Setkání s občany 2014 - Kokonín, Vrkoslavice

, autor: Martin Oklamčák

V úterý 29. dubna 2014 proběhlo v kulturním domě v Kokoníně další ze série setkání vedení města s občany.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, dále vedoucí odborů a oddělení, zástupce MP a zástupce DPMLJ.

Setkání se zúčastnilo necelé tři desítky občanů. Primátor města seznámil v úvodu občany s prezentací o městě.

ikona souboruPrezentace ze setkání s občany - Kokonín (29.04.2014)

1. Ve Vrkoslavické ulici ujel břeh, mělo být řešeno v dubnu příštího roku. Bude řešeno i s rybníkem, co je za ohradou? Rybník je města, co s tím budete dělat? Pokud se to nebude řešit komplet, ten břeh bude stále podmáčený. Pozemek za tím má SBD Liaz, je to hrůza, svedli tam veškeré prameny do kanalizace, to je lumpárna, protože to napájelo ten rybník. Stavidlo je ve špatném stavu, chybí tam voda.

P. Vobořil - problém je hlavně v tom, že větší část není v majetku města. Jednáme s ostatními vlastníky, máme v rozpočtu vyčleněné finanční prostředky, připravuje se projektová dokumentace. Musíme ale nejdříve vyřešit majetkové vztahy, protože město nemůže investovat do cizího majetku.

2. Začíná se rozrůstat výstavba na Malých Vrkoslavicích, je zde vysoká koncentrace dětí, není příhodné prostředí. Na Velkých Vrkoslavicích, bylo dříve koupaliště, nyní je v dezolátním stavu. Chci se zeptat, jestli zde máte nějaký záměr, navrhuji zúročit hřiště a případně nějaké hřiště nebo prostor pro děti.

P. Vobořil - opět se dostanu k tomu, že větší část není v majetku města. Pokud byste měli čas, můžeme se sejít na úřadě, ukážeme vám mapu, kam sahá majetek města, co patří jakému majiteli, kde co bylo zprivatizované, např. co se týká pivovaru, tam je složitá problematika, rybníky jsou ve vlastnictví několika různých vlastníků. Město nemůže vstupovat do majetku těmto vlastníkům. Můžeme se na schůzce pobavit, co konkrétně v tom město může udělat.

I. Řimnáčová - v jabloneckém pivovaru byla Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí cca před měsícem provedena kontrolní prohlídka (z hlediska dodržování povinností podle stavebního zákona) a u rybníků vodoprávní dozor (z hlediska dodržování povinností dané vodním zákonem).  Pivovar nebyl nikdy ve vlastnictví města a byl zprivatizován v roce 1992. V současné době je ve vlastnictví 5 fyzických osob (v některých případech se jedná již o dědice původních vlastníků, kteří nemají o správu svého majetku zájem). Ten mají pouze dva vlastníci, kteří provozují sladovnu, což je jediná činnost, která v pivovaru ještě funguje. Další postup stavebního úřadu bude směřovat k provedení zabezpečovacích prací ze strany vlastníků a to zejména k zabránění přístupu ke stavbám, které jsou ve špatném technickém stavu. Rybníky jsou rovněž ve špatném technickém stavu, který musí být ještě podrobněji posouzen autorizovanou osobou, protože se nedochovala žádná stavební dokumentace. Po posouzení bude stanoveno opatření k nápravě a k zajištění potřebné manipulace s vodní hladinou. Případné využití pozemků nad rybníky je věc, která se netýká výkonu státní správy a zde záleží na přístupu všech vlastníků.

3. Bydlím v Kokoníně necelých 61 let a sleduji vývoj lesoparku, mám tu fotografie, jak to kdysi vypadalo. To, že jsou tu nové lavičky, nestačí. Ani vyřezání náletů. Je to tam podmočené a díky tomu odumřely krásné stoleté stromy. Dějí se tam šílené věci, ve dne i v noci, policie tam nechodí. Bude se s tím v budoucnu něco dít? Na ŽV jste udělali takový krásný lesopark a lidi to tam nevyužívají, jenom tam házejí odpadky z vyhlídek.

