Jablonecká energetická předložila podnikatelský záměr

, autor: Petr Vitvar

24.01.2014 - Zastupitelé 23. ledna vzali na vědomí návrh podnikatelského záměru Jablonecké energetické, a. s. - aktualizovaný návrh projektu Revitalizace CZT v Jablonci nad Nisou včetně studie proveditelnosti vyhotovené společností ENESA a.s. a navrženého způsobu financování a doporučili tento záměr Radě města, resp. valné hromadě společnosti ke schválení. „Celý projekt je navržen jako klasický podnikatelský záměr tak, aby provoz městské teplárny byl ekonomický jak pro provozovatele, tak pro odběratele,“ konstatoval primátor Beitl.

Předkládaný projekt revitalizace je dopodrobna rozpracovaný materiál Revitalizace stávajícího systému CZT v Jablonci nad Nisou, který zastupitelé jako jednu z navržených variant budoucího řešení soustavy schválili už v březnu 2013, a který byl v hrubých rysech představen občanům během série setkání s vedením města na jaře loňského roku.

Jedná se o v podstatě o řízený rozpad současné zastaralé a ztrátové soustavy na 26 moderních, ekologicky šetrných a úsporných menších zdrojů - blokových kotelen rozmístěných po městě převážně ve stávajících výměníkových stanicích a likvidaci a rekonstrukci stávajících rozvodů ve městě. Celý projekt je koncipován na roky 2014 – 2016.

Studie, kterou vypracovala společnost ENESA popisuje zpracování technického a organizačního řešení nových zdrojů včetně označení nepotřebných okruhů majetků a spotřeby elektrické energie.

Aktuální stav společnosti JE, a.s.

 • V prosinci 2013 došlo k dekapitalizaci společnosti, tj. snížení základního jmění o 150,5 milionu. Tím byl dokončen proces změny vlastnictví z MVV na statutární město Jablonec nad Nisou. Tyto peníze byly použity na doplacení kupní ceny, která i s předem domluvenou kompenzací činila 218 milionů korun.
 • Průměrná roční účinnost soustavy je cca 61 %. Parní rozvody jsou ztrátové a zdroje tepla Brandl a Rýnovice předimenzované
 • Na rok 2013 je nahlášeno odpojení odběratelů v celkovém objemu cca 93 TJ
 • Podle odborné studie INPOS se dá očekávat pokles výroby tepla o dalších cca 70 TJ pro odběratele, kteří mají garanci rezervace zemního plynu u RWE a odpojení zvažují.
 • Od 1. 1. 2014 došlo k zavedení jednosložkové ceny tepla ve výši 689 Kč/GJ se záměrem zachování maxima zákazníků
 • Představenstvo společnosti schválilo pro rok 2014 odstavení výtopny Rýnovice, která dosud sloužila jako letní zdroj a vybudování letního kotle na Brandlu. Tímto krokem společnost JE ušetří dalších 13 milionů ročně.
 • Došlo k úpravě zúčtovacího období, které dosud bylo nastaveno od září do září na období, které kopíruje kalendářní rok. Proto je finanční plán pro období 2013/14 nastaven na 15 měsíců – od října 2013 do prosince 2014.
 • Finanční plán 2013/14 počítá při hospodaření při nezměněném stavu se ztrátou 34 milionů.

Předpoklady pro realizaci revitalizace soustavy CZT

 • Podnikatelský záměr počítá se zachováním stávajících primárních odběratelů – průmyslové doběry a s odpojením sekundárních odběratelů v předpokládané výši 93 TJ + 70 TJ.
 • Investiční náklady jsou předpokládány ve 270 milionů korun, z toho 26 milionů činí přípojky zemního plynu, které zafinancuje RWE. 
 • Cílová maximální cena tepla 
  - Sekundární odběr (tj. domácnosti) 650 Kč/GJ vč. DPH, 
  - Primární odběr (tj. průmyslové odběry) 500 Kč/GJ bez DPH (15%)
 • Nové ceny budou aplikovány od okamžiku vybudování nových zdrojů, skutečná cena se bude odvíjet od aktuálních cen energií.
 • Pro uskuteční revitalizace soustavy je RWE garantováno dostatečné množství plynu ve všech kategoriích
 • Počítá se s odprodejem nepotřebného majetku
 • V souvislosti se zamýšleným odstavením zdrojů Brandl a Rýnovice a s tím souvisejících nepotřebných parních rozvodů, které nahradí nové automatizované technologie, se počítá s výrazným snížením provozních nákladů na opravy a údržbu, ale také na spotřebu energií (elektřina, voda)

