27.04.2023 - Návrh na zřízení biokoridoru K19MB 203/204

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádost o poskytnutí informace v souladu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon) - návrh na zřízení biokoridoru K19MB 203/204, vedoucího přes silnici 1/65 na ppč. 1365 v k.ú. Rádlo a zařazeni téhož pozemku do ploch "S" v Návrhu změny č. 1 Územního plánu Rádlo

V souladu s ustanovením § 13 zákona žádáme o poskytnutí následu jicích informaci:

Kdo konkrétně (která osoba nebo osoby) navrhl zařadit do Návrhu změny č. 1 Územního plánu Rádlo biokoridor v těchto místech?

- Jaké konkrétní důvody byly pro tento návrh uváděny?

- Na kterých pozemcích, které mají být součásti uvedeného biokoridoru, byl zjištěn výskyt flóry a fauny, kterou je nutno chránit? Žádáme předložit biologickou studii a sledování, které mělo tomuto kroku předcházet.

- Existuje migrační studie? Žádáme doloženi z daného území včetně měřeni v posledních sledovaných obdobích. jaci živočichové a v jakém množství dotčeným územím migrují?

- Žádáme předložení statistiky dopravních nehod týkajících se území s vyznačeným koridorem, které by trasu biokoridoru dokazovaly.

- Jakým způsobem a kým byly tyto skutečnosti zjišťovány a na základě jakých smluv za jištěny?

Byly v návrhu brány v potaz i skutečnosti, které budou mít i negativní vliv na fungování biokoridoru a to v návaznosti na plánované rozšíření silnice 1/65 Praha - jablonec n. N. a jejího povinného oplocení?

Kam dále biokoridor pokraču je? V navazujícím platném územním plánu Rychnova u Jablonce nad Nisou žádný biokoridor v těchto místech vyznačený není.

Kdo konkrétně schválil zařazeni biokoridoru do návrhu a jak bylo toto rozhodnuti zdůvodněno?

Dále požadujeme informaci, kdo a z jakého důvodu, navrhl ppč. 1365 v k.ú. Rádlo zařadit do ploch "S". Před schválením územního plánu Rádla byly tyto plochy využívány pro skladování materiálu KSS LK, v platném územním plánu je tento pozemek vedený v plochách DS jako rezerva pro rozšířeni silnice 1/65, v Návrhu změny č. 1 Územního plánu Rádlo, byla tato rezerva zúžena a plochy jsou navrženy v plochách "S" přestože k tomuto účelu nikdy v minulosti nesloužily a přímo navazu ji z jedné strany na plochy OS po straně na stávající plochy "VD" a do dnešního dne jsou tyto plochy v katastru nemovitosti vedené jako sklad materiálu.

Protože v materiálech, týkajících Návrhu změny č. 1 Územního plánu Rádlo, jsme žádné z požadovaných informací nezjistili, žádáme o písemné poskytnutí odpovědí na výše uvedené dotazy v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona do 15 dnů ode dne přijetí.

E. D.

Odpověď

OÚP posoudil žádost a uvádí, že některé požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Z tohoto důvodu oslovil Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavebního a životního prostředí k součinnosti při vyřízení této žádosti.

K žádosti o poskytnutí informací sdělujeme následující:

Územní plán Rádlo a Změna č. 1 Územního plánu Rádlo

V obci Rádlo je platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) Územní plán Rádlo (dále jen ÚP Rádlo), který nabyl účinnosti dne 27.10.2011. Obsah návrhu Změny č. 1 ÚP Rádlo uvedený ve Zprávě o uplatňování ÚP Rádlo v uplynulém období 10/2011 – 01/2017 byl schválen Zastupitelstvem obce Rádlo dne 29. srpna 2018 (usn. č. 51/2018). Pořízení Změny č. 1 ÚP Rádlo běží klasickým (nezkráceným způsobem). V tuto chvíli se řízení nachází ve fázi po společném jednání.

Platný ÚP Rádlo i návrh Změny č. 1 ÚP Rádlo zhotovuje společnost SAUL s.r.o., se sídlem U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4. Vedoucí projektu je Ing. arch. Jiří Plašil, za urbanismus Ing. Jan Musil.

