Setkání s občany 2013 - Proseč

, autor: archiv MMJN

V úterý 23. dubna 2013 se uskutečnilo další ze série setkání s občany, tentokrát v hasičské zbrojnici v Proseči nad Nisou.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, náměstek pro ekonomickou oblast Miloš Vele, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, vedoucí odd. správy komunikací Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Jitka Lochovská, vedoucí oddělení územního plánování Michaela Smrčková a okrskář MP Lubomír Bartoš

Setkání se jako obvykle konalo ve zdejší hasičské zbrojnici a zúčastnilo se ho přibližně 20 občanů.

Primátor města v úvodu seznámil občany se stavem rozpočtu a městských financí, dále byli občané informování o prioritách města pro toto období - školství, zdravotnictví (výstavba budovy onkologie) a školské objekty (např. zateplení budovy ŽS Liberecká). Občané dále byli seznámeni se situací v teplárenství.

Město chce zabránit neřízenému rozpadu soustavy centrálního zásobování teplem a má zájem nastavit pro domácnosti připojené na CZT (soustava centrálního zásobování teplem) podobnou ekonomiku, aby byla srovnatelná s těmi, co mají vlastní kotelnu. Primátor představil záměr města  - řízený rozpad ztrátové soustavy CZT. Záměrem je vybudovat 20 blokových plynových kotelen v současných výměnících a odtud vést teplo rovnou ke spotřebitelům za přijatelnou cenu. Tam, kde je to možné, nové řešení umožní napojení na stávající rozvody, v ostatních případech dojde k rekonstrukci sítí. Díky využití nových technologií dojde k 50 % snížení emisí. Cena tepla se bude pohybovat cca 600,- Kč/1 GJ. V současné době jednáme s naším partnerem – MVV o odkoupení většinového podílu, chceme mít 100% kontrolu nad společností. Realizace projektu je odvislá od různých povolení, ale měla by být 3-4 roky.

Ke stažení: ikona souboruPrezentace ze setkání s občany v Proseči (23.04.2013)

1. Když se bude jednat o 20 kotelen, bude to stále centrální zásobování teplem (CZT) a je nutnost od druhého majitele jeho podíl kupovat? Bude to vysoká cena. Co za to město získá?

p. Beitl – cena nebude tak vysoká, na revitalizaci jsou ve společnosti řádově volné finance ve výši 170 mil. Kč a rozdíl mezi nimi a 200 mil. Kč (cena za odkup) je doplatek. Výměníky až k rozvaděčům jsou JTR a kdybychom začali stavět tzv. na zelené louce, byly by to komplikace, museli bychom budovat nové kotelny, křížili bychom se a byly by problémy při schvalovacím procesu. Již nyní je na město podaná arbitráž. My vlastně budeme kupovat šanci realizovat revitalizaci a dělat to po svém.

2. Rozvody tepla směrem nahoru k Proseči zůstanou?

p. Beitl – ano, ty zde zůstávají, je to 20 objektů. Jsme připraveni komunikovat se všemi, kdo se chtějí podílet, uvažujeme i o partnerství např. s bytovými družstvy - sami si budete pak řídit vytápění i provoz (kotelnu).

3. Letitý problém Proseče je vodovod a kanalizace.  Studny jsou znečištěny solí z komunikace.

p. Vobořil – v případě kanalizace se nejedná o městskou investici, investorem je SVS, my s nimi vedeme jednání, situaci urgujeme. Do roku 2015 investor není schopen situaci řešit, přípojných bodů je málo. Je to o financích. V SVS máme svého zástupce.

4. Takže se čeká, až se schválí zákon a budeme si to muset platit sami?

p. Beitl – já jsem zástupcem v SVS, nevím, že by se takový zákon chystal. SVS zvažuje každý přívod do roztroušených lokalit, je to komplikované. Snažíme se vedení SVS přesvědčit, ale v celém kraji je peněz na rozvoj stále málo. Páteřní kanalizace je přislíbena do roku 2015.

p. Vobořil – v případě schválení zastupitelstvem města (ZM) bude letos v červnu připravena kontinuální výzva/grantový systém v celkové výši 2 mil. Kč na individuální čistírny odpadních vod (samozřejmě tam, kde to lze budovat, týká se to celé lokality města Jablonec), na jednu bytovou jednotku to bude činit 50 tis. Kč

5. Jakým způsobem bude pomoc probíhat? Stále jen čekáme.

p. Beitl – příspěvek bude pravděpodobně poskytován na individuální odbočky. My nejsme investorem akce, situace je složitá, týká se to více lokalit a objem peněz je omezen.

