15.11.2022 - Povolení stavby silnice na pozemku p.č. 981 Rádlo

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Na parcele č. 981 v obci Rádlo, v sousedství parcely č. 985 je nová silnice. Žádám o kopii rozhodnutí o vydání povolení stavby této silnice.

Dále žádám o popis průběhu stavebního řízení: výčet účastníků, zda řízení předcházel proces EIA, atd.

P. U.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 15. 11. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji následující informace:

Oddělení dopravní a silniční na předmětnou komunikaci nevydávalo žádné stavební či jiné povolení. Jedná se o místní komunikaci ve vlastnictví obce Rádlo. Na této komunikaci byla provedena běžná údržba komunikace, a to v souladu s § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Běžná údržba komunikací nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení speciálního stavebního úřadu, splňuje-li kritéria daná v citovaném paragrafu, práce jsou pak blíže specifikovány v přílohách č. 5 a č. 7 vyhlášky.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 18.11.2022 14:58:16 | přečteno 105x | Petr Vitvar
load