P. Beitl - poprosím vás, když se tam budou dít takové věci, volejte 156 - městskou policii.

J. Lochovská - co se týká lesoparku na ŽV, ze zkušeností víme, že je hojně využíván  a lidé jsou spokojeni.

Do lesoparku v Kokoníně se prostředky také investovaly, ač se Vám to nemusí zdát. Pravidelně tam uklízíme, chodí tam VPP min. 1x za 3-4 týdny, umístili jsme tam koše. Začátkem dubna 2014 byla podána žádost u Nadace partnerství o přidělení dotace na úpravu rybníčku v lesoparku. V případě, že město obdrží finanční prostředky, bude proveden úklid rybníčku, vykácení náletových dřevin a keřových porostů v jeho blízkosti a vysazení nových keřů. Celkově dojde k úpravě okolí rybníčku. Podmínkou pro získání tohoto dotačního titulu je spoluúčast veřejnosti.  Tuto podmínku jsme již řešili s panem Šikolou, který nám potvrdil pomoc při zapojení obyvatel Kokonína. (V současné době se v prostoru parku vysadil buk, jako náhrada za dřevinu (červenolistý buk), která byla pokácena z důvodu špatného zdravotního stavu (strom téměř suchý, velké poškození na kmeni). Prostor celého parku je podmáčený, pravděpodobně se tam stahují podzemní prameny. V roce 2009 nechalo oddělení investiční výstavby zpracovat historický průzkum lesoparku Kokonín a v roce 2008 inventarizaci dřevin.

P. Šikola - obnovením drenážní soustavy by se problémy s podmáčením odstranily.

MP  - okrskář zde funguje převážně ve dne, v poslední době jsme neměli žádné podněty k této lokalitě, že by se zde něco dělo. Před delším časem pamatuji, že jsme zde na základě upozornění prováděli též akce v noci. Máme problém se svědeckými výpověďmi, občané nechtějí svědčit, když někoho chytíme. Dám podnět k nočním obhlídkám.

P. Beitl - je možné okrskáři přeplánovat směnu na kritické období, potřebujeme od vás impulzy. MP má vytipované rizikové lokality, kam se koncentruje počet výjezdů.

4. Můžu se zeptat na konkrétní čísla, kolik se do lesoparku vložilo finančních prostředků? Nám přijde, že se tam nic nevložilo.

J. Lochovská - v rozpočtu oddělení správy veřejné zeleně není zvláštní kapitola na lesopark v Kokoníně, všechny finanční prostředky jdou ze společných prostředků určených na údržbu zeleně, úklid města a opravy mobiliáře. Podle objednávek lze finanční prostředky dohledat.

M. Vele - ještě, když se tu bavíme o těch financích a padlo to tu – lesopark ŽV stál 12 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč byly dotační peníze v rámci IPRM, 2 mil. Kč šly z městských peněz. Pokud bychom zde plánovali nějakou větší revitalizaci, tak se to v těchto penězích bude také pohybovat, jsme připraveni, až bude vhodný dotační titul.

5. V ulici U Pískovny – V Úvoze teče po silnici odpadní voda.

P. Vobořil - víme o tom

Je zpracována oddělením investiční výstavby projektová dokumentace. Ve středu 14. 5. 2014 proběhne velké a důležité jednání mezi oddělením investiční výstavby, oddělením správy komunikací, projektanty a zástupci společnosti ČEZ na téma rekonstrukce komunikace V Úvoze.

Současný stav výmolů bude zatím provizorně opraven Technickými službami během měsíců květen – červen 2014.

6. Dochází k výtoku kanalizace proti dětskému hřišti, několikrát jsme to hlásili. Do dnes není vyřešeno, při jakémkoliv dešti všechna dešťová a možná i kanalizační voda jde na dětské hřiště a ničí komunikaci.

M. Vele - kde jste to prosím hlásili? Máme tady správce komunikací, o této věci nevíme, informace se k nám nedostala.

Jednalo se o bezplatnou Zelenou linku.

M. Oklamčák - Zelená linka má tři větve, zřejmě vás to přepojilo na technické služby, tyto podněty my neevidujeme.

M. Vele - bereme to v tuto chvíli jako podnět, prověříme. Pokud si někde stěžujete a nepovede se to, pošlete e-mail přímo na mě.

7. Chci se zeptat na protihlukovou vyhlášku, uvítali bychom ji především, co se týká klidu o nedělích a svátcích.

P. Beitl - protihluková vyhláška se zdá být na první pohled velmi dobrý nápad, ale podle zkušeností českých měst, je velmi těžko prosaditelná. Nastupují složitá dokazující řízení, nelze principiálně vše zakázat. Je to o lidské toleranci, je potřeba komunikovat se sousedy.

