21.03.2023 - Poskytnutí dokumentace k postupu vydání opatření

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Zároveň žádám dle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí dokumentace k postupu vydání výše uvedeného opatření, a to zejména Návrhu opatření, důvodové zprávy, vyjádření PČR a další dostupné dokumentace včetně údajů o tom, kdy a kde byly příslušné informace zveřejněny.

J. H.

Odpověď

V případě veřejné vyhlášky opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ze dne 13.3.2023 čj. 24305/2023 sp. zn. 1439/2023/ODS/PDS/Koš se jedná o přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy, kdy podle §77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), kdy správní orgán nevede řízení o návrhu v případě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem vyhlášení. Návrh ani důvodová zpráva nejsou tak vyhotovovány.

V příloze tohoto dopisu zasílám dostupnou dokumentaci k dané věci.

Příslušné informace - vyhláška - byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Rádlo dne 13.3.2023 a na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou dne 14.3.2023.

ikona souboruPříloha

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 24.3.2023 15:27:55 | přečteno 102x | Petr Vitvar
load