Setkání s občany 2014 - centrum

, autor: Martin Oklamčák

V úterý 13. května 2014 proběhlo v malém sále Eurocentra další ze série setkání vedení města s občany.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, dále vedoucí odborů a oddělení a zástupce MP.

Setkání se zúčastnily přibližně tři desítky občanů. Primátor města seznámil v úvodu občany s prezentací o městě.

ikona souboruPrezentace ze setkání s občany - centrum (13.05.2014)

1. Teplárna přešla pod vliv JTR za předchozího vedení, většina akcií se přesunula do JTR a město si ponechalo minimální procento akcií. To je prapůvod toho, kdy stoupla cena.

P. Beitl – v roce 1998 nemělo město ambice řídit teplárnu samo, byla jiná doba, byla snaha hledat partnery; město prodalo většinový podíl v akciové společnosti, ale přestože bylo minoritní akcionář se dvěma hlasy, ve stanovách akciové společnosti si prosadilo výjimku, že většinový akcionář, který má tři hlasy, potřebuje v některých případech k prosazení svého záměru 4 hlasy, tzn., že ke třem hlasům většinového akcionáře je potřeba ještě jeden hlas menšinového. Jednalo se o hlasování ve věcech, které se týkaly ceny tepla, rozdělení zisku a revitalizace systému. V těchto třech záležitostech byl potřeba souhlas města. Následně chtěla MVV tuto pojistku vypustit, tzn., že město by o tuto výhodu přišlo a bylo by skutečně menšinových vlastníkem, řečeno laicky. V té době byla též státem garantovaná cena tepla, která byla dotována, stát od toho odstoupil a tam byl začátek všech problémů s centrálním zásobováním teplem v České republice. Došlo také k nárůstu cen paliv.

2. V jaké fázi je azylový dům Za Plynárnou?

S. Paukrtová – máme projekt na rekonstrukci objektu Za Plynárnou 13 a čekáme, jestli dostaneme přidělenou dotaci z Regionálního operačního programu. I v případě, že ji nedostaneme, eventuálně může být zafinancováno z městského rozpočtu. V azylovém domě jsou občané, kteří mají kombinované problémy, měla by zde být i terénní služba a jistá forma krizového bydlení.

3. Zajímá mě otázka staré porodnice. Údajně ji koupil Pražák, mají zde být byty pro nepřizpůsobivé občany? Dostávají na nájem příspěvky.

P. Beitl – budova byla v majetku Libereckého kraje, nikoliv města, v současné době je skutečně prodaná soukromé firmě z Prahy. Nemůžeme však potvrdit informaci o pronajímání nějaké konkrétní skupině obyvatel. Příspěvky na bydlení snad budou v nejbližší době parlamentem změněny. To je věc, která trápí všechny obce.

P. Vobořil – týká se i středu města, objekty jsou také v privátním držení a vlastníci toho využívají.

I. Řimnáčová – stavebnímu úřadu zatím nebyla podána příslušná žádost. V případě uvedeného záměru, tj. přebudování objektu na byty, by muselo být vydáno rozhodnutí o změně využití a splněny zákonné podmínky, aby toto mohlo být povoleno.

4. Ví někdo, kolik má město Jablonec nad Nisou metrů obchodní plochy na jednoho obyvatele? Kolik bude mít obchodní plochy po plánované výstavbě firmy Crestyl? Kdo může být kontaktní osobou pro případné dotazy k tomuto projektu?

P. Beitl – nejsme schopni určit obchodní plochu na území města, můžeme jen odhadnout, případně provést dotazníkové šetření u obchodníků, v tento okamžik v tom však přínos nevidím, relevance takových informací je velmi slabá.

P. Vobořil – firma Crestyl projednává dispoziční změny, projekt odkládají, zájem je korigován trhem, termín k zahájení stavby je ještě rok; SÚ má k dispozici dokumentaci (jedná se o oblast Jabloně - nové obchodní centrum + parkovací místa).

Podle původního projektu tu společnost připravovala obchodní centrum s 16,5 tisíc m2 velkou prodejní plochou s bezbariérovými vstupy, kde budou vhodně kombinovány obchody místních podnikatelů s nadnárodními značkami, služby a gastronomické prostory s dětským koutkem. Projekt prošel během let několika změnami, které s sebou přinesla finanční krize. Ubylo 2. patro a podzemní garáž nabízí podle změněného projektu aktuálně 214 parkovacích míst – viz tiskové zprávy na www.mestojablonec.cz.