MP - co se týká hluku, opravdu máme problém s dokazováním, ať je to v noci nebo přes den. Máme přístroj, kde naměříme přibližný hluk, pokud zjistíme zvýšenou hladinu, postupujeme to hygieně, protože ta je jediná oprávněná k měření hluku, ta pak stanoví, jestli byl limit překročen nebo ne.

M. Vele - diskuzi o vyhlášce jsme na městě již otevřeli a budeme se tím ještě zabývat.

8. Lze zakročit proti nezákonným hernám?

P. Beitl - pokud víte, že je někde něco provozováno protizákonně, je vaší občanskou povinností to oznámit příslušným orgánům, tolik k porušování všech zákonů a vyhlášek na území města.

9. Mám dotaz ke Strmé ulici, za dobu, co zde bydlím, zde neproběhla žádná oprava, je celá vymletá, nezametá se ani nemyje. Máme šanci na opravu?

M.Vele - prověříme.

Doplnění - připomínka ohledně jarního úklidu byla projednána s paní Bc. Holubovou z Technických služeb (odpovědná osoba za jarní úklid - TSJ s.r.o., paní Bc. Holubová, tel. 775 790 354), tato komunikace byla během jarního úklidu skutečně uklizena. Oprava této komunikace bude zařazena do plánu oprav 2014/2015.

10.  Ve vrchní části ulice V Úvoze se nedá bydlet, na 100 m je 30 děr.

P. Beitl - uvědomujeme si situaci, ale probíhá zde poměrně intenzivní výstavba rodinných domů, není možné zrekonstruovat komunikaci, do které nejsou vloženy všechny přípojky.

P. Kozák - na tuto komunikaci je v současné době již zpracovaná projektová dokumentace, je tam problém s vysokým napětím, jednáme s ČEZ. Bohužel zde zatím jezdí těžká technika, neustále se to vymílá, je to pár dní, co jsme tam byli, víme o tomto problému.

11.  Jak to zde bude se svozem odpadu? Musíme to v zimě vozit dolů.

J. Lochovská - svoz odpadu provádějí Severočeské komunální služby (SKS). Na území Jablonce mají se svozem v některých lokalitách problémy, část komunikací je pro svozovou techniku příliš prudká a úzká. Dotaz bude vznesen u svozové firmy.

Vyjádření SKS:

„Horní část ulice V Úvoze (mezi ul. Sokolovská a U Pískovny) je nezpevněná. Tam nejsme schopni jezdit. Ulici bychom za pár měsíců rozjezdili.

Dolní jednosměrná část ulice (mezi ul. Vrkoslavická a Sokolovská) jsme schopni jezdit v letních měsících (květen – říjen), jedná se o ulici s velkým sklonem, který v zimních měsících znemožní pravidelný svoz.

V současnosti občané přistavují své nádoby k nebližším křižovatkám (Sokolovská, U Pískovny a Vrkoslavická) max. vzdálenost je 80 m. Naše vozidlo nacouvává k čp. 11 tam, kde končí zpevněná část ulice.“

12.  Dělnická nebyla asfaltována, přestože se to psalo v Jabloneckém měsíčníku. Dále co říká životní prostředí na kácení na parcele č. 106? SČVAK kácel na cizím pozemku olše.

M. Vele -  loni 29. července zasáhl Jablonec přívalový déšť, který poškodil komunikace, odstranění následků stálo řádově okolo 8 mil. Kč a díky tomu jsme nemohli celý seznam, jak jsme si naplánovali, zrealizovat a museli jsme finanční prostředky přesunout do těchto zasažených lokalit.

I. Řimnáčová - řešili jsme v poslední době několik nepovolených kácení, toto bylo řešeno ve správním řízení, viník zde byl zjištěn, skutečně bylo káceno nad rámec.

13.  Na tomto setkání v loňském roce se hovořilo o tom, že když se stavělo elektrické vedení, porušili celou Tyršovu stezku, ta se rozpadá. Nedávno jsme měli na osadním výboru jednání k územnímu řízení ohledně „Kokonínských teras“ a tam jsme dávali podmínku, aby se na pozemek jezdilo spodem. Dnes tudy jezdí čtyřicetitunová auta
a ničí opět celou Tyršovu stezku.

