Setkání s občany 2013 - Kokonín

, autor: Petr Vitvar

V úterý 7. května 2013 se uskutečnilo další ze série setkání s občany, tentokrát v kulturním domě v Kokoníně.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, vedoucí odboru správy majetku Jaromíra Čechová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, vedoucí oddělení správy komunikací Pavel Kozák, okrskář MP Aleš Gilar, zástupce DPMLJ Luboš Wejnar a pracovníci oddělení investiční výstavby Luboš Kousal a Radka Poprová.

Primátor města v úvodu seznámil občany se stavem rozpočtu (úkolem současného vedení města bylo rozpočet stabilizovat a to se daří, ze 470 milionů městského dluhu se během dvou let podařilo splatit 110 milionů, letos je v plánu splatit dalších 60 mil) a městských financí, dále byli občané informování o prioritách města pro toto období - školství, zdravotnictví (výstavba budovy onkologie) a školské objekty (např. zateplení budovy ŽS Liberecká). Občané dále byli seznámeni se situací v teplárenství. Nedošlo k dohodě o dalším vývoji společnosti JTR s  partnerem města společností. Město má v plánu proto odkoupit většinový podíl, který město v roce 2001 prodalo. Nedocházelo k rozvoji společnosti a investicím do soustavy CZT, ta je nyní ztrátová, celá situace je nyní nepřijatelná. Odkup bude z městského rozpočtu stát cca 60 milionů korun.

Náměstek Vobořil se omluvil všem, kterých se dotýká rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Krkonošská a poukázal na význam této stavby. Stavba za necelých 18 mil. Kč začala před měsícem a bude dokončena na podzim, přináší problémy v dopravě, objížďky atd. Čerpáme na stavbu dotaci 3,5 mil. Kč. Zhotovitelem stavby je EVOSA, spol. s r.o. Upozornil, že ačkoli Krkonošská ulice není v majetku města, ale jedná se o krajskou komunikaci ve správě KSSLK, je město zavázáno po ukončení stavby kanalizace položit na komunikaci nový asfaltový povrch a investovat tak do majetku kraje.

1. Před pěti lety p. Tulpa slíbil, že se zde uvažuje i o novém chodníku. Až tam bude nový asfalt, budou tam doslova závody.

p. Vobořil – komunikace není v majetku města, máme za povinnost po rekonstrukci upravit povrch, je zde však špatné podloží, měl by spravit kraj, intenzivně o tom s krajem jednáme

p. Kousal – město připravilo projekt i na rekonstrukci komunikace, nový chodník a veřejné osvětlení, byly zde však velké předpoklady majetkoprávních nároků, LK resp. KSS LK od rekonstrukce ustoupili z nedostatku finančních prostředků; v současné době bude tedy pouze kanalizace, rekonstruovaný vodovod a nový povrch

2. V minulosti se uvažovalo, že by se z toho udělala jednosměrka. Od toho se ustoupilo?

Úřad dopravní a silniční (DSÚ) – zjednosměrnění silnice III/2879 A se nikdy neprojednávalo ani se o něm neuvažovalo, vzhledem k tomu, že se jedná o silnici III. třídy, případný podnět na zjednosměrnění je potřeba směrovat na KSS LK (upozornění: jezdí zde mj. i autobusy MHD a PAD)

3. Ulice Ke Starému Buku a Turistická jsou rozbité, jezdí zde těžké vozy mezi domky, je to tam úzké, nejsou chodníky, není kam uskočit, děti chodí do školy, nebezpečí srážky, již byla nehoda. Auta EVOSY dodržují rychlost 30 km/hod., jedná se nám o ostatní nákladní dopravu.

p. Poprová – EVOSA tudy nyní neprojíždí, jedná se pravděpodobně o vozidla soukromého dopravce

p. Gilar (okrskář MP) – omezení tonáže zde není

p. Vobořil – je tam vážná situace, bereme to jako podnět, vyvoláme jednání s DSÚ a doporučíme zvýšit dohled MP

DSÚ – rychlost vozidel je zde omezena dopravním značením na 30 km/hod., pokud některá vozidla toto dopravní značení nedodržují, řeší městská policie popř. Policie ČR

