního prostředí a vedoucí oddělení správy veřejné zeleně. Probíhají tam schvalovací procesy, ke kterým se můžeme vyjádřit, nemůžeme je ani řídit ani zastavit. Povolování je na českých zákonech a na stavebním úřadu.

I. Řimnáčová: povolovací proces je velice složitá věc. Daný záměr je v souladu s územním plánem (tato činnost zde původně byla), vyjadřovali se k tomu účastníci řízení a zejména pak i dotčené orgány státní správy, z nichž nejdůležitější jsou vodohospodáři (čerpací stanice se nachází vedle vodního toku) a orgány státní správy na úseku odpadů z hlediska likvidace předchozí ekologické zátěže.  Všechny dotčené orgány se záměrem vyslovily souhlas, včetně Krajské hygienické stanice, hasičů atd. Takže v okamžiku, kdy jsou vyslovena pro záměr souhlasná stanoviska, je zde soulad s územním plánem a jsou splněny všechny náležitosti dle stavebního zákona, není důvod, aby stavba nebyla povolena.

6. Je to v záplavovém území, takže benzínku stoletá voda propláchne a co dál?

I. Řimnáčová: oprávněný orgán, což je vodoprávní úřad, vydal závazné stanovisko, že tam je dostačující ochrana podle vodního zákona.

7. Není to tak dávno, když tady byly povodně a dnes neexistuje, že by v záplavovém území kdokoliv povolil třeba jen baráček a vy tam chcete stavět pumpu.

P. Beitl: samozřejmě ani my nejsme šťastní z takovýchto staveb, ale jak už jsem řekl, tohle se opravdu řídí zákony (pokud jsou špatné, musíte apelovat na své poslance, aby zákony měnili v poslanecké sněmovně). My si to můžeme zkontrolovat a to kontrolujeme, ale nemůžeme to definitivně zastavit.

8. Co mohu jako soused udělat? Bylo mi řečeno, že nejsem přímý účastník řízení, když bydlím přes silnici.

I. Řimnáčová: pokud jste přes silnici, tak skutečně účastník nejste, ze zákona je účastníkem řízení vlastník pozemku sousedního. Jinak každý, kdo má pocit, že by mohl být dotčen na svých právech, může se přihlásit jako účastník řízení, dle § 28 správního řádu. O tom, zda takové osobě budou přiznána práva účastníka řízení, rozhoduje správní orgán usnesením. V daném případě je již stavební povolení v právní moci, takže nelze podle tohoto ustanovení postupovat. Vlastníci sousedních pozemků byli ze zákona účastníky řízení. Účast občanů je možná formou občanského sdružení, mají-li ve svých stanovách činnost na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny. Občanská sdružení pak mají postavení účastníka řízení, jsou-li splněny podmínky dané v ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajin, popř. § 115 vodního zákona.

P. Beitl: my vám můžeme pomoci se založením občanského sdružení, je to věc registrace.

9. Prosím, jestli je možné opravit spojovací cestu z Vysoké na Podhorskou, je to tam na zlomení nohy, dále prosím MP, aby občas prošli pěšky než autem, pejskové nám čůrají na schody, někteří majitelé po nich neuklízejí exkrementy.

Také chci město pochválit, že se snaží uklízet okolo popelnic.

P. Kozák: poznamenám si případnou opravu cesty.

J. Nosek: zastupuji vašeho okrskáře, který je na školení a musím říci, že p. Vaňura chodí jenom pěšky.

P. Beitl: s pejsky je problém, záleží na vychování lidí, dá se to částečně řešit MP.

M. Vele: v loňském roce jsme zakoupili speciální vozítko na sběr exkrementů, bohužel musím říci, že poplatky, které vybereme, nestačí na náklady, které ve městě se psy máme.

Doplnění (P. Kozák): V této lokalitě se nachází 3 spojky, v současné době probíhá místní šetření, prověřují se vlastníci a stav těchto cest.

10. Co se staví vedle Tesca?

M. Vele: probíhá zde pouze úklid, ten pozemek, který uklízíme, je města, další pozemky jsou soukromé.

P. Beitl: území je rozvojové, plánuje se tam zpevnění ploch, které by sloužily jako parkoviště pro nárazové akce v hale nebo u přehrady, žádné velké stavby se tam neplánují.

11. Chtěla bych se zeptat na článek od pana zastupitele Krause. Můžete nám k tomu něco říci?

M. Vele: musíte se na to zeptat p. Krause, já tomu nerozumím.

P. Beitl: jde o polovičaté informace. Celá záležitost je auditovaná, je dělaná odbornými firmami, je tu možnost využití dotací…  Argumenty p. Krause tady nechceme rozebírat.

S. Paukrtová: p. Kraus je předsedou dozorčí rady Jablonecké energetické, má k argumentům přístup, má informace, ale bohužel je překrucuje. Víc se však ke konání pana Krause nebudu vyjadřovat, protože tu není.

P. Beitl: předseda dozorčí rady má zákonem danou pravomoc do toho vstupovat, prověřovat, vyžádat si detailní informace… pokud podepíše finanční plán, tak ho schvaluje.

