Způsob založení

(§ 5, odstavec 1, písm. a/ zákona 106/1999 Sb.)

Jablonec nad Nisou byl 28. března 1866 povýšen na město císařem Františkem Josefem I. Dne 12. března 2012 se novelou zák. 128/2000 Sb. město Jablonec nad Nisou stalo statutárním městem.1) Jablonec nad Nisou je v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným celkem = je územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 151, odstavce 1 zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj. 12. listopadu 2000.
Podle § 151, odstavce 2 zmíněného zákona jsou městem ty obce, které byly městy ke dni účinnosti tohoto zákona.

Novelou zákona č. 128/2000 Sb. o obcích se k 12.3.2012 stalo město Jablonec nad Nisou statutárním městem.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.2)

Obec jako právnická osoba3) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající4).

Každá obec má svůj obecní úřad5) - v našem městě je to Magistrát města Jablonec nad Nisou.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou zřídilo v souladu se zákonem6) svojí obecně závaznou vyhláškou (2/1996) ze dne 29. 8. 1996 Městskou policii v Jablonci nad Nisou.

1) zákon čis. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
2) zákon čís. 1/1993 Sb, (ústava ČR) článek 101
3) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. c)
4) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 2, odst. 1
5) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 109
6) zákon čís. 553/1991 Sb. (zákon o obecní policii) § 1, odst. 1

Vytvořeno 15.3.2004 17:08:01 - aktualizováno 15.4.2014 9:03:53 | přečteno 11062x | Petr Vitvar
load