Plán prevence kriminality 2012-2016

25.06.2012 - Podle vládou schváleného dokumentu “Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015“ bude systém prevence kriminality rozdělen na 3 úrovně – Republikovou a resortní, krajskou a lokální, kterou budou zabezpečovat samosprávy měst a obcí. V předešlých letech měla prevence kriminality ještě městskou úroveň. Městu Jablonec nad Nisou, které bylo v letech 2009-2011 zařazeno v městské úrovni, je doporučeno zpracovat vlastní Plán prevence kriminality na léta 2012- 2015 (dále jen Plán).

Při zpracování Plánu pracovník magistrátu města odpovědný za prevenci kriminality (pracovník magistrátu) a Komise prevence kriminality (Komise PK) vycházeli z hodnocení Koncepce prevence kriminality 2009-2011 a z bezpečnostní analýzy města. Ta zahrnuje analýzu kriminality, sociálně demografickou analýzu, institucionální analýzu a výsledky sociologického průzkumu pocitu bezpečí jabloneckých občanů. Průzkumu se zúčastnilo 431 respondentů, kteří tvořili reprezentativní vzorek jablonecké populace.

Vybrané závěry bezpečnostní analýzy – porovnání let 2010 a 2011

  • Trestná činnost klesla o 3,9%. Výrazně se ale zvýšil podíl nezletilých a mladistvých pachatelů na páchání trestné činnosti. Došlo ke snížení počtu trestných činů vloupáním o 20%. O téměř 20% také poklesl počet krádeží automobilů a z automobilů. V oblasti poškozování cizí věci došlo také k poklesu.
  • Klesla míra nezaměstnanosti a také počet vyplacených dávek státní sociální podpory.
  • Ve městě je široká nabídka organizovaných volnočasových aktivit pro předškolní a školní děti a mládež. Kladně lze hodnotit spolupráci úřadu s dalšími organizacemi. Významná je existence azylového domu, dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a Komunitního centra pro národnostní menšiny, které kromě vlastní činnosti poskytuje zázemí neziskovým organizacím, které se dlouhodobě věnují práci s romskou mládeží či osobám ohroženým sociálním vyloučením.
  • Výsledky sociologického průzkumu veřejného mínění hovoří o tom, že 61% obyvatel je se životem v Jablonci spokojeno. Občany nejvíce trápí krádeže v bytech, sklepích a chodbách (58%), nejvíce jim vadí přestupky – znečišťování veřejných prostranství psími výkaly a přestupky v silničním provozu (více než 40%). Přes 60% občanů si přeje, aby byly herny mezi 22. a 8. hodinou uzavřeny. Největší problémy v okolí svého bydliště vidí v chování příslušníků národnostních menšin, nedisciplinovaných řidičích, v odpadu na ulicích a poflakující se mládeži. Nejméně bezpečně se občané cítí v centru města, na konečné tramvaje, v Tyršově parku a na autobusovém nádraží.
  • Jako prevence střetu chodců s vozidlem se osvědčilo osvětlování a zvýrazňování přechodů

Hlavními prioritami, ve kterých bude Plán realizován, jsou pouliční kriminalita, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže; oblast dopravy a provázanost opatření Plánu s dalšími strategickými dokumenty města. Mezi hlavní cíle a opatření patří omezení příležitostí k páchání trestné činnosti, besedy pro širokou veřejnost i specifické skupiny obyvatel, včasná intervence a návazné programy, zvyšování dopravní bezpečnosti, rozvíjení spolupráce města s Policií ČR při zajišťování veřejného pořádku a v neposlední řadě propagace preventivních programů.

Do naplňování Plánu budou zapojeny odbory a oddělení magistrátu – např. odbor humanitní, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení krizového řízení, dále městská policie, Policie ČR, neziskové organizace a další subjekty.

Pracovník magistrátu a Komise PK budou zpracovávat Program prevence kriminality na kalendářní rok, který bude nejpozději v únoru předložen zastupitelstvu. Hodnocení plnění Plánu a Programů prevence kriminality bude provádět Komise PK vždy v lednu a v červnu a předkládat je k projednání Radě a Zastupitelstvu města.

Další informace

Vytvořeno 25.6.2012 | přečteno 1938x | Petr Vitvar