Financování celého investičního projektu a provozu soustavy

 • Investiční náklady na projekt jsou předpokládány ve výši 270 milionů korun, z toho 26 milionů činí přípojky zemního plynu, které zafinancuje RWE. 
 • Je nutné soustavu provozovat, což s sebou ponese ztrátový provoz nevyužívaných rozvodů, a zároveň zahájit proces revitalizace. Výše ztráty z tohoto důvodu se během tří let doby trvání realizace odhaduje ve výši cca 100 milionů korun.
 • V prvních letech se počítá s tím, že akcionář – statutární město Jablonec nad Nisou postupně opět navýší základní jmění společnosti o cca 160 milionů, dojde tedy k tzv. rekapitalizaci (odkup většinového podílu od MVV byl z větší části financován právě z peněžních prostředků základního jmění a na konci roku 2013 došlo z tohoto důvodu k tzv. dekapitalizaci společnosti).

  „Peníze na odkup společnosti ve druhé polovině roku 2013 jsme v rozpočtu neměli a bylo by nutné vzít si úvěr. Ten by byl samozřejmě úročený, což jsou v tomto objemu nemalé peníze. Z hlediska ekonomiky bylo mnohem jednodušší, vzít peníze, které už ve společnosti byly a postupně, bez úroků je tam vracet. Nikde není napsáno, že do revitalizace JE budeme muset investovat z rozpočtu celých 160 milionů, to je pesimistický odhad. Dají se čekat i jiné možnosti financování, ale je mou povinností v rozpočtu letošního roku část těchto peněz rezervovat,“ vysvětluje rekapitalizaci společnosti náměstek primátora Miloš Vele.

 • Zažádáno o dotaci ze Státního Fondu životního prostředí ve výši 100 milionů korun. O tom, zda JE bude dotace přiznána, se rozhodne v průběhu února.
 • Financování formou úvěru s dobou splatnosti 10 let

  „Po překonání přechodného období let 2014-2016 vykazuje hospodaření JE kladné provozní hospodářské výsledky i cash flow umožňující splácení investičního úvěru a následně generování dividendy pro úhradu ztrát let minulých,“ konstatuje ředitel společnosti Pavel Spilka k předkládanému finančnímu plánu.

Finance

Příjmy z JTR 1998-2010:

 • Příjem z prodeje akciového podílu v r. 1998: 250 milionů korun
 • Příjmy z dividend – podíl na zisku společnosti: cca 78 milionů korun

Rok

Výše dividend v Kč

2000

0

2001

0

2002

0

2003

0

2004

4 362 956,81

2005

6 108 139,53

2006

5 952 367,32

2007

37 702 082,57

2008

6 342 715,99

2009

8 249 828,81

2010

9 329 883,35

Celkem 78 047 974,38 Kč.

Tyto prostředky byly zařazeny do městského rozpočtu; využity byly např. na pořízení přístrojového vybavení nemocnice, do sportovních zařízení, vybudování MŠ v areálu nemocnice a do infrastruktury města. Není doloženo, že by byly investovány do rozvoje soustavy CZT.

Kupní cena zaplacená za společnost: 218 milionů korun

 • 62,6 milionů z rozpočtu města zaplaceno 17. 7. 2013
 • Ze základního kapitálu společnosti uhrazen zbytek do celkové výše kupní ceny včetně kompenzací 218 milionů korun (tzv. proces dekapitalizace)

Vlastní jmění společnosti v r. 2014: 150,5 milionu korun

Cena za teplo od 1. 1. 2014: 689 Kč/GJ

Investice do revitalizace společnosti v letech 201-2016: 270 milionů

 • Úvěr se splatností 10 let
 • Dotace Státního Fondu životního prostředí ev. další dotační tituly dle nového programovacího období EU 2014 - 2020
 • Vlastní kapitál

Finance na provoz a zároveň zahájení revitalizace, tj. projektová příprava:

 • Vlastní kapitál společnosti
 • Rozpočet města

„Důležité je ale říci, že celý projekt je navržen jako klasický podnikatelský záměr tak, aby provoz městské teplárny byl ekonomický jak pro provozovatele, tak pro odběratele,“ připomíná na závěr primátor Beitl.

Další informace

Vytvořeno 24.1.2014 13:43:31 | přečteno 2899x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load