Setkání s občany 2014 - Proseč nad Nisou

, autor: archiv MMJN

V úterý 27. května 2014 proběhlo v budově hasičárny v Proseči nad Nisou další setkání vedení města s občany.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí Ivana Řimnáčová, vedoucí oddělení správy komunikací Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Jitka Lochovská, vedoucí oddělení územního plánování Michaela Smrčková, vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka, okrskář městské policie str. Lubomír Bartoš.

Setkání na Proseči se zúčastnilo kolem třiceti občanů. Stejně jako na všech předchozích setkáních i zde v úvodu primátor seznámil občany s prezentací.

ikona souboruPrezentace ze setkání s občany - Proseč (27.05.2014)

 1. Odprodej parovodu + teplárna Brandl – jak může občan sledovat, kam přijdou peníze z prodaného železa?

  p. Beitl – teplárna má spoustu majetku po celém městě, jsou to pozemky - teplárna Na Brandlu, teplárna v Pasekách… tento majetek je v podnikatelském a finančním plánu, počítá se s jeho odprodejem. Prodej bude probíhat různými způsoby. Např. na Janovské se stal součástí dohody se společností, která tam přebírala sídliště. Ta bude všechny tyto věci likvidovat na její náklady. Není to jen odvézt železo do sběru a získat tak peníze. Znamená to i likvidaci betonových patek včetně ekologické zátěže, jsou tam izolace kolem trubek, ale celý tento proces bude probíhat v režii teplárenské společnosti. Kdybyste chtěl nějaké detailní informace, je zde přítomen předseda představenstva, který je schopen vám tyto informace předložit.

 2. Jak je to se záložním zdrojem při výpadku elektřiny? Jednou už tato situace nastala. Tenkrát při výpadku fungoval jen záložní zdroj v Rýnovicích, který zajišťoval i zásobování nemocnice. Jak je to tedy z hlediska bezpečnosti?

  p. Beitl – nemocnice má vlastní zdroj tepla. Tenkrát ta situace byla skutečně kritická. Dnes už je to řešeno jinými způsoby. Teplárna má nasmlouvaný kapacitní agregát, který by byl dopraven v řádu několika málo hodin. Nemocnice má připravených dvacet bodů, na které se dají napojit agregáty na výrobu elektrického proudu. Těch dvacet bodů je daleko víc odolných proti jakékoli mimořádné události kromě toho, že by se přestal dodávat plyn.

  p. Vele – nemocnice má svoji vlastní kotelnu. Je to připraveno tak, že kdyby došlo k výpadku plynu, tak se přivezou externí zásobníky naplněné plynem a nemocnice pojede nezávisle na síti.

 3. Rád bych se zeptal na Brandl z hlediska emisí.

  p. Vele – provádějí se pravidelné kontroly, emisní měření a limity, které máme nastaveny, jsou splněny.

  p. Beitl – prezentaci jsem se snažil udělat co nejstručnější, ale musím ještě zmínit, že na konci projektu revitalizace je snížení exhalací o 50 %. Úspora je ve výrobě a v technologii kotelen. Technologie na Brandlu je dnes již zastaralá, počítáme s vylepšením.

  Takže skutečně je vše, co se týče emisí, pod kontrolou?

  p. Vele – ano. Provádíme kontroly pravidelně tak, jak stanovuje zákon. Měření se provádí na zdrojích, na kotelnách. Vy máte možná na mysli, jestli v rámci města nejsou vystavěny nějaké měřící stanice? Ne, tak to nejsou.

  p. Beitl – ve městě existuje rozptylová studie, která monitoruje celkově znečištění, ale to je samozřejmě znečištění ze všech zdrojů, včetně dopravy. To sleduje, jestli nemáme ve městě někde koncentraci překročenou, nejhorší situace je U Zeleného stromu.

  pí. Paukrtová – studie platí. Bohužel je to tak, že ona nemá ten efekt, abychom mohli říct „tady je doprava tak zatížená, že sem nepovolíme žádné další zdroje“. Musí mít zkrátka větší kapacitu, než je limit. Ale skutečně je to tak, že největším zdrojem emisí je doprava.

 4. Počítá se s výstavbou nějaké kotelny na Proseči?

  p. Beitl – kotelny jsou z 90 % umístěny ve stávajících výměnících.

  p. Vele – Proseč by měla být připojena ve výměníku, který je v ulici Liberecká.

