19.01.2021 - Umístění dopravní značky č. B29 v ulici Havlíčkova

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám o poskytnutí informace: na jakém základě, rozhodnutí, usnesení byla umístěna dopravní značka č.B29 – zákaz stání s dodatkovou tabulkou znění „Po-Pá 7,00-8,00 a 15,00-16,00 podél oplocení MŠ mimo vozidel a doprovodem dětí do MŠ“ v ulici Havlíčkova, Jablonec nad Nisou.

V. Č.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), tímto sděluje, na základě Vaší žádosti ze dne 19.1.2021, která se týkala poskytnutí informace k umístění dopravní značky v ulici Havlíčkova (před mateřskou školkou) v Jablonci nad Nisou, následující:

  • o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění dopravní značky „zákaz stání“ před MŠ v ul. Havlíčkova požádala v loňském roce ředitelka  této školky. Správní orgán zahájil řízení o umístění DZ v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a č. 500/2004 Sb., o správním řízení.

Dle § 76 odst. 5 zák. o provozu na PK místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Opatření obecné povahy se řídí § 171 - § 174 správního řádu, tzn., že návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán, po projednání s dotčeným orgánem (Policie ČR), doručí veřejnou vyhláškou podle § 25, kterou vyvěsí na své úřední desce (i elektronické), a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Správní úřad tedy po předchozím souhlasném písemném vyjádření příslušného oddělení Policie ČR zveřejnil podaný návrh úpravy silničního provozu dle zákonného postupu. Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému návrhu nebyly podány žádné písemné připomínky a písemné odůvodněné námitky, neměl správní orgán jinou možnost než navrhované umístění dopravní značky schválit a oznámit veřejnou vyhláškou na úřední desce.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavební a životního prostředí

v. z. Radka Šrýtrová

Vytvořeno 25.1.2021 15:48:21 | přečteno 188x | Petr Vitvar