27.01.2021 - Umístění dopravní značky č. B29 v ul. Havlíčkova - doplnění

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážená paní Šrýtrová děkuji za školení z příslušných zákonů. Chtěl bych podotknouti, že toto školení mám již dávno a několikrát za sebou vzhledem k mému vzdělání a činnosti.

Zopakuji: v původní žádosti jsem žádal o poskytnutí informace: na jakém základě, rozhodnutí, usnesení byla dopravní značka umístěna.

Z této žádosti jste bohužel podala jen informaci na jakém základě – žádost ředitelky MŠ. Ostatní body jste nesplnila.

Proto Vás opětovně žádám o poskytnutí následných informací : rozhodnutí č.j. ze dne, usnesení čj. ze dne, datum vyvěšení na vývěsní desce včetně data vyvěšení na elektronické desce (možnost dohledání – umístění v archivu) a dále odůvodnění proč nebyly informovány písemně dotčené strany (vlastníci bj. dané ulice – občanská sdružení)

V případě, že nejste schopna doložit umístění DZ, žádám o její bezodkladné odstranění z důvodu neoprávněného omezování práv účastníků silniční dopravy.

Dodatková tabulka „podél oplocení MŠ“ – které MŠ? I Lochovské?
Pro mne jako účastníka silničního provozu, který přijel do této ulice je nic neříkající.

V. Č.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 27.1.2021 Vaši žádost na doplnění informace. Doplňujeme níže uvedené:

Na jakém základě, rozhodnutí, usnesení byla dopravní značka umístěna, vyvěšení na úřední desce vč. vyvěšení na elektronické desce úřadu, proč nebyly informovány písemně dotčené strany, proč není na dodatkové tabulce název školky:

  • návrh k umístění dopravní značky byl vyvěšen na úřední desce magistrátu města a na elektronické desce v termínu 1.9.2020 – 1.10.2020 pod č.j. 56635/2020;
  • dopravní značka umístěna na základě vydaného Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ze dne 4.11.2020, spis. zn. 1837/2020/ODS/PDS/Šry a č.j. 89768/2020. Vyvěšeno (včetně elektronické desky) v termínu 5.11.2020 – 20.11.2020;
  • stanovení bylo vydáno s předchozím souhlasem Policie ČR ze dne 27.8.2020 pod č.j. KRPL-72096/ČJ-2020-180406-03;
  • informování účastníků proběhlo formou opatření obecné povahy - vyvěšení na úřední desce úřadu a elektronické desce úřadu, v souladu s § 171 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, a v souladu s § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;
  • účastník silničního provozu je povinen dle § 4 písm. c) zák. č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. V dodatkovém textu není nutné uvádět adresu a celý název mateřské školky.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavební a životního prostředí

Vytvořeno 4.2.2021 10:10:35 | přečteno 150x | Petr Vitvar