24.08.2022 - Informace k vydávanému periodickému tisku

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení,
v rámci průzkumu tištěných periodik územně samosprávných celků si Vás dovolujeme požádat (na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) o informace týkající se periodika vaší samosprávy (dále jen „periodikum”), vydávaného ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (dále jen „tiskový zákon”). Jde o periodikum, které vaše obec (městská část, kraj) buď vydává, nebo o jeho vydávání má smlouvu s jiným vydavatelem, a to i tehdy, pokud je plněno bez úplaty.

Žádáme Vás o následující informace:

1) Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním periodika.

Pokud ano, žádáme dále o:

1.1) informace o členech redakční rady:

a) informace o počtu členů redakční rady,

b) informace o počtu členů redakční rady, kteří jsou členové zastupitelstva včetně uvedení jejich politické příslušnosti a funkce (např. starosta, místostarosta, radní), nebo kteří byli do redakční rady jmenováni na návrh členů zastupitelstva,

c) informace o počtu členů, kteří jsou zaměstnanci samosprávy

d) informace o počtu členů, kteří nepatří do skupin vymezených v bodech 1.1 a) a b) žádosti

e) informaci o počtu členů, kteří jsou zástupci „opozice“ v zastupitelstvu.

1.2) informaci o tom, kdo redakční radu v rámci samosprávy ustanovil (např. starosta, rada, zastupitelstvo).

1.3) informaci, zda je redakční rada ustavena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva dle zákona o obcích (krajích, hl.m. Praze)

2) informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika (Pravidla pro vydávání, Statut apod.).

3) Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodika za rok.

4) Informaci o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika, členěných zvláště na:

a) výši ročních nákladů v Kč (vč. DPH) na služby související s tvorbou periodika (náklady na grafickou úpravu, sazbu, tisk, tvorbu obsahu atp.) mimo nákladů na distribuci, které jsou dodávány externími subjekty.

b) výši ročních nákladů v Kč na mzdy a odměny pracovníkům samosprávy, kteří se podílejí na vydání periodika; pokud se na vydání periodika podílejí jen v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části.

c) výši ročních nákladů v Kč na distribuci periodika. Pokud distribuci periodika realizují zaměstnanci samosprávy v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části.

5) Informaci o tom, zda je periodikum distribuováno do schránek obyvatel bez poplatku, či zda si jej občané kupují. V takovém případě uvaďte, kolik činí cena jednoho výtisku pro veřejnost.

Oživení, z. s.

Odpověď

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 24. 8. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

1) Informace ke zřízení redakční rady v souvislosti s vydáváním periodika

V souvislosti s vydáváním periodika je zřízena redakční rada.

1.1) Informace o členech redakční rady:

a) redakční rada má 9 členů,

b) u sedmi členů redakční rady se jedná zároveň o členy zastupitelstva: náměstek primátora pro oblast humanitní (bez politické příslušnosti)
náměstek primátora pro rozvoj města (bez politické příslušnosti)
náměstek primátora pro ekonomiku (ANO 2011)
zastupitel (Starostové pro Liberecký kraj)
zastupitel (Nová budoucnost pro Liberecký kraj)
zastupitel (KDU-ČSL)
zastupitel (bez politické příslušnosti)

c) rada má 2 členy z řad zaměstnanců samosprávy,

d) počet členů, kteří nepatří do skupin v písm. b) a c) je 0,

e) tři členové redakční rady z řad zastupitelů jsou zástupci „opozice“.

1.2) Redakční radu ustanovil primátor města.

1.3) Redakční rada není ustanovena ani jako komise rady a ani jako výbor zastupitelstva; jedná se o pracovní skupinu.

2) Pro tvorbu obsahu periodika existují vnitřní psaná pravidla „Statut Jabloneckého měsíčníku“.

3) Roční náklad periodika je 235 950 ks (21 450 ks na jeden výtisk) a vychází 11 krát ročně.

4) Informace o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika:

a) roční náklady v Kč včetně DPH na služby související s tvorbou periodika jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 2.453 tis. Kč,

b) na vydání periodika se podílí jeden zaměstnanec města v úvazku zhruba 0,1, roční náklad pro rok 2022 bude cca 63 tis. Kč,

c) distribuci periodika zajišťují zaměstnanci města na základě dohod o provedení práce, kdy výše ročních nákladů na tyto dohody je 560 tis. Kč.

5) Periodikum je distribuováno do schránek obyvatel bez poplatku.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 5.9.2022 10:42:02 | přečteno 126x | Petr Vitvar
load