6. U Strojírenského zkušebního ústavu je černá skládka, křeslo. Hlásíme to, ale nic se neděje. V Široké ulici jsou dva modré pytle s odpadem, směrem nahoru za trafostanicí. Chci poděkovat, že od ústavu jste udělali osvětlení.

p. Lochovská – když o skládkách víme, tak je odklidíme. Na podzim napadl sníh a již jsme se k odpadu nedostali. Problémem může být, když skládka není na městském pozemku, v letošním roce spolupracujeme s Lesy ČR – město zajistí naložení odpadu prostřednictvím pracovníků veřejně prospěšných prací a Lesy ČR zajistí dopravu a likvidaci. Pokud je skládka na cizím pozemku, vlastníka upozorníme.

Většinou likvidujeme najednou, nyní se chystáme v květnu. Prosíme občany, aby si všímali okolí. Když sládku odvezeme, stává se, že za pár dnů je tam znovu, lidé se spoléhají na náš odvoz.

p. Vele – kdyby nevznikaly černé sládky, město by mělo více financí například na opravy chodníků, komunikací. Instalovali jsme fotopasti na stanovištích separovaného odpadu, vybrali jsme přes 50 tis. Kč na pokutách, některé fotopasti byly odcizeny, tzn., že nyní musíme pořídit novou techniku, jsou to další finanční výdaje.

7. Lze umístit do Proseče kontejner? Nikdy tady nebyl.

p. Lochovská – 2x ročně (na jaře a před vánočními svátky) po celém městě umísťuje město cca 23-25 ks kontejnerů, občané města mohou využívat celoročně i překladiště na Proseči, kam může každý občan, který má objednanou nádobu na směsný komunální odpad, odevzdat zdarma až 200 kg velkoobjemového odpadu.

V lokalitě dolní Proseče je přistaven kontejner v blízkosti hasičské zbrojnice a v lokalitě horní Proseče se kontejner, z důvodu celoroční dostupnosti překladiště, nepřistavuje.

8. Co děláte pro Proseč, chodníky jsou rozbité, platíme daně, nic pro nás neděláte…, kam jdou peníze z daní?

p. Vele – peníze z daní jdou do městského rozpočtu. Ano, daň z nemovitosti bude letos zvýšena, neboť se město stalo statutárním městem, ale příští rok bude daň opět nižší, formou daně to bude zase vráceno. Takto to je schválené ve vyhlášce ZM.

p. Kozák – v letošním roce plánujeme opravit výtluky na vozovkách po zimním období, dále je v plánu oprava úseku chodníku podél Prosečské silnice a nový povrch ulice Na Kopečku a další opravy

9. Při cestě na rozhlednu na Proseči (po červené) bývaly lavičky, zůstaly zde po nich kameny. Bylo by možné je obnovit?

p. Lochovská – není nám jasné přesné místo, pokud myslíme tu samou, pak je lavička u cesty v majetku města, ale na pozemku podniku Lesy ČR. Zvážíme další postup.

10. Jak je to s kapličkou, možnost dotace?

p. Vele – začátkem roku jsem předložil návrh převzít kapličku do majetku města, protože se naskytla možnost čerpat dotaci. Vlastník si však podpis darovací smlouvy podmínil 3 podmínkami, zastupitelé to odmítli. Jednou z podmínek je, že když se město nebude o kapličku starat, bezplatně mu ji převedeme zpět. Avšak v momentě, když by město do kapličky již investovalo a mělo ji vrátit, jednalo by se ze strany nového vlastníka o neoprávněné obohacování. Jestli bude současný majitel na podmínkách trvat, záležitost musí být znovu projednána v ZM. V minulém ZM zazněly i názory, že si kapličku město pod sebe nevezme, na převzetí se budou vázat výdaje. Je to patová situace, snažili jsme se být vstřícní.

11. Jaký je záměr s překladištěm? Je zde nárůst dopravy nákladních vozidel.

p. Paukrtová – po 15. květnu 2013 budeme znát výstup Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, kde bude hostem zástupce SVS. Pokud budete mít zájem, můžeme Vás o výsledku informovat.