 5. V souvislosti s emisemi by mě zajímalo, jak to bude vypadat s těmi 26 nebo 29 lokálními topeništi kolem louky?

  p. Beitl – dnes je ten projekt skutečně v dokončovacím procesu a vše ještě musí projít legislativním procesem, aby bylo vše v pořádku.

  p. Vele – ke všem zdrojům zpracováváme v současné době studie, ale paradoxní je, že ovzduší v Jablonci nejvíce vadí krátké komíny, které se umisťovaly v posledních třech letech na panelácích.

  Jaký je rozdíl mezi dlouhými hliníkovými komíny a těmi, které budou na lokálních topeništích?

  p. Vele – v panelácích vznikají malé zdroje, na které neplatí tak přísné emisní podmínky jako na ty velké, které by měly vzniknout. U velkých zdrojů nad 200 kW se musí pravidelně každý půl rok provádět měření.

  p. Beitl – skutečně ta vzdálenost umístění a velikost komínů od bytů je úplně minimální. Tady jde hlavně o to, že na jednotlivých domech je na každém komín, ale řešení JE je takové, že na jeden komín bude připojeno domů třeba 20.

 6. Moderátorka využívá prostoru a seznamuje občany se zápisem ze schůze osadního výboru.

  Osadní výbor Proseč nad Nisou - Zápis ze schůze č. 6 z 28.4.2014

  Účast: předseda: Martin Stašák, členové: Jan Jelínek, Miroslav Belda, Renata Drašarová,

  nepřítomni: Procházka, Brodský, Hajátko

  Hosté: Landovský Václav, Martin Švarc

  1. Zhodnocení a další postup OV - procházka  Prosečí 13.4.2014

  • účast 110 lidí, 7 zastupitelů, majitel dotčených pozemků

  • osadní výbor požaduje, aby výstavba v Proseči byla řešena v souladu s charakterem území a zachovávala jeho venkovský ráz, tak jak si stanovilo město v regulačním a strategickém plánu z let 2005-2007 a byl dodržován zákon o ochraně přírody a krajiny. 

  • osadní výbor cítí podporu veřejnosti a bude dále postupovat v souladu s názory na ochranu lokality a živočišných druhů

  • osadní výbor nadále požaduje na dotčených orgánech, aby řešilo oblast Proseče:

   • není zpracován regulační plán Proseče ( viz úkol v akčním plánu města z roku 2007 pod bodem 5. Urbanismus a bydlení 5.2.1.1: město si dalo úkol zpracovat Územní studii Proseč n.N. ( regulační plán ) toto nebylo zpracováno

   • v nově zpracovávaném územním plánu a jeho strategii, toto území opět není komplexně řešeno – informace z projednávání ÚP 28.5.2014

  • opakovaně požadujeme, aby město stanovilo regulační opatření na ochranu chřástala – zejména v období sečení luk – dále pak informování občanů o těchto opatřeních, právech a povinnostech  ( tento požadavek byl vznesen již na setkání v hasičské zbrojnici v 01/2014, za přítomnosti primátora ing. Beitla,  vedoucí stavebního úřadu pí. Řimnáčové,  náměstka hejtmana pro resort životního prostředí a zemědělství ing. Jadrného )

 7. ČIŽP – dopis

  • Byly podány informace o reakcích na dopis občanského sdružení ze strany ČIŽP, na vyžádání tohoto orgánu ,byly doloženy další podklady – čeká se na odpověď

 8. Doplnění osadního výboru

  • Na město bude poslán požadavek na doplnění – nových členů

   • Martin Švarc

   • Zástupce z “dvojdomků“: Červený Jiří

 9. Spádové školy a dopravní dostupnost Proseče -  osadního výbor

  • předseda zašle na město dotaz a společně s panem Janatou zjistíme vývoj a zvážíme další možnou podporu ze strany OV

 10. Setkání s občany 27.5.2014 hasičská zbrojnice

  • kontrola dotazů, slibů a úkolů z loňského roku: neřešené dotazy z minulých let

  • zrcadlo – uliceHorní, u servisu - opakovaný požadavek 2012,2013  – nic se neděje

  • bod  24. Na křižovatce ul. Horní a V Pastvinách je špatný rozhled, vyřeší to zrcadlo. p. Kozák – k povolení zrcadla se vyjadřuje Policie ČR a oddělení dopravní a silniční magistrátu. Podnět předáme k místnímu šetření a k prověření.

