24.04.2023 - Pronájem prostor Eurocentra

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

1/ Jakou výši nájemného má firma Sundisk s.r.o. stanovena v současnosti za pronájem prostor klubu Na rampě, restaurace Pod rampou, případně další prostory areálu Eurocentra, ul. Jiráskova, Jablonec n. N.? Žádám také o uvedení celkové pronajaté plochy v jednotlivých prostorách.

2/ Může fa. Sundisk pronajímat prostory klubu na Rampě nebo restaurace pod Rampou bezsouhlasu Magistrátu města Jablonec nad Nisou dalším osobám nebo subjektům? Byl takový souhlas někdy písemně udělen?

3/ Může nebo v minulosti mohla dle smlouvy či dodatku smlouvy firma Sundisk s.r.o. poskytovat pronájem prostor Eurocentra s.r.o. (malý sál Eurocentra) dalším subjektům (fakturu za pronájem prostor malého sálu Eurocentra pro účely zřízeni baru na plese přikládám jako přílohu)? Je tento prostor součástí nájemní smlouvy s firmou Sundisk?

4/ Jak je možné, že dochází k pronajímaní prostor malého sálu budovy Eurocentra, restaurace Pod Rampou atd. firmou Sundisk s.r.o. za částky uvedené na faktuře či v přiložené mailové korespondenci mezi mnou a provozním restaurace Pod Rampou, kdy předpokládám že výše nájemného pro firmu Sundisk s.r.o. za měsíc, je nižší než částka fakturovaná nebo požadovaná firmou Sundisk s.r.o. za jednu akci? Nepřichází tak Magistrát města Jablonec n.N. o finanční prostředky na úkor privátní firmy? Nejedená se o obohacování na městském majetku?

5/ K jakému datu musí být v daném měsíci hrazeno nájemné za pronajaté prostory firmou Sundisk s.r.o. dle nájemních smluv?. Žádám o výpis úhrad v roce 2022 za toto nájemné tak, aby z tohoto bylo jasné datum úhrad?

6/ Byly případné nedoplatky za energie v pronajatých prostorách hrazeny firmou Sundisk s.r.o. v řádném termínu splatnosti vystavených faktur? Žádám informace, kdy byla vystavena faktura za energie, s jakou splatností a kdy byla uhrazena v roce 2021, 2022 a 2023.

7/ Byly případné nedoplatky za energie firmou Sundisk vůbec zaplaceny nebose platba dle mého očekávání započetla oproti službám, které byly následně u Sundisk s.r.o. objednány Magistrátem města Jablonec nad Nisou nebo jim zřízené městské společnosti?

8/ Jak je možné, že byla dle dostupných informací na webu města uzavřena provozovna disko Malibu pro nesplněni podmínky kolaudačního souhlasu a provozovna klub Na rampě nikoliv, když dle informací uvedených na webu města nebyla splněna ještě v nedávné době taktéž podmínka kolaudačního souhlasu mající vliv na veřejné zdraví? Jak je možné, že v době kdy tato podmínka nebyla splněna, dostávala firma Sundisk s.r.o. na činnost v takových prostorech dotace, zatímco provozovna Malibu musí být uzavřena?

9/ Byla provozovna klubu Na rampě provozována do splněni kolaudační podmínky (měřeni hluku) v rozporu s kolaudačním souhlasem tzn. stavebním zákonem stejně jako provozovna Malibu v městském objektu?

J. P.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla na Magistrát města Jablonec nad Nisou doručena dne 24.4.2023 Vám poskytuji následující informace:

bod 8 Vaší žádosti

Jak je možné, že byla dle dostupných informací na webu města uzavřena provozovna disko Malibu pro nesplnění podmínky kolaudačního souhlasu a provozovna klub Na rampě nikoliv, když dle informací uvedených na webu města nebyla splněna ještě v nedávné době taktéž podmínka kolaudačního souhlasu mající vliv na veřejné zdraví? Jak je možné, že v době kdy tato podmínka nebyla splněna, dostávala firma Sundisk s.r.o. na činnost v takových prostorech dotace, zatímco provozovna Malibu musí být uzavřena?

K bodu 8 uvádí stavební úřad Magistrátu města Jablonec nad Nisou, že dne 14.5.2020 byla v objektu Eurocentra – Klubu Na rampě provedena kontrolní prohlídka. Při této prohlídce bylo zjištěno, že 2. NP je užíváno pro klub, kde je provozována hudební produkce. Ostatní prostory jsou užívány jako výstavní či prodejní. Okno umístěné v 2. NP v místě podia je neotvíravé. Do protokolu se vyjádřili i zástupci KHS LK, kteří uvedli, že vlastník stavby doložil KHS LK protokol o měření hluku, který prokazuje dodržení hygienických limitů v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby, tj. objektu Podhorská 434/6, Jablonec n. N. Stavba je tedy užívána v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

Pro doplnění ještě uvádíme, že v případě kubu Na rampě, je v kolaudačním rozhodnutí zmíněno, že ve 2. NP pavilónu A, je vinárna, bar, víceúčelový sál + pódium, bar přípravna, 3x sklad, úklidová komora, šatna personálu, šatna účinkujících, WC ženy a muži, WC ženy a muži – imobilní, šatna, chodba, schodiště, výtah. Takto projektovaný a kolaudovaný objekt je určen k provozování hudební produkce. Způsob užívání jednotlivých místností a prostorů je vyznačen v ověřené projektové dokumentaci skutečného provedení stavby. V odůvodnění kolaudace je uvedeno, že zjištěné nedostatky nebrání řádnému užívání stavby.

Na základě splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, bylo dodatečně provedeno měření hluku z hudební produkce v prostoru klubu Na rampě s kladným výsledkem.

Pro vysvětlení důvodu uzavření klubu Malibu uvádíme, že na základě žádosti stavebního úřadu o doložení požárně bezpečnostního řešení části stavby/provozovny, nechal Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, vypracovat tento posudek autorizovanou společností. 

Z tohoto posudku vyplýval jednoznačný závěr a to, že prostor music club Malibu za současných podmínek provozně nevyhovuje požární bezpečností stavby. Především z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o podání výpovědi z nájemní smlouvy a ukončení provozu ve zmíněném objektu.

Žadatel o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou musí splnit podmínky, stanovené Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou a příslušným dotačním programem. Mezi těmito podmínkami nebyla a není povinnost žadatele prokázat, že jím provozovaný prostor splnil všechny podmínky kolaudačního souhlasu.

Bod 9 Vaší žádosti

Byla provozovna klubu Na rampě provozována do splnění kolaudační podmínky (měření  hluku) v rozporu s kolaudačním souhlasem tzn, stavebním zákonem stejně jako provozovna Malibu v městském objektu?

K bodu 9 uvádí stavební úřad Magistrátu města Jablonec nad Nisou, že doklad o měření hluku byl doložen před vydáním vyjádření KHS LK ke kolaudaci klubu.

V ostatních bodech žádosti Magistrát města Jablonec nad Nisou žádost odložil. O tomto odložení a odůvodnění informoval dopisem ze dne 27.4.2023 č.j. 38093/2023

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 17.5.2023 9:10:07 | přečteno 149x | Petr Vitvar
load