Odbor správní

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 10 let

Zpracování osobních údajů v matričních knihách

 • Účel zpracování: státní evidence narození, manželství a úmrtí
 • Kategorie osobních údajů: dle zákona 301/2000 Sb. v platném znění
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, které se narodily, uzavřely manželství, nebo zemřely na území matričního obvodu
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: narození 100 let, manželství a úmrtí 75 let

Správní řízení změna jména a příjmení

 • Účel zpracování: žádost o změnu jména, popř. příjmení
 • Kategorie osobních údajů: dle zákona 301/2000 Sb. v platném znění
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé a další účastníci správních řízení
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 20 let

Evidence obyvatel, hlášení trvalého pobytu

 • Účel zpracování: aktualizace údajů vedených v AISEO
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané ohlašující TP v obci Jablonec n. N.
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, MVČR, Policie ČR
 • Doba uchování: 50 let

Evidence obyvatel, hlášení trvalého pobytu

 • Účel zpracování: poskytování údajů z AISEO
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občan ČR, cizinec dle §1 odst.1c) z. č. 133/2000Sb.
 • Kategorie příjemců údajů: subjekt údajů, MVČR, subjekt VS dle zvláštních právních předpisů
 • Doba uchování: 5 let

Agenda občanských průkazů (OP)

 • Účel zpracování: vydání OP
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatel o vydání OP
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, MVČR
 • Doba uchování: 15 let

Agenda OP

 • Účel zpracování: poskytování údajů z AISEOP
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: držitel OP
 • Kategorie příjemců údajů: subjekt údajů, MVČR, subjekt VS dle zvláštních právních předpisů
 • Doba uchování: 5 let

Agenda cestovních dokladů (CD)

 • Účel zpracování: vydání CD
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatel o vydání CD
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, MVČR
 • Doba uchování: 15 let

Agenda CD

 • Účel zpracování: poskytování údajů z AISECD
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: držitel CD
 • Kategorie příjemců údajů: subjekt údajů, MVČR, subjekt VS dle zvláštních právních předpisů
 • Doba uchování: 5 let

Správní řízení

 • Účel zpracování: rušení údaje o trvalém pobytu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Volby

 • Účel zpracování: vedení a aktualizace seznamů voličů (stálý, zvláštní)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané Jablonce n. N. nad 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: stále

Volby - voličské průkazy

 • Účel zpracování: vydání voličského průkazu (VP)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o VP
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Centrální registr řidičů

 • Účel zpracování: vedení registru řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění novel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zápis údajů do registru nebo výpis z registru
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Centrální registr vozidel

 • Účel zpracování: vedení registru vozidel dle zákona 56/2001 Sb., v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zápis údajů do registru nebo výpis z registru
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Informační systém digitálního tachografu

 • Účel zpracování: vedení registru karet do digitálního tachografu dle zákona 361/2000 Sb., ve znění novel
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání karty vozidla nebo karty řidiče
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

e-Testy

 • Účel zpracování: vedení evidence žadatelů o řidičská oprávnění dle zákona 247/2000 Sb., ve znění novel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zkoušku nebo přezkoušení z odborné způsobilosti
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

GINIS

 • Účel zpracování: vedení evidence dokumentů a spisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby uvedené na písemnostech nebo ve správních řízení
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Přestupkové řízení

 • Účel zpracování: evidence přestupků dle z. č. 200/1990 Sb., který upravuje zpracovávání osobních údajů na úseku přestupků
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, IČO, sídlo firmy, adresa pro doručování, DS
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, dotčené správní orgány a ostatní instituce příslušné dle zvl. zákonů (pojišťovny, soudy, PČR apod.)
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let (S, V)

Správní řízení

 • Účel zpracování: správní řízení a řízení o ostatních správních deliktech dle z. č. 500/2004 Sb. vč. zvl. zákonů (z. č. 361/2000 Sb., z. č. 56/2001 Sb., apod.)
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, IČO, sídlo firmy, adresa pro doručování, DS
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, dotčené správní orgány a ostatní instituce příslušné dle zvl. zákonů (pojišťovny, soudy, PČR apod.)
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let (S, V)

Živnostenský rejstřík

 • Účel zpracování: vedení a aktualizace živnostenského rejstříku
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje fyzických a právnických osob
 • Kategorie subjektu údajů: osoby podnikající v režimu živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.)
 • Kategorie příjemců údajů: pracovníci živnostenských úřadů, ostatní subjekty v rozsahu a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
 • Doba uchování: 10 let po ukončení platnosti živnostenského oprávnění

Evidence zemědělského podnikatele

 • Účel zpracování: vedení a aktualizace evidence zemědělských podnikatelů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje fyzických a právnických osob
 • Kategorie subjektu údajů: osoby podnikající dle zákona o zemědělství (zákon č. 252/1997 Sb.)
 • Kategorie příjemců údajů: určení pracovníci živnostenského úřadu, ostatní subjekty v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zemědělství
 • Doba uchování: 10 let po ukončení platnosti osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
Vytvořeno 14.3.2017 13:39:14 | přečteno 3007x | Petr Vitvar
load