  • Upravit povrch ulice Na Kopečku, opakovaný požadavek 2012, 2013 – slíben p. Kozákem – viz dopis

  • Nové požadavky

   • Chodník v Proseči – upozorňujeme město na možnost žádat dotaci na chodník přes Státní fond dopravní infrastruktury

   • Požadavek na vybudování chodníku z řadových domků k nejbližší autobusové zastávce u překladiště odpadu

   • Nedodržování rychlosti ulici Horní, retardéry – jsou nainstalovány jen ½ roku, stejně se přes ně jezdí rychle – vznášíme požadavek na lavice, plastový polštář – bodce – nebo příčný práh formou stavební úpravy

   • Teplárna – kontrola emisí výtopny Brandl

 11. Informace – aktuálně se zpracovává nový strategický plán města 2014-2020

  V části - 4.1.2 Populační vývoj, domovní a bytový fond v částech obce Jablonce nad Nisou

  Je na straně 11 tento popis:

  • Okrajové části města představují venkovská sídla (zejména Kokonín, Proseč, Vrkoslavice) v minulosti přičleněná k Jablonci n. N., čemuž odpovídá i charakter jejich zástavby. V důsledku již zmiňované suburbanizace dochází ke stěhování obyvatel do zázemí měst, což způsobuje úbytek městské populace. Tento negativní vývoj však může Jablonec n. N. do určité míry odvrátit vymezením rozvojových ploch pro bydlení v okrajových částech města, které jsou z hlediska individuálního bydlení velice atraktivní. V posledních letech se výstavba nových rodinných i bytových domů koncentrovala zejména na území Proseče nad Nisou, které je díky atraktivní poloze i dobré dostupnosti do Liberce zajímavou lokalitou pro bytovou výstavbu. Dalšímu rozvoji rezidenční funkce na tomto území však brání zatím nedostatečně rozvinutá dopravní a technická infrastruktura v některých lokalitách a zájmy ochrany přírodního prostředí (výskyt chráněných rostlin a živočichů).

 12. Úkol – před setkáním v hasičské zbrojnici, zpracovat letáček o činnosti osadního výboru a občanského sdružení – výtah z bodů tohoto zápisu a rozdat to lidem, aby bylo informační sdělení o naší činnosti a snahách.

  Další schůze bude 20.5.2014 opět od 19 hod – odladíme letáček.

  1.kolo - 29.4.2014, druhé kolo 20.5.2014

  Zapsal: Stašák Martin, předseda OV

Zde vyplynula otázka ohledně sekání luk a chřástala, zodpovězená pí. Řimnáčovou v průběhu seznamování se zápisem ze schůze osadního výboru…

pí. Řimnáčová – z hlediska sekání luk na Proseči proběhlo včera (26.5.) jednání na krajském úřadu s tímto výsledkem: Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) provede během června monitoring hnízd chřástala, na zjištěných plochách bude sekání povoleno až po 15. 8. 2014. Zbývající plochy budou povoleny k posekání již v dřívějším termínu.  Pro sekání v příštích letech vyznačí AOPK jádrové plochy, kde bude sekání omezeno. Zbylá část bude sekána dle běžných agrotechnických lhůt. Jedná se o území cca 30 ha  a není možné nechat všechny louky ležet ladem až do srpna - mělo by to negativní dopad na jiné živočišné a rostlinné druhy v území, dále by se omezilo rekreační využití daných ploch a docházelo by k šíření plevelných druhů rostlin.  

Občan: Chřástal a sekání luk – vždy se sekalo uprostřed srpna, letos se nově řeší sekání teď v květnu. To asi nařídil „ten pán“, od kterého se mají pozemky koupit.

pí. Řimnáčová – sekání bylo prováděno společností Kokonínská zemědělská, která zde hospodaří.

