07.08.2022 - Exekuce, bagatelní pohledávky

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení, téma exekucí je stále jedním ze zásadních témat české společnosti, proto se jím zabýváme spolu s kolegy v médiu Seznam Zprávy.

Jak asi víte, nedávno proběhla v ČR akce Milostivé léto a také u exekucí tzv. bagatelních pohledávek bylo poprvé nutné se rozhodnout, zda pokračovat ve vymáhání těchto dluhů, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že v ČR neexistují dostatečně podrobné veřejně dostupné informace, jak se tyto legislativní změny u exekucí projevily v praxi, obracím se na vás, abychom získali informace o jejich praktickém dopadu.

Žádám Vás tedy o poskytnutí následujících informací:

 1. Milostivé léto* - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. “opravěným” (věřitelem):

  a) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto mohlo týkat?

  b) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kde bylo Milostivé léto skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)?

  c) Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat?

  d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito?

  e) Jakým způsobem jste příp. informovali “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostové léto?

 2. Exekuce na “bagatelní pohledávky” - tj. jistina do 1500 Kč a starší než 3 roky k 1.1.2022 (jak je definováno v zák. 286/2021 Sb., Čl. IV bod 18.) - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. “opravěným” (věřitelem):

  a) Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky?

  b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní pohledávky?

  c) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?

  d) Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?

  e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na náklady kauce 500 Kč)?

 3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny

  a) Kolik osob má u vás trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj. “obecní úřad”)?

  b) Kolik z nich má exekuci, u které jste tzv. “oprávněným” (věřitelem)?

M. Š.

* Milostivé léto je v zákonech upraveno: Část druhá čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou jsme obdrželi dne 7. 8. 2022, Vám poskytuji následující informace:

Ad 1a):
Počet exekucí v rámci samostatné působnosti (týká se převážnou většinou nájemného v bytech) je 150, počet exekucí v rámci přenesené působnosti (týká se neuhrazených pokut a místních poplatků) je přibližně 5 000.

Ad 1b):
Celkem bylo milostivé léto využito u 20 případů (u samostatné působnosti se jednalo o 4 případy).

Ad 1c):
Přesnou výši celkové částky vymáhané prostřednictvím několika exekutorských úřadů nedokážeme vzhledem k velkému počtu případů vypočítat, popř. by se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a nelze tak stihnout ve lhůtě pro vyřízení informace dle zák. č. 106/1999 Sb. Vyhledávání takové informace by vyžadovalo nadměrnou časovou a administrativní zátěž a tomu odpovídající účtování nákladů (§17 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Ad 1d):
V rámci samostatné působnosti činila uhrazená jistina přibližně 150 000 Kč, v rámci přenesené působnosti toto nejsme schopni vyčíslit.

Ad 1e):
Dlužníci byli informováni na webu města a prostřednictvím Jabloneckého měsíčníku a dalších médií (lokální deníky, oficiální facebookové stránky města), vzhledem k velkému množství exekucí nebyli oslovováni adresně. Ad 2a): Do tzv. bagatelní pohledávky spadá 1.834 případů.

Ad 2b):
Vzhledem k celkovému objemu těchto případů a vedení exekucí několika exekutorskými úřady se jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a nelze tak ve lhůtě pro vyřízení informace dle zák. č. 106/1999 Sb., přesnou výši jistiny sdělit. Vyhledávání takové informace by vyžadovalo nadměrnou časovou a administrativní zátěž a tomu odpovídající účtování nákladů (§17 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Ad 2c):
Zálohu na náklady kauce jsme zaplatili v 882 případech.

Ad 2d):
Vzhledem k celkovému objemu těchto případů a vedení exekucí několika exekutorskými úřady se jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a nelze tak ve lhůtě pro vyřízení informace dle zák. č. 106/1999 Sb., přesnou výši jistiny sdělit. Vyhledávání takové informace by vyžadovalo nadměrnou časovou a administrativní zátěž a tomu odpovídající účtování nákladů (§17 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Ad 2e):
U dotčených případů „bagatelních pohledávek“, jsme při rozhodování o úhradě zálohy na náklady exekuce posuzovali účelnost vynaložení takových nákladů proti historii pohledávek, majetkových poměrů povinných a z toho plynoucího předpokladu vymožení alespoň části pohledávky převyšující uhrazenou zálohu.

Ad 3a):
K 15.8.2022 má v sídle ohlašovny hlášený trvalý pobyt 1.643 osob.

Ad 3b):
Z nich má exekuci, u které jsme „oprávněným“ celkem 1.121 osob.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 16.8.2022 14:11:16 | přečteno 126x | Petr Vitvar
load