Přístup k informacím

Právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon číslo 106/1999 Sb. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace. Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

Statutární město Jablonec nad Nisou poskytuje informace

 1. zveřejněním (z vlastní iniciativy města)
  • na úřední desce magistrátu
  • na internetových stránkách města (www.mestojablonec.cz)
  • ve vnitřním informačním středisku magistrátu
 2. na základě žádosti
 • ústní = (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)
 • písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že
  - platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na stížnost nebo odvolání

Statutární město Jablonec nad Nisou neposkytuje informace

 • jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. §§ 7 - 11 zákona 106/99 Sb.)

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení

 • 7 dní - po obdržení žádosti magistrát sdělí, že věc nepatří do jeho působnosti a věc se proto odkládá,
 • 7 dní - po obdržení žádosti magistrát sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde,
 • 7 dní - po obdržení žádosti magistrát vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy,
 • 15 dní - po doručení žádosti magistrát vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,
 • 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Procesní stránka

Procesní stránku naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím v podmínkách Statutárního města Jablonec nad Nisou upravuje Směrnice vedení č. 1. Za koordinaci činnosti na úseku poskytování informací odpovídá tajemník magistrátu.

Informace na Magistrátu města Jablonec nad Nisou poskytují jednotliví zaměstnanci a volení zástupci města v rámci své funkční příslušnosti stanovené organizačním řádem.

Pokud není žadatel s ústní odpovědí nebo s odkazem na zveřejněnou informaci spokojen musí podle zákona uplatnit písemnou žádost.

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem

 • poskytnutím informace - tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností,
 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná,žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti města,
 • odmítnutím žádosti - pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.
 • nečinností - pokud magistrát neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem je to považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání - tento způsob nebude v podmínkách Magistrátu města Jablonec nad Nisou využíván.

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává příslušné oddělení magistrátu podle funkční příslušnosti určené organizačním řádem. Rozhodnutí podepisuje vedoucí oddělení a proti takovým rozhodnutím je právo na odvolání.

O odvolání proti rozhodnutí řeší Krajský úřad Libereckého kraje.

Vytvořeno 15.3.2004 16:55:03 - aktualizováno 30.3.2009 10:25:01 | přečteno 14276x | Petr Vitvar
load