Setkání s občany 2013 - Žižkův Vrch

, autor: Petr Vitvar

V úterý 14. května 2013 se ve školní jídelně ZŠ Pasířská uskutečnilo Setkání s občany Žižkova Vrchu.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, zaměstnanci magistrátu za jednotlivá oddělení a odbory – Ing. Jitka Lochovská, odd. správy veřejné zeleně, Bc. Kozák – odd. správy komunikací, Ing. Mgr. Řimnáčová, odbor stavební a životní prostředí a další.

Setkání se zúčastnilo přibližně 55 občanů. Úvodní slovo patřilo primátorovi města, který přítomné seznámil se stavem rozpočtu a městských financí, dále byli občané informování o prioritách města pro toto období - školství, zdravotnictví (výstavba budovy onkologie) a školské objekty (např. zateplení budovy ŽS Liberecká). Občané dále byli seznámeni se situací v teplárenství.

Město chce zabránit neřízenému rozpadu soustavy centrálního zásobování teplem a má zájem nastavit pro domácnosti připojené na CZT (soustava centrálního zásobování teplem) podobnou ekonomiku, aby byla srovnatelná s těmi, co mají vlastní kotelnu. Primátor představil záměr města  - řízený rozpad ztrátové soustavy CZT. Záměrem je vybudovat 20 blokových plynových kotelen v současných výměnících a odtud vést teplo rovnou ke spotřebitelům za přijatelnou cenu. Tam, kde je to možné, nové řešení umožní napojení na stávající rozvody, v ostatních případech dojde k rekonstrukci sítí. Díky využití nových technologií dojde k 50 % snížení emisí. Cena tepla se bude pohybovat cca 600,- Kč/1 GJ. V současné době jednáme s naším partnerem – MVV o odkoupení většinového podílu, chceme mít 100% kontrolu nad společností. Realizace projektu je odvislá od různých povolení, ale měla by být 3-4 roky.

Prezentace ke stažení: ikona souboruPrezentace ze setkání s občany na Žižkově Vrchu (14.05.2013)

1. Budou se tady na Žižkově Vrchu (ŽV) dělat nějaká hřiště? V Lužické ulici se nedá projet, jsou tam obrovské díry, propadá se to.

p. Vobořil – někteří jste možná byli na projednávání IPRM, projekty jsou z větší části připravené, v rozpočtu máme připraveno financování, máme i dotační peníze; bude se to týkat otočky autobusu, revitalizace toho malého parku u konečné, komunikací a chodníků; můžete se tady podívat na plány; ŽV má to štěstí, že byl vybraný do tohoto projektu, jako nejstarší sídliště

p. Bencová – parkoviště v ulici Lužická je zahrnuto do tohoto projektu stejně jako předlažba ulice Lužická a Řetízková

2. Je do tohoto plánu zahrnuta panelová cesta podél školy? Tam kde to ústí do komunikace, jsou výmoly. V zimě jsem se obrátila na p. Kozáka, bylo přislíbeno řešení, možná zábradlí podél chodníku nebo zrušení jednoho parkovacího místa.

p. Vobořil – tato cesta není zahrnuta do oprav v rámci IPRM

p. Kozák – vím o tom, v současné době dokončujeme opravy komunikací I. a II. třídy a následně s opravami komunikací III. tříd se bude oprava provádět

3. Čili na příští zimu tam již budeme moci bezpečně projít?

p. Kozák – já myslím, že ano; vždy záleží na aktuálních povětrnostních podmínkách, ale maximálně bude provedeno vše, aby byla zajištěna schůdnost

Tam totiž to první stání zasahuje až k chodníku, když si tam v zimě stoupne auto, nedá se tam bezpečně projít, i když se to posype, tak je to jeden led.

p. Beitl – je to nepříjemná situace, ale při větším spadu sněhu je situace na sídlištích špatná, auta stojí, kde se dá a sankce MP se v případě velkého spadu sněhu neuplatňují

Ta značka tam je špatně, měla by být posunutá.