12. Chci poděkovat panu Kozákovi za letošní prohrnování sněhu.
V minulosti byl sníh navážen na můj plot, bylo mi při odklizení sněhu poškozeno auto i plot.

p. Beitl – na podzim si zdokumentujte stav plotu, při poškození uplatněte případnou škodu

13. Ve Zlaté uličce nejsou zpomalovací prahy, řidiči zde jezdí velmi rychle, jsou nebezpeční hlavně pro běhající děti, my máme branku přímo do silnice. Je zde dopravní značka 30 km, avšak bez významu. Se sousedy jsme domluveni o umístění prahu před náš dům.

p. Kozák – je to časově náročný proces, v jeho rámci se vyjadřuje např. Policie ČR a oddělení dopravní a silniční magistrátu. Podnět předáme k místnímu šetření a k vyjádření.

14. Kam se posunulo zpracování územního plánu?

p. Smrčková - v červnu 2012 byl předán zhotovitelem návrh územního plánu Jablonec nad Nisou (dále jen ÚP) a v září 2012 proběhlo společné jednání o návrhu ÚP. Toto jednání bylo určeno pro dotčené orgány, zástupce krajského úřadu a zástupce okolních obcí. V současné době se dohodují jednotlivá stanoviska dotčených orgánů ze společného jednání. V návaznosti na usnesení č. ZM/16 /2012 o Schválení pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou přijalo zastupitelstvo města dne 26. ledna 2012 usnesení č. ZM/25/2012, v němž deklarovalo:

zásadní nesouhlas s tím, že

  • město Jablonec nad Nisou má podle ust. § 102 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona poskytovat náhradu vlastníkům pozemků, určených původně k zastavění, které budou v novém územním plánu (nebo jsou v konceptu územního plánu) určeny jako nezastavitelné pouze na základě požadavků dotčených orgánů státní správy;
  • město Jablonec nad Nisou utrpí značnou majetkovou škodu jako vlastník pozemků, které byly určeny k zastavění a v novém územním plánu budou na základě požadavků dotčených orgánů státní správy určeny jako nezastavitelné.

ochotu projednávat, v zájmu plynulého postupu, pořízení nového územního plánu Jablonce nad Nisou i se splněním takovýchto požadavků orgánů státní správy, přičemž nesouhlasné postoje orgánů samosprávy budou uplatňovány v takových případech vůči dotčeným orgánům v celém procesu pořizování nové územně plánovací dokumentace.

Oddělení územního plánování zadalo ve smyslu naplnění výše citovaného usnesení ZM „Průzkum výskytu chřástala polního a vemeníku zelenavého na vybraných lokalitách správního území statutárního města Jablonec nad Nisou“.

V září letošního roku budeme znát výsledky průzkumu a dle nich se bude odvíjet další vývoj projednání. Buď bude vypsáno veřejné projednávání, nebo může krajský úřad zaujmout jiné stanovisko – vyhotovení vlastního posudku. Poslední fáze pořizování ÚP je tedy připravena s tím, že ve hře je více variant dalšího postupu.

Prostě chcete získat zastavitelné pozemky.

p. Beitl – to není důvod, město v těchto lokalitách vlastní 60 tis. metrů pozemku, většinou se podle platného ÚP jedná o zastavitelnou plochu

15. P. Topol tvrdí, že se chřástal vyskytuje hojně, že se nemusí chránit.

p. Beitl – to je názor pana Topola, je to jeden ze zastupitelů

16. Co je necitlivé posuzování výskytu chřástala?

p. Paukrtová – hovoříte o výňatku zápisu ze ZM. Navrhovala jsem, abychom si nechali prověřit, zda-li tam chřástal je či není, chtěli jsme mít oponentní posudek, týká se to městských pozemků, jsme povinni  pečlivě zvažovat všechny argumenty

17. Oponentní posudek?

p. Paukrtová – 16 zastupitelů (tj. 60 %) nás jako vedení města pověřilo, ať necháme výskyt chřástala prověřit

p. Beitl – náš úkol je chránit veřejný majetek, při přesunu ze zastavitelné do nezastavitelné zóny tak může městu vzniknout vysoká finanční škoda, to zastupitelné zvažují

To nejsou stavební pozemky, vy z nich chcete stavební pozemky udělat …

p. Řimnáčová – většina pozemků je dle současného ÚP zastavitelná, krajský úřad může stavební povolení pozastavit

p. Smrčková – na našem oddělení (územního plánování 1. patro budovy radnice) jsou k nahlédnutí seznamy zastavitelných pozemků

p. Beitl – doložíme Vám do zápisu seznam pozemků města v této lokalitě včetně výměr