I. Řimnáčová – právo nahlížet do dokumentace mají pouze účastníci řízení nebo jejich právní zástupci anebo osoby, které prokáží právní zájem nebo jiný právní zájem. Důkazní břemeno (prokázání takového zájmu), je v takovém případě na nich.

P. Beitl – v materiálech do ZM jsou běžně dostupné základní informace.

5. Vystupuji za pejskaře v centru města, není zde plocha pro venčení psů. Podávám návrh k tomu, aby p.p.č. 2318/1 za panelákem v ulici Sadová byla navržena k venčení psů.

P. Beitl – měli jsme snahu takovou plochu vytvořit v Tyršově parku, památkáři byli proti, prověříme váš návrh.

J. Lochovská – navrženou plochu prověříme a v případě novelizace obecně závazné vyhlášky bude plocha navržena ZM k odsouhlasení. Jen pro doplnění uvádím, že plochy pro venčení psů v centru města jsou dvě – plocha mezi ulicí 5. května a ul. Lipanská a pak prostor v ul. Pod Baštou. Jinak platí, že na ostatních veřejných prostranstvích lze psy také venčit, pouze však na vodítku.

6. Nisa byla dřív plná pstruhů, kde jsou?

J. Lochovská – dotaz byl předán p. Jiříčkovi, členovi Českého rybářského svazu

Vladimír Jiříček, hospodář MO ČRS Jablonec nad Nisou: Hlavní tok přes naše město, tedy Lužická Nisa, protéká silně obytnou zástavbou a poblíž toku se též nachází nemalé množství výrobních podniků. Po dlouhá léta byla řeka znečišťována těžkými kovy. V posledních letech došlo k odkanalizování Podhorské ulice a útlumu průmyslové výroby. Řeka se tím začala pomalu čistit a začal se do ní vracet život. V úseku od křižovatky od starokatolického kostela po most v ulici Vodní je krajským úřadem vyhlášena chráněná rybí oblast. To znamená, že zde je zakázaný klasický lov ryb udicí. Lovíme zde jen generační ryby pstruha obecného, které si odvezeme na líheň a tam je uměle vytřeme a zas vrátíme zpět do toku Nisy. Bohužel však stále dochází několikrát do roka k malým otravám a stále bojujeme s tím, že se nedaří zjistit viníky. Mohu ale zodpovědně říct, že kvalita vody se zlepšuje a podle odlovu generačních ryb se jejich množství v Nise v posledních letech stále zvyšuje.

7. Kolik je dnes povolení k vjezdu do pěší zóny? Situace se nezměnila, vozidla jezdí Kamennou, chybí zde přechod pro chodce.

P. Beitl – počet karet se snížil zhruba ze 3000 ks na cca 1200 ks, na druhou stranu se snažíme i vycházet vstříc obchodníkům, aby si zde svoje provozovny udrželi.

MP: J. Brožek – řešíme přestupky v pěší zóně, Dolní náměstí je otevřeno, v Kamenné kontrolujeme oprávnění vjezdu, za poslední rok zde bylo 200 přestupků.

P. Kozák – možnost vodorovného značení bude projednáno s Policií ČR.

8. O výstavbě firmy Crestyl nic nevím. Ví to zastupitelé? Je to na webu města?

P. Vobořil – věc se projednávala od roku 2007, ZM schválilo, materiály jsou veřejné, studie jsou na webu, dále bylo uvedeno v Jabloneckém měsíčníku a tiskových zprávách

Tiskové zprávy vydané k plánované výstavbě OC Crestyl:

P. Beitl – můžete přijít nahlédnout do archivu

9. Jak se bude řešit hazard? Bude město rušit herny a kasina?

P. Beitl – toto řeší platná obecně závazná vyhláška č. 4/2011 (následně 8/20012) o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou, podle které jsou veškeré provozovny loterií, herny a kasina povoleny pouze do 31. 12. 2014.

10. Může být vydáno nové povolení v roce 2015?

P. Beitl – toto je současná situace, co bude v novém volebním období, nemohu zaručit.

11. Uvažovalo se o zeleninovém trhu na Dolním náměstí?

P. Beitl – uvažujeme o tom v souvislosti s projektem Crestylu, který plánuje na stávající ploše velký objekt s krytým parkováním; nabízeli jsme trhovcům zpevněnou plochu za autobusovým nádražím, trhovci tam nechtějí.

P. Vobořil – plocha za autobusovým nádražím i Dolní náměstí je na to připravené, trhovci skutečně nechtějí jinam, byla jim též zdarma nabízena plocha v areálu Eurocentra, odmítli.

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 3.6.2014 9:16:51 | přečteno 2796x | Petr Vitvar
load