M. Vele: RM schvalovala účetní uzávěrku Jablonecké energetické, výrok auditora i zpráva dozorčí rady je taková, že celý účetní rok proběhl zkráceně řečeno bez jakýchkoliv problémů. Tento dokument bude v nejbližší době zveřejněn ve sbírce listin, tak si ho můžete přečíst.

12. U nás v domě došlo k odpojení od CZT a dosud máme v jedné místnosti ve sklepě zbytky od kotle. Na koho se máme obrátit, aby to demontovali?

M. Vele: obraťte se na ředitele společnosti ing. Spilku nebo technického inženýra Salabu. Kontakty jsou na webu: www.jabloneckaenergeticka.cz.

13. Prosím o úpravu cestičky z Letohradské do Pasek, nad bývalou výtopnou. Loni bylo rozkopáno a zůstalo neschůdné.

M. Vele: podíváme se, čí to je majetek, pravděpodobně Lesů ČR.

Doplnění (P. Kozák): O této komunikaci jsem již 2x komunikoval se zastupitelkou paní Fojtíkovou, po prověření tento pozemek není v majetku města, ale v majetku Lesů ČR.

14. Firma, která tam něco dělá, nemá za úkol to dát do původního stavu?

M. Vele: musí to dát do původního stavu, ale my si to kontrolujeme na našich pozemcích, pokud toto není náš pozemek a jedná-li se o účelovou cestu lesů, je možné, že jim to řádně nepředali, nebo jim to lesy tolerovali. Pokud je to naše, samozřejmě zajistíme, aby to dali do pořádku.

15. Podle jakého kritéria se prodávají městské domy? Naproti nám byl prodán objekt současnému majiteli, který si koupil několik domů a obsazuje to v rámci svého výdělku ne příliš dobře přizpůsobivými občany.

M. Vele: ZM jednou za čas vyhodnotí přebytečný majetek, ten je zveřejněn na úřední desce, někdy je též zadáno RK. Přihlášení zájemci projdou výběrovým řízením. Pokud se najde zájemce a nabídne finanční limit, nedovedu si představit, že bychom mu to neprodali.

P. Beitl: také nás to trápí, bohužel legislativa je taková. Majitelé domů, které nejsou příliš v dobrém technickém stavu, si z tohoto udělali byznys. My se to snažíme eliminovat hlavně v centru města, umísťujeme pouze lidi s dobrou referencí a bez dluhů.

16. Sociálka by měla kontrolovat, kam mizí příspěvky na postižené děti.

S. Paukrtová: nevím, co přesně máte na mysli, naše sociálka chodí na šetření, když mi sdělíte adresu, já je požádám, aby se na ten případ podívali.

Na Podhorské si spousta občanů stěžovala na azylový dům, na bezdomovce, tak jsem chtěla říci, že se snažíme, aby ten azylový dům byl Za Plynárnou 13, kde bychom rádi zrekonstruovali městský objekt, máme na to projekt, máme požádáno o evropské peníze, tak jestli se nám to povede, minimálně tato skupina by měla odtamtud zmizet.

17. Ještě bych se vrátil k té benzinové pumpě. ZM by se mělo zamyslet, když se plánuje takováto stavba, že by samo oslovilo občany v té lokalitě a jen se nevymlouvalo, že postupuje v souladu podle zákona. Normální člověk nemá šanci sledovat vyvěšení zahájení stavebního řízení, když se může ozvat do 8 dnů.

I. Řimnáčová: po novelizaci zákona se nejedná o 8 dnů od podání žádosti, ale občanské sdružení (které má žádost o vyrozumívání evidovanou na magistrátu) se může jako účastník řízení přihlásit do 8 dnů od vyrozumění ostatních účastníků řízení o podané žádosti.

P. Beitl: nelze jednoznačně říci, že se jedná o negativní zásah.

18. Ve světě je běžné, že ke každé takovéto stavbě se mohou občané vyjádřit. To území bylo plné ekologické zátěže, vyváží se z toho ten binec a naváží se do bývalé výtopny. Jak je toto ošetřeno, jedná se o území v záplavové oblasti.

I. Řimnáčová: k první části otázky mohu říci, že se u nás rovněž záměr stavby tohoto druhu předem veřejnosti zveřejňuje a to dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V tomto případě proběhlo zjišťovací řízení, které bylo zveřejněno způsobem stanoveným
v § 16 tohoto zákona. Ke druhé části otázky - před zahájením výstavby jsme si prošli celý areál, v té době se zde nacházely nebezpečné odpady včetně olejů v záchytných jímkách. Společnost Vendys, na základě našeho opatření, provedla vyklizení objektu včetně likvidace těchto olejů, aby nedošlo k dalším možným únikům. Vaši informaci beru jako podnět k provedení kontrolní prohlídky, zda je stavba realizována v souladu se stavebním povolením.

