26.07.2022 - Informace k akci Frýdštejn-vodoprávní řad

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Kopii soupisu všech součástí spisu ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vedeného Magistrátem města Jablonec nad Nisou, Odbor stavebního a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad pod sp. zn. 944/2022/SPR/OVÚ/Go ve věci společného územního a stavebního řízení „Frýdštejn - vodovodní řad".
  2. Kdo vede evidenci zdrojů podzemních vod na území obcí patřících do správního obvodu Statutárního města Jablonec nad Nisou jako obce s rozšířenou působností. Podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu.
  3. Kdo je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany zdrojů podzemních vod nacházejících se na území obcí ve správním obvodu Statutárního města Jablonec nad Nisou jako obce s rozšířenou působností. Podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu.
  4. Zda projektová dokumentace patřící k žádosti Obce Frýdštejn, IČO 002 62 323, Frýdštejn 80, 463 42 Frýdštejn o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla „Frýdštejn - vodovodní řad" podané dne 19. 5. 2022 na Magistrát města Jablonec nad Nisou, obsahuje údaj o existenci zdroje podzemní vody na pozemku p.p.č. 1274 a nebo p.p.č. 136 v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Pokud ano, v jaké konkrétní části či konkrétních částech dokumentace je dotčený zdroj podzemní vody uveden. Kdo je v projektové dokumentaci uveden jako vlastník zdroje podzemní vody a osoba oprávněná k nakládání s podzemními vodami.
  5. Zda projektová dokumentace patřící k žádosti Obce Frýdštejn, IČO 002 62 323, Frýdštejn 80, 463 42 Frýdštejn o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla „Frýdštejn - vodovodní řad" podané dne 19. 5. 2022 na Magistrát města Jablonec nad Nisou, obsahuje opatření na ochranu zdroje podzemní vody na pozemku p.p.č. 1274 a nebo p.p.č. 136 v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou po dobu výstavby. Pokud ano, v jaké konkrétní části či konkrétních částech dokumentace je či jsou taková opatření uvedena.
  6. Kdo v řízení vedeném Magistrátem města Jablonec nad Nisou o žádosti Obce Frýdštejn, IČO 002 62 323, Frýdštejn 80,463 42 Frýdštejn podané dne 19. 5. 2022 o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla „Frýdštejn - vodovodní řad", hájí zájmy nebo uplatňuje námitky k ochraně zájmů vlastníků nemovitostí na území obce, kteří nejsou občany obce. Podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu.
  7. Kdo je správním orgánem příslušným ke sledování a kontrole toho, zda jsou dodržovány zákonné požadavky na ochranu zdrojů podzemních vod. Podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu.

D. J.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 26. 7. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

Ad 1:
Kopii soupisu všech částí spisu 944/2022/SPR/OVÚ/Go přikládáme jako ikona souborupřílohu č. 1 tohoto dopisu.

Ad 2:
Evidence všech existujících zdrojů podzemních vod není nikým vedena.
Magistrát města Jablonec nad Nisou jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vede na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Statutárního města Jablonec nad Nisou evidenci povolených nebo zkolaudovaných vodních děl - staveb k odebírání vody z těchto zdrojů podzemní vody či vydaných povolení k odebírání vody z těchto vodních děl nebo zdrojů podzemních vod.

Ad 3:
Dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany zdrojů podzemních vod je podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení §104 odst. 9. vodního zákona příslušný vodoprávní úřad.

Ad 4:
Ano, uvedená projektová dokumentace obsahuje údaj o existenci zdroje podzemní vody na pozemku parc. č. 1274 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Údaj je uveden v podrobné situaci část 3. západ – výkres č. D.1.2.b.1c a k němu přiloženém doporučení o ochraně tohoto vodního zdroje. Vlastník vodního zdroje ani osoba oprávněná k nakládání s vodami uvedena není.

Ad 5:
Ano, uvedená projektová dokumentace obsahuje údaje o opatření na ochranu vodního zdroje na pozemku parc. Č. 1274 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Údaj je uveden v podrobné situaci část 3. západ – výkres č. D.1.2.b.1c a k němu přiloženém doporučení.

Ad 6:
Hájit zájmy vlastníků na území obce a uplatňovat námitky k ochraně zájmů by měli sami vlastníci jednotlivých nemovitostí či jimi zvolení zastupitelé obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Ad 7:
Správním orgánem příslušným ke kontrole dodržovaní jednotlivých ustanovení vodního zákona vedoucích k ochraně zdrojů podzemních vod je příslušný vodoprávní úřad. V případě Obce Frýdštejn je jím podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a podle §11 správního řádu Magistrát města Jablonec nad Nisou.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

12.09.2022 - Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Dne 3. 8. 2022 jsem obdržela připis Magistrátu města Jablonec nad Nisou za povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s datem 1. 8. 2022, Sp. zn. 4978/2022/KT/Vac, Č.j. 64552/2022, kterým mi byly pouze částečně poskytnuty informace k mé žádosti ze dne 26. 7. 2022, aniž však bylo o zbytku žádosti vydáno, resp. aniž mi bylo doručeno od povinného subjektu, rozhodnutí o odmítnutí.

Konkrétně mi nebyla poskytnuta úplná informace vztahující se k bodu č. 1 mé žádosti, ve kterém jsem žádala o poskytnutí kopie soupisu všech součástí spisu ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Místo kopie soupisu všech součástí spisu, který by měl všechny náležitosti podle správního řádu, jsem obdržela od povinného subjektu kopii pouze neúplného soupisu, ve kterém chybí podstatné náležitosti. Pokud jde o data, soupis obsahuje jen jednu kolonku s daty. Ze soupisu není zřejmé (není to tam uvedeno), zda se má jednat o data vyhotovení (sepsání) jednotlivých přípisů ve spisu založených, nebo zda se má jednat o určení data, kdy jednotlivé součásti měly být do spisu vloženy. Dále namítám, že u údajů o čísle jednacím v tabulce soupisu není zřejmé, zda se má jednat o číslo jednací podle „knihy došlé pošty“ povinného subjektu - předpokládám ale, že ano, v tom případě však namítám, že došlé písemnosti, jmenovitě od orgánů veřejné správy, ve spisu založené, nejsou v soupisu identifikovány nejen datem svého vyhotovení, ale ani číslem jednacím původce písemnosti. Dále mi nebyla poskytnuta konkrétně informace vztahující se k bodu č. 3 mé žádosti, ve kterém jsem žádala o sdělení, kdo je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany zdrojů podzemních vod nacházejících se na území obcí ve správním obvodu Statutárního města Jablonec nad Nisou jako obce s rozšířenou působností, a podle jakého konkrétního ustanovení konkrétního zákona či jiného právního předpisu. Na tento můj dotaz mi povinný subjekt sdělil toliko obecně, že dotčeným orgánem je „příslušný vodoprávní úřad“, ani by však povinný subjekt specifikoval, zda se má jednat o obecní úřad, nebo o úřad újezdní (v případě území vojenských újezdů), nebo o obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo o krajský úřad nebo o ministerstvo; povinný subjekt mi tedy nesdělil, jakému konkrétnímu „vodoprávnímu úřadu“ dotazovaná působnost přísluší (když všechny tyto orgány jsou „vodoprávním úřadem“). Místo uvedení konkrétního „vodoprávního úřadu“ jako dotčeného orgánu v územním a stavebním úřadu mne povinný subjekt ve své odpovědi toliko odkázal na ustanovení „§ 104 odst. 9 vodního zákona“, kteréžto ustanovení však ve vodním zákoně (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vůbec neexistuje (§ 104 má pouze 3 odstavce).

Podávám proto tuto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

D. J.

Odpověď 2

Magistrát města Jablonec nad Nisou obdržel dne 12. 9. 2022 Vaši stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na postup povinné osoby při vyřizování žádosti o informace podle tohoto zákona. Podle Vašeho názoru správní orgán poskytl informaci dle vaší žádosti ze dne 26.7.2022 pouze částečně, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Konkrétně se jedná o neposkytnutí úplné informace vztahující se k bodu č. 1 a 3 Vaší žádosti.

Podle § 16a, odst. 5) zákona o svobodném přístupu k informacím Magistrát města Jablonec nad Nisou stížnosti zcela vyhovuje.

Zasíláme doplnění k bodu č. 1 a 3 Vaší žádosti ze dne 26. 7. 2022.

Ad 1:
V žádosti ze dne 26.7.2022 požadujete „kopii soupisu všech součástí spisu“. Vodoprávní úřad Magistrátu města Jablonce nad Nisou pod výrazem „kopie soupisu všech součástí spisu“ rozumí „soupis spisu“ vygenerovaný SW Vita. Kopii tohoto soupis spisu jsme Vám dne 01.08.2022 poskytli. Nic jiného, co by se dalo považovat za „kopii soupisu všech součástí spisu“ nemáme. Rozumíme ale Vašemu požadavku ze stížnosti, a proto pracovníci vodoprávního úřadu dopracovali tabulku, ve které jsou obsaženy Vámi požadované údaje. Tuto tabulku přikládáme jako přílohu č. 1 tohoto dopisu. Upozorňujeme, že se nejedná o dokument ve smyslu „kopie soupisu všech součástí spisu“, ale o dodatečné dopracovaný dokument, jehož úkolem je Vám poskytnout požadované údaje.

Dále si z podané stížnosti dovolujeme usuzovat, že si pravděpodobně zaměňujete obsah spisu s obsahem jednotlivých dokumentů v něm uvedených. Jako příklad uvádíme stanoviska dotčených orgánů či vlastníků technické infrastruktury. Tyto doklady nejsou součástí spisu, ale jsou přílohami žádosti o vydání společného povolení, která je součástí spisu. V dopracované tabulce je tak pro úplnost uveden také dopracovaný soupis příloh žádosti o společné povolení.

ikona souboruPříloha 2

Ad 3:
Omlouváme se za písařskou chybu v označení paragrafu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Správně má být samozřejmě podle § 104 odst. 2. písm. c) vodního zákona a nikoliv §104 odst. 9. Nicméně naprosto stejná informace je uvedena v obdobných odpovědích na dotaz č. 2 a dotaz č. 7 žádosti. Je tedy zřejmé, že na území obce s rozšířenou působností statuárního města Jablonec nad Nisou, pod kterou všechny katastrální území obce Frýdštejn spadají, je Magistrát města Jablonec nad Nisou příslušným vodoprávním úřadem. Pro úplnost tedy opakujeme, že dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany zdrojů podzemních vod nacházejících se na území obcí ve správním obvodu statutárního města Jablonec nad Nisou jako obce s rozšířenou působností, je podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona je místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Jablonce nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 1.8.2022 17:24:54 - aktualizováno 12.9.2022 16:10:00 | přečteno 170x | Petr Vitvar
load