p. Beitl – bereme to jako podnět

p. Kozák – dopravní značka bude bezpečně upevněna na samostatný sloupek a patku

4. Je tu na sídlišti dost starších lidí, kteří jsou odkázáni na MHD, problém je konečná zastávka autobusu, silnice je nakloněná od chodníku, když jedou starší vyšší vozy MHD, lidé nemohou vystoupit. Je to pro starší lidi nebezpečné.

p. Vobořil – to je o čem jsem mluvil, konečná je zahrnuta v projektu, který se v tomto místě bude realizovat, dojde k rekonstrukci chodníků a doufám, že tyto problémy se tím odstraní

5.  Velký problém je kriminalita na hřišti v Nové Pasířské, nepřizpůsobiví občané lezou po balkónech, policie nemá páky, dopadne to jako v Rumburku, někomu rupne v hlavě; je to tam neúnosné. Proč se do tohoto dolíku narvalo toto hrozné hřiště, balóny nám bouchají do oken a na balkóny. Okolo je mříž a betonová zeď, oni hrají tak, aby byl co největší rachot. Na druhé straně hřiště pro in-line, to je úplně prázdné, je to tam špatně udělané. Také se tam postavilo hřiště pro malé děti – trampolína, schází se tam parta 13-14 letých, nebo si tam maminky dělají sezení. Dříve tam byla cesta, nyní musíme přecházet přes hřiště. Investují se tady velké peníze a nejsou malé peníze, aby se tady opravily schody.

p. Paukrtová – znám tu situaci, celé hřiště bylo s občany projednáno a souhlasili, že tam to hřiště bude, v současné chvíli je nutné řešit ten stav, jaký tam je, jsem si vědoma, že to je neutěšený stav; máme připravené technické a personální opatření; důvod, proč se in-line dráha v Nové Pasířské nevyužívá nevím; situaci na hřištích pod MŠ Havlíčkova se pokusíme do léta vyřešit

6.  Četla jsem v novinách, že se uzavřou herny, když nebudou herny, nebude tolik sociálních problémů. Je to tak dobře.

P. Vele – upravili jsme provoz heren na území Jablonce nad Nisou obecně závaznou vyhláškou tak, že všechny herny mají povolení do konce roku 2014, co bude potom, musí rozhodnut zastupitelstvo; nedomnívám se, že pokud bychom herny úplně zakázali, že by zmizely; vycházím ze zkušeností z ostatních měst - herny jsou potom ilegální, nejsem si jist, že bychom tímto vymýtili kriminalitu. V loňském roce činil výnos z heren do rozpočtu města 16 mil. Kč, větší část z těchto peněz jsme použili na stavbu onkologie

p. Beitl – mělo by dojít k zásadní redukci heren na území města; pokud jsou herny legální, můžeme s nimi komunikovat, stanovit pravidla, požadovat jejich plnění a kontrolovat přes městskou policii, do těch ilegálních se potom nedostaneme, řešení by v tom případě bylo možné pouze přes Policii ČR

7.  Psali v novinách 5+2, že se uvažuje o přesunu autobusového terminálu k vlaku, a že už je to zařazeno do ÚP. Nikde jinde jsem se o tom nedočetla, ani v Jabloneckém měsíčníku. Proti tomu se postavil dopravní specialista p. Berounský. Myslím, že by se to nemělo dávat ze středu města pryč. Pokud by u hlavního nádraží jezdily autobusy, bylo by to neúnosné. Doufám, že to někdo nemyslel vážně.

p. Vobořil – není to pravda, v tuto chvíli se chystáme u hlavního nádraží vybudovat pouze otočku autobusu, aby mohli cestující přijet k hlavnímu nádraží, přestoupit na vlak nebo obráceně, bude to jedna linka, stávající autobusové nádraží zůstane tam, kde je, naopak se snažíme ho stabilizovat, rozšiřují se tam parkovací místa

8.  Srnčí důl – chlouba celého ŽV, tedy před lety, je totálně zdevastovaný, špína, smetí, neudržované, bylo to dřív krásné, chcete tam vést tangentu, to utichlo, co s tím budete dělat?