I.Řimnáčová - stavba komunikací „Kokonínské terasy“ byla oznámena certifikátem autorizovaného inženýra. Dle předepsaného postupu podle stavebního zákona správní úřad toto oznámení vyvěsil na úřední desce magistrátu. V zákonné lhůtě proti tomuto záměru byly účastníky řízení podány námitky a z tohoto důvodu byla věc postoupena nadřízenému orgánu - Krajskému úřadu Libereckého kraje. Účastníci posléze vzali své námitky zpět a krajský úřad usnesením zastavil řízení o námitkách a dnem po vydání tohoto usnesení nabyl certifikát účinnosti, což bylo 9. 11. 2013. Stavba komunikací byla řádně povolena. Na základě podnětu proběhla dne 6. 5. 2014 kontrola a nebyl zjištěn rozpor s vydaným povolením. Stavba dále bude sledována, zda probíhá dle vydaného povolení. V současné době probíhá nájezd těžkých vozidel od ulice Rychnovská. Pro úplnost zde bude ještě umístěno dopravní značení, které zabrání těžkým vozidlům průjezdu Tyršovou stezkou přes celý Kokonín.

14.  V Dělnické a Na Svahu byl ještě nedávno vjezd zakázán, pak se to zrušilo a mluvilo se o tom, že se tu udělá obytná zóna, v jakém je to stavu?

M. Vele - prověříme to, domníváme se s kolegou, že tam bylo záporné stanovisko Policie ČR. K tomu procesu – není to jenom na nás, jestli zde bude dopravní značka nebo nebude. Dáváme podněty, ale je tam poměrně složitý schvalovací proces. Konečné rozhodnutí dává dopravní a silniční úřad, k tomu se vyjadřuje policie a další dotčené orgány.

Dopravní značení „průjezd zakázán“ bylo odstraněno z důvodu toho, že nebylo umístěno v souladu s vyhláškou 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Byla podána žádost na umístění nového dopravního značení „obytná zóna“ v celé oblasti (ulice Dělnická, Na Svahu, Dolní, Šeříková, Jasanová, Slunná, Srnčí stezka). Žádost však byla na základě vyjádření Policie ČR zamítnuta, protože nerespektovala Technické podmínky č. 35 – navrhování obytných zón (neřešila parkovací možnosti uvnitř zóny a její vytvoření by vedlo k pravidelnému porušování § 39 odst. 5 z.č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). V současné době je v celé oblasti povoleno parkování vozidel v souladu se stávajícím dopravním značením, tzn., že většinou vozidla parkují podélně při kraji komunikace, pokud nemají řidiči možnost parkovat na vlastním pozemku.

Pokud je třeba v dané oblasti zklidnit a zpomalit dopravu, lze toto řešit například umístěním dopravních značek IP 25a-b „začátek a konec zóny s dopravním omezením“ s uvedením symbolu zákazové dopravní značky B 20a „nejvyšší povolená rychlost“.

15.  Je v plánu nějaké spojení z dolního Kokonína pro pěší? Místy není chodník, děti, co jdou do školy, musí jít po silnici.

M. Kozák - pokud myslíte po hlavní silnici, tak skutečně pod okružní křižovatkou chodník končí.

Oddělení správy komunikací řeší údržbu stávajících chodníků. Výstavbu nových chodníků, prověření pozemku, inženýrské a projektové práce řeší oddělení investiční výstavby, předáme jim tento podnět.

P. Beitl - okolí IMP jsme tu již řešili několikrát, víte, že je to soukromý pozemek p. Vaculíka, požádali jsme ho několikrát, jako i vy za osadní výbor, aby parkoval jinde, on si stojí na svém. Pokud stojí v komunikaci, volejte policii.

16.  Chtěla bych poděkovat, že se zvětšil prostor na kontejnery tady v Dolním Kokoníně, bylo by možné to samé udělat nahoře jak je kruháč? Současné místo je stále přeplněné. Zajímalo by mě, jestli město sleduje a kontroluje placení za popelnice.

J. Lochovská - kapacitu kontejnerů prověříme, v této lokalitě je spíše problém se směsným odpadem, týdně tam město uklízí kolem nádob a odváží spoustu kg odpadu, je to jedno z nejhorších stanovišť. V místě byla i nainstalována foto-past, nikdo nebyl bohužel chycen. Co se týká kontrol nakládání se směsným odpadem, tak OSVZ provádí četné kontroly u obytných domů. Vyzveme si obyvatele bytu, resp. objektu, aby prokázali, jak nakládají s odpadem, problém je v tom, že se jedná mnohdy o notorické neplatiče, kteří si i objednají popelnici a při další splátce neprovedou úhradu a nádoba jim je svozovou firmou odvezena - je to stále dokola. V případě, že nádobu na odpad mají, nelze často dokázat, zda je kapacita dostatečná – chybí institut přechodného pobytu a není v silách OSVZ zjistit počet osob v objektu.