číslo lokality

ppč.

k.ů.

plocha m2

funkce dle platného ÚP

vlastník

Poznámka

bezúplatný převod

SP2.39

127/1

Lukášov

2 285,36

BV

statutární město

 vemeník

SP2.39

117

Lukášov

1 993,00

BV

statutární město

 vemeník

ano

SP2.39

88/3

Lukašov

3 289,13

BV

statutární město

 vemeník

ano

SP2.61

1372

Proseč nad Nisou

1 583,42

B3

statutární město

mokřad

ano

SP2.60

1370

Proseč nad Nisou

2 192,93

B3

statutární město

vemeník

SP2.60

1366

Proseč nad Nisou

664,94

B3

statutární město

vemeník

SP2.65

1312/1

Proseč nad Nisou

24 220,00

B3

statutární město

chřástal polní

ano

SP2.65

1151

Proseč nad Nisou

19 211,17

B2

statutární město

chřástal polní

ano

SP2.65

1149

Proseč nad Nisou

470,36

B2

statutární město

chřástal polní

ano

SP2.65

1150

Proseč nad Nisou

288,00

B2

statutární město

chřástal polní

ano

Celkem m2

56 198,31

18. Od srpna 2013 má dojít ke zdvojkolejnění tramvaje. Je někde na webu, co se do budoucna plánuje v Proseči, jak se nás to dotkne? Zároveň jsem se dočetl, že by v údolí Nisy měla vést cyklostezka?

p. Vobořil – nejedná se o městské projekty, aktuální informace z DPMLJ: je vypsané výběrové řízení, kde je upřesnění výluky a harmonogramu prací.

Cyklotrasy řeší cyklokoordinátorka Libereckého. KÚ LK nechal zpracovat v roce 2010 územně technickou studii ověření páteřní cyklotrasy Odra Nisa v úseku Nová Ves n.N. – Hrádek n.N. (státní hranice). Jedná se o vyhledání průchodnosti vedení jmenované cyklotrasy a již její název dává vědět, že povede většinou podél koryta Nisy. Někde využívá místní komunikace, v některých úsecích jsou nutné velké stavební náklady.  Náklady na její stavbu zatím nejsou do rozpočtu města zahrnuty.

p. Beitl – co mám informace, tak v dohledné době se o zdvojkolejnění trati ve zdejší části neuvažuje

Informace z DPMLJ - bude se rekonstruovat úsek od kruhového objezdu v ul. Tovární směrem k Liberci v délce cca 1 km – tedy do zastávek Měnírna. Současně dojde k opravě souběžné silnice I/14. Dojde především k úplnému oddělení provozu tramvají od silničního provozu (odsunutí tramvajové trati směrem do pozemků dráhy, nová výhybna bude v podstatě v místech nedávno zlikvidovaných uhelných násypek). Součástí rekonstrukce je i kompletní obnova izolací na mostě přes řeku Nisu těsně před kruhovým objezdem v ul. Tovární. V případě příznivého vývoje finanční situace bude ještě kompletně obnoven 300 m úsek tramvajové trati směrem ke středu Jablonce po ulici U Nisy.

Celkové finanční náklady se předpokládají ve výši 43 mil. Kč bez DPH, z toho 85 % pokryjí dotace EU. Předpoklad zahájení výluky na tramvajové trati v celé trase (rekonstrukce bude probíhat současně i v úseku Vratislavice, výhybna – Nová Ruda) je začátek září 2013. Ukončení v úseku Jablonec – Vratislavice je srpen 2014. Náhradní autobusová doprava bude  ukončena mimo tramvajovou smyčku. Kde přesně se ještě neví, buď kruhový objezd, nebo okolo divadla.

19. Jaká je situace s dostavbou silnice I/14?

p. Beitl – máme příslib z ministerstva dopravy – letos proběhne výběrové řízení, k zahájení stavby by mělo dojít v roce 2015, v roce 2016 bude uzavírka a v roce 2017 částečné zprovoznění a dokončení stavby, cenově se akce pohybuje kolem 300 mil. Kč.

p. Vele – ze strany města jsem vyšli nové komunikaci maximálně vstříc. Byl proveden výkup téměř všech potřebných pozemků, návrh nového ÚP obsahuje novou komunikaci.