p. Vele – Srnčí důl byl a je v majetku TJ LIAZ, dříve dle platné legislativy nemohli prodat, od letošního roku to mohou prodat, jednáme s nimi o odkupu, v rozpočtu je na to připravená částka 3 mil. Kč, loni jsme jim přispěli částkou přes 200 tis. Kč na základní údržbu, v letošním roce chceme, aby se areál Srnčí důl dostal do majetku města

9.  Připomínka k zastávkám v Masné ulici – byla tam lavička, ta tam není. Chtěli bychom vědět, jestli bude na druhé straně také krytá zastávka, bylo dříve řečeno, že není problém, místo tam je, každý není tak rychlý, aby když na rohu vyjede autobus a třeba jede auto, mohl na protější stranu doběhnout.

p. Beitl – podnět na zřízení zastávky budeme směřovat na ředitele DPMLJ p. Wejnara, může být problém pozemkový. Pokud se jedná o pozemek, který není v majetku města, je potřeba o umístění jednat s majitelem, tam bývá problém.

P. Lochovská -  v ul. Masná budou umístěny přenosné lavičky na zastávkách v obou směrech

10. Na autobusové zastávce u divadla také byla lavička a nyní není, domnívám se, že by ji tam mohli dát, taky by tam měla být budka.

p. Lochovská – lavičky umísťují technické služby, bohužel tady byl problém se zimní údržbou, musely se odinstalovat, nyní jsme domluveni, že je tam technické služby opět umístí, u divadla je již lavička umístěna od začátku května

11. Jsem externím spolupracovníkem pražské firmy, která zabezpečuje reklamní lavičky, jsou zdarma, financované z toho, že se na opěradle objeví reklamní prvek, na magistrátu u paní Čechové je ve stadiu schválení žádosti, jedná se asi o 5 – 6 stěžejních bodů, kde se tyto lavičky objeví.

 Před 10 dny jsem poslal řediteli zdejší školy e-mail, kde jsem upozornil ředitele školy na stav plotu. Vím o věcech, které nebudou stát víc než možná pár stovek, např. u toho kritického místa jsou polámaná 3 pole plotu (napomínal jsem žáky, kymáceli se značkou, která je přidělaná k plotu), trvá to cca 3 týdny a pan ředitel nebyl schopen to nechat přivařit. Obdivuji, kolik tu v Jablonci máme hřišť, je obrovská škoda, že s tím neumíme zacházet. Je mi líto, co se děje s hřištěm u školy. Provoz má být do 19 hodin, v 9 hodin večer se ještě potmě kope do míče, ten slovník, který musíme poslouchat, to je krajně nepříjemné. Chodí se dírou v plotě, ta škola to neopraví. Bavili jsme se o tom s MP, pochůzkář se o nás stará výborně. Tady sem se stahuje divná mládež, to nejsou děti ze ŽV, kouří na hřišti, přitáhnou si s sebou lahvinky. Jediná lavička tady u hřiště se používá tak, že se sedí na opěradle a nohy na sedadle, bylo tady laviček pět, zůstala jedna.

p. Paukrtová – každá škola má omezené finanční prostředky, které jistě pokryjí opravu hřiště, problematika stanovení režimu na hřištích je složitá, vím, že když se to otevřelo, maminky si stěžovaly na mládež, ale časem se to vyřešilo

12. Bydlím Na Vršku je pravda, že nám mají dělat pod okny hřiště?

p. Vobořil – Na Vršku se hřiště dělat nebude – projednávali jsme s občany a tam, kde to opravdu nechtějí, tam se to dělat nebude

13. Kdo má udržovat zeleň po levé straně u školy směrem ke školce? Je tam nálet, hrůza. Bývalý pan ředitel Hynek se o to staral

p. Lochovská – město se stará pouze o vzrostlé stromy, ostatní údržbu zeleně na školních zahradách (např. sekání trávy, hrabání listí, prořezávání drobných náletů) mají v kompetenci základní školy.