P. Beitl - potýkáme se s nepořádkem po celém městě, nelze naplánovat periodickou kontrolu, potřebujeme od vás zpětnou vazbu, poukazujte na problémová místa.

17.  Šlo by zbudovat zastřešenou zastávku v Horním Kokoníně. Prosíme o vyčištění zastávky Kokonín – sokolovna, je tam nepořádek.

Ředitel DPMLJ L. Wejnar - zastřešené zastávky se zde v Kokoníně opravovaly dva roky zpátky, jsou situovány tam, kde nastupuje nejvíce lidí, tzn. z Kokonína do města. Pokud bychom chtěli zastřešení zastávek v opačném směru, postupně to asi možné bude, musíme prověřit majetkové vztahy. Na chodnících musí zůstat prostor pro chodce. Beru si to za úkol a prověřím situaci.

Čištění zastávek je ve správě technických služeb.

M. Vele - požadavek na vyčištění zastávek bude předán na TSJ s.r.o.

18.  Na zastávce směrem na Železný Brod nebyly do nedávna jízdní řády, je tam také velký nepořádek.

Ředitel DPMLJ L. Wejnar - tato zastávka nepatří do naší sekce, je to zastávka regionální dopravy Bus Line. Budeme mít s kolegy v nejbližších dnech jednání, tak je na to upozorním. Čekárna je v majetku města, řeší se její oprava v tomto roce.

19.  Blíží se volby v letošním roce, co si pamatuji, mluví se o této cestě, ta je fantastická… je to asi 14 dní, co nějaký pán, asi z životního prostředí, to tu fotil, ta nejhorší část ho nezajímala, že to není jejich. Ta cesta není 4 nebo 5 let opravená.

M. Vele - máme letos v plánu, že ji opravíme, kdo tu pořizoval fotografie, to opravdu nevíme.

Do podzimních voleb to bude hotové.

20.  Požadavek na příčné prahy v  Sokolovské ulici, auta tam jezdí jako o závod.

M. Vele - nejedná se o komunikaci v majetku města, je to krajská komunikace, ale můžeme si to zapsat jako podnět a až bude jednání s Krajskou správou silnic, předáme jim to.

Po prověření sdělujeme, že zde jsou každoročně po zimě osazovány zpomalovací prahy a v letošním roce budou osazeny v pondělí 12. 5.

Diskuse k samostatnosti Kokonína a k vybudování čističky odpadních vod:

Úvodní slovo P. Beitla směřovalo k tématu samostatnosti Kokonína. Zrealizované referendum o samostatnosti bylo přezkoumáno Ústavním soudem, který dal za pravdu městu. Poté byla na podzim roku 2013 k tomuto tématu organizována další petice, kterou podepsalo pouhých 29 občanů. Zastupitelstvo města ve spolupráci s osadním výborem v minulém týdnu schválilo vyhlášení ankety, kde je předpoklad, že se vyjádří více obyvatel této městské části. Anketa se bude konat v průběhu voleb do evropského parlamentu. Podrobnější vyjádření k tématu  možného samostatného městského obvodu Kokonín je v květnovém Jabloneckém měsíčníku.

Druhá část diskuse se týkala možností změny umístění čističky odpadních vod, jejímž závěrem byla dohoda o zajištění schůzky zástupců občanů se zástupci SVS. V této části diskuze padaly především požadavky na nový projekt, který by byl přemístěn, případně na jiná variantní řešení. Primátor zdůraznil, že projekt i varianty byly prezentovány přímo zde v kulturním domě před dvěma lety. Upozornil, že město není investorem, podíl ve společnosti SVS je minimální, neumožňující mít vliv na takové investiční akce. Dále akcentoval skutečnost, že připravených 120 milionů Kč může být investováno do jiné lokality a také na to, že zákonná likvidace odpadních vod je povinností majitelů nemovitostí. Jednotlivé procesní úkony státní správy ve věci vyjádření, stanovisek a povolení v této kauze vysvětlila vedoucí stavebního úřadu Mgr. Ing. Řimnáčová.

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 13.5.2014 7:39:27 | přečteno 2504x | Petr Vitvar