Dotační program města na stavbu čističek a kanalizačních přípojek se setkal s kladným ohlasem

, autor: Petr Vitvar

03.01.2014 - O dotace na kanalizační přípojky a domovní čistírny odpadních vod mohli občané Jablonce žádat od května do října roku 2013. Žádalo se z Programu na podporu výstavby technické infrastruktury. V rámci tohoto programu zastupitelé města schválili v druhé polovině loňského roku celkem 28 žádostí a přidělili tak celkovou dotaci ve výši 1 547 198,50 Kč.

Během výzvy přišlo na oddělení dotací celkem 54 projektových záměrů. „Na základě těch radou schválených předložilo ve 2. kole 30 zájemců žádosti o dotace. Postupně ve třech vlnách zastupitelé schválili 28 žádostí v celkovém objemu více než 1,5 milionu korun. Dvě zbývající žádosti musely být vyřazeny z důvodu nesplnění formálních náležitostí. V říjnu a listopadu také zastupitelé schválili dvě půjčky na spoluúčast v celkové výši necelých 160 tisíc korun,“ vypočítává náměstek primátora Petr Vobořil. „Pokud jde o čerpání přidělených dotačních prostředků, tak jsme na konci minulého roku po řádně předloženém vyúčtování vyplatili dotace ve výši necelých 120 tis. Kč. Jednalo se o dva příjemce“, dodává Vobořil.

Program Podpory technické infrastruktury a komise, která se jím zabývá, vznikly na jaře roku 2013. „V některých částech města máme dlouhodobý problém s odkanalizováním, proto jsme hledali způsob, jak pomoci Jablonečanům, kteří mají zákonnou povinnost likvidovat odpadní vody, ale nemají připojení ke kanalizaci,“ vysvětluje Vobořil.

Výzva pro předkládání žádostí byla vyhlášena 24. května 2013 a trvala až do 31. října loňského roku. Pro Program podpory výstavby technické infrastruktury byly z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB) vyčleněny dotační prostředky ve výši 2 mil. Kč a na půjčky 1,7 mil. Kč.

Zájemci mohli o finanční příspěvek žádat průběžně. „Přijímání žádostí bylo dvoukolové. Nejprve se předkládal zjednodušený projektový záměr. Pokud jej schválila rada města, ve 2. kole se žádalo o dotaci na našem oddělení a zároveň bylo možné požádat o půjčku na oddělení rozpočtu. Obě žádosti v závěrečné fázi schvalovali zastupitelé,“ vysvětluje Iveta Habadová, předsedkyně Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB a vedoucí oddělení dotací. „V současné době probíhá uzavírání smluv o poskytnutí dotace s úspěšnými žadateli, přičemž všechny zastupitelstvem schválené akce realizované v rámci této výzvy musí být ukončeny a zkolaudovány nejpozději do 31. října 2014,“ dodává Habadová.

O investiční dotaci mohli požádat majitelé rodinných a bytových domů v katastru města a získat až 50% z celkových způsobilých výdajů, maximálně 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Pokud neměli dostatek financí, mohli a stále ještě mohou požádat o půjčku na pokrytí vlastní spoluúčasti až do výše celkových nákladů akce se splatností pět let a úrokovou sazbou 2,45% p.a.

Z vyčleněných dvou milionů korun do příštího roku zbyl necelý půlmilion, ten by měl být dorovnán v rozpočtu 2014 na původní částku. Město plánuje i v letošním roce vyhlásit druhou výzvu v rámci tohoto programu.

Další informace

Vytvořeno 3.1.2014 14:20:55 | přečteno 1825x | Petr Vitvar
load