16.06.2022 - Typ spalovacího zdroje ve vyjmenovaných objektech

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Jako vlastník domu sousedícího s objektem budovy č.p. 744 stojícího na pozemku parcelní číslo st. 658 a budovy č.p. 1025 stojící na pozemku parcelní číslo st. 902, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, okrese a obci Jablonec nad Nisou (Hotel Na Baště Jablonec nad Nisou), Vás zdvořile žádám o následující sdělení:

Jaký typ spalovacího zdroje (případně zdrojů, resp. jejich uspořádání) je ve výše specifikovaných objektech provozován, s jakým celkovým jmenovitým tepelným příkonem, pro jaký typ činnosti a velikost (označení ve smyslu přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.) zdroje (množství určitých emitovaných látek ze stacionárního zdroje).

Od které doby je provozován, kdo povoloval jeho uvedení do provozu, kdo byl účastníkem řízení.

Zda, případně kdy, byla prováděna měření emisí, tak jak jsou předpokládána vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, kde lze o informace z výstupů takových měření požádat.

Existují-li omezení při schvalování provozu stacionárního zdroje, jedná-li se o provozovnu umístěnou v památkové zóně, s převažující zástavbou bytových domů, pokud je stacionární zdroj používán v průběhu celého kalendářního roku po 24 hodin.

Důvodem, proč o tyto informace žádám Vaším prostřednictvím je několik let setrvalý problém s vysokou koncentrací spalin vlivem provozu kotle v poptávaném objektu. Z komína vychází černý hutný dým, který je pouhým okem viditelný, o kterém svědčí mnou pořízené fotografie a videonahrávky, který nás omezuje ve větrání a užívání zahrady 7 dní v týdnu po 24 hodin, naše domácnosti fungují se zavřenými okny v převážné míře na provozu čističek vzduchu. Je naprosto nemožné mít v jakémkoli počasí v jakékoli denní době otevřená okna, a to paradoxně především v letním období se naše byty stávají téměř neobyvatelnými a našemu zdraví škodlivými (já sama pociťuji pálení v nose, krku a bolest hlavy) vlivem vysoké koncentrace spalin při byť jen krátkém otevření oken, spad uhelného popela je velmi zřetelný na oknech domu.

Pokud výše uvedenými informacemi nedisponujete, žádám Vás zdvořile o sdělení, na koho se lze s žádostí o poskytnutí výše uvedených informací obrátit.

P. H.

Odpověď

Správní orgán sděluje, že na pozemku st. p. 658 v k.ú. Jablonec nad Nisou se na adrese Horní náměstí 774/5 (v žádosti uvedeno omylem č. p. 744) nachází automatický kotel s otočným roštem Varimatik VM 65, 3. emisní třídy, rok výroby 2009 a tepelným příkonem do 85 kW, palivo - hnědé uhlí. Kotel je používán v létě na ohřev teplé vody. Dle poslední zaregistrované kontroly dokladů, která proběhla v roce 2018, kotel je/byl provozován v souladu s legislativními požadavky. Jelikož se jedná o zdroj, který není vyjmenovaný v příloze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“), není zde povinnost pravidelného měření emisí. Toto je zaručeno výrobcem, kterého můžete na základě této informace kontaktovat. Každý kotel musí před uvedením na trh projít měřením emisí, které má na starosti státní zkušební ústav. Kdy zdroj byl povolen nebylo dohledáno, jelikož před účinností zákona, tedy před 01.09.2012, se nevydávala závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání nevyjmenovaných zdrojů znečišťování. Před účinností zákona se vybíraly pouze poplatky. Pravomoci v povolování stacionárních zdrojů znečišťování má ORP a Krajský úřad. Zdroje se v zákoně rozdělují na vyjmenované a nevyjmenované, kdy nevyjmenované zdroje, tedy do příkonu 300 kW, povoluje ORP, nad 300 kW (vyjmenované v příloze zákona) Krajský úřad. Omezení v rámci památkové zóny v tomto ohledu nejsou.

Dále sdělujeme, že orgán ochrany ovzduší si opět vyžádá informace o výše zmiňovaném kotli a výsledcích kontrol, které jsou ze zákona povinné, dojde tak k prošetření dodržování legislativních požadavků.

S pozdravem

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r. vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Bc. Jakub Šrýtr

Vytvořeno 4.7.2022 15:18:56 | přečteno 151x | Petr Vitvar
load