Občan – já vám říkám, jak to bylo minimálně po deset let. Sekalo se v půlce srpna a často se to dokonce nechávalo ležet.

pí. Řimnáčová – v minulosti se o chřástalovi nevědělo, zjištěn byl až v souvislosti s pořizováním nového územního plánu. Sekání luk až v srpnu není pak v souladu se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a se zákonem o rostlinolékařské péči.  Zde je potřeba ještě dodat, že na sekání jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány dotace. V daném případě je tedy nutné najít kompromis s přihlédnutím k dalším skutečnostem, které jsem již uvedla.

p. Kozák se vyjadřuje k zrcadlům na Proseči – Zrcadlo v Horní ulici je v současné době osazeno. Další podnět byl na ulici V Pastvinách, tam proběhlo jednání s dopravní inspektorkou Policie ČR, která rozhodla, že se v tomto místě zrcadlo osazovat nebude.

Spodní část ulice Na Kopečku, která navazuje na Horní a na křižovatku s Prosečskou, je vyasfaltovaná a ta zbývající část se bude muset ještě řešit komplexně.

p. Beitl  doplňuje – v současné době vzhledem k rekonstrukci tramvajové tratě a staveb platí v Proseči uzávěra dopravy pro nákladní automobily.

pí. Fričová – žádáme vás o sledování webových stránek města vzhledem k probíhajícím pracím na silnici.

 • Zoufalá situace ve Zlaté uličce – už se hlásilo vloni a stále není vyřešeno. Jsou tam hrozné díry. Teď před schůzí se narychlo vyplnily, ale i tak je to špatná situace. Stejně tak v ulici Za Říčkou, také beze změny. A také mě trápí vodovod. Reakce na tyto tři body – nula.

  p. Vele – v ulici Za Říčkou zpracováváme projektovou dokumentaci, tam se musí udělat velkoplošná oprava…

  Občan – o tom se mluvilo již před rokem.

  p. Vele – mluvilo, to je pravda, ale bohužel vloni 29. 7. postihla město blesková povodeň, která způsobila velké škody, a byla zde řada jiných komunikací, které jsme museli zprovoznit. Na to jsme museli poskytnout jak finanční prostředky, tak kapacitu, kterou jsme měli. Ulice Za Říčkou v podstatě vloni zmizela, tam jsme operativně řešili, aby se vůbec lidé měli jak dostat k domům.

  p. Kozák – v ulici Za Říčkou se bude stavět dle stávající objednávky.

  Občan – bude?

  p. Vele – ano, bude.

  p. Beitl – samozřejmě tyto požadavky zaznívají ze všech městských čtvrtí a peníze, které zbudou na konci roku, se snažíme investovat do komunikací.

  Občan – já myslím, že se hodně ušetřilo na zimní údržbě.

  p. Vele – tak to je, tam se ušetřilo asi 5,5 milionu korun, ale musíme si nechat část peněz ještě do další zimy, protože nevíme, jaká bude. V Jablonci bývá zima dlouhá. Část ušetřených peněz se navíc již proinvestovala – opravila se lávka Palackého a dost peněz dáváme do oprav komunikací a chodníků.

  Občan – takže bude Zlatá ulička i ulička Za Říčkou v pořádku?

  p. Vele – bude v pořádku, jen nevíme přesné datum.

 • Dočká se někdy Proseč od smetiště dolů čističky?

  p. Beitl – požadavek na SVS, a.s., vznesen je. Je to vše o penězích.

 • Otázka kanalizace.

  pí. Smrčková – v rámci nového územního plánu se samozřejmě zvažovala nová koncepce, která byla vymyšlená jako gravitační s tím, že by hlavní stoka byla vedena Prosečskou ulicí. Tato stavba je velice náročná, očekávali jsme spolufinancování od ŘSD, protože je to komunikace 1. třídy. Proto zvažujeme v rámci návrhu nového územního plánu přistoupit k nové koncepci odkanalizování Proseče. Chceme využít podzemní štolu, která je trasována pod Prosečí, a vrty v těch nejoptimálnějších místech napojit na hlavní splaškové kanalizační sběrače.

 • Otázka chodníků u řadových domků, kterých je tam kolem 44.

  p. Sluka – snímek z katastrální mapy ukazuje, jak je to v současné době s vlastníky. Ze strany města jsou provedeny kroky k převodu pozemků městu. Městu patří jen malé pruhy, ovšem ten dominantní patří soukromému vlastníkovi, který dle informací nechce svůj pozemek prodat městu. Navíc je zde značná komplikace a tou je trafostanice. Jedna z variant je až „nešťastná“, protože se trafostanici vyhýbá.

