Právní předpisy

(§ 5, odst. 1, písmeno e/ zákona čís. 106/1999 Sb.)

Magistrát se ve své činnosti řídí:

 • na úseku samostatné působnosti zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení (nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev1))
 • na úseku přenesené působnosti, při výkonu státní správy zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ministerstev2).

Z několika desítek právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády ČR pro okresní úřady a orgány obcí) uvádíme ty nejdůležitější zákony:

Obecně pro celý magistrát

 • Ústava České republiky - 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod 2/1993 Sb.
 • Zákon o obcích 128/2000 Sb.
 • Zákon o Ústavním soudu 182/1993 Sb.
 • Zákon o právu petičním 85/1990 Sb.
 • Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 101/2000 Sb.
 • Zákon o ochraně utajovaných informací 412/2005 Sb.
 • Zákon o kontrole 255/2012 Sb. (kontrolní řád) 
 • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 82/1998 Sb.
 • Zákon o státních symbolech ČR 3/1993 Sb.
 • Zákon o užívání stát. symbolů ČR 352/2001 Sb.
 • Zákon o archivnictví 499/2004 Sb.
 • Zákon o správním řízení 500/2004 Sb.
 • Daňový řád 280/2009 Sb.
 • Zákon o územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb.
 • Občanský zákoník 89/2012 Sb.
 • Zákoník práce 262/2006 Sb.
 • Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 451/1991 Sb.
 • Zákon o státní statistické službě 89/1995 Sb.
 • Zákon o veřejných zakázkách 134/2016 Sb.
 • Zákon o majetku ČR 219/2000 Sb.
 • Zákon o správních poplatcích 634/2004 Sb.
 • Zákon 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Vyhláška MV o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC - 512/2002 Sb.
 • Zákon o hlášení a evidenci občanů 133/2000 Sb.
 • Vyhláška MV kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech 400/2011 Sb.
 • Zákon o živnostenském podnikání 455/1991 Sb.
 • Zákon o živnostenských úřadech 570/1991 Sb.
 • Zákon o zemědělství 252/1997 Sb.
 • Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.
 • Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době 247/2006 Sb.
 • Zákon o povinném značení lihu 307/2013 Sb.
 • Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.
 • Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 56/2001 Sb.
 • Zákon o silniční dopravě - 111/1994 Sb.
 • Zákon o dráhách 266/1994 Sb.
 • Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb.
 • Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 247/2000 Sb.
 • Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 168/1999 Sb.
 • Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 12/1997 Sb.
 • Nařízení vlády o vyplacení jednoráz. náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 165/1997 Sb.
 • Zákon o právu shromažďovacím 84/1990 Sb.
 • Zákon o matrikách, jménu a příjmení 301/2000 Sb.
 • Vyhláška MV, která vydává bližší předpisy k zákonu o matrikách 207/2001 Sb.
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních - 292/2013 Sb.
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém – 91/2012 Sb.
 • Vyhláška MV o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – 36/2006 Sb.
 • Vyhláška MV o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství ČR – 425/2013 Sb.
 • Zákon o územním členění státu 36/1960 Sb.
 • Školský zákon 561/2004 Sb. včetně všech navazujících vyhlášek
 • Zákon o jednotné soustavě knihoven 257/2001 Sb.
 • Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 582/1991 Sb.
 • Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.
 • Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 273/2001 Sb.
 • Zákon o sociálních službách - 108/2006 Sb.
 • Vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - 505/2006 Sb.
 • Zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách - 109/2006 Sb.
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi - 111/2006 Sb.
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi - 389/2011 Sb.
 • Zákon o návykových látkách 167/1998 Sb.
 • Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 54/2008 Sb.
 • Zákon o důchodovém pojištění – 155/1995 Sb.
 • Zákon ČNR o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – 582/1991 Sb.
 • Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb.
 • Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a vypořádání majetk. nároků v družstvech - 42/1992 Sb.
 • Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě 229/1991 Sb.
 • Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 334/1992 Sb.
 • Zákon o pohřebnictví 256/2001 Sb.
 • Vyhláška kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 104/1997 Sb.
 • Zákon o rybářství 99/2004 Sb.
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.
 • Zákon o lesích 289/1995 Sb.
 • Zákon o hospodaření v lesích a o státní správě lesního hospodářství 96/1977 Sb.
 • Zákon o vodách 254/2001 Sb.
 • Zákon o veterinární péči 166/1999 Sb.
 • Zákon na ochranu zvířat proti týrání - 246/1992 Sb.
 • Zákon o životním prostředí 17/1992 Sb.
 • Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody 395/1992 Sb.
 • Vyhláška o autorizovaných inspektorech - 498/2006 Sb.
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů - 274/2001 Sb.
 • Zákon o myslivosti – 449/2001 Sb.
 • Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení – 189/2013 Sb.
 • Zákon o odpadech 185/2001 Sb.
 • Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 62/1988 Sb.
 • Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů 16/1997 Sb.
 • Zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) 350/2011 Sb.
 • Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 224/2015 Sb.
 • Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 115/2000 Sb.
 • Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.
 • Zákon o obalech 477/2001 Sb.
 • Vyhláška o technických požadavcích na stavby - 268/2009
 • Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva - 184/2006 Sb.
 • Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona - 186/2006 Sb.
 • Vyhláška o dokumentaci staveb - 499/2006 Sb.
 • Vyhláška o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci - 500/2006 Sb.
 • Vyhláška o obecných požadavcích na využití území - 501/2006 Sb.
 • Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření - 503/2006 Sb.
 • Zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb.
 • Vyhláška MK, kterou se provádí zákon o státní památkové péči 139/1999 Sb.
 • Vyhláška MK, o prohlášení území histor. jader vybraných měst za památkové zóny 476/1992 Sb., 249/1995 Sb. a 250/1995 Sb.
 • Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí za památ. rezervace 127/1995 Sb.
 • Zákon o veřejných sbírkách 117/2001 Sb.
 • Zákon o rozpočtových pravidlech 218/2000 Sb.
 • Zákon o státním rozpočtu
 • Zákon o dani z nemovitých věcí 338/1992 Sb.
 • Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů 344/2013 Sb.
 • Zákon o dani z příjmů 586/1992 Sb.
 • Zákon o místních poplatcích 565/1990 Sb.
 • Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí 172/1991 Sb.
 • Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.
 • Zákon o cenách 526/1990 Sb.
 • Zákon o oceňování majetku 151/1997 Sb.
 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty - č. 235/2004 Sb.
 • Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů - č. 320/2001 Sb.
 • Vyhláška MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb.
 • Vyhláška MF, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky - 410/2009 Sb.
 • Zákon o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO - 420/2004 Sb.
 • Vyhláška MF o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 187/1995 Sb.
 • Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb.
 • Vyhláška MV , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pož. ochraně - 246/2001 Sb.
 • Zákon o obecní policii 553/1991 Sb.
 • Zákon o volbách do Evropského parlamentu - 62/2003 Sb.
 • Nařízení vlády o odměňování u obcí - 341/2017 Sb.
 • Zákon o volbách do Parlamentu ČR 247/1995 Sb.
 • Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 491/2001 Sb.
 • Zákon o volbách do zastupitelstev krajů 130/2000 Sb.
 • Zákon o volbě prezidenta republiky 275/2012 Sb.
 • Zákon o místním referendu 22/2004 Sb.
 • Nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev v obcích - 318/2017 Sb.
 • Zákon o střetu zájmů - 159/2006 Sb.
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.
 • Zákon o sociálně právní ochraně dětí - 359/1999 Sb.
 • Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb.
 • Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 6/2002 Sb.
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 250/2016 Sb.
 • Zákon o některých přestupcích 251/2016 Sb.
 • Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení 520/2005 Sb.
 • Zákon o státním občanství ČR 186/2013 Sb.
 • Zákon o občanských průkazech 328/1999 Sb.
 • Zákon o cestovních dokladech 329/1999 Sb.
 • Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 65/2017 Sb.
 • Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.
 • Zákon o vnitrozemské plavbě 114/1999 Sb.
 • Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 159/1999 Sb.
 • Zákon o střelných zbraních a střelivu 119/2002 Sb.
 • Vyhláška MD, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 104/1997 Sb.
 • Zákon o posuzování vlivů na ŽP 100/2001 Sb.
 • Zákon o dani z hazardních her 87/2016 Sb.
 • Zákon o hazardních hrách 186/2016 Sb.
 • Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb.
 • Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení 277/2017 Sb.
 • Zákon o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb.
 • Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.
 • Krizový zákon 240/2000 Sb.
 • Zákon o IZS 239/2000 Sb.
 • Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 241/2000 Sb.
 • Zákon o HZS 320/2015 Sb.
 • Energetický zákon 458/2000 Sb.
 • Zákon o nouzových zásobách ropy 189/1999 Sb.
 • Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou 12/2002 Sb.
 • Zákon o zajištění obrany ČR 222/1999 Sb.
 • Zákon o Policii ČR 273/2008 Sb.
 • Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.
 • Branný zákon 585/2004 Sb.

Do textu obecně závazných předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů lze nahlédnout na vnitřním informačním středisku v přízemí budovy radnice. Zde také lze zakoupit výpis z těchto předpisů.

Statutární město Jablonec nad Nisou se ve své činnosti řídí také:

 • Obecně závaznými vyhláškami Libereckého kraje a nařízeními Krajského úřadu Libereckého kraje
 • Obecně závaznými vyhláškami vydanými zastupitelstvem města a nařízeními vydanými radou města v Jablonci nad Nisou

1)zákon číslo 128/2000 Sb. - § 35, odst. 3
2)zákon číslo 128/2000 Sb. - § 61 odst. 2

Další informace

Vytvořeno 8.8.2019 10:09:42 - aktualizováno 8.8.2019 10:23:58 | přečteno 14907x | Petr Vitvar
load