20. Mohli byste zrekonstruovat ulici Za Říčkou (půlka je prašný povrch, asfaltový povrch se rozpadá), Zlatou uličku (mezi poli směrem na Horní Proseč) a Na Palouku?

p. Kozák – stav komunikací a možnou rekonstrukci prověříme

21. U staré školy v Prosečské ulici (za zatáčkou, cestou na tramvaj) by bylo vhodné zřídit přechod pro chodce, chodí zde děti do školy.

p. Kozák – jedná se o státní pozemní komunikaci SILNICE I/14 ve správě ŘSD, není v naší správě ani majetku, není v našich možnostech a pravomocích schválit a realizovat, záležitost pouze projednáme

22. Komunikace Na Palouku nebyla celou zimu protažena od sněhu…

p. Kozák – je možné, že není součástí plánu zimní údržby, prověříme to

23. Jak chcete řešit kriminalitu v Proseči? Hodně z nás bylo vykradeno. Bojíme se tu.

p. Beitl – město jako samospráva může na Policii ČR pouze apelovat a vaše podněty předat, což učiníme i tentokrát. Jednám s vedením jablonecké policie pravidelně. Městská police má omezené pravomoci, má dohlížet na dodržování veřejného pořádku, nemá pravomoc stíhat zločince se psem, od toho je Policie ČR. Se svými obavami se obracejte na okrskáře str. Bartoše.  Služebna MP je v budově pošty.

24. Na křižovatce ul. Horní a V Pastvinách je špatný rozhled, vyřeší to zrcadlo.

p. Kozák – k povolení zrcadla se vyjadřuje Policie ČR a oddělení dopravní a silniční magistrátu. Podnět předáme k místnímu šetření a k prověření.

25. Střecha na zdejší hasičské zbrojnici (ve vlastnictví města) je ve špatném stavu, jinak se o objekt vzorně staráme, co máme dělat, chtělo by to rekonstrukci střechy.

p. Beitl – slyšel jsem o studii, kde se měla budova zvednout o 1 patro

Na zvednutí nemáme finance, rekonstrukce stávající střechy představuje cca 300 tis. Kč. Bližší informace má pan Pavlín z oddělení krizového řízení magistrátu.

p. Beitl – prověříme to

p. Vele – od pana Pavlína si vyžádáme podklady

p. Vaníček (vedoucí odd. krizového řízení) – na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice je zapotřebí vyčlenit dle kvalifikované rozvahy cca 300 tis. Kč; tyto prostředky nebyly v letech 2012 ani 2013 zahrnuty do výdajové části rozpočtu města, ale zůstaly pouze „pod čarou“. Akce nebyla schválena ani do příspěvků z Fondu požární ochrany Libereckého kraje v letech 2010, 2011.

Pro tři jednotky byl na rok 2013 schválen rozpočet ve výši 1 133 tis. Kč. Z této částky město hradí veškerý provoz a nákup vybavení jednotek požární ochrany. Z rozpočtu lze hradit pouze běžné opravy do výše 20 tis. Kč; zásadní stavební rekonstrukce nejsou proveditelné.

V roce 2012 nebyly z Fondu požární ochrany Libereckého kraje poskytovány dotace na stavební akce spojené s opravami hasičských zbrojnic. V roce 2013 došlo k zásadní změně ve struktuře poskytování dotací. Fond požární ochrany Libereckého kraje byl zrušen a nahrazen programem – Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji. Změnou je i to, že žadatel může podat pouze dvě žádosti o dotaci. Upřednostňované jsou doplnění a obměna hasičské techniky, výzbroje a výstroje jednotek a řešení havarijního stavu objektů. Proto město v tomto roce požádalo o finanční podporu pro rekonstrukci sociálního zařízení v Jabloneckých Pasekách a nákup nové dýchací techniky i pro jednotku v Proseči n .N.

Vedení města již nyní zvažuje další možnosti získání finančních prostředků nejen na opravu střechy zbrojnice, ale i na zkulturnění plácku a jeho využití k veřejným akcím i zvýšení zdatnosti členů jednotky.

26. V zatáčce na Horní ul., když se blížíte k Liberci (u servisu), by bylo vhodné umístit zrcadlo či retardéry.

p. Kozák – dámě podnět na oddělení dopravní a silniční, musí též schvalovat i PČR

Další informace

Vytvořeno 9.5.2013 9:47:09 | přečteno 3349x | Petr Vitvar
load