  Občan – pro nás je ale nejdůležitější ta část od kopce směrem k Jablonci.

  p. Sluka – i tady vadí stavbě soukromý pozemek.

  p. Vele – investor ještě nevyvolal žádné jednání s městem, že by tam vůbec chtěl nějaké komunikace řešit.

  Občanbohužel investor sám nekomunikuje takovým způsobem, jakým bychom si to představovali, ale byl bych rád, kdyby se to řešilo, protože je to naprosto regulérní požadavek.

  p. Vele – to znamená, že když s vámi investor nekomunikuje, že bych ho měl oslovit třeba já? Jestli vidíte takto nějaké řešení, já tomu strašně rád pomůžu.

  Občan – takže nějaký závěr? Stavět tam chodník nelze?

  p. Sluka – lze. Ale v tuto chvíli je tam největší problém trafostanice a nevyjasněné majetkové poměry na opačné straně současné komunikace.

 • Příkop u Horní ulice 94 – tři roky se slibuje, že se s ním něco udělá…

  p. Kozák – tuto práci mají od nás Technické služby Jablonce zadanou, pan Chudomel tam byl a místo proměřil – práce se v letošním roce provedou.

  Občanka – ano, to říkali už vloni, ale nic se neděje.

  p. Kozák – mluvíme, doufám, o stejném místě? Ano, zdůrazníme na TSJ, s.r.o.

  Občanka – ano, je to ono, vloni tam byli a zaměřovali. Slíbili, že to udělají. Pak tam nasypali drť, ten příkop už je o metr zasypaný, takže silnice je rozšířená o metr k našemu domu…

 • V Jablonci se postavila tzv. přehradní odpadní štola. Tady na Proseči jsme záplavová oblast. Už vloni tady byly problémy…

  p. Beitl – já to mohu komentovat. Není pravda, že by zde došlo k nějakému ohrožení, ale právě naopak.

  Občan – kam ta voda teda poteče?

  p. Beitl – právě díky této štole můžeme vše regulovat tak, aby se špička případné bleskové povodně odřízla a maximálně se zajistila detenční funkce přehrady. Je to hodně zjednodušená definice, ale prostě to tak je.

  Občan – voda sem vždycky přijde.

  p. Beitl – tak já to tedy rozvedu. Např. Bílá Nisa lze odklonit do přehrady, kontrolovat průtok, naplnit přehradu, a pak vypouštět v okamžiku, kdy už je ta špička, která je odříznutá, využije svou detenční schopnost a voda se pustí mimo město. Za staré situace by to nebylo možné, protože kapacita koryta podporuje zhruba desetiletou vodu a Bílá Nisa by se valila na Proseč bez jakékoli regulace.

  Občan – takže voda poteče do kopce?

  p. Beitl – vodohospodáři na to mají své plány. Kdyby přišla blesková povodeň, tak by to tu za čtyřicet minut smetla, proto se musí ta špička povodně „odstřihnout“ a odvést a to je možné jen díky tomuto technickému zařízení.

 • Ulice U Tenisu 5233 – je zde nezpevněná komunikace, navíc v horní části je nakloněná doleva, takže to v zimě svádí auta „najíždět“ na dům… Město slíbilo silnici zpevnit.

  Na komunikaci proběhlo místní šetření - v současné době tu probíhá výstavba dvou rodinných domů. Je možné, že stavba dalších domů bude pokračovat, proto se nyní nedá říci konečné stanovisko. 

 • Na Proseči žije poměrně dost rodin s malými dětmi, mohlo by město nějak pomoci  s vybudováním dětského hřiště?

  pí. Lochovská – myslíte ty nové domky?

  Občan – ano.

  pí Lochovská – v této lokalitě se s vybudováním dětského hřiště nepočítá. Dvě hřiště s herními prvky pro malé děti jsou na novém sídlišti, což je relativně kousek. Stejně jako komunikace, tak i zelené plochy u zástavby řadových domů nejsou v majetku města.

 • Počítá se aspoň na sídlišti nahoře s nějakou školkou? Mám dceru, které budou koncem července tři roky a nebyla přijata do žádné školky.

  pí. Paukrtová – město dlouhodobě počítalo s výstavbou školky, ale zatím je celkově kapacita ve městě dostatečná. Všechny děti byly umístěny. Třeba do budoucna se tam stavět bude…

  Občan – ale mně skutečně nevzali dceru do žádné školky…

  pí. Paukrtová – to je skutečně divné. Dejte mi na sebe kontakt, já to prověřím.

