Nová vyhláška o kácení dřevin platí od 15. července

, autor: Ing. Hana Štricková

18.07.2013 - Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo novou vyhlášku o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která je účinná od 15. července 2013. Pro kácení dřevin tak platí nová pravidla.

Problematika kácení stromů je řešena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a od 15. 7. 2013 novou prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Nejvýznamnější změna oproti předchozí právní úpravě se týká kácení dřevin v zahradách, ke kterému nově není potřeba povolení. Nesmí se však zároveň jednat o dřeviny, které jsou součástí významných krajinných prvků (např. břehové porosty) nebo stromořadí.

Zahrada je vyhláškou definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Za bytový či rodinný dům je považován takový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Zastavěné území je dle stavebního zákona území vymezené územním plánem. Tento termín však nesmí být zaměňován s termínem zastavitelná plocha, který je stavebním zákonem také definován (jedná se zejména o nové rozvojové plochy). Informaci o rozsahu zastavěného území lze nalézt v mapové aplikaci „Územní plán města Jablonec nad Nisou“ nebo je možné informovat se přímo na odboru stavebním a životního prostředí či na oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Stromy je doporučeno kácet v období vegetačního klidu, tj. v období od října do března. V tomto období nedojde k poškození hnízd a ohrožení hnízdícího ptactva. Nadále totiž platí ochrana volně žijících ptáků dle § 5a zákona o ochraně přírody a ochrana zvláště chráněných živočichů dle § 50 zákona o ochraně přírody a za pokácení stromu, na kterém hnízdí ptáci, nebo na kterém žije některý zvláště chráněný živočich (např. veverka), hrozí postih za protiprávní jednání dle zákona. Navíc je i likvidace dřevní hmoty bez mízy a listí mnohem snadnější a méně nákladná, než u plně olistěného stromu.

Povolení ke kácení dřevin je i nadále nezbytné pro dřeviny rostoucí mimo zahrady a mimo plantáže dřevin, které mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm a nebo se jedná o zapojený porost (včetně náletových dřevin) na ploše větší než 40 m. Povolení je potřeba také ke kácení stromů, které jsou součástí stromořadí, tedy souvislé řady nejméně deseti stromů (a to i v případě obvodu kmene menšího než 80 cm, nebo i v případě, že v některém úseku souvislé řady některý strom chybí).

Nově je také upraveno kácení z havarijních důvodů (v případě stromů, k jejichž kácení je jinak třeba povolení). Ten, kdo oznamuje orgánu ochrany přírody kácení stromů z havarijních důvodů dle § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody, je zároveň povinen doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že dřevinou byl zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozila škoda značného rozsahu.

Další informace

Vytvořeno 18.7.2013 9:39:30 | přečteno 3460x | Petr Vitvar
load