14. Ještě k situaci Na Vršku, je tam velký nepořádek, rozpadají se sloupy, haldy odpadků, počmárané zdi, voláme policii, přijedou a dělají, že nic nevidí.

p. Lochovská – oddělení správy veřejné zeleně prověří situaci týkající se odkládání odpadu mimo nádoby; v případě, že odpad bude na městském pozemku, město zařídí úklid, cizí majitele pozemků vyzve k úklidu

15. Bydlím v Nové Pasířské, jsou tam dvě kamery, co vlastně tyto dvě kamery snímají? Kdyby snímaly hřiště, tak by určitě policie věděla, co se tam děje, že omladina leze na balkony, lezou po basketbalových koších a svlíkají se do naha, vystrkují zadky. Před 14 dny jsme volali policii, když mládež rozkopávala popelnice a ještě jsme dostali vynadáno, že tam nejsou od toho, aby rovnali popelnice. Měli velice arogantní jednání. Kterou část kamery snímají?

p. Beitl – máme ve městě celkem 47 kamer, není v lidských silách sledovat 47 míst najednou, pokud zavoláte, operační důstojník se tam podívá, případně pošle hlídku. Lépe volat městskou policii 156, jsou operativnější.

16. Bylo by možné zastřešit to hřiště na míčové hry, aspoň plotem? Měl by se tam udělat radikální pořádek. Doporučuji to v sobotu a v neděli zamknout, klidně to půjdu v pondělí ráno odemykat.

Bencová – pokusíme se prověřit možnost natáhnout sítě přes oplocení hřiště tak, aby nebylo možné plot míčem přehodit

17. Bydlím v Nové Pasířské v prvním patře, již jsem mockrát volala policii, výrostci jsou strašně sprostý, napadli i policajtky, musel jim pan pomoci, pak je odváželi v poutech. Je to tam hrozný. Máme znemožněno používat balkony a vůbec větrat, znehodnocené bydlení.

p. Paukrtová – prosím o zástupce z řad občanů, kterého bych mohla informovat v záležitosti hřiště Nová Pasířská, jak se bude postupně vyvíjet technické zabezpečení, jak by se dal upravit provozní řád atd.; hřiště se stavělo z dotačních peněz, proto není jednoduché udělat opatření, musíme dodržet podmínky, abychom nemuseli dotaci vracet; zjistím možnosti a nabízím schůzku s vaším zástupcem v měsíci červnu

18. Bylo by dobré, kdyby strážníci MP občas ta místa prošli. Bylo tam i přepadení. Kamera se natáčí a tam, kde se zrovna něco děje tak tam není.

p. Novák (okrskář MP) – hlídky jsou zde posilovány, je tam ta kamera (jak říkáte, ta se otáčí) míří na hřiště, nikoliv na balkóny, když Vám někdo něco poškodí a vy fotografujete, jak říkáte, můžete nám to předat

p. Paukrtová – budu Vás průběžně informovat o možnostech zabezpečení viz výše

19. V lesoparku jsou jenom dva odpadkové koše. Jeden nahoře u garáží a druhý na druhé straně, mezi tím nic, přestože tam jsou lavičky, piknikové stoly, tak bych očekávala, že u toho bude odpadkový koš.

p. Lochovská – v letošním roce budou plochy s posezením a stoly osazeny dvěma koši na odpad

20. Reklamovali jste, jak to tam rezaví?

p. Lochovská – v současné době tento park ještě nepřešel do správy oddělení správy veřejné zeleně, ale firma byla již městem upozorněna na nutnost odstranění výluhů; Není to totiž rez, jedná se o silice, které reagují s konstrukcí mobiliáře a na povrchu se pak tvoří rezavé skvrny; v jarních měsících zajistí firma umytí konstrukcí; je možné, že se tento jev bude v budoucnu opakovat