P. Beitl: když někdo vidíte, že se dějí takovéto věci, volejte zelenou linku, která je zdarma.

19. Chtěla bych zahájit krátkým poděkováním – před 2 lety jsme požadovali příjezd k domu pro záchranné složky, vše se povedlo, povedlo se i to, že se zde odklízí sníh. Toto území (křižovatka Vysoká x Jitřní) je velmi exponované území (herna, večerka, trafika, restaurace…). Údajně zde nedosáhne žádná z městských kamer. Chceme požádat o umístění kamery, která by byla napojena na městský kamerový systém. Druhá věc je, že do parčíku, kde byla před tím jedna lavička, byla umístěna lavička druhá. Usadily se tam party specificky hlučných občanů, kteří tam do noci sedí a popíjejí alkohol, chodí tam na trávník na záchod, když nezaprší, hodně to tam smrdí. Bylo by možné, že by město vydalo vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejných místech?

P. Beitl: dostal jsem o této situaci dopis, umístění kamery zvažujeme. Nepotřebujeme podporovat herny, se kterými jsou problémy, takže herna může ke konci roku skončit, potřebujeme k tomu argumenty od vás. Zákaz popíjení alkoholu na území města existuje, jedná se však jenom
o centrum. Můžeme zmapovat a zvážit rozšíření, bereme podnět. Pro MP je to těžká situace, protože když tam přijdou a ty lidi tam jenom sedí a baví se, MP je bezmocná.

J. Nosek: dodal bych, že často přijede hlídka na místo, můžeme to udělat na veřejné pohoršení (a to i před 22. hodinou), ale k tomu potřebujeme minimálně dvě a více osob, které to pohoršuje. Oznamovatel většinou však nechce být uváděn.

J. Lochovská: v lokalitě jsme umístili lavičku na základě požadavku obyvatel, že si nemají kam sednout. Problémem je, že vždy jsou dva pohledy.

20. U popelnic ve Vysoké je bordel, kdo jede okolo, nahází tam pytle. Další věc, že lidé se v pěší zóně ve Vysoké brodí ve vodě, nebylo upraveno. Dále byla umístěna značka zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou, která je pryč a značka je zarostlá.

P. Beitl: děkujeme za podněty.

Doplnění (P. Kozák): v letošní roce 2014 bude řešena oprava další části chodníků v ulici Vysoká, přesné místo o kterém se pán zmínil není specifikováno, ulice Vysoká je dosti dlouhá a chodníků je též hodně.

21. Ještě ke kontejnerům – paneláky Křišťálová 17, 15, 13, 11 mají kontejnery v průchodu, je tam pořád nepořádek. Bylo by město svolné s tím, že bychom si ten prostor zavřeli jenom pro nás.

J. Lochovská: pokud by to šlo z bezpečnostního hlediska, můžete si kontejnery na směsný odpad uzamknout. Pokud však jsou na stanovišti i kontejnery na tříděný odpad, je třeba prověřit, zda se tímto uzamknutím nezabrání ve třídění ostatním obyvatelům dané lokality. Dříve jsme povolovali uzamykání kontejnerů i se separem, uzamykání se rozšiřuje, město nemůžeme dovolit uzamknout všechny kontejnery na tříděný odpad. Tyto nádoby nejsou určeny pouze pro konkrétní objekt, jsou určeny pro všechny občany města. Je to otázka, můžeme se domluvit, přijďte na radnici na oddělení správy veřejné zeleně.

22. Jestli pak víte, kolik má město koček? U nás se stahují divoké kočky, lidé z okolí je krmí, hází nám přes plot jídlo. Žádala jsem je, ať je nekrmí. Paní mi dala na plot ceduli, že kočky jsou majetkem města.

M. Vele: v inventuře polodivoké kočky město nemá, nicméně podle starého občanského zákoníku se nalezená věc po šesti měsících stává majetkem města.

J. Lochovská: máme problém s polodivokými kočkami, nejen v tomto území. Na základě smluvního vztahu s městem se snaží kočky odchytávat Liga na ochranu zvířat, následně se u nich provádí kastrace a po rekonvalescenci se vypouští do stejné lokality.  Chceme tímto omezit nekontrolované množení. Problém je ten, že vyzveme dámy, které tyto kočky krmí, aby je v době odchytu nekrmily, aby se kočky mohly nalákat do odchytových klecí.  Bohužel v této lokalitě je dámy naschvál překrmí, abychom je nemohli odchytnout. Jinde nám dámy pomáhají. Nevzdáváme to, budeme je dál kastrovat.

M. Vele: jenom dodávám, že kastrace platíme my a též přispíváme na provoz útulku.

23. Značení stání pro auta se tu dělalo před pěti lety, od té doby nic, nejsou vidět.

P. Kozák: průběžně se provádějí sídliště každý rok, v letošním roce bude značení provedeno i zde.

M. Vele: každý rok máme připravený nějaký finanční objem na obnovu vodorovného dopravního značení a doufám, že se to v lokalitách spravedlivě střídá.

24. U chodníku z Podzimní do Vysoké jsou neustále zaparkovaná auta, nelze tam přejít. Nešlo by tam dát značení, aby ten průchod byl možný?

Doplnění (P. Kozák): V případě parkujících vozidel mimo povolené stání musí řešit Policie ČR nebo městská policie. 

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 16.4.2014 13:19:58 | přečteno 2920x | Petr Vitvar
load