Reakce na článek v Hospodářských novinách

, autor: Petr Vitvar

16.05.2014 a 27.05.2014 - Reakce primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Petra Beitla a zastupitele Ing. Jaroslava Krause na článek, který vyšel v Hospodářských novinách pod názvem „Policie se zajímá o Peltu a spol. kvůli „jablonecké uhelné“.

Reakce primátora Ing. Petra Beitla

Vážený pane šéfredaktore,

píši Vám v reakci na článek o jablonecké teplárně v dnešním vydání Hospodářských novin.

Dosud jsem považoval Hospodářské noviny za odborný a seriózní tisk. Informace, které jste zveřejnili, jsou neseriózní a vaše noviny se tak staly nástrojem volební kampaně na komunální volby v tomto roce.

S redaktorem Vojtěchem Blažkem jsem telefonicky hovořil a upozornil ho na fakt, že trestní oznámení ve věci jablonecké teplárny bylo podáno anonymně a jeho údajný autor se od něj veřejně distancoval. Na policii jsem se skutečně dostavil k podání vysvětlení a předpokládám, že tím je celá záležitost uzavřena. Také jsem předpokládal, že redaktor Hospodářských novin se seznámil s celou problematikou. Proces připravovaného odkupu byl od začátku krok po kroku projednáván zastupitelstvem města, jako nejvyšším orgánem města a stejně tak byli o všem informováni občané prostřednictvím webových stránek města a Jabloneckého měsíčníku. O „jablonecké uhelné“ jsem v jabloneckých ulicích a restauracích nikdy neslyšel. Od redaktora novin vašeho formátu bych očekával, že dokáže rozlišit tunelování společnosti – viz Mostecká uhelná a zákonem definovaný proces dekapitalizace-snížení základního jmění společnosti.

Odkoupit teplárnu v Jablonci nad Nisou, kde lidé za teplo platili nejvíce v celé republice, kde docházelo k masivnímu odpojování odběratelů a hrozil tak technologický rozpad celé soustavy, byla pro město jediná možnost, jak pomoci občanům - odběratelům, dále zachránit městský majetek ve společnosti a vyhnout se rizikům arbitrážních řízení. Součástí procesu odkupu akcií bylo i zajištění technického řešení dodávky tepla do ohrožených minimálně 3 500 domácností. To vše se podařilo díky úspěšnému vyjednávání o ceně a další vývoj je přes veškeré komplikace a finanční náročnost nastaven pozitivně jak pro městský rozpočet, tak pro peněženky lidí. A to je pro mě, jako pro primátora města, zásadní.

Pro vaši informaci krátký přehled kdo je kdo:

Osoba zastupitele pana Pelty byla účelově využita pro zvýšení atraktivity článku. Miroslav Pelta je jedním z 30 jabloneckých zastupitelů. O definitivním převzetí teplárny městem hlasovalo 19 z nich. Miroslav Pelta pro převzetí teplárny nehlasoval, nebyl přítomen. V procesu řešení krizové situace jabloneckého teplárenství se, mimo zastupitelských povinností, neangažoval.

Pan Jaroslav Kraus, další zastupitel. Na začátku procesu zastupoval TOP09 ve skupině řešící problematiku teplárenství. Navrhoval (písemně), aby společnost byla odkoupena za 238 milionů korun (finální cena byla 203 milionů), dále od začátku prosazoval, aby na financování odkupu byly použity prostředky získané formou snížení základního jmění (dekapitalizace). Potom co zjistil, že se mu v této skupině nepodaří naplnit vlastní politické a osobní ambice, stal se kritikem celého procesu. Přesto, anebo právě proto, do dnešního dne působí ve funkci předsedy dozorčí rady společnosti Jablonecká energetická a .s. - teplárny. Účetní uzávěrku tohoto roku podepsal bez připomínek.

Pan Kraus byl v tomto roce odejit z TOP 09 a následně se od něj distancovalo i hnutí ANO, ve kterém se chtěl angažovat v komunálních volbách.

Firma Loyd Group s.r.o., nikoli poradenská firma, ale firma, která po převzetí společnosti smluvně převzala řízení (funkci ředitele společnosti)od většinového akcionáře. Nahradila dva ředitele a zajistila dodávku služeb, které do té doby většinový akcionář zajišťoval. Společnost díky těmto krokům generuje úspory 9,5 milionů ročně. V současné době zajišťuje rozjezd nulté etapy revitalizace teplárenské sítě. Celá revitalizace proběhne do konce roku 2016.

Jakub Macek, kandidát za hnutí Změna do zastupitelstva, placený tajemník tohoto hnutí. V květnu tohoto roku podal předsedovi správní rady žádost na vydání všech faktur a všech smluv (nad 100.000 Kč) od převzetí teplárny. Členové představenstva konstatovali, že tyto záležitosti spadají do režimu obchodního tajemství a rozhodli o zřízení Data Room, který bude v odůvodněných případech materiály uvolňovat v režimu, který neohrozí chod společnosti a odpovídá zákonným povinnostem členů správní rady při správě společnosti.

Je mi líto, že volební kampaň v Jablonci nad Nisou probíhá tímto způsobem a že v tom hrají roli média typu Hospodářské noviny. Současně je mi velmi líto, že se tímto způsobem podílíte na dehonestaci občanů, kteří odpracovali na řešení tohoto závažného problému obrovské množství poctivé práce. Ať už jako politici, zastupitelé nebo jako profesionální odborníci.

S pozdravem

Ing. Petr Beitl
primátor

Reakce zastupitele Ing. Jaroslava Krause

Vážený pane šéfredaktore,

píši Vám v reakci na článek „Policie se zajímá o Peltu a spol. kvůli „jablonecké uhelné“ ze dne 15. 5. 2014 a na veřejnou reakci primátora Petra Beitla, uveřejněnou na webových stránkách města Jablonec nad Nisou.

V souvislosti s těmito texty jsem se stal předmětem některých dehonestujících útoků, a proto Vám chci doplnit a upřesnit některé skutečnosti, které byly v těchto textech zmiňovány, pro případ, že se Hospodářské noviny budou tímto tématem zabývat i v budoucnu.

Nejdříve je třeba konstatovat, že redaktor Vojtěch Blažek se v citacích u mojí osoby dopustil některých nepřesností, a to i proto, že mi nebyla umožněna autorizace. Komunikace probíhala telefonicky, a proto zřejmě došlo k záměně některých uvedených čísel, kdy namísto odhadované ztráty společnosti Jablonecká energetická a.s. v letošním roce ve výši 118 mil. Kč, byla uveřejněna částka 160 mil. Kč. Také moje příslušnost k členství k TOP 09 je uvedena nesprávně. Mé politické ambice a cíle v komunálním prostředí, o kterých se zmiňuje primátor Petr Beitl, jsou zaměřeny na potírání šlendriánů při hospodaření s městským majetkem a škodících projevů jako je klientelismus a korupce. To se u mnohých představitelů a členů místních jabloneckých politických organizací nesetkává s pochopením, ale naštěstí je mi doposud umožněno se vždy svobodně rozhodovat s kým chci spolupracovat. Tvrzení primátora Petra Beitla, že „byl v tomto roce vyloučen z TOP 09 a následně se od něj distancovalo i hnutí ANO“, tedy není pravdivé, v obou těchto případech jsem vždy o své účasti rozhodoval sám.

U jabloneckého teplárenství se snažím důsledně odlišovat dvě etapy ‑  etapu nákupu akcií dnešní Jablonecké energetické a.s., kterou realizovalo město, a jednalo se tedy o městské finance, a etapu realizace projektu Revitaliazce CZT, kterou financuje společnost Jablonecká energetická a.s. s částečnou podporou města. Jako zastupitel  jsem se v rámci vytvořené pracovní skupiny aktivně účastnil etapy nákupu většinového podílu akcií od společnosti MVV Energie CZ a předkládal jsem několik písemných návrhů na její řešení. O jednom z nich, který pochází ze září 2012, a který byl vytvořen na základě aktuálně vyhotovených znaleckých posudků, se zmiňuje i pan primátor. Jak uvádí, můj návrh na kupní cenu ve výši 238 mil Kč a financování odkupu akcií prostřednictvím snížení základního kapitálu jsem však následně na dvou zasedáních městského zastupitelstva v květnu 2013 díky získání podrobnějších informací o problematice jabloneckého teplárenství již nezastával. Všechny mé argumenty, které jsem vznesl proti navrhovanému nákupu akciového podílu, jsou podrobně uvedeny v zápisech z jednání městského zastupitelstva z 16. a 30. 5. 2013, jež jsou veřejně přístupné na webových stránkách města. Principiálně jsem nikdy nebyl proti zpětnému nákupu tohoto akciového podílu městem, ale pouze za podmínky cenové dohody, blížící se reálné hodnotě akcií a finančnímu zatížení městského rozpočtu, které by nemělo výrazně omezovat investiční rozvoj města.

Realizace druhé etapy, tedy projektu Revitalizace CZT, se účastním v pozici předsedy dozorčí rady. Nikdy jsem nezpochybňoval technické řešení tohoto projektu formou výstavby blokových kotelen na sekundární síti CZT a pokládám ho v kombinaci s výstavbou domovních kotelen za jedinou možnou substituci stávající dvouokruhové sítě CZT. Dozorčí rada se na svých zasedáních snaží dohlížet na hospodárné, efektivní a transparentní vynakládání investičních prostředků při realizaci tohoto projektu ze strany představenstva. Zároveň kontroluje dodržování legislativy, která je u komunální obchodní akciové společnosti spadající pod cenovou regulaci značně specifická, složitá a aplikačně náročná. Občas tedy dochází k názorovým střetům, které jsou však ku prospěchu celého projektu, i když navenek mohou pro nezasvěcené a neinformované působit konfliktně, případně pro stávající odběratele negativně. V tomto smyslu k mylnému tvrzení pana primátora, že „účetní závěrku tohoto roku podepsal bez připomínek“, upřesňuji, že jsem se zdržel hlasování dozorčí rady doporučující schválení účetní závěrky k 30.9.2013.  Za svojí osobu uvádím, že realizaci výstavby blokových kotelen budu z jakékoliv pozice nadále podporovat a budu usilovat o její maximální transparentnost.

Vážený pane šéfredaktore,

věřím, že pokud se budou Hospodářské noviny v budoucnu ještě zabývat tématem jabloneckého teplárenství, budou podávané informace přesné, objektivní a pravdivé. V tomto smyslu jsem připraven vašim redaktorům poskytnout spolupráci.

Jaroslav Kraus
zastupitel a předseda dozorčí rady Jablonecká energetická a.s. 

Další informace

Vytvořeno 16.5.2014 8:19:58 - aktualizováno 27.5.2014 8:53:11 | přečteno 2870x | Petr Vitvar
load