21. Velký problém je pekárna Šumava - když jsem jednal se stavebním odborem, bylo mi řečeno, že ta stěna od ulice Na Výšině bude odhlučněna, opěrná zeď se naklání do cesty, nedej bože, až to bude padat, k plotu si strčili popelnici a smrdí nám to tam do oken, jejich kouř smrdí, filtrace nefungují, jímka smrdí, nefunguje, v kolaudačním rozhodnutí je, že příjezdová cesta pro pekařské vozy je Ještědská, nyní aspoň dali Na Výšině značku.

stanovisko stavebního úřadu – Stavební úřad prostudoval archivní spis objektu Na Výšině 11, čp. 3373 – Pekařství Šumava a následně provedl prohlídku na místě. Je nutné konstatovat, že jsme nezjistili rozpor v užívání stavby provozovny pekařství s kolaudačními rozhodnutími ze dne 24. 11. 2003.

Ke kolaudaci stavby byl doložen souhlas Krajské hygienické stanice,  kdy podkladem bylo měření  a hodnocení hluku ve venkovním prostředí z provozu pekárny  se závěrem, že provoz výrobního objektu splňuje požadavky stanovené Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. Projektová dokumentace neřešila umístění protihlukové stěny. Z žádných jednání ani stanovisek dotčených orgánů nevyplynul požadavek takovou stěnu realizovat.

Při prohlídce dne 21. 5. 2013 nebylo zjištěno, že by opěrná zeď pod plotem při ul. Na Výšině byla ve špatném technickém stavu a ohrožovala tak chodce. Současně nebyl zjištěn zápach ať z popelnice, či z komína, filtrace byla v provozu. Pro provozovnu pekařství je v současné době využíván jeden vjezd z ul. Na Výšině, kdy auta po výjezdu zabočí doleva do ul. Ještědské.

22. V podvečer a v noci jsem neviděl strážníka MP, policajty ČR potkávám v noci. Lavičku před pekárnou každý den uklízejí, běžte se tam podívat zítra v 6 hodin ráno, jsou tam jehly, chodí tam děti. Vím od MP, že Poršák je feťácké doupě. Tam dole v lese, bývalá mulda, nedávno tam byli policajti, sanita.

p. Beitl – hlídky MP projíždějí městem, okrskáři konají službu pouze ve dne. Policie ČR má omezený počet hlídek, měli jsme i společné hlídky, ale policie ČR svoji hlídku stáhla, 90% péče ve městě dělá MP. Pokud máte takovéto podněty, stačí zavolat a MP tam zajede, případně když nebude konat, řešíme stížnosti

p. Novák (okrskář MP) – nevím, že by tu byly, jak říkáte feťácká doupata, občas se tu někdo objeví, např. na odstavné ploše v Družstevní ulici; pokud o tom víte, pošlete mi e-mailem nebo volejte 156

23. Stavební úřad povoluje úpravy ploch, zajímalo by mě, kdo povolil obrubník u Soliteru tak, že tam chodci nemůžou projít, je tam 40 cm rozdíl.

p. Vobořil – jedná se o soukromý pozemek (soukromé parkoviště) běžně přístupné z jiných míst

24. Jak je dořešený Kaufland? Tzn. výjezd na Masnou, chodník na Masnou a to samé kruhová křižovatka Rýnovická a Želivského po pravé straně od kruháku k Intersparu.

p. Vobořil – jsme v jednání s investorem (Kaufland), snažíme se ho ovlivnit, aby výjezd upravil, semafory nejsou převzaté, tudíž nejsou v provozu; je to vše bohužel záležitost Kauflandu, snažíme se na ně tlačit, že obyvatelé i zastupitelé jsou nespokojení s tímto stavem, ale zatím to bylo neúspěšné; podle posledního příslibu investora by měly být zprovozněny do konce května

p. Řimnáčová – semafory řeší stavební úřad s investorem ve správním řízení, nebyly splněny podmínky zkušebního provozu, investor požádal o posun termínu z důvodu budování trafostanice, mělo by být zhruba do měsíce

p. Vobořil - Želivského je krajská komunikace, bude se celá opravovat, chodník je plánován po levé straně – až bude opravená komunikace, může být vybudován chodník