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní, krajinu,

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,

- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

ÚSES v současně platném ÚP Rádlo

Aktuálně závazný ÚSES obce Rádlo je součástí platného územního plánu (autor: Musil J. et al. 4/2011). V tomto dokumentu je uvedeno i křížení komunikace I 65, I přes pozemek p.č.1365 v k.ú. Rádlo biokoridorem BK204/1511. Vymezení ÚSES ve stávajícím územním plánu obce Rádlo bylo provedeno autorizovanou osobou, Ing. Janem Hromkem. ÚP Rádlo byl vydán 30. 4. 2011.

Aktualizace ÚSES dle Komplexních pozemkových úprav Rádlo

V roce 2017 byl schválen Plán společných zařízení (dále jen PSZ) v rámci Komplexních pozemkových úprav v obci Rádlo, který je závazným podkladem pro aktualizaci ÚP Rádlo. Součástí PSZ jsou i Opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí, mj. i síť prvků ÚSES. Tento podklad byl vypracován podle platných metodických podkladů MŽP autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability ČKA – RNDr. Ing. Miroslavem Hájkem spol. GeoVision, Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň.

Citace z PSZ: "Vzhledem k tomu, že stávající ÚP obsahoval některé metodické nesrovnalosti, bylado KoPÚ Rádlo provedena revize a aktualizace stávajícího ÚSES. Podle nadřazené ÚPD, tj. ZÚR Libereckého kraje (2011), vyplynul z Plánu nadmístního ÚSES požadavek na upřesnění skladebných částí zasahujícího úseku jednoho nadregionálního biokoridoru se dvěma vloženými RBC. Dále bylo pro vymezení skladebných částí ÚSES využito mapování biotopů Natura 2000, hranic biochor a bioregionů (Culek M. et al. 1996 a 2003), lesních typů (WMS ÚHÚL), BPEJ a další dostupné související podklady......V rámci aktualizace Plánu místního ÚSES pro KoPÚ Rádlo bylo zjištěno, že závazné vymezení nadmístního (nadregionálního) ÚSES nedodrželo vymezení detailu na mezofilních bučinných stanovištích podle metodiky MŽP, a proto bylo přistoupeno k upřesnění skladebných částí podle stanovištní analýzy na situaci KN, aktuální krajinná rozhraní a lesnický detail. Navazující lokální systémy byly pouze zčásti převzaty z ÚP Rádlo a koncepčně přehodnoceny podle nejnovější metodiky MŽP (Bínová et al. 10/2015) s prostorovým provázáním na systém vyšší hierarchie v rámci tvorby koridorového efektu v ochranné zóně NRBK. Při aktualizaci ÚSES byly též zohledněny přirozené systémy ES v navazujícím území".

Dotčeného území se aktualizace stávajícího ÚSES konkrétně dotkla zrušením biocentra č. 1511, čímž se posunul průběh nadregionálního biokoridoru K19 jižním směrem, za železniční trať, kde propojuje regionální biocentra 1252 Jestřebí a 1253 Hradešín. Křížení komunikace I/65 Jablonec nad Nisou - Praha z důvodu změny trasy biokoridoru je tak posunuto východním směrem do území mezi sjezdem na Rychnov a lokalitu Dolní Rychnov

Zároveň však tato aktualizace vymezila lokální biokoridor podél Rádelského potoka LBK - JN 002-K19/101, který se napojuje v místě soutoku na vodní tok Mohelka, kde logicky pokračuje podél toku Mohelky jako stávající lokální biokoridor LBK K19/101-K19/100 (dotčený biokoridor zasahuje na pozemky žadatele). Dle textové části PSZ se jedná o hygrofilní ÚSES , kdy "hygrofilní systémy se vymezují v požadované minimální šířce 20m výhradně jako terestrické, tzn. vedle potočních koryt.

Přičleněné vodní biotopy (vodní toky) zde pak slouží pro migraci specifické vodní a mokřadní bioty jako hlavní migrační osy v krajině.