4. V ulici Venušina žádal p. Véle zajištění bezpečnosti na úzké komunikaci. Jeho dopis adresovaný radě přečetl okrskář. Není zde zajištěna průchodnost, požaduje umístění značky zákaz zastavení.

p. Beitl – bylo projednáno a stížnost byla posouzena jako neoprávněná

p. Kozák – v tomto roce proběhlo šetření na místě za účasti TSJ a DSÚ, byly zde měřeny šířkové poměry komunikace, podali jsme návrh úpravy na té straně, kde bydlíte, se kterou jste nesouhlasil; dispozičně jsou tam okolní ulice stejně široké, při zachování šíře komunikace zde chodník vybudovat prostorově nejde, nelze vyhovět požadavkům; i přes výše uvedené informace budeme tuto záležitost ještě jednou s oddělením dopravním a silničním prostřednictvím místního šetření řešit

5. U dolní budovy školy je stržená krajnice a U Kaštanu také propadlá, dosud se neopravilo, ani neoznačilo. Hrozí úraz.

p. Kozák – Rychnovská není místní komunikace, předáme podnět vlastníkovi a správci; ulice U Kaštanu je místní komunikace, ověříme stav, příp. zajistíme opravu

6. Dotaz k čistírně odpadních vod – chyby v 59. změně ÚP, tam co je točna a parkoviště, celý pozemek převeden nezákonně na SVS. Byl jsem vyřazen jako účastník, přestože jsem přímý soused. Nikdo mě neinformoval. Podél IMP bylo 5 kanálových vpustí, všechny jsou zadělané. Prosili jsme p. Tulpu o chodník, děti tudy chodí. V roce 2008 se zaváželo na stavbu, asi v roce 2010 se zavezly vpusti.

p. Beitl – vpusti jsou na komunikaci kraje, předáme jako podnět, ale odpovědnost za to necítíme

p. Řimnáčová – SVS jsou vlastníkem pozemku parkoviště a otočky, tento problém jsme řešili na základě podnětu osadního výboru, v archivu SÚ jsme nenašli žádná povolení, která by na toto byla v minulosti vydána, proběhla jednání s vlastníkem, nechali jsme vyhotovit pasport, bylo provedeno ověření právního vztahu; v současné době probíhá územní řízení na čistírnu odpadních vod, z projektu je zřejmé, jak má čistička vypadat

7. Co když vodovody rozhodnou, že tam udělají plot u silnice a končíme. Upozorňoval jsem na to na každé schůzi. Autobus se otáčí na pozemku SVS, říkal jsem to již panu Tulpovi. A přesně na té zastávce chcete udělat čistírnu. Ty lidi to mají čuchat? Sesbírali jsme 650 podpisů, smetli jste nám to ze stolu. Jsou jiné možnosti, které vy nechcete slyšet.

p. Řimnáčová – otočka autobusu s parkovištěm byla naším odborem řešena na základě podnětu Osadního výboru Kokonín. Po prověření bylo zjištěno, že se v archivu stavebního úřadu nedochovala (nebyla dohledána) stavební dokumentace a věc byla speciálním stavebním úřadem řešena dle ustanovení § 125 stavebního zákona.

Z hlediska plánované stavby ČOV: řešení případného zápachu je v použité technologii; v současné době je v řízení vydání územního rozhodnutí, které se dle projektové dokumentace nedotýká otočky autobusu ani parkování. Investor ČOV je SVS, a.s., stavební úřad nemá možnost dispozice se žádostí a v územním řízení, řeší  pouze umístění, které je v tomto podání uvedeno.

8. Ředitel SVS nám řekl, že vybudování čističky zde bylo politické zadání.

p. Beitl – ohradil se proti tomuto, žádné takové politické zadání není, sám je členem dozorčí rady SVS; firma má své projektanty, kteří hledali optimální umístění, které není zřejmě úplně ideální; prochází nyní schvalovacím postupem, jsou možnosti odvolání

9. V ulici Na Svahu byla značka „průjezd zakázán“, ta byla odstraněna. Nyní je zde velký provoz, i nákladní auta, motorky jezdí šílenou rychlostí, zpomalovací pruhy jste nám sem nedali, zhoršila se bezpečnost. Rodiče mají strach o děti.

p. Gilar – značka se odstranila oficiálně na popud DSÚ, tento úsek má 5 malých křižovatek a k vyřešení situace by tam muselo následovat 5 dalších značek, aby se stav vyřešil

p. Vele – prověříme, zda je možné vrátit značku nebo omezit rychlost

DSÚ – vrácení dopravní značky „průjezd zakázán“ je nevhodné (důvody uvedl strážník p. Gilar), případná žádost na snížení rychlosti musí vyjít od vlastníka komunikace

OSKO (odd. správy komunikací) – v ulici Dělnické a navazující ulici Na Svahu byly právě z důvodu bezpečnosti již v minulosti umístěny 2 zpomalovací retardéry. Na základě společného jednání dne 13. 5. oddělení správy komunikací a oddělení dopravního a silničního bude tato oblast přeřazena do tzv. „Obytné zóny“.

10. Na Svahu jsou z historického hlediska stěžejní staré vily, které byly postaveny po roce 1800. Pokud tu necháte jezdit rychle nákladní vozy, jak dlouho vily vydrží? Již praskají, bude zničeno kus historie.

DSÚ – i zde musí vlastník komunikace podat žádost, jakým způsobem by chtěl situaci řešit

OSKO – dtto odpověď č. 9

11. Jaké jsou majetkové vztahy u zdi IMP? To není městský pozemek? Stojí tam auta, kamiony. Byla jsem svědkem, že tam procházel člověk, mohlo ho srazit auto. Na IMP mi ironicky řekli, že je to jejich pozemek a budou si tam dělat, co chtějí. Je otázka času, kdy tam někdo přijde o život. Prostor pro kamiony by byl v areálu IMP, ale to oni nechtějí. Je to tam strašné. Tady jsou ty kanálové vpusti, tvoří se tam neskutečná kaluž. Chodí tam malé děti, na každé schůzi se tu dává požadavek na chodník.

p. Beitl – prověříme, nemůžeme však řešit cizí pozemky, na odkoupení musí být dva, nelze nutit vlastníky, když nechtějí prodat, zkuste vyzvat IMP občanským dopisem, aby viděli tlak od Vás

p. Vele – v minulosti tyto pozemky byly ve vlastnictví JZD Kokonín, převedly se na IMP

p. Wejnar – často řešíme s Policií ČR, stává se nám, že se tam autobusy nejsou schopny otočit

13. Kritická připomínka na okrskáře – pamatuji okrskáře za starého režimu, měl autoritu. Neznám nyní jeho náplň práce, chodí a postává na hlavní, u nás U Starého buku jsem ho neviděla. Okolo Dělnického domu je chlívek, okrskář může někam zavolat, přeci musí být nějaké páky na majitele soukromého domu, aby si tam trochu uklidil.

p. Gilar – kolem Dělnického domu (vzadu) je soukromý pozemek, několikrát jsem volal do realitní kanceláře, aby vyzval majitele k úklidu a opravě, aby uzavřel rozbitá sklepní okénka, kde může propadnout dítě. Vyslechnou mě, ale nečiní. U Starého buku jsem byl minulý týden.

14.  Dojde v průběhu rekonstrukce kanalizace též k rekonstrukci kanálů? Jsou zanešené a kaluže jsou přes celou silnici.

p. Kousal – v rámci nového povrchu bude snaha vpusti zachovat, existuje tam spousta historické kanalizace, kterou nemá v majetku ani KSS ani ji nemá v evidenci SČVK, jsou jakoby nikoho, budeme muset uliční vpusti operativně propojit, případně vyčistit

15. Kolem Radnice pořád někdo ometá, nešlo by poslat takového pracovníka i na okraje města?

p. Hozová – určitě je to možné, v současné době probíhá jarní úklid, VPP (dlouhodobě nezaměstnaní) pomáhají s úklidem a přijdou i sem

p. Vele – jarní úklid u Vás bude probíhat od 20. 5. do 25. 5.

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů, případně oddělení  interního auditu a stížností. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 21.5.2013 13:00:29 | přečteno 2752x | Petr Vitvar
load