25. Dozvěděl jsem se, že se chystá příští týden schválení dopravní kostry města, samozřejmě to bude závazné pro územní plán, v jakém stádiu je rozpracovaný ÚP (západní tangenta, Zelené údolí, Srnčí důl…) a jestli je možné do toho nahlédnout.

p. Vobořil – zastupitelstvo bude projednávat dopravní model příští týden ve čtvrtek, materiál je veřejný

26. K realizace IPRM – jak je to s projektem, bude se ještě dál něco chystat, pokud ano, jestli se o tom dozvíme, kde a včas, nikoliv o hotovém projektu, se kterým již nic nenaděláme.  Lesopark je hezký, ale za ty peníze se mi příčí.

p. Vobořil – informace týkající se IPRM vždy zveřejňujeme na webu, i informace z projednávání; teď jsou aktuálně vypsané výzvy na bytové domy; k veřejným prostranstvím můžete dostat i podrobnější informace, než jsou na internetu, mám tu konkrétní projekty; je připraveno další programovací období, jednáme i s Libercem na příměstských lokalitách, pravidla zatím nejsou stanovena

p. Bencová – představenými projekty, které budou realizovány v roce 2014, úprava veřejných prostranství na Žižkově vrchu končí

p. Beitl – v ostatních lokalitách slyšíme „co jste pro nás udělali“ a tady na ŽV bylo nainvestováno řádově víc peněz než v ostatních částech města a nyní za to sklízíme kritiku; ale vnímám oprávněnost některých vašich námitek

27. Je to IPRM, veřejná prostranství – kolik tam máte ještě peněz?

p. Vobořil – od 15. 4. 2013 běží poslední výzva IPRM (č. 6.) na veřejná prostranství s objemem dotačních prostředků EU ve výši 29,8 mil. Kč

28. Před lety jsme tady seděli a rozhodovali, jestli místo MŠ bude komunitní centrum nebo pekárna, můžeme si za to sami, odhlasovali jsme pekárnu.

Osobně jsem sepisoval petici proti pekárně. Věděl jsem, jak to smrdí a co to znamená. Po Ještědské jezdí rychle, několik garáží popraskalo. V noci musíme mít zavřená okna.

p. Řimnáčová – zápach je z hlediska ovzduší problematický, někomu to voní, někomu naopak

29. Za blokem garáží podél Ještědské ulice je velký nepořádek, listí a věci ze zahrádek, ale i televize a další.

p. Lochovská – pravděpodobně se jedná o pozemek v majetku Lesů ČR, s. p., v současné době probíhá za spolupráce statutárního města a Lesů ČR úklid černých skládek na lesních porostech; v této lokalitě se jedná o opakující se skládku, v minulosti byla skládka již uklizena

30. Všechno tu bude v okolí krásně upravené, opravdu nás necháte chodit po té panelové cestě, která je velmi frekventovaná.

p. Hozová – bereme to jako podnět

p. Kozák – provedeme místní šetření a prověření této celé popisované komunikace a následný návrh opravy

31. Dotaz k ÚP – jestli se zhotovitel zabýval zkušenostmi např. z Prahy v případě obchvatů zohledňovat přírodu a okolí města, nebo alternativními přístupy jiných měst, kde je přístup k přírodě daleko šetrnější.

p. Vobořil – můžeme se domluvit na schůzce, všechna hlediska se zvažují, ukážeme Vám dokumenty, které se k tomu zpracovávají

32. Mohou být připomínky občanů k ÚP zveřejněny na internetu v plném znění?

p. Smrčková – slibovali jsme, že se budeme námitkami zabývat - všechny jsme obeslali dopisem do vlastních rukou, informovali jsme schválení pokynů a o tom, že o námitkách se každý může informovat na našem oddělení a nastudovat si to tu a zeptat se, co koho zajímá; nejsou to tajná data, ale jsou tam informace, které by neměly být uvedeny na internetu (jména, adresy…), ale kdo má zájem, může se s vyhodnocením námitek u nás seznámit

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů, případně oddělení interního auditu a stížností. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 28.5.2013 9:23:31 | přečteno 2998x | Petr Vitvar
load