K otázce: Kdo konkrétně (která osoba nebo osoby) navrhl zařadit do Návrhu změny č. 1 Územního plánu Rádlo biokoridor v těchto místech? Jaké konkrétní důvody byly pro tento návrh uváděny?

Vymezení ÚSES v návrhu Změny č. 1 ÚP Rádlo bylo provedeno autorizovanou osobou, Ing. Janem Hromkem, který je uveden i v identifikačních údajích Textové části Návrhu Změny č. 1 ÚP Rádlo.

Dne 30.09.2019 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec schválil návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rádlo, zpracovaný jménem firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň. OÚP obdržel od Státního pozemkového úřadu stanovisko ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1

ÚP Rádlo žádost o zakomponování prvků plánu společných zařízení do územního plánu, jehož součástí je i ÚSES. Z důvodu požadavku vycházejícího ze zadání „Požadavek na prověření vlivu komplexních pozemkových úprav na ÚP Rádlo.“ bude do dokumentace pro veřejné projednání zapracován schválený Plán společných zařízení a upraven systém ÚSES.

K otázce: Na kterých pozemcích, které mají být součástí uvedeného biokoridoru, byl zjištěn výskyt fauny a flóry, kterou je nutno chránit? Žádáme předložit biologickou studii a sledování, které mělo tomuto kroku předcházet.

- Odkazujeme na výše uvedenou charakteristiku ÚSES. Nejedná se o území, kde by se měly vyskytovat chráněné druhy flóry či fauny, z tohoto důvodu je ochrana ÚSES zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v části první, tedy obecné. Jedná se o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Orgán ochrany přírody nemá k dispozici žádnou biologickou studii, či předchozí sledování. Vymezování systému ÚSES provádí odborně způsobilá osoba, která je projektantem ÚSES na základě autorizace udělované Českou komorou architektů, a jako taková má pro tuto činnost požadovanou erudici. V době zpracování územního plánu obce Rádlo (který je zatím stále platný), které probíhalo v letech 2009 - 2011 provedl na základě dostupných podkladů a jistě i na základě terénního šetření vymezení ÚSES Ing. Jan Hromek - autorizovaný projektant ÚSES ČKA. ÚP Rádlo byl vydán 30. 4. 2011.

V rámci Komplexních pozemkových úprav v obci Rádlo, které byly zahájeny v roce 2014, provedl aktualizaci systému ÚSES podle současně platných metodických podkladů MŽP autorizovaný projektant ÚSES ČKA – RNDr. Ing. Miroslav Hájek. Vzhledem k tomu že Plán společných zařízení byl schválen v roce 2017, měl zpracovatel jistě dostatečně dlouhou dobu pro nashromáždění a vyhodnocení podkladů dle skutečného stavu a orgán ochrany přírody nemá důvod zpochybňovat správnost tohoto vymezení.

Pokud žadatel požaduje podrobnější informace k vymezování ÚSES, uvádíme odkaz na Metodiku vymezování územního systému ekologické stability, zpracovanou Ministerstvem životního prostředí https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Priloha_Vestnik_Kveten_170609.pdf

K otázce: Existuje migrační studie? Žádáme doložení z daného území včetně měření v posledních sledovaných obdobích. Jací živočichové a v jakém množství dotčeným územím migrují?

V lokalitě se nachází dálkový migrační koridor a zároveň se jedná o významné migrační území, viz https://geoportal.kraj-lbc.cz/ochranaprirody. Jedná se o mapovou vrstvu, kterou poskytuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Podrobnější informace k těmto jevům je třeba adresovat na AOPK ČR.

Problematiku funkčnosti tohoto migračního koridoru bude třeba řešit v rámci rozšiřování komunikace I/65 Jablonec nad Nisou - Praha, a to v návaznosti na aktualizovaný ÚSES, ve spolupráci s AOPKČR, jako odborným garantem na tuto problematiku.

K otázce: Žádáme předložení statistiky dopravních nehod týkajících se území s vyznačeným koridorem, které by trasu biokoridoru dokazovaly?

Orgán ochrany přírody není příslušný k vedení jakékoliv statistiky dopravních nehod. Tuto informaci vám zřejmě může poskytnout Policie České republiky.