  Občan – skutečně, mám k tomu rozhodnutí. Byly nám nabídnuty soukromé školky, ale žádná státní na území Jablonce.

  pí. Paukrtová – my jsme umístili skutečně všechny děti a dokonce i 65 dětí, které dovrší věku tří let během podzimu. Určitě se na to podívám. Ne všechny děti byly samozřejmě umístěny do školky, kterou si rodiče vybrali, ale umístěny byly.

 • Já bych ještě ráda navázala na to hřiště. Nahoře na sídlišti třeba mají, ale my tady dole s tím také bojujeme.

  pí. Paukrtová – tady je problém s městskými pozemky.

  Občanka – tady to všechno patří soukromníkům a člověk si nemá ani kde zaparkovat.

  p. Beitl – mohla by se udělat třeba dohoda zrovna tady s hasiči. My jsme jim pomohli finančně s opravou střechy, tak by oni třeba mohli pomoci nám, aby tady vzniklo nějaké sportovní centrum, a pak bychom sem mohli směřovat i další peníze.

  Občanka – vždyť já ani nemám kde parkovat…

  p. Beitl – já bych dokončil myšlenku s tím hřištěm, nechci vám tu vyprávět problémy, jaké mají obyvatelé jabloneckých sídlišť, kteří mají velké problémy zaparkovat.

  hasič – já bych k tomu chtěl něco dodat. My nemůžeme přistoupit na žádné budování dětského hřiště, které musí mít nějaký řád. Parkoviště patří hasičárně a z naší vůle jsme vyčlenili čtyři místa pro objekt výboru, která jsou v tuto chvíli obsazena, a další místo tu prostě není.

  p. Beitl – já bych byl rád, kdybychom tu společnou řeč našli a to hřiště dostalo třeba nějaké jiné parametry.

  hasič – my jsme nějakou variantu hledali, ale když se dneska podíváte na hřiště, tak tam ani nikdo není. Je tu požární sportoviště, akce pro veřejnost tu děláme, ale dětské hřiště… Pozemek tady na dětské hřiště prostě není.

 • Komu patří kanalizace ve Zlaté uličce? Jsou tam odkryté dekly, hrozí tam nebezpečí úrazu.

 • Každý pátek a sobotu jezdí přes Proseč z Rádla lesem motorkáři. Co se s tím dá dělat? Už jsem to zmiňoval i pochůzkáři…

  okrskář Bartoš – to by se museli chytit v tom okamžiku. Já, když tam dorazím za dvě hodiny, co oni projeli, tak už s tím nic neudělám. A i kdybych tam byl v okamžiku, kdy projíždějí a pokusil se je zastavit, tak mne prostě objedou. Toto už se mi několikrát stalo. Potažmo lesy patří Lesům České republiky, takže by tam mohly dát nějakou závoru nebo jiné omezení.

 • Bioodpad – je všude, když jdete ulicí Za Školkou nebo kolem zahrádek.

  pí. Lochovská – s bioodpadem ze zahrad máme na území Jablonce veliký problém. To je věc každého z nás, každého občana. Oddělení správy veřejné zeleně zavedlo systém přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. V letošním roce budou po městě rozmístěny velkoobjemové kontejnery 21. 6. a 25. 10. 2014. V průběhu celého roku lze odevzdat bioodpad na sběrném dvoře na Proseči nebo ve sběrném místě v ul. Belgická, které je otevřeno od pondělí do neděle. Možnosti jak správně nakládat s trávou, listím a podobným odpadem město nabízí. Ideální varianta, jak předcházet vzniku odpadu, je, že se bioodpad na zahradě ponechá a založí se kompost. Bohužel v dnešní době, kdy každý chce mít tzv. „sterilní“ zahrádku, zbaví se trávy, větví a dalšího odpadu odvezením do lesa a domnívá se, že udělal pro přírodu to nejlepší. Opak je pravdou, v lese pak pod množstvím nakupené tlející hmoty odumírají stromy a často k hromadě trávy přibude další odpad, např. stavební suť. Je třeba si všímat sami sebe navzájem, upozorňovat, že se bioodpad neodváží do lesa, zkrátka je to na lidech samotných, jak se k tomu postaví.

 • Na Horní Proseči je studna, která je asi 20 m hluboká, pravděpodobně patří p. Peltovi – ale je odkrytá a tudíž nebezpečná pro okolí…

  okrskář Bartoš – mluvil jsem s pí. Peltovou, prý studnu ohraničili páskou, dali zábrany, kovový dekl pravděpodobně někdo ukradl…

  p. Beitl – je to na stavebním úřadu, protože tyto věci se opravdu musí řešit, ale kovový dekl bohužel nefunguje.

  Občan – bylo by možné třeba objednat přistavení kontejneru na bioodpad?

  pí. Lochovská – lze objednat po dohodě se svozovou firmou Severočeské komunální služby, s.r.o.

 • Jako občanské sdružení jsme požádali město – správu komunikací – a město perfektně zareagovalo. My jsme chtěli napojit naše komunikace z nového sídliště na asfaltovou komunikaci a tady byla skvělá reakce a už se na tom pracuje, jsme za to rádi. Zrovna tak jako vyčištění příkopů podél zmiňovaných komunikací. K tomu došlo poměrně promptně. Také chci zmínit dobrou spolupráci s odborem životního prostředí. Přihlásili jsme se k revitalizaci vyhlášeného významného krajinného prvku, který byl vyhlášen magistrátem, vyčistili jsme to tam a teď to vypadá velice pěkně. Přijďte se podívat! A poslední poznámka: Rádi bychom pokračovali v tomto trendu a chceme se zaměřit na údržbu známého prosečského rybníčku. Tam je protržená hráz a slyšel jsem před nějakým časem, že byl záměr to dát do pořádku a opravit to.

  pí. Řimnáčová – vaše občanské sdružení od nás obdrželo podrobné informace o rybníčku. Revitalizace rybníčku je součástí projektové dokumentace ke stavbě FUTURUM, kde jsme si jako orgán ochrany přírody stanovili podmínky formou závazného stanoviska. Stav rybníčku bude ještě prověřen vodoprávním úřadem.

 • Rekonstrukce tramvajové trati má končit někdy v dubnu, bude zákaz kamionů přes Proseč prodloužený i na dobu, kdy bude ta I /14 svedena sem do Proseče?

  p. Beitl – já si myslím, že to je daleko větší zásah do kraje než rekonstrukce tramvajové trati, takže věřím, že bude. Nejsou to věci, které vydalo město, dejme to do zápisu, můžeme to poptat.  Petr Vobořil chodí na koordinační schůzky, takže to může zjistit.

  p. Vojíř uvádí doplňující informace – silnice I/14 je pro vozidla nad 3,5 tuny, s výjimkou dopravní obsluhy a autobusů veřejné dopravy, rozhodnutím KÚ LK, odboru dopravy bude zatím uzavřena do konce roku. Dle informací z odboru dopravy by práce v příštím roce měly pokračovat cca do března či dubna. Zatím není jasné, v jakém rozsahu proběhne omezení.

 • Konečná autobusu na Horní Proseči – je tam stanoviště na tříděný odpad, dávají se tam pytle. Chodí tam i zvířata, ty pytle jsou věčně roztrhané a je tam nepořádek. Nešlo by tam dát nějakou ohradu, přístřešek, aby ty pytle byly chráněny?

  pí. Lochovská – my jsme to dávali, chtěli jsme, aby město bylo čistší. Stavěli jsme taková stání, která jsou ze dřevěných ohrad, aby to hezky vypadalo. Jenže jsme zjistili, že to lidé zneužívali. Dávali tam nejen pytle na tříděný odpad, ale i pytle se směsným odpadem, s bioodpadem, házejí tam nábytek a dokonce nám to i ničí. Čili to, co jsme si mysleli, že bude pro město plus, je nakonec mnohem větší problém. Právě to vaše stanoviště je místem, kde se hromadí různý odpad, takže v dohledné době tam nic neplánujeme. Necháváme dělat studie týkající se odpadu a jednou z otázek je, zda má vůbec význam pytlový svoz. Takže zvažujeme, jestli se pytle vůbec nebudou rušit.

  p. Beitl – stanoviště u nás v ulici se každý týden uklízí, je to tam perfektně uklizené, ale když ne druhý den, tak třetí je tam ta hromada zpátky a evidentně to není odpad komunální. Zkrátka vozí tam odpad firmy, ale i běžní občané. Nerozumím tomu, když má člověk odpad naložený na autě, proč ho neodveze rovnou na sběrný dvůr, je to zadarmo. Je to snad jen špatná informovanost, že zde ta možnost sběrného dvoru je, nebo neohleduplnost lidí samotných.

 • Mohli byste vyzvat DPMLJ, aby uklízel nové zastávky, které se využívají po dobu rekonstrukce tramvajové trati? Je tam neskutečný nepořádek. Bohužel je to zase o lidech. Na zemi jsou lístky z autobusu, nedopalky,… Je potřeba, aby tam DPMLJ aspoň jednou týdně někoho vyslal na úklid.

  p. Vele – já tu informaci předám.

  Na konci setkání jsme obdrželi ještě pár písemných dotazů, k nimž se nyní vyjadřujeme:

 • K výstavbě sídliště na Horní Proseči uvádíme následující informace:

  Vyjádření vedoucí odboru územního plánování – ing. Michaely Smrčkové:

  Platný Územní plán města Jablonce nad Nisou vždy umisťoval na území Horní Proseče rozvojové plochy pro výstavbu jak rodinných, tak bytových domů. V roce 2010 byla vydána změna č. 45, která vytvořila podmínky pro realizaci rezidenčního obytného souboru Futurum a tehdy již zastavitelné plochy modifikovala a v některých okrajových částech rozšířila. Rozvoj daného území byl posouzen v rámci Vyhodnocení vlivů 45. změny územního plánu města na životní prostředí. Součástí této dokumentace bylo hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz pro etapu Futurum I. Poté v roce 2013 bylo vypracováno hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz pro Futurum II. etapa.  Pro daný záměr byla s Osadním výborem Proseč nad Nisou dohodnuta maximální podlažnost nových objektů v jednotlivých blocích a pro celé území byl závazně vymezen index zastavění ploch v hodnotě IZP max. 35%. Součástí Vyhodnocení vlivů 45. změny územního plánu města na životní prostředí byl i soubor opatření, navrhovaných pro předcházení, snížení nebo kompenzaci případných negativních vlivů na životní prostředí. Tyto zásady byly zapracovány nejen do 45. změny platného ÚP města Jablonce nad Nisou, ale i do nového ÚP Jablonec nad Nisou. Umístění rozvojových ploch pro výstavbu na Horní Proseči bylo v celém procesu pořizování platného územního plánu města Jablonce nad Nisou, včetně jeho změn, i nového ÚP Jablonec nad Nisou posuzováno příslušnými dotčenými orgány a procesy byly vedeny v souladu s  platnou legislativou.

  K návrhu pisatele na výhodnější umístění nového sídliště v pokračování lokality „Domovina“ směrem k překladišti lze pouze dodat, že předmětné plochy jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa PUPFL, na kterých je výstavba rodinných a bytových domů vyloučena, neboť se jedná obecně o významný krajinný prvek ze zákona.

  Další dotaz se týkal kácení zeleně:

  Vyjádření  ing. Hany Štrickové z oddělení životního prostředí a státní památkové péče:

  Kácení dřevin je upraveno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb. Na internetových stránkách města i v Jabloneckém měsíčníku v čísle 09/2013 byl zveřejněn článek pojednávající o tomto tématu, zejména k jakým dřevinám je potřeba povolení. Pokud se stanete svědky podezřelého kácení dřevin, doporučujeme přivolat Městskou policii, která na místě prověří, zdali bylo kácení povoleno, případně vše nahlásit na oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrátu města.

  Pokud dochází ke kácení dřevin na cizím pozemku bez svolení vlastníka, jedná se v podstatě o krádež dřeva. Pokud takto pokácené dřeviny nepodléhají povolení orgánu ochrany přírody, bude dle rozsahu újmy věc řešit buď Policie České republiky (nad 5 000 Kč), nebo oddělení přestupků Magistrátu města Jablonec nad Nisou (do 5 000 Kč). Pokud ještě navíc kácené stromy podléhaly povolení orgánu ochrany přírody, bude věc řešena i jako nepovolené kácení dle zákona o ochraně přírody. 

  Vytvořeno 18.7.2014 8:37:26 | přečteno 3082x | Petr Vitvar
  load