Nové zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města

22.10.2013 - Zastupitelé schválili nové zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města fyzickým nebo právnickým osobám na činnosti v oblasti mládeže, vzdělávání a vědy, tělovýchovy a sportu, kultury, podpory rodin, sociální péče, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Zásady byly na doporučení Krajského úřadu Libereckého kraje přepracovány tak, aby proces přidělování dotací umožňoval soudní přezkum a vyhověl tak judikatuře Nejvyššího správního soudu.

Hlavní změna je v tom, že žadatelé předkládají své žádosti na základě výzvy. Zastupitelstvo každoročně na doporučení komisí rady města schválí jednotlivé programy podpory včetně pravidel pro poskytování dotací z daného programu. Poté je vyhlášena výzva včetně pravidel a termínu pro podávání žádostí o dotaci. Jednotlivé žádosti vyhodnocují příslušné komise rady města z hlediska formální správnosti a z hlediska opodstatněnosti. Podle nových pravidel komise zpracovávají protokol, ve kterém uvádějí vedle způsobu hodnocení a seznamu žádostí vybraných k podpoře i žádosti vyřazené včetně odůvodnění.

Finanční prostředky jsou žadatelům poskytnuty až po řádném předložení vyúčtování. Ve výjimečných případech lze poskytnout zálohu na schválenou dotaci.

Primátor města může navrhnout radě nebo zastupitelstvu města poskytnutí peněžitého daru. Ten se poskytuje zpravidla na významné akce propagující město nebo na účast na důležité mezinárodní soutěži či jako ocenění za významný úspěch. Pro tyto účely dříve sloužil fond na reprezentaci města.

Další informace

Vytvořeno 22.10.2013 8:40:31 | přečteno 1734x | Petr Vitvar
load