K otázce: Jakým způsobem a kým byly tyto skutečnosti zjišťovány a na základě jakých smluv zajištěny?

Vymezení ÚSES je povinnou součástí všech územních plánů, v části "Koncepce uspořádání krajiny".

Jednotlivé prvky ÚSES jsou v rámci schváleného územního plánu závazné a stávají se tzv. limitem v území. Jak již bylo výše uvedeno podklady, terénní šetření a konečný výstup ve formě navrženého systému ÚSES provádějí autorizované osoby (viz výše).

- vypracování ÚP Rádlo, včetně systému ÚSES bylo zadáno obcí Rádlo.

- objednatelem Komplexních pozemkových úprav, jejichž nedílnou součástí je i aktualizace ÚSES je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec.

K otázce: Byly v návrhu brány v potaz i skutečnosti, které budou mít i negativní vliv na fungování biokoridoru a to v návaznosti na plánované rozšíření komunikace I/65 Jablonec nad Nisou - Praha a jejího povinného oplocení?

Aktualizace ÚSES posunula křížení komunikace I/65 Jablonec nad Nisou - Praha východním směrem, do území mezi sjezdem na Rychnov a lokalitou Dolní Rychnov, kde bude třeba do budoucna tento střet řešit. Vzhledem k fragmentaci krajiny liniovými dopravními stavbami není možné se těmto střetům vyhnout. Do doby zapracování aktualizace ÚSES s následným schválením této změny v ÚP Rádlo však zůstává v platnosti stávající územní plán se stávající sítí ÚSES.

K otázce: Kam dále biokoridor pokračuje? V navazujícím platném územním plánu Rychnova u Jablonce nad Nisou žádný biokoridor v těchto místech vyznačený není.

Pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán Rychnov u Jablonce nad Nisou (dále jen „ÚP Rychnov“), který nabyl účinnosti dne 04.04.2009 a změn 1, 2 a 3 úplné znění, které nabyly účinnosti dne 06.11.2012.

V tuto chvíli probíhá pořízení nového Územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou, které je ve fázi zpracování dokumentace pro společné jednání o návrhu Územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou. V rámci tohoto nového územního plánu proběhne aktualizace systému ÚSES.

Současně platný ÚP Rychnov a s tím i zakreslený ÚSES je starý vice než 10 let a je tedy neaktuální.

K otázce: Kdo konkrétně schválil zařazení biokoridoru do návrhu a jak bylo toto rozhodnutí zdůvodněno?

Na tuto otázku již bylo odpovězeno (viz. výše).

K otázce: Dále požadujeme informaci, kdo a z jakého důvodu, navrhl ppč. 1365 v k.ú. Rádlo zařadit do ploch „S“. Před schválením územního plánu Rádla byly tyto plochy využívány pro skladování materiálu KSS LK, v platném územním plánu je tento pozemek vedený v plochách DS jako rezerva pro rozšíření silnice I/65, v Návrhu změny č. 1 Územního plánu Rádlo, byla tato rezerva zúžena a plochy jsou navrženy v plochách „S“ přestože k tomuto účelu nikdy v minulosti nesloužily a přímo navazují z jedné strany na plochy DS po straně na stávající plochy „VD“ a do dnešního dne jsou tyto plochy v katastru nemovitostí vedené jako sklad materiálu.

Pozemek p.č. 1365 (o výměře 9 357 m2) v k.ú. Rádlo je dle platného ÚP Rádlo veden jako stabilizovaná plocha v nezastavěném území obce ve funkčním využití „Plochy smíšené nezastavěného území (S)“. Současně přes pozemek vede průhledný koridor plochy územní rezervy UR2, u které je stanoveno budoucí využití a podmínky pro prověření budoucího využití.

V Návrhu Změny č. 1 ÚP Rádlo se funkční využití pozemku nemění. 

Ing. Dominika Tilňáková
referent oddělení územního plánování

ikona souboruPřílohy

Vytvořeno 17.5.2023 9:10:16 | přečteno 72x | Petr Vitvar
load