16.11.2022 - Využití majetku k politické propagaci

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dnes 9. 11. 2022 od 9:30 hod. se uskutečnil v Pekařství Kremer – městský objekt Podhorská 510/5 oficiální předvolební mítink prezidentského kandidáta Ing. Andreje Babiše, kterého se aktivně účastnila i poslankyně PSPČR a zastupitelka Jablonce nad Nisou Mgr. Jana Pastuchová (rozdávání politických propagačních materiálů uvnitř provozovny). Podle mého názoru je to v přímém rozporu s usnesením zastupitelstva města ZM/158/2019, který zakazuje využívat k politické propagaci městský majetek. V létě jsem byl navíc ústně upozorněn tehdejším náměstkem zodpovědným za správu majetku, že zákaz politické propagace se vztahuje i na městský majetek pronajatý soukromým provozovatelům.

A proto se chci zeptat:

1) Bylo podle Magistrátu města Jablonce nad Nisou v tomto případě porušeno zmíněné usnesení ZM/158/2019?

2) Pokud ano,
a. jak bude toto porušení Magistrát města řešit?
b. hrozí za to nějaký postih nájemci nebytového prostoru nebo pořadatelům mítinku?
c. jakým způsobem se řeší situace, kdy zastupitel města poruší usnesení zastupitelstva města (pro které dokonce sám hlasoval)?
d. jakým způsobem se řeší situace, kdy usnesení zastupitelstva poruší běžný občan?

3) Pokud ne,
a. na co se příslušný zákaz konkrétně vztahuje, na co nevztahuje a kde je ta hranice?
b. jaká je vymahatelnost tohoto usnesení a kdo ji posuzuje?
c. jaký hrozí postih za porušení?

4) Během začátku mítinku pořadatelé parkovali obytný vůz (RZ: 5ST 3305) polepený předvolebním vizuálem v ulici Podhorská v obytné zóně mimo vyhrazené místo, na chodníku a dokonce slepeckém pruhu. Řešila toto Městská policie Jablonec nad Nisou?
A pokud ano, jak byl případ vyřešen? Byla udělena pokuta? V jaké výši?

5) Jak řeší Městská policie, pokud obdobný přestupek (stání v obytné zóně mimo vyhrazené místo, na chodníku, na slepeckém pruhu) udělá běžný občan, který nemá statut „úřední osoby“? Jaká je v dosavadní praxe?

P. M.

Odpověď

na základě Vaší žádosti ze dne 9. 11. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji následující informace:

 1. Bylo podle Magistrátu města Jablonec nad Nisou v tomto případě porušeno usnesení ZM/158/2019?

  V případě předvolebního mítinku prezidentského kandidáta dne 9.11.2022 od 9:30 hod. v Pekařství Kremer, Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou, usnesení ZM/158/2019 porušeno nebylo.

 2. --

 3. Pokud ne,

  a) Na co se příslušný zákaz konkrétně vztahuje, na co se nevztahuje a ke je ta hranice?
  V uvedeném usnesení je stanoven „zákaz využívání majetku statutárního města Jablonec nad Nisou k jakékoliv formě politické propagace, přičemž tento zákaz se netýká akcí politických subjektů, které jsou pořádány na majetku města na základě smluvního vztahu či rozhodnutí“. Podstatou zákazu je, dle důvodové zprávy k danému usnesení, neumožnění poskytnutí městského majetku k umisťování reklamních zařízení s cílem propagovat jakýkoliv politický subjekt (stranu, hnutí atd.). Tento zákaz se nevztahuje na běžné označení politických subjektů (například na budově, v níž takový subjekt pořádá nějakou akci) a jejich akcí, které jsou na základě smluvního vztahu či rozhodnutí pořádány na majetku města.

  b) Jaká je vymahatelnost tohoto usnesení a kdo ji posuzuje?
  Vzhledem k tomu, že se jedná o usnesení zastupitelstva, tedy věc v samostatné působnosti, posuzovat a vymáhat dodržování usnesení by měl náměstek v jehož gesci správa majetku je (Ing. Petr Roubíček), potažmo zaměstnanci majetkoprávního odboru.

  c) Jaký hrozí postih za porušení?
  Zastupitelstva města nestanovilo žádný konkrétní postih za porušení daného usnesení.

 4. Během začátku mítinku pořadatelé parkovali obytný vůz (RZ: 5ST 3305) polepený předvolebním vizuálem v ulici Podhorská v obytné zóně mimo vyhrazené místo, na chodníku, a dokonce slepeckém pruhu. Řešila toto Městská policie Jablonec nad Nisou? A pokud ano, jak byl případ vyřešen? Byla udělena pokuta? V jaké výši?

  Na popisovaném místě v uvedený čas probíhalo bezpečnostní opatření ze strany Policie ČR. V rámci součinnosti byla na místě přítomna i hlídka městské policie, která plnila úkoly v součinnosti s Policií ČR. Tedy doporučuji dotázat se přímo na Policii ČR, která na místě prováděla a řídila bezpečnostní opatření, kterého byla součástí i městská policie. Nepřísluší nám komentovat či vyjadřovat se, byť i k dílčím úkolům, v rámci opatření bezpečnostního sboru. Zda byla konkrétní osobě udělena pokuta za její protiprávní jednání a v jaké výši není veřejně přístupnou informací. Dle názoru městské policie se jedná o informaci spadající pod Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 5. Jak řeší Městská policie, pokud obdobný přestupek (stání v obytné zóně mimo vyhrazené místo, na chodníku, na slepeckém pruhu) udělá běžný občan, který nemá statut „úřední osoby“? Jaká je dosavadní praxe?

  Městská policie řeší každý zjištěný přestupek individuálně na základě zjištěných skutečností. K upřesnění je vhodné uvést, že strážník je oprávněn řešit uložením pokuty příkazem na místě přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a přestupky proti pořádku ve státní správě uvedené v § 91 odst. 2 písm. e) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle jiného zákona (např. § 124 odst. 13 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nebo § 43 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Ostatní zjištěné přestupky postupuje z úřední povinnosti příslušnému správnímu orgánu. Nesouhlasí-li přestupce s přestupkem, nelze tento vyřešit na místě a strážník jej musí postoupit příslušnému správnímu orgánu k projednání. To musí rovněž učinit z úřední povinnosti u dalších přestupků, které není oprávněn řešit na místě uložením pokuty příkazem na místě. O výši správního trestu rozhoduje dle zákona strážník, ale vždy musí přihlížet ke důležitým skutečnost a zjištěným okolnostem jakými jsou závažnost přestupku, způsob spáchání přestupku, následky přestupku, okolnosti, za nichž byl spáchán, míra zavinění, pohnutka, osoba pachatele. Na základě uvedených skutečností tedy nelze s určitostí odpovědět, jak by byl podobný přestupek řešen – toto je odvislé od posouzení každého strážníka s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Status úřední osoby není kritériem, které by mělo vliv na posouzení a projednání zjištěného přestupku. Nicméně uvedený přestupek stání v obytné zóně mimo vyhrazené místa je porušení § 39 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. čímž dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. za což lze uložit pokutu v příkazním řízení až do výše 2.000,- Kč.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 21.11.2022 14:36:32 | přečteno